Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geopolityka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zbadanie efektywności diagnozy strategicznej i prognoz w zakresie rozpoznawania wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa o charakterze geopolitycznym we współczesnym świecie, a także próba oceny działań podejmowanych na rzecz wypracowania modelu zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi. Artykuł ma charakter teoretyczny i przeglądowy. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące: 1) istoty środowiska bezpieczeństwa państwa w strategicznym ujęciu międzynarodowym, 2) charakteru geopolitycznych zagrożeń bezpieczeństwa, 3) adekwatnego modelu zarządzania bezpieczeństwem geopolitycznym.
PL
W artykule przedstawiono ekspansyjne działania Federacji Rosyjskiej po 1991 r., ich wpływ na postrzeganie środowiska bezpieczeństwa przez Rzeczpospolitą Polską oraz wykonano analizę potęgi Polski, Rosji oraz wybranych państw Europy, których interesy mogą spowodować wzajemną antagonizację lub współpracę w jej wschodniej części. Należą do nich Ukraina, Niemcy, Szwecja, Finlandia i Turcja. Celem polityki Kremla jest zburzenie dotychczasowego porządku międzynarodowego, co powoduje wzrost napięcia w krajach ościennych, które czują się zagrożone, będąc potencjalnym obiektem kolejnej agresji. Wykonane badanie potęgi ukazało znaczącą dysproporcję siły pomiędzy Polską a Rosją na korzyść tej drugiej. W związku z tym, można postawić tezę, że polityka Federacji Rosyjskiej stanowi istotne zagrożenie dla interesów państwa polskiego, a dysproporcja potęg może być równoważona poprzez współpracę międzynarodową i zawiązywanie sojuszy wielo- lub bilateralnych z poszczególnymi podmiotami państwowymi. Celem artykułu jest potwierdzenie czy potęga potencjalnego sojuszu jest wystarczająca do przeciwdziałania polityce Kremla. Metodami badawczymi zastosowanymi w pracy są: obserwacja, badanie dokumentów oraz analiza i konstrukcja logiczna. Artykuł nawiązuje do paradygmatu Carla Jean’a, że geopolityka jest metodą rozumowania służącą konceptualizacji przestrzeni w wymiarach materialnych i niematerialnych, w celu poddania analizie sytuacji międzynarodowej oraz wyodrębnienia możliwości, celów i polityki jak również, koncepcji Roberta Kagana dotyczącej lekceważenia odradzającej się potęgi Rosji.
EN
The article presents the expansionary activities of the Russian Federation after 1991, their impact on the perception of the security environment by the Republic of Poland, and analyzes the power of Poland, Russia and selected European countries, whose interests may cause mutual antagonization or cooperation in its eastern part. These include Ukraine, Germany, Sweden, Finland and Turkey. The goal of the Kremlin’s policy is to destroy the existing international order, which causes increased tensions in neighbouring countries, which feel threatened by being a potential target of further aggression. Moreover, the power survey performed showed a significant power disproportion between Poland and Russia in favour of the latter. Therefore, it can be argued that the policy of the Russian Federation poses a significant threat to the interests of the Polish state, and the disproportion of powers may be balanced by international cooperation and the establishment of multi- or bilateral alliances with individual state entities. The aim of the study, therefore, is to confirm whether the power of the potential alliance is sufficient to counteract the Kremlin’s policy. The research methods used in the work are observation, examination of documents as well as analysis and logical construction. The article refers to the Carl Jean paradigm that geopolitics is a method of reasoning used to conceptualize space in material and non-material dimensions, in order to analyze the international situation and to distinguish possibilities, goals and policies, as well as Robert Kagan’s concept of disregarding the resurgent power of Russia.
3
Content available remote Analiza bezpieczeństwa Polski ze względu na sąsiedztwo Ukrainy
PL
Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie wpływu sąsiedztwa Ukrainy na bezpieczeństwo Polski. Przedstawiono w nim pozytywne i negatywne aspekty relacji polsko-ukraińskich, a także zdefiniowano pojęcia z zakresu geopolityki oraz bezpieczeństwa. Opisane zostały stosunki polsko-ukraińskie i pozycje międzynarodowe obu państw. Zwrócono również uwagę na zagrożenia ze strony Ukrainy oraz możliwe sposoby przeciwdziałania im. Artykuł kończą wyniki ankiety badającej poczucie bezpieczeństwa wśród studentów PWSZ Chełm.
