Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  education reforms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the curriculum for architectural studies in the context of technical courses, such as building engineering, structures, materials science and building physics. The authors of the publication compare the method of conducting these courses and their participation in the entire study program on the example of selected Polish universities (Faculty of Architecture of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Building Engineering of the Lublin University of Technology and the Faculty of Technical Sciences, University of Applied Sciences in Nysa). Authors of the article present changes that have occurred in the curriculum of these courses before and after the reform of higher education from 2019, what impact it has on the education of future architects, and what new opportunities these changes offer will be analyzed.
2
Content available Szkolnictwo poligraficzne po reformach
PL
W latach 2016–2019 w systemie szkolnictwa zawodowego w Polsce zaszły istotne zmiany. Większość z nich weszła w życie w 2019 roku i dotyczyły również edukacji poligrafów. Zmieniały się nie tylko treści programowe, ale wprowadzono też do podstaw programowych nowe zagadnienia oraz nowe zawody. Rok, to zbyt krótki okres na ocenę wszystkich zmian. Jest jednak dobrą okazją do podsumowania i określenia jakie problemy nurtują dzisiaj zawodowe szkolnictwo poligraficzne.
EN
In 2016–2019, significant changes took place in Polish vocational education system. Most of them entered into force in 2019. They also concerned graphic arts education. Not only did the curriculum content change, but also new topics and new professions were introduced into the curriculum. Although one year is a short period of time to evaluate all changes, the author made an attempt to summarize and define the problems bothering today’s professional graphic arts education at the secondary school level.
PL
Krajobraz stanowi ważną kategorię badawczą w geografii, równocześnie od wielu lat jest obecny w szkolnej edukacji geograficznej. W ostatnim czasie obserwowany jest w Polsce wzrost zainteresowania badaczy krajobrazem kulturowym, co ma potwierdzenie w licznych opracowaniach naukowych. Biorąc pod uwagę znaczenie oraz aktualność tej problematyki, krajobraz kulturowy powinien zajmować równie ważne miejsce w szkolnej edukacji geograficznej. W artykule podjęto próbę sprawdzenia, czy jest tak w istocie. Przeprowadzono szczegółową analizę dokumentów oświatowych określających cele i treści edukacji geograficznej i przyrodniczej po reformie z 2017 r. Pozwoliło to na ocenę, jakie miejsce zajmuje krajobraz kulturowy w edukacji szkolnej oraz które nurty i podejścia badawcze są w niej obecne. Artykuł ma charakter polemiczny, przedstawiono w nim odmienne i bardziej krytyczne poglądy na temat stanu edukacji krajobrazowej w Polsce niż m.in. A. Hibszer, E. Szkurłat (2018).
EN
Landscape is an important research category in geography, and it has also been part of school geography lessons for many years. We have recently observed a clear increase in researcher interest in cultural landscape in Poland, as confirmed by numerous scientific studies. Given the importance and timeliness of this issue, cultural landscape should occupy an equally important place in school geography lessons. This article attempts to determine whether this is the case. A detailed analysis of educational documents setting out the objectives and content for geography and natural science lessons after the 2017 reform was carried out. This allowed us to assess how cultural landscape is positioned in school education and which trends and research approaches are included. The article is polemical in nature, presenting different and more critical views on the state of landscape education in Poland than, for example, A. Hibszer and E. Szkurłat (2018).
PL
Celem artykułu jest przybliżenie założeń ewolucji edukacji proobronnej realizowanej w szkołach średnich, która ulega permanentnym zmianom programowym dostosowywanym do zmian w sposobach przygotowania młodzieży do zadań proobronnych państwa. W trakcie regulacji prawnych przedmiot edukacja wojskowa został zastąpiony przysposobieniem obronnym, a następnie edukacją dla bezpieczeństwa. Przy każdej zmianie ustawodawca zmieniał zakres wiedzy i kierunek kształcenia proobronnego. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie burzliwych i wielorakich przemian nakłada na szkołę nowe, a zarazem niezmierne ważne, zadania w edukacji proobronnej. Szkoła powinna stwarzać takie warunki edukacji uczniów, aby cechowały je konsekwentne i wychowawczo pożądane zachowania, wynikające z poczucia więzi ze szkołą, najbliższym środowiskiem i krajem.
EN
The aim of the article is to describe the evolution of the pro-defence education implemented in secondary schools, the program of which is the subject of constant changes which result from the necessity to adjust the curriculum to the changes in the way the young people are prepared to carry out pro-defence tasks. Due to the changes in law, defence education was replaced with Civil Defence Training and next with Education for Security. Each change resulted in the change of the scope of knowledge required and the aim of defence education. Preparing children and young people for the life in the contemporary world of turbulent and manifold transformations imposes new and extremely important duties on schools with regard to defence education. Schools should create proper conditions for the pupils’ education which will enable them to develop consistent and educationally desirable behaviour which stems from the bonds with the school, their closest environment and finally their homeland.
PL
Podano ogólną charakterystykę efektywności nauczania realizowanego przez współczesny system szkolnictwa. Wskazano na czynniki wpływające na degradację etosu inżyniera, wywołane przez liberalną politykę władz ministerialnych i samorządowych wobec niektórych szkół. Opisano negatywne skutki wprowadzania takich reform edukacji, które nie przewidują stosowania wyraźnych kryteriów umożliwiających egzekwowanie realizacji zadań kształcenia pod względami ilościowymi i jakościowymi.
EN
General effectiveness characteristics of contemporary education system has been given. Factors influencing degradation of engineer ethos have been indicated, caused by liberal politics of ministerial and local authorities towards some schools. Negative effects have been described of introducing such education reforms that don't use clear criteria which would allow to enforce implementation of qualitative and quantitative educational tasks.
PL
Od 1 września 2017 r. w polskiej oświacie wprowadzone zostały zmiany, zgodnie z którymi zlikwidowano gimnazja na rzecz szkół podstawowych. Zreformowany został również program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Celem artykułu jest porównanie starego programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjach z aktualnie obowiązującym programem prowadzonym w szkołach podstawowych, ze wskazaniem istotnych różnic. Programy edukacyjne w szkołach muszą elastycznie się podporządkowywać zmianom zachodzącym w otoczeniu, w szczególności jeżeli chodzi o kształcenie w wymiarze bezpieczeństwa. Pogłębianie świadomości społecznej o nowych zagrożeniach oraz sposobach radzenia sobie z nimi wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Aktualny program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa stawia na praktycyzm oraz nowe wymiary bezpieczeństwa (na przykład bezpieczeństwo zdrowotne). Niewątpliwie jest aktualizacją starego programu, który ewoluuje wraz ze zmianami współczesnego świata.
EN
Changes have been introduced in the Polish education since 1st September 2017. Junior high school were abolished in favour of primary schools. The education curriculum for security education was also reformed. The aim of the study is to compare the old education curriculum for safety in junior high schools with the current curriculum in primary schools, pointing to significant differences. Educational programs in schools need to be flexible, especially in addressing changes in the environment, particularly in terms of safety education. Deepening the public awareness of new threats and ways to deal with them increases the sense of personal and structural security. The current program of education for security raises practicality and new dimensions of security (for example health security). Undoubtedly, it is an update of the old program, which evolves with the changes of the modern world.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.