Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ładunki niebezpieczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty dotyczące planowania tras przewozu ładunków niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z planowaniem transportu drogowego tego rodzaju materiałów, problemem wyznaczania bezpiecznych tras, umożliwiających dostawę na czas. Zwrócono uwagę na możliwość zastosowania narzędzi do symulacji komputerowej wspomagającej planowanie transportu ładunków niebezpiecznych. Zaprezentowano sposób wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania i symulacji 3D oraz ProcessFlow do tworzenia bloków decyzyjnych.
EN
The article discusses the most important aspects regarding the planning of dangerous goods transport routes resulting from the provisions of the ADR agreement. Among other things, it touched upon issues related to road transport planning of this type of materials, the problem of setting safe routes, enabling timely delivery. Attention is paid to the possibility of using computer simulation tools supporting the planning of transport of dangerous goods. The method of using computer software for 3D modeling and Simulation and ProcessFlow for creating decision blocks has been presented.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza ryzyka wystąpienia niepożądanych zjawisk w obiekcie logistycznym typu stacja składowania paliw płynnych, w którym realizowane są procesy magazynowania i przeładunku paliw ciekłych. Do analizy i oceny czynników ryzyka zastosowana została metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). W artykule przedstawiono opracowany przez autora model formalny metody (wyrażony zarówno z wykorzystaniem parametrów ilościowych, jak i jakościowych), a także przykład zastosowania metody i modelu.
EN
The subject of this paper is the analysis of the risk of undesirable phenomena occurrence in a logistics facility such as a liquid fuel storage station, in which the processes of storage and handling of liquid fuels are accomplished. The FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) method was used to analyze and assess risk factors. The paper presents the formal model of the method developed by the paper’s author (expressed both with the use of quantitative and qualitative parameters), as well as an example of the method’s and model’s application.
PL
W roku 2016 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na opracowanie analizy zagrożeń pożarowych dla portów morskich o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy stanu ochron przeciwpożarowej w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach o przystaniach (Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz.179)[numer sprawy BDG.V.ZP.2510.10.2016.RB]. Postępowanie było powtórzeniem nieskutecznego postępowania przeprowadzonego rok wcześniej jeszcze przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zamówione opracowanie miało posłużyć do wydania rozporządzenia ministra standaryzującego na wzór portów lotniczych zasady organizacji zabezpieczenia przeciw pożarowego w dużych portach morskich w Polsce ponieważ aktualnie każdy port posiada własne rozwiązania ww. zakresie. Zamawiający wymagał przy tym opracowania analizy systemowej i indeksowej oraz odpowiedniego zobrazowania graficznego na podkładach mapowych dla wszystkich czterech portów.
EN
In 2016, the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation announced a tender to develop a fire hazard analysis for seaports of key importance for the country's economy. The object of the contract was to provide a service to analyze the state of fire protection in Polish seaports of key importance for the national economy (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), referred to in the Act of 20 December 1996 on ports with marinas (Dz. U. of 2010 No. 33, item 179). The proceedings were a repetition of ineffective proceedings carried out a year earlier by the Ministry of Infrastructure and Development. The ordered study was to be used to issue a decree of a minister standardizing airport-like rules for the organization of fire protection in large seaports in Poland, because currently each port has its own solutions. range. The ordering party required the development of system and index analysis as well as the appropriate graphical imaging on map foundations for all four ports.
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty wojskowego i cywilnego transportu drogowego towarów niebezpiecznych i ładunków ponadgabarytowych. Przedstawione zostały podstawowe zasady przewozu ładunków ponadgabarytowych i towarów niebezpiecznych. Scharakteryzowano parametry ładunków ponadgabarytowych oraz czynności przygotowawcze do przewozu takich ładunków. Omówione zostało oznakowanie sztuk przesyłek oraz jednostki transportowej przewożącej towary niebezpieczne. Opisano obowiązkowe wyposażenie jednostki transportowej przewożącej po drogach publicznych towary niebezpieczne.