EN
The purpose of this article is to characterise the influence of the Ukraine’s vicinity on the safety of Poland. The article presents both positive and negative aspects of Polish-Ukrainian relations, as well as defines terms from the scope of geopolitics and safety. The article also describes Polish-Ukrainian relations and international positions of both countries, as well as draws attention to threats from the side of Ukraine and possible ways to counteract them. The article ends with results of a poll that examined the feeling of safety among the students of PWSZ Chełm.
EN
In the studies carried out within the scope of geopolitical discipline, the expression “geography is destiny” is frequently used and it is claimed that geography has unchangeable, irreversible qualities and the policies implemented are shaped through this assumption. This assumption ignores the humanitarian interventions over the geography and makes it difficult to understand the results produced by these interventions at both regional and global level. Similarly, the dynamic nature of international relations reveals new actors in the international system in times of bounce and collapse, and the borders that expand or narrow with each transformation can differentiate the geopolitical view with new sovereign countries. In the historical process, transportation accessibility, trade, search for raw materials, security and alliance relations have caused the same geography to be interpreted differently in different periods. This situation also applies to the geography of Turkey had been the homeland of empires. The developments in the Middle East over the past two decades has created a sensitivity in the relations between Turkey and the West, especially the United States. Competing interests with the EU and the US in the Middle East and the Eastern Mediterranean, has necessitated a reassessment of Turkey’s geography.
PL
Na gruncie nauki o geopolityce często wskazuje się, że geografia jest przeznaczeniem i że charakteryzuje się niezmiennymi cechami. Takie założenie wpływa na kształt i prowadzenie polityki, ignoruje humanitarne interwencje i sprawia, że trudniej jest zrozumieć skutki owych interwencji zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Dynamiczny charakter relacji międzynarodowych sprzyja pojawianiu się nowych aktorów na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w okresach koniunktury i dekoniunktury, w wyniku transformacji może dochodzić do zmiany granic, a w związku z tym do zróżnicowania geopolitycznego, powstania nowych suwerennych państw. Z perspektywy procesu historycznego - dostępności transportu, handlu, poszukiwania nowych surowców, a także relacji sojuszniczych czy w dziedzinie bezpieczeństwa - można stwierdzić, że sama interpretacja geografii bywa różna w zależności od okresu rozwojowego. Przykładem - geografia Turcji, ojczyzny wielu imperiów. Rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie w ostatnich dwóch dekadach spowodował, że relacje między Turcją a Zachodem, szczególnie zaś Stanami Zjednoczonymi, zostały nadszarpnięte. Konkurencyjność interesów z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi na Bliskim Wschodzie oraz we wschodniej części Morza Śródziemnego zmusza do ponownej oceny geografii Turcji.
5
Content available remote An Introduction to Polish-Turkish Relations in the Context of European Security
EN
This article is an introduction to the analysis of a bilateral relationship between Poland and Turkey, with particular focus on its influence on Europe’s security. Since this relationship is not an isolated one, we have to take into consideration the main actors having a geopolitical interest in the region between the Baltics and the Black Sea as well as the Middle East and their potential to influence Polish-Turkish relations to their own benefit. It seems that a geopolitical relationship between Poland and Turkey has the potential to influence the relations of other actors in order to favor peaceful stabilization and increase security in the region. However, one has to take into account the reactions of current partners of both states, since the consequences of a strategic Polish-Turkish alliance would be manyfold for nations in closer as well as wider geopolitical context. Such political factors as geographical barriers, cultural and religious differences, conflicting interests of other regional players or unexpected socio-political developments might serve as disruptive tools against which both, Poland and Turkey, would have to counteract actively and systematically. The benefits of the Polish-Turkish alliance - not only for Poland and Turkey, but for the entire region - seem to significantly outweigh its potential disadvantages. The increased security in the region is a major stabilizing factor that paves the way for a long-term sustainable socio-economic progress in all Europe.
