Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja istniejąca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaktualizowana w grudniu 2019 roku norma PN-EN 13791 wprowadza gruntowne zmiany w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji. W tym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące oceny betonu w konstrukcjach istniejących. Zwrócono uwagę na bardziej precyzyjne zasady dotyczące wyznaczania miejsca pomiarowego i koniecznych w jego obrębie punktów pomiarowych. Precyzyjniejsze są również zasady szacowania wytrzymałości betonu w konstrukcji. W podsumowaniu zestawiono główne różnice pomiędzy starą i aktualną wersją normy.
EN
Updated in December 2019, the PN-EN 13791 standard introduces profound changes in the rules for assessing the strength of concrete in construction. This article presents issues regarding the assessment of concrete in existing structures. Attention was drawn to more precise rules regarding the determination of the test region and necessary test location points within it. The rules for estimating the strength of concrete in a structure are also more precise. The summary contains the main differences between the old and the new version of the standard.
PL
Współczesne technologie renowacji pozwoliły zwiększyć liczbę obiektów z możliwością projektowania nadbudowy w istniejących budynkach. Konstrukcja nośna nadbudowy, która jest zaprojektowana i wykonana w lekkiej technologii stalowej, pozwala wykonywać nadbudowę bez znaczącego obciążenia fundamentu. Mniejszy ciężar własny przy wysokich parametrach wytrzymałościowych pozwala uniknąć problemów związanych ze wzmacnianiem konstrukcji istniejącego obiektu. W artykule przedstawiono modele matematyczne optymalizacji ramy z nadbudową i bez nadbudowy, które zawierają konstrukcje cienkościenne, pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. Ponadto konstrukcje istniejącego obiektu mogą być wykonane z przekrojów różnych klas, a konstrukcje nadbudowy przeważnie zawierają przekroje 3 oraz 4 klasy. Opracowane modele matematyczne pozwalają projektować nadbudowę ekonomicznie najkorzystniejszym sposobem pozyskania dodatkowej powierzchni użytkowej w istniejącej zabudowie.
EN
Up to date the renovation technologies have allowed to increase the amount of buildings with the possibility of designing a heightening in the existing buildings. The heightening, which was designed with help light steel technology, allows to build the heightening without a significant load on the foundation. Low self-weight and high strength capacity avoid problems, which deal with the reinforcement of the structure of an existing building. In the article, mathematical models of the frame optimization with and without heightening are developed. The structures of these frames contain thin-walled metal structures under variable repeated loads. In addition, the structures of the existing buildings can be designed from cross-sections of different classes, and the structures of the heightening usually are designed from 3 and 4 classes of cross-sections. The proposed mathematical models allow to design the heightening by the most advantageous way obtaining additional usable space in the existing building.
PL
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN
The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
EN
The quality and the durability of the concrete structures are affected by lots of degradation processes. The degradation processes influence mainly concrete and reinforcement and cause chemical, physical and mechanical changes in materials. The paper deals with reinforcement corrosion and its influence on the reliability of the existing bridge concrete structures. One type of passive stage calculation and one type of active stage calculation are considered in this paper. The probabilistic approach is used for the time dependent resistance solution.
PL
Na jakość i trwałość konstrukcji betonowych wpływa wiele procesów o charakterze degradującym. Procesy degradacji dotykają głównie betonu i zbrojenia. Powodują zmiany chemiczne, fizyczne i mechaniczne w tych materiałach. W artykule scharakteryzowana została korozja zbrojenia i jej wpływ na niezawodność istniejących konstrukcji mostów betonowych. Omówiono dwa rodzaje obliczeń – po jednym dla obliczania pasywnego etapowego i obliczania aktywnego etapowego. Dla rozwiązania czasowo zależnej odporności zastosowano podejście probabilistyczne.
5
Content available remote Procedury i oceny w obciążeniach próbnych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.