PL
W artykule przedstawiono rynek transportu kolejowego w Polsce, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów towarów przewożonych z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej. Zaprezentowano najbardziej istotne akty prawne z obszaru kolejnictwa oraz od dokonano diagnozy transportu kolejowego w odniesieniu do zmian, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat. W artykule poruszono problematykę związaną z klasyfikacją towarów niebezpiecznych, uwzględniając zagrożenia wynikające z transportu niniejszych ładunków. Dodatkowo przedstawiono podstawowe wytyczne dotyczące zabezpieczenia towarów przewożonych transportem kolejowym oraz działania podejmowane na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.
EN
An article constitutes characterization of basic information about rail transport of goods. Firstly, it presents basic information about rail transport such as national and international rules of law, rail’s infrastructure and main companies responsible for the organization of transport. Secondly, paper discussed the threats connected with rail transport of goods and it shows procedures and behaviors which should be taken in case of an accident on the railroad. Another theme mentioned in the paper concerns rescue during the rail transport of dangerous goods. The proposition is to improve existing rescue system what will permit to increase the safety of people and the environment. The Article is finished by a brief summary of content described in it.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych na terenie Polski oraz UE. Przybliżono problemy dotyczące procedur oraz zagrożeń powodowanych przez ten przewóz. Podano dane statystyczne przewozu transportu towarów niebezpiecznych na terenie Polski oraz UE. Na koniec przedstawiono rekomendacje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w opisywanej tematyce.
EN
Paper presents the most important aspects of safety in the transport of dangerous goods in Poland and the EU. The problems regarding procedures and potential threats of mentioned transport were presented. Furthermore statistical data on dangerous goods in Poland and the EU were stressed. Finally the recommendations aimed at improving the safety of the described problem.
EN
On the example of south-eastern region of Poland (Zamość district), the study characterized the transportation of dangerous cargos via rail-road infrastructure in this area. It presented a general road and rail infrastructure in this region. In selected period of time, it shows the amount of transported dangerous cargos. Moreover it characterized type of transported loads and directions (relations) of these cargos. It presents the amount of cargos transported via road and rail means of transport. It indicated places of transshipment / unloading of dangerous goods, such workplaces as in the Zamość district with accumulated goods.
PL
Na przykład w południowo-wschodniego regionu Polski (powiat zamojski), przeanalizowano transport ładunków niebezpiecznych za pośrednictwem infrastruktury kolejowo-drogowej. Przedstawiono ogólną charakterystykę infrastruktury drogowej i kolejowej w tym regionie. w wybranym okresie pokazano ilość przewożonych ładunków niebezpiecznych. Uwzględniono rodzaj przewożonych ładunków i kierunków przewozowych. Przedstawiono ilość ładunków transportowych przez drogowe i kolejowe środki transportu. Wskazano miejsca przeładunku / rozładunku towarów niebezpiecznych, w wybranych miejscach w powiecie zamojskim.
PL
W artykule przedstawiono problemy zagrożeń, związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane statystyczne tego rodzaju przewozu. Przybliżono akty prawne obowiązujące podczas tych specyficznych przewozów, ujmujące kontrolę, opakowanie, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa, jak i postępowanie w przypadku awarii. Przedstawiono także działania PSP podczas zagrożeń chemicznych i ekologicznych, zagrażających życiu ludzi oraz środowisku.
EN
Paper discussed threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to chemical and ecological threats with considerable harm to people and the environment.
PL
W procesie przewozu ładunków niebezpiecznych powinno dążyć się do zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa. Ze względu na swoją specyfikę oraz rodzaj zabezpieczeń szczególną rolę w transporcie materiałów niebezpiecznych odgrywa transport kolejowy. W artykule omówiono zagrożenia związane z przewozem koleją ładunków niebezpiecznych. Następnie w oparciu o obowiązujące przepisy, przedstawiono klasyfikację ładunków niebezpiecznych oraz wymogi dotyczące oznaczenia ładunków niebezpiecznych. Autorzy wskazali również na metody poprawy bezpieczeństwa przewozu koleją materiałów niebezpiecznych.