PL
Artykuł jest wstępem do analizy relacji bilateralnych między Polską a Turcją, zwłaszcza pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo Europy. Relacje te należy ujmować z uwzględnieniem także głównych aktorów geopolitycznie zainteresowanych regionem między Bałtykiem a Morzem Czarnym i Bliskim Wschodem oraz możliwości wpływania przez nich na stosunki polsko-tureckie w aspekcie własnych interesów. Jak się wydaje, stosunki geopolityczne między Polską a Turcją zaczynają sprzyjać pokojowej stabilizacji i zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w regionie. Należy brać pod uwagę jednak reakcje dotychczasowych partnerów obu państw, ponieważ konsekwencje strategicznego sojuszu polsko-tureckiego mogą dotyczyć zarówno narodów bliskiego sąsiedztwa, jak i szerszego kontekstu geopolitycznego. Takie czynniki polityczne jak bariery geograficzne, różnice kulturowe i religijne, sprzeczne interesy innych regionalnych graczy lub nieoczekiwane zmiany społeczno-polityczne mogą być wykorzystywane jako narzędzia destrukcyjne, którym i Polska, i Turcja musiałyby aktywnie i systematycznie przeciwdziałać. Korzyści z sojuszu polsko-tureckiego - nie tylko dla Polski i Turcji, lecz także dla całego regionu - wydają się przewyższać jego potencjalne wady. Zwiększony poziom bezpieczeństwa w regionie jest bowiem czynnikiem stabilizującym, sprzyjającym długoterminowemu zrównoważonemu postępowi społeczno-gospodarczemu całej Europy.
6
Content available remote Ewaluacja rosyjskiego oddziaływania na Łotwie
PL
Utrata formalnego wpływu na państwa międzymorza to obiektywnie jedna z największych porażek rosyjskiej polityki zagranicznej, a formułowane przez liderów politycznych i intelektualnych opinie potwierdzają to stwierdzenie. Z przeprowadzonych badań wynika, że państwo to dąży do ponownego wzmacniania swojej obecności i wpływów w tym regionie świata, wykorzystując do tego różne instrumenty oddziaływania. Celem artykułu jest identyfikacja instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej na Republikę Łotewską oraz ich ocena. Zaproponowano również rekomendacje dotyczące ograniczania ryzyka negatywnego oddziaływania ze strony tego państwa.
EN
The loss of formal influence on Intermarium states is objectively one of the most significant failures of Russian foreign policy, and the opinions formulated by political and intellectual leaders confirm this statement. The conducted research shows that the country aims to strengthen its presence and influence in this region of the world again, using various instruments of influence. The article aims to identify the instruments of the Russian Federation’s influence on the Republic of Latvia and evaluate them. Recommendations for limiting the risk of negative influence from this state were also proposed.
EN
The aim of the article is to determine potential strategic directions of development of the Three Seas initiative so as to ensure that it becomes an effective geopolitical system capable of the diversification of current natural gas sourcing towards non-Russian sources. The Russian Federation bases its geostrategic approach to foreign policy on controlling geopolitical pivots, and endeavors to regain lost influence spheres due to the collapse of the Soviet Union. As a monopolist in terms of natural gas supply to Central-East European countries, the Russian Federation has strengthened its position by having reach a set of geostrategic goals within the years of 2008-2018. The threat of using natural gas supply shortage as an instrument of foreign policy is one of the biggest challenge for Central-East European countries. The Three Seas Initiative is a popular international policy concept in Central-East Europe. However, its capabilities in terms of diversification of natural gas supply are limited because of the control of geopolitical pivots by the Russian Federation. The article indicates a set of challenges for diverting current natural gas supply, and proposes a set of strategic directions for developing the Three Seas Initiative.
PL
Celem artykułu jest określenie strategicznych kierunków rozwoju Inicjatywy Trójmorza jako efektywnego systemu geopolitycznego, zdolnego do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z nierosyjskich źródeł. Federacja Rosyjska opiera swoje podejście geostrategiczne w polityce zagranicznej na kontrolowaniu sworzni geopolitycznych. Federacja Rosyjska dąży do odzyskania kontroli nad utraconymi strefami wpływów w wyniku upadku Związku Radzieckiego. Jako monopolista w zakresie dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej, Federacja Rosyjska wzmocniła swoją pozycję przez osiągnięcie zespołu geostrategicznych celów w latach 2008-2018. Zagrożenie użycia podaży gazu ziemnego jako instrumentu polityki zagranicznej jest jednym z największych wyzwań dla Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa Trójmorza jest jedną z najpopularniejszych koncepcji polityki międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednakże, jej potencjał w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jest ograniczony z powodu przejmowania kontroli nad sworzniami geopolitycznymi przez Federację Rosyjską. Artykuł wskazuje zarówno zespół wyzwań dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, jak i strategiczne kierunku rozwoju Inicjatywy Trójmorza.
