Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microwave phase discriminator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania układowe mikrofalowych dyskryminatorów fazy (MDF) oparte na sprzęgaczach kierunkowych Lange’a oraz wieloliniowych sprzęgaczach wielowarstwowych. Wroli szerokopasmowego przesuwnika fazy zastosowano przesuwnik fazy na niesymetrycznej linii paskowej z wtrąconymi niejednorodnościami i przesuwnik fazy ze strukturalnym skrzyżowaniem linii. Ponadto przedstawiono rezultaty analizy teoretycznej wraz z wynikami pomiarów dla wybranych modeli dyskryminatorów fazy w paśmie 2-4GHz.
EN
The article presents selected system solutions for microwave phase discriminators (MDF) based on Lange's directional couplers and multi-line multi-layer couplers. As a wide-angle phase shifter, a phase shifter was used on an asymmetrical stripline with embedded heterogeneities and a phase shifter with a structured intersection of lines. In addition, the results of theoretical analysis together with the results of measurements for selected models of phase discriminators in the 2-4GHz band were presented.
PL
W warunkach współczesnych oraz w przewidywanych działaniach bojowych, dużym zagrożeniem między innymi dla radarów aktywnych są rakiety przeciwradiolokacyjne RPR oznaczane w literaturze anglojęzycznej skrótem ARM (Anti-Radiation Missile). Rakiety tego typu naprowadzają się samodzielnie na wskazany radar lub inne źródło emisji sygnałów mikrofalowych. Jednymi z metod zmniejszenia skuteczności ataków przy użyciu ARM jest minimalizacja czasu emisji sygnałów sondujących przez atakowany radar oraz/lub zastosowanie dodatkowych nadajników mylących, tak zwanych pułapek elektromagnetycznych (decoys). W ramach prac nad tego typu urządzeniami jest przygotowywany model małego zespołu do namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych, który będzie wykorzystany do testowania efektywności pułapek elektromagnetycznych funkcjonujących jako elementy systemu ochrony radaru przed pociskami ARM. Zakłada się, że zespół namierzający będzie pozwalał na wyznaczanie kierunku na emitery mikrofalowe przy użyciu metody monoimpulsowej w wersji zarówno amplitudowej jak i fazowej. Namierzanie będzie mogło być dokonywane tylko w azymucie lub elewacji, lub w obydwu tych płaszczyznach jednocześnie. Częstotliwościowy zakres pracy zespołu namierzającego będzie pokrywał całe pasmo pracy chronionego radaru.
EN
In present conditions and in foreseen battle operations, anti-radiation missiles ARM are the large threat among others for the active radars. This type of rockets can home in on the indicated radar or on another source of microwave signals emissions. The use of additional misleading transmitters, so called decoys, is one of the methods of the effectiveness decrease of attacks using the ARM. This paper presents the works on this type of decoys. The model of the small unit for direction finding (DF) of the microwave emitters is being worked out for these needs. This unit will realize so called monopulse method of angle of arrival (AOA) estimation. It is the amplitude and the phase version of this method. The bearings measurement will be able to do only in the azimuth or in the elevation plane or in both of these planes simultaneously. The DF device being designed will work over the whole required frequency band.
PL
Radar pasywny jest systemem wykrywającym i lokalizującym obiekty przy użyciu sygnałów mikrofalowych emitowanych przez nadajniki niewspółpracujące. Bieżąca analiza parametrów sygnałów mikrofalowych występujących w monitorowanej przestrzeni pozwala wykryć moment pojawienia się obiektu oraz określić jego chwilowe położenie. W podstawowych warunkach radar pasywny detekuje tylko fakt pojawienia się obiektu w obserwowanej przestrzeni. Dla pełnej informacji o wykrytym obiekcie niezbędne jest określenie nie tylko jego kierunku położenia, ale również odległość do niego. Do analizy parametrów sygnałów echa oraz do namierzania obiektów, które te sygnały odbiły można wykorzystać mikrofalowe dyskryminatory fazy MDF i mikrofalowe dyskryminatory częstotliwości MDCz, realizowane sprzętowo lub programowo po uprzedniej konwersji odebranych sygnałów na postać cyfrową. W pracy przedstawiono koncepcję algorytmu pomiaru odległości w radarze pasywnym opartą na wyznaczaniu obwiedni, chwilowej częstotliwości oraz kąta nadejścia odebranych sygnałów odbitych. Opisana koncepcja została przygotowana na potrzeby opracowywanego systemu obserwacji małego zasięgu.
EN
The passive radar uses so called signals of opportunity emitted by noncooperative illuminators such as, for instance, RTV broadcasting station or base station of cellular telecommunication and even active radar. The received signals analysis makes possible the detection of objects appearance and determination their location in the space being monitored. First of all, passive radar gives an information if any objects exists or not. For complete information it is necessary to know not only the direction to the object but the distance to it as well. The microwave phase discriminators and microwave frequency discriminators are very useful for determination parameters of received echo signals and for estimation of direction to the objects. In the work a concept of algorithm of estimation the distance in the single passive radar was presented. This concept is based on: estimation of envelope of the received microwave signal, estimation of the momentary value of the frequency of this signal and angle of arrival AOA of the received microwave signal. This algorithm is useful especially for short distance passive radar.