EN
While transporting dangerous freight, the carrier should ensure the maximum safety. The railway transport plays a big role in transportation of dangerous freight due to the assertion of safety during transportation process. The paper presents potential threats relevant to railway transportation of dangerous freight. Based on presented regulations, the classification for dangerous freight and requirements for dangerous goods code have been given. Authors also showed methods allowing for the improvement in safety of transportation of dangerous goods.
PL
Ręczne prace transportowe występują praktycznie w każdym zakładzie pracy, w mniejszym lub większym stopniu (Produkcja, logistyka, biuro). Bezpieczeństwo prac transportowych jest obszarem bardzo złożonym, gdyż związane są z nim zagadnienia prawne, organizacyjne, techniczne, które muszą być spełnione przez organizującego ręczne prace transportowe. Nie można zapomnieć, że rola pracownika wykonującego ręczne prace transportowe jest też bardzo duża, a w jej ciągłym poprawianiu –nieodzowna.
PL
Terminal kontenerowy stanowi przykład systemu transportowego realizującego obsługę kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi, które dostarczane są przez środki transportu lądowego i morskiego. Celem badań takiego systemu transportowego jest określenie zachodzących w nim procesów.
EN
Container terminal is an example of transport system, which provide the proper service of the containers containing dangerous goods. Dangerous goods are supplied to this terminal by different means of transport. The aim of examination this terminal is determination of process.
EN
Participants of transportation should train their employee in the following areas: - General Training - employees should know the general requirements contained in the regulations on the transport of dangerous goods. - Workplace training - employees should be trained in the regulations concerning the carriage of dangerous goods, closely corresponding to their responsibilities and duties. In cases where the carriage of dangerous goods involves a multimodal transport operation, workers should be familiar with the requirements for other modes of transport.
PL
W artykule przedstawiono dotychczas stosowane rodzaje opakowań ładunków niebezpiecznych oraz określono kierunki rozwoju, które wpłyną na podwyższenie sprawności ich obsługi w transporcie. Przeprowadzona została analiza porównawcza wybranych grup opakowań. Stwierdzono, że zmiany i ulepszenia opakowań dotyczą trzech głównych obszarów: materiału konstrukcyjnego, kształtu i dodatkowego wyposażenia.
EN
In the article previously used types of dangerous goods packaging are presented and the trends that will impact on increasing the efficiency of their use in transport are identified. Comparative analysis of selected groups of packages was carried out. It was found that these changes and improvements in packages are focused on three main areas: construction material, shape and additional equipment.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano trasy przewozu oraz rodzaje i częstotliwość występowania w przewozach ładunków niebezpiecznych na przykładzie Polic. Traktując przewóz ładunków niebezpiecznych i przewóz pasażerów komunikacją miejską, w tym samym czasie i na tych samych trasach, jako potencjalnie duże zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, zbadano możliwość zastosowania rozwiązań logistycznych eliminujących możliwość kolizji pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne ze środkami transportu komunikacji miejskiej. Wykazano, że najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie możliwości inteligentnych systemów transportowych - ITS. W artykule wykorzystano dane z badań wykonanych w okresie 3 – 9 marca 2011r. oraz 1 – 14 kwietna 2011r.
EN
This paper examines the transport route and the type and frequency of occurrence in the transport of dangerous goods on the example of Police. Treating the carriage of dangerous goods and the carriage of passengers by public transport, at the same time and on the same routes as potentially high risk to human safety, we examined the applicability of logistics solutions that eliminate the possibility of a collision of vehicles carrying dangerous cargo transportation with public transportation. It was shown that the best solution is to use the potential of intelligent transport systems - ITS. The article uses data from studies performed during the period 3 - 9 March 2011. and 1 - 14 April 2011.