PL
Artykuł poświęcony jest stosunkom turecko-rosyjskim i ich wpływowi na bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie. Problem przedstawiony został w kontekście dążeń geopolitycznych Turcji w regionie, które nieuchronnie prowadzą do konfrontacji z Federacją Rosyjską. Uwagę poświęcono konfliktowi zbrojnemu w Syrii, który nakreśla stan napięcia panującego między państwami.
EN
The article is devoted to the issue of Turkish-Russian relations and their impact on security in the Middle East. The problem was presented in the context of Turkey’s geopolitical aspirations in the region, which lead to confrontation with the Russian Federation. In particular, attention was paid to the armed conflict in Syria, which outlines the state of tension between the two countries.
EN
The present article presents the 2015 operation for evacuation of non-military personnel from Yemen, carried out by the Armed Forces of PRC. After presenting the general characteristics of evacuation operations, we follow with the description of the Yemen operating theater, taking into account the most significant conditions that resulted in the crisis of its state structures at the end of the 20th century and at the beginning of the 21st century. The subsequent part of the article presents an overview of the Chinese presence in Yemen. Then the authors characterize the course of the evacuation, including the forces allocated to carry it out and the way the operation was actually conducted, taking into account the dates and number of people evacuated. The article is concluded with a discussion of the most significant objectives that China secured in the result of its successful NEO operation.
EN
The natural gas supply is used from Russia Federation as a political instrument in the geopolitical and territorial conflict with Ukraine. The effectiveness of Russian strategy towards Ukraine is due to the fact that power in Kiev is also exercised by the pro-Russian politicians and supported on the part of Ukrainian oligarchs. The two countries are interdependent in terms of energy by means of the existing gas infrastructure and long-term contracts, because Ukraine guarantees the Russian Federation the transit of natural gas to Europe through its system of transmission gas pipelines, and Russia pays for the transit and used to supply the agreed amount of gas to Ukraine. For the first time – in 2016 – Ukraine didn’t import natural gas directly from the Russia Federation. This article attempts to obtain an answer to the research question, whether Ukraine actually strives to diversify its natural gas supply. What part of this policy is the Ukrainian political instrument in terms of Russia, and what part is the real political objective? Especially in the context of the gas contract between both States, ending in 2019. What role will be played the underground gas storage in the geopolitical struggle? Despite Nord Stream II the Russian Federation still needs the Ukrainian pipelines to fulfill contractual obligations in gas supplies to Europe. What are the strategic goals of the energy policy of Ukraine and Russia? The geopolitical as well as geo-economic theories will be applied. Moreover, a factor analysis as well as a decision-making analysis will be used. The political analysis method and the forecasting technique are applied to obtain, not only theoretical, but also practical input.
PL
Dostawy gazu ziemnego są wykorzystywane przez Federację Rosyjską jako instrument polityczny w geopolitycznej rywalizacji z Ukrainą. Skuteczność rosyjskiej strategii wobec Ukrainy wynika z faktu, że władza polityczna w Kijowie sprawowana jest również przez prorosyjskich polityków i wspierana przez ukraińskich oligarchów. Obydwa państwa pozostają względem siebie w relacji współzależności energetycznej poprzez istniejącą infrastrukturę gazową oraz kontrakty długoterminowe, gdyż Ukraina gwarantuje Federacji Rosyjskiej tranzyt gazu ziemnego poprzez swój system gazociągów przesyłowych do Europy, zaś Rosja płaci za tranzyt oraz dostarczała zakontraktowaną ilość gazu na Ukrainę. W 2016 roku po raz pierwszy Ukraina nie importowała gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. W tym artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze, czy Ukraina rzeczywiście dąży do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. W jakiej części ta polityka staje się instrumentem politycznym Ukrainy wobec Rosji i jaki jest jej prawdziwy cel polityczny? Zwłaszcza w kontekście kończącego się w 2019 r. kontraktu gazowego między oboma państwami. Jaką rolę w walce geopolitycznej odegrają podziemne magazyny gazu? Pomimo Nord Stream II Federacja Rosyjska nadal potrzebuje ukraińskich rurociągów do wypełnienia zobowiązań umownych w zakresie dostaw gazu do Europy. Jakie są strategiczne cele polityki energetycznej Ukrainy i Rosji? W artykule zastosowano teorię geopolityczną, a także podejście geoekonomiczne. Ponadto wykorzystano analizę metody czynnikowej oraz analizę decyzyjną. Metoda analizy politycznej i technika prognozowania znajdują zastosowanie w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.