EN
Passive radar does not have its own emitter. It uses so-called signals of opportunity emitted by non-cooperative illuminators. During the detection of reflected signals, a direct signal from a non-cooperative emitter is used as the reference signal. Detection of electromagnetic echoes is, in present day radars, performed by finding the maximum of the cross ambiguity function. This function is based on the multiplication of the received signal and the reference signal. Detection of echoes by means of a quadrature microwave phase discriminator QMPD was proposed in the work as an alternative solution for ambiguity function evaluation. This discriminator carries out vectorial summing of the received and the reference signals. The summing operations in QMPD are carried out with the aid of microwave elements and without the use of expensive digital signal processors. Definitions of the phase and phase difference of the so-called simple signals and noise signals were described. A proposal of a passive radar equipped with several independent quadrature microwave phase discriminators was presented. Ideas of algorithms of object detection and of the distance-to-object estimation designed for this radar have been also sketched.
PL
Z uwagi na dużą przydatność urządzeń rozpoznania i wykrywania emisji, autorzy podjęli prace badawcze oraz konstrukcyjne, dotyczące rozwiązań układowych natychmiastowego pomiaru kierunku opromieniowania w zakresie mikrofal z wykorzystaniem wielowrotników Butlera. W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań układowych monoimpulsowego systemu rozpoznania i namiaru źródeł promieniowania w paśmie mikrofalowym. W części dotyczącej badań eksperymentalnych przedstawiony jest wynik badań układów pracujących w paśmie 2÷4 GHz.
EN
Research and development works over systems were undertaken for their great usability. The systems concerns microwave detection used Butler's matrix. In this paper is presented the review of the monoimpulse systems dedicated for detection of the bearing direction in microwave band. In this paper in the part dedicated for experiments description we show the results for devices working in the 2-4 GHz band.
PL
Odebranie sygnałów mikrofalowych oraz wyznaczenie ich parametrów jest źródłem informacji o emitującym je urządzeniu nadawczym. Do podstawowych charakterystyk wykrytych sygnałów mikrofalowych zalicza się: częstotliwość nośną oraz kąt nadejścia. W Zakładzie Mikrofal Instytutu Radioelektroniki WEL WAT opracowano model urządzenia umożliwiającego wykrycie oraz określenie kierunku na nadajniki radiolokacyjne i telekomunikacyjne. Urządzenie to pozwala również na pomiar parametrów sygnałów emitowanych przez te nadajniki. Pomiar kąta nadejścia sygnałów jest realizowany metodą fazową. Chwilowa wartość częstotliwości określana jest przy użyciu mikrofalowego dyskryminatora częstotliwości. System antenowy składa się z czterech dwugrzbietowych anten szerokopasmowych. Umożliwia to pomiar kąta nadejścia sygnałów zarówno w płaszczyźnie elewacji, jak i w azymucie. Urządzenie może służyć do rozpoznawania sygnałów prostych oraz złożonych. Średni błąd pomiaru częstotliwości był mniejszy niż ± 0,2 MHz, a jego wartość maksymalna nie przekraczała ± 0,5 MHz w całym zakresie mierzonych częstotliwości. Kierunek nadejścia sygnału określany był z dokładnością ± 0,2° w całym paśmie pracy.
EN
The paper concerns a device designed for reconnaissance of the electromagnetic space. The presented device determines an angle of arrival (AOA) and immediately evaluates frequency of a received microwave signal. The angular segment of the instantaneous surveillance is 44 degrees in width. The device works within the frequency band from 0.75 to 1.25 GHz. It contains four-element antenna array, direction finding DF channel and instantaneous frequency measurement IFM channel. This structure performs so-called single-pulse phase method of direction of signal arrival and frequency estimation. The microwave parts of both these channels were printed onto a single substrate. This appliance is controlled by the computer which stores calibration data and takes them into consideration in the process of evaluation of the frequency and the direction of incoming microwave signals. This set has been successfully used for recognition of various signals emitted by close and remote electromagnetic sources. The achieved average error of the frequency estimation was ± 0.2 MHz, and maximum frequency error did not exceed ± 0.5 MHz. The accuracy of the angle of arrival determination was better than 0.2 degrees. The presented model of the device has been developed for observation of some segment of the space. To obtain all around instantaneous scanning it is necessary to appropriately place several such devices. The device can intercept simple microwave signals and the signals with LFM, FSK, and PSK modulation as well. The device architecture and experimental results are presented.
PL
Artykuł dotyczy systemów namiaru opartych na matrycach Butlera. Systemy te mogą być wykorzystane do określenia kierunku położenia urządzeń promieniujących fale elektromagnetyczne lub obiektów oświetlonych sygnałami mikrofalowymi. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych systemów z matrycami Butlera 8 x 8 podłączonymi do szyków antenowych płaskich i cylindrycznych. Analizie poddano układy z szykami płaskimi kompletnymi oraz z szykami płaskimi o zredukowanej liczbie anten.
EN
The paper concerns systems with a so-called Butler matrix used for an instantaneous direction finding of radiation sources or targets iIIuminated by microwave signals. There are presented the results of computer simulations of systems with the 8 x 8 Butler matrix connected to planar and cylindrical antenna arrays. It has been taken into consideration the complete planar antenna array and planar array with reduced number of antennas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.