PL
Transport niebezpiecznych ładunków stanowi poważne realne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Ze względu na liczbę i złożoność problemów decyzyjnych występujących podczas jego realizacji niezbędnym staje się dostarczenie efektywnych rozwiązań informatycznych służących do wspomagania decyzji. Zastosowanie rozwiązań Inteligentnych Systemów Transportowych (ang. Intelligent Transport System - IST) ma służyć wspieraniu zarządzania systemem transportowym, a w szczególności infrastrukturą transportową. W artykule w oparciu o przeprowadzone badania przedstawiono strukturę ilościowo - jakościową przewożonych przez główne skrzyżowanie Polic ładunków niebezpiecznych oraz koncepcję zastosowania inteligentnych systemów transportowych. Struktura ilościowo-jakościowa przewożonych ładunków kształtuje się następująco: ładunki klasy 8 - 51,62%, różne materiały niebezpieczne (głównie gazy techniczne w butlach) - 31,71%, ładunki zaliczane do kl. 2 stanowią 12,20% oraz ciecze łatwopalne (olej napędowy do silników Diesla) - 4,47%.
EN
Transport of dangerous goods is a serious real threat to humans and the environment. Due to the number and complexity of decision problems encountered during its implementation becomes necessary to provide effective IT solutions for decision support. The use of Intelligent Transport Systems solutions (called Intelligent Transportation System - IST) is designed to help manage the transport system, particularly transport infrastructure. The article, based on studies of the structure of quantitative - qualitative transported through the main intersection of Police of dangerous goods and the concept of the use of intelligent transport systems. Quantitative and qualitative structure of the cargo is as follows: static class 8 - 51.62%, various hazardous materials (mainly technical gases in cylinders) - 31.71%, loads classified as class 2 are 12.20%, and flammable liquids (diesel for diesel engines) - 4.47%.
PL
Wprowadzenie i obecność ładunków niebezpiecznych na terenie portu oraz wszystkie manipulacje z nimi związane powinny być monitorowane w aki sposób aby: zapewnić bezpieczeństwo na tym obszarze, zabezpieczyć ładunek, zapewnić bezpieczeństwo personelu portu oraz chronić środowisko morskie. Ładunki niebezpieczne są przewożone morzem w znacznych ilościach, zarówno jako ładunki masowe przewożone luzem, jak i w opakowaniach lub kontenerach. Przyjmując do przewozu ładunek o znanych przewoźnikowi właściwościach niebezpiecznych, powinien on tak go rozmieścić na jednostce, aby nie spowodował szkody w innych ładunkach. Zasadniczym wymaganiem, które musi być spełnione aby zapewnić możliwie maksymalne bezpieczeństwo transportu i manipulacji w porcie towarów niebezpiecznych jest: prawidłowa identyfikacja, zabezpieczenie, opakowanie, oznakowanie i tykietowanie towaru. Transport i wszelkie manipulacje związane z towarami niebezpiecznymi wymagają odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia personelu w porcie
EN
The entry an presence of dangerous cargoes in port areas and any consequential handling should be controlled to ensure the general safety of the area, the containment of the cargoes, the safety of all persons in or near the port area, and the protection of the environment. These Recommendations are confined to dangerous cargoes, which are in a ort area as part of the transport chain. An requisite for the safe transport and handling of dangerous cargoes is their proper identification, containment, packaging, packing, securing, marking, labelling, placarding and documentation. The safe transport and handling of dangerous cargoes is based on correct and accurate application of regulations for transport and handling of such cargoes and depends on appreciation by all persons concerned of the risks involved and on the full and detailed understanding of the regulations. This can only be achieved by properly planned and carried out training and retraining of persons concerned.