PL
Mimo iż Rzeczpospolita Polska nie doświadczyła jeszcze ataków ze strony islamistów, ze względu na sojusz z USA, członkostwo w NATO, Unii Europejskiej oraz udział w operacjach wymuszania i utrzymywania pokoju w krajach gdzie islam jest religią powszechną, narażona jest nieustannie na ich odwet. W kraju istnieją ekstremistyczne organizacje o profilu skrajnie prawicowym i skrajnie lewicowym, lecz ryzyko przeprowadzania przez nie akcji terrorystycznych jest znikome. W obliczu zdecydowanego wzrostu zamachów dzihadystycznych od 2014 roku, w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja działań władz w celu budowy efektywnego systemu antyterrorystycznego. Mimo pewnych osiągnięć znajduje się on wciąż w fazie realizacji. Należy go nieustanie doskonalić, czerpiąc z dorobku osiągniętego w tej dziedzinie przez państwa bardziej doświadczone przez terroryzm. Aktualnie problemem jednak są różnice w podejściu poszczególnych państw do niektórych zagadnień związanych z zagrożeniem dżihadystycznym. Ujawniło się to ostatnio w kwestii uchodźców, gdy Polska wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej zajęła stanowisko odmienne niż zdecydowana większość państw członkowskich UE.
EN
Evan thou Poland has not experienced any islamist attacks, because of its alliance with United States, NATO and EU membership as well as participation in combat missions and antiterror operations, the country is exposed to jihadist retaliation. In Poland exist extremist far right and far left organizations, however the danger of them engaging in terrorist activities is highly unlikely. In the face of huge upsurge of jihadist attacks since 2014, the last years saw huge intensification of creating national antiterror system. Despite some achievements, it is still in early stages. It has to be constantly streamlined, drawing on track record of countries affected by terrorism. Currently there is a problem with respect to different countries positions on solving issues related to threat posed by jihadist. It has been the case recently, with regard to refugee issue, when Poland alongside other Visegrad Group states have taken a different stance than the overwhelming majority of other UE countries.
12
Content available remote Organization of the information support to the military security of a state
EN
Global trends show that information factors in politics are strategic, playing an increasingly important role in shaping and implementing the military policy of states. In this regard, relevant is the issue of scientific recognition and understanding of the key role of information support to the military security of a state. The article gives the points of view on the main aspects of organizing a system of information support to the military security of a state and requirements to such a system.
PL
Globalne trendy pokazują, że czynniki informacyjne w polityce są strategiczne, odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu i wdrażaniu polityki militarnej państw. W związku z tym istotna jest kwestia naukowego poznania i zrozumienia kluczowej roli wsparcia informacyjnego dla bezpieczeństwa militarnego państwa. W artykule przedstawiono punkty widzenia na główne aspekty organizacji systemu wsparcia informacyjnego dla wojskowego bezpieczeństwa państwa i wymagań dla takiego systemu.
13
Content available remote Multiśrodowiskowe zagrożenia bezpieczeństwa globalnych łańcuchów dostaw
PL
Tematem pracy jest bezpieczeństwo globalnych łańcuchów dostaw rozpatrywane z punktu widzenia zagrożeń generowanych przez 4 kluczowe środowiska bezpieczeństwa, tj. środowisko naturalne, geopolityczne, globalne i organizacyjne. Środowisko naturalne (przyrodnicze) i środowisko geopolityczne generują tzw. zagrożenia zewnętrzne, na które tylko w niewielkim stopniu możemy defensywnie oddziaływać. Środowiska globalne (rynkowe) i organizacyjne generują zagrożenia wewnętrzne, na które w dużym stopniu możemy ofensywnie oddziaływać i skutecznie minimalizować prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz negatywne ich skutki. Każde środowisko zostało szczegółowo scharakteryzowane pod kątem wpływu na kształtowanie bezpieczeństwa globalnych łańcuchów dostaw.
EN
The topic of work is the security of global supply chains considered from the point of view of threats generated by 4 key security environments, i.e. the natural, geopolitical, global and organizational environment. The natural (natural) environment and the geopolitical environment generate the so-called external threats that we can only defuse to a small degree. Global (market) and organizational environments generate internal threats, to which we can have an offensive influence and effectively minimize the likelihood of their occurrence and their negative effects. Each environment has been detailed in terms of its impact on shaping the security of global supply chains.
PL
Rozwój cywilizacyjny zawsze powiązany był z zapewnieniem sobie odpowiednich, w miarę tanich, źródeł energii. W konsekwencji mieliśmy do czynienia z tzw. porządkiem światowym, który jaskrowo utrwalił się w historii współczesnej po 1945 r., kiedy to USA zabezpieczyła sobie tanie dostawy ropy naftowej z basenu Zatoki Perskiej. Pojawiająca się konkurencja o jej stabilne dostawy na rynki światowe i związane z tym błędne koncepcje polityczne doprowadzały do występowania wielu konfliktów. Postęp technologiczny, jaki dokonał się w sektorze odnawialnych źródeł energii, a dodatkowo jeszcze rewolucja w branży motoryzacyjnej, sprawią, że podobnie jak w przypadku węgla będziemy mówić o schyłkowej roli ropy naftowej. W efekcie nowych trendów już można zaobserwować wiele pozytywnych zmian na geopolitycznej mapie świata. Celem pracy było pokazanie, że tania i wszędzie dostępna energia elektryczna pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii powinna przynieść ulgę ludzkości, ponieważ w pierwszej kolejności należy oczekiwać, że znikną niepotrzebne już napięcia powodowane konkurencją o dostęp do nośników energetycznych. Celem artykułu było również przedstawienie korzystnych dla ludzkości efektów sprzężenia osiągnięć nauk stosowanych z rezultatami badań podstawowych, w szczególności w dziedzinie informatyki i inżynierii materiałowej (nanotechnologie).
EN
Civilization development is being connected with constant supply of suitable energy sources, which additionally should be inexpensive. As the consequence, one was dealing with so called “the global order” which in the striking form evolved after 1945, when USA secured itself vast resources of the crude oil, relatively cheap, from the Persian Gulf Basin. In meantime one could see the mistakes in its concepts and on the other hands the new trend was visible on the horizon (the concept of new energy economy). At the present it seems to be evident that the fast technological progress in the sector of the renewable energy sources and additionally, the automobile revolution, can cause, as it was in case of coal, that we are going to talk about slow death of oil. As the effect of these new trends one can see many positive moves on the geopolitical map of the world.
15
Content available remote Terytorium współczesnej Polski jako obszar geopolitycznej rywalizacji mocarstw
PL
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę geopolitycznego położenia Polski w kontekście ścierających się w tym regionie interesów światowych mocarstw. Opracowanie ma na celu dowiedzenie, że obszar dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej stanowi ważny element międzynarodowej gry politycznej nie tylko w kontekście historycznym, a jego strategiczne znaczenie dostrzegane jest współcześnie w różnych zakątkach globu. Artykuł stanowi punkt wyjścia do rozważań dotyczących stopniowych przeobrażeń zachodzących w postzimnowojennym porządku świata i roli, jaką w kształtującej się nowej rzeczywistości zajmować powinna Polska.
EN
Nowadays the distribution of authority and power on the global stage is changing. Post-Cold War political configuration is moving into a new world order. China is growing in strength, not only economically, but also militarily and demographically. One of the most important region on the modern geopolitical world map is that of the Eastern Europe. The article presents the role of political influence of current world powers in this area and describes geopolitical consequences of their influence.