PL
W referacie przedstawiono systemy GSP, GSM oraz zadania teleinformatyki umożliwiające monitorowanie ładunków niebezpiecznych przesyłanych ruchomymi środkami transportowymi. Omówiono podstawową budowę i zadania systemów monitorujących oraz ich współdziałanie, uzupełniające się wzajemnie w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu technicznej ochrony ładunków niebezpiecznych i środków transportowych, co przekłada się na realne bezpieczeństwo człowieka i środowiska.
EN
The paper introduces GPS, GSM systems and IT technologies, that enable monitoring the transport of dangerous goods. The basic structure and tasks of monitoring systems have been introduced, along with basics of their cooperation in order to enrich proper levels of safety and security. The safety and security of transported goods is in direct connection with safety of human beings and the environment.
PL
Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej bhp, ich składu, właściwości chemicznych i fizycznych w celu neutralizacji skutków przedostania się tych środków do środowiska, a także zabezpieczenia środka transportowego i jego trasy. W referacie omówiono systemy monitorujące zabezpieczenie ładunków i pojazdów samochodowych, samochodowych, wykorzystanie technologii GPS, GSM i teleinformatyki do śledzenia i prognoz ruchu towarowego, która pozwala określać i zagwarantować dostarczenie oraz odbiór ładunku w określonym czasie, a w razie awarii lub katastrofy wysłania służb ratunkowych.
EN
The transport of dangerous goods requires specific knowledge of the safety procedures connected with transported materials, its composition, chemical and physical properties. It includes a "know how" on the field of neutralization of potential leakage and secured means to be maintained during the transport by routes. The article points at the monitoring systems responsible for security of cargo and vehicles themselves, and describes the use of GPS, GSM and ICT systems to track movements of dangerous cargo. Combination of mentioned technologies, guarantees fast reaction in case of sudden breakdown or even a catastrophe.
PL
Wspólna polityka Unii Europejskiej obejmuje między innymi problem transportu materiałów niebezpiecznych oraz chemicznych. Wymuszają one podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozów poprzez zastosowanie odpowiednich standardów technicznych. Tworzy także spójny system regulacji oraz wdraża mechanizmy stałego doskonalenia. W artykule przedstawiono analizę schematu przewozu materiałów niebezpiecznych oraz podano kryteria prowadzenia firm transportowych przemieszczających takie ładunki ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę Doradcy.
EN
The common policy of the European Union embraces among other things the problem of the transport of hazardous materials and chemical. They extort the rise of the security level of transports across the use of suitable engineering standards. Creates also the coherent regulatory system and initiates mechanisms of the constant improvement. The article introduced the analysis of the schema of the transport of hazardous materials and one gave criteria of the leading of transportive firms translocating such cargoes with special returning of the attention on the part of the Adviser.
PL
W publikacji zamieszczono najbardziej istotne dane dotyczące transportu drogowego niebezpiecznych ładunków przez miasto Gryfino. Struktura rodzajowa przewożonych przez Gryfino ładunków niebezpiecznych kształtuje się następująco: paliwa płynne (etylina i olej napędowy) - 72,79%, gazy skroplone (LPG) - 21,77%, inne materiały niebezpieczne (klasa 9) - 2,04%; materiały wybuchowe - 1,36%, substancje utleniające i nadtlenki organiczne 1,36% oraz stałe ładunki zapalne 0,68%. Transport ten stanowi poważne realne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Dlatego problem ten wymaga logistycznych rozwiązań.
EN
The paper discusses the most significant data concerning the road transportation of dangerous goods through the city of Gryfino. The share of liquid fuels (gasoline and gas oils) was 72,79%; LPG - 21,77%, miscellaneous dangerous substances and articles - 2,04%, explosive substances and articles - 1,36%, oxidizing substances and organic peroxides - 1,36% and flammable solids, self-reactive substances and solid desensitized explosives, substances liable to spontaneous combustion, substances which, in contact with water, emit flammable gases 0,68% of the dangerous goods transported. This transport determines the serious threat for people and environments. This problem demands logistic solutions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.