PL
Artykuł to kontynuacja rozdziału Priorytet odstraszania i ocean światowy – dwie tezy o uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski z książki zbiorowej Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT 2015. Polska polityka i strategia obronna może korzystać z synergii czterech tez: 1. Wskutek nierówności potencjałów i braku głębi strategicznej naturalnym priorytetem Polski jest odstraszanie. Trzeba wzmacniać odstraszanie nuklearne i konwencjonalne przez NATO i rozwijać narodowe siły odstraszania, będące zarazem wkładem do potęgi NATO i UE. 2. Polska powinna aktywnie korzystać z położenia nad morzem zgodnie z myślą Mahana, geopolityką i strategią NATO. Rozwój potęgi na morzu daje liczne korzyści, w tym opcję odstraszania środkami o maksymalnej zdolności przetrwania pierwszego ataku. 3. Polska może osiągnąć strategiczną przewagę – nie ilościową, lecz jakościową – przez rozwój nauki, technologii i gospodarki opartej na wiedzy, pod warunkiem zwiększenia udziału R&D w gospodarce i nakładów na obronność do poziomu czołowych państw Zachodu i Azji Wschodniej. Sprzyja Polsce członkostwo w UE, NATO i OECD. 4. Połączyć trzeba dwa historyczne polskie programy geopolityczne – piastowski (zachodni) i jagielloński (wschodni) – w pojedynczy program euroatlantycki. Dotąd przeciwstawne i konkurencyjne, programy te mogą i powinny być połączone dziś, gdy Polska należy do NATO i UE, zajmując miejsce na flance wschodniej organizacji zachodnich. Obydwa programy zaczęły być realizowane niesprzecznie już w czasach starań Polski o przyjęcie do NATO i UE, a zarazem rozwijania współpracy z krajami środkowoeuropejskimi w ramach Grupy Wyszehradzkiej i wschodnioeuropejskimi na Międzymorzu. Polska nie może izolować się od żadnych części obszaru euroatlantyckiego i ograniczać swojego dostępu do ich różnych zasobów – od zasobów naukowych i technologicznych po porty morskie i oceaniczne. Jednoczesne przyjęcie wszystkich czterech tez pozwala wszechstronnie wyjaśnić stan i wyzwania bezpieczeństwa zewnętrznego Polski oraz znaleźć adekwatne rozwiązanie.
EN
The article is a continuation of the chapter “The Priority of Deterrence and the World Ocean: Two Theses on the Determinants of the Security of Poland” in a collective book Contemporary Challenges to the Security of Poland, published by the Military University of Technology in Warsaw in 2015. Poland’s defence policy and strategy can benefit from the synergy od four theses: 1. Due to the uneven balance of power and the lack of strategic depth, deterrence is the natural priority of Poland. Nuclear and conventional deterrence by NATO should be strengthened, while national deterrence forces should be developed, contributing also to the overall power of NATO and the EU. 2. Poland should actively use its access to the sea, consistently with the ideas of Mahan, geopolitics and strategy of NATO. The development of seapower provides many benefits, including the option to utilize for deterrence the weapons systems of maximum survivability in case of first attack. 3. A strategic advantage – not numerical but qualitative – can be achieved by Poland through the enhancement of science, technology and knowledge-based economy, on the condition that the share of R&D in the economy and in defence expenditures rises to the level of the leasing nations of the West and of East Asia. Poland’s membership in the EU, NATO and OECD facilitates this objective. 4. Two historic Polish geopolitical programs – the westward-oriented Piast Program and eastward-oriented Jagiellonian Program – should be merged into a single Euro-Atlantic program. The two programs were treated thus far as mutually exclusive and competitive, but they can and should be merged now, when Poland belongs to NATO and the EU and is placed on the Eastern Flank of Western organizations. Both programs started to be implemented in a non-contradictory way already in the time of Poland’s attempts to join NATO and the EU while developing cooperation with Central European nations in the framework of the Visegrad Group and with East European nations of the Intermarium region between the Baltic, Black and Adriatic Seas. Poland cannot isolate itself from any part of the Euro-Atlantic Area and thus limit the access to its various resources – from scientific and technological assets to sea and ocean ports. If accepted together, the above four theses allow a comprehensive explanation of the state and challenges of Poland’s external security, and the discovery of an adequate solution.
PL
W pierwszej części artykuł przedstawia genezę i ewolucję badań nad kulturą strategiczną. Prezentuje sposoby definiowania tego pojęcia oraz klasyfikację stanowisk. W drugiej części tekstu autor zajmuje się praktycznym wykorzystaniem kultury strategicznej. Postrzega je przez pryzmat podstawowych funkcji nauki, jako zjawisko: opisywane, wyjaśniane i przewidywane.
EN
In the first part, the article presents the genesis of strategic culture research and describes the evolution of these studies over the years. It contains in itself the presentations of different ways to define this concept with their classification. In the second part, the author deals with the practical application of strategic culture through the prism of the basic functions of science, including description, explanation, and prediction.
PL
Główną myśl artykułu odnajdziemy w stwierdzeniu, iż rozważania dotyczące problemów obronności powinny zawierać, jako swój kluczowy element, interpretację pojęcia ładu politycznego. Odwołując się do modeli interpretacji przyjętych w antropologii kulturowej, teorii stosunków międzynarodowych i nauce o polityce, autor podkreśla, iż właściwe rozumienie fundamentalnych zagadnień obronności powinno oznaczać wnikanie do sfery przeświadczeń, które są związane z funkcjonującą w każdej kulturze opozycją ładu i chaosu. W centrum uwagi pojawia się pojęcie „drugiej nowoczesności”, pozwalające postawić fundamentalne pytania dotyczące dyskomfortu związanego z dekompozycją struktur nowoczesności.
EN
The article brings to our notice important questions concerning the relationship between conceptions of defense and security and the notion of political order. In effort to embrace this topic, cultural anthropology, political science and theory of international relations are taken into consideration as important, guide-offering, domains of scientific knowledge. The bottom line, however, is shaped by the notion of understanding, belonging to the tradition of hermeneutics. The notion of “second modernity”, having a lot to do with works of Ulrich Beck, gives the article its edge.
19
Content available remote Sytuacja Libanu wobec konfliktu zbrojnego w Syrii
PL
Stabilność polityczna Libanu jest mocno skorelowana z jego położeniem geopolitycznym, czyniąc go uzależnionym sytuacji w państwach sąsiednich Syrii i Izraelu. W artykule zostały przedstawione relacje pomiędzy rządami w Bejrucie i Damaszku, w kontekście toczącej się w Syrii wojny domowej. Historyczne uwarunkowane zależności tych krajów mają obecnie odzwierciedlenie w relacjach obu państw. W artykule zaprezentowano również wydarzenia związane z arabską wiosną oraz jej reperkusje, które spowodowały destabilizację Syrii, tworząc tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa Libanu.
EN
The situation in Lebanon is strongly correlated with geographical location that also makes the country dependant on its neighbours - Syria and Israel. The article describes the relations between the government in Beirut and Damascus. Nowadays, the historical interdependence among countries mentioned above has the reflection with strong links between these states. The article also presents circumstances related to Arab Spring and its impact on civil war triggers in Syria.
20
Content available remote Porozumienie nuklearne z Iranem – „nowe rozdanie” w światowej gospodarce
PL
Iran jest państwem o dużym potencjale zarówno gospodarczym, społecznym, jak i militarnym. Jednak sankcje, które zostały nałożone na ten kraj za nieprzestrzeganie międzynarodowych norm w zakresie prowadzenie programu nuklearnego, doprowadziły go do sytuacji, w której każdy krok w stronę rozwoju jest bardzo trudny i kosztowny. Skłoniło to Iran do podpisania porozumienia nuklearnego, które zakłada zniesienie sankcji w zamian za dostęp dla międzynarodowych komisji do instalacji związanych z irańskim programem nuklearnym oraz ograniczenie produkcji uranu. Mimo sprzeciwu doszło do podpisania porozumienia, które obecnie jest w fazie implementacji. Zbadanie skutków podpisanego dokumentu będzie możliwe dopiero w przyszłości, gdy Iran stanie się pełnoprawnym podmiotem w sieci globalnych powiązań gospodarczych. Jednak już teraz można przewidywać, że skutki będą odczuwalne w perspektywie kraju, regionu i świata.
EN
Iran is a country with great potential, economically, socially and militarily. However, the sanctions that were imposed on the country for failing to comply with international standards for conducting nuclear program, led it to a situation in which each step in the direction of development is very difficult and expensive. This prompted Iran to sign nuclear agreement, which involves the lifting of sanctions in exchange for the access to the international committee for the installation related to the Iranian nuclear program and the reduction of the production of uranium. The agreement was signed despite of protests, and it is currently in the implementation phase. Examining the effects of the signed document will only be possible in the future, when Iran becomes a full-fledged player in the global network of economic ties. But now it can be expected that the effects will be felt in the perspective of the country, the region and the world.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.