Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 478

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy parametrów czasowych komunikacji między sterownikiem przemysłowym PLC a panelem operatorskim HMI. Jak pokazano, niekiedy odpowiednia konfiguracja zadań komunikacyjnych, zmniejszająca liczbę poleceń przesyłanych w protokole Modbus kosztem konieczności transmisji dodatkowych danych, może prowadzić do minimalizacji łącznego czasu cyklu komunikacyjnego. Przedstawione rozwiązanie zostało zaimplementowane w pakiecie inżynierskim CPDev.
EN
The paper presents the possibilities of improving the time parameters of communication between the industrial PLC and the HMI operator panel. As shown, sometimes the appropriate configuration of communication tasks, reducing the number of commands sent in the Modbus protocol at the expense of the necessity to transmit additional data, may lead to the minimization of the total communication cycle time. The presented solution has been implemented in the CPDev engineering environment.
PL
W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia preferencji pracowników w zakresie kanałów komunikacji BHP oraz ocenę przydatności informacji przekazywanych klasycznymi i elektronicznymi kanałami komunikacji dla poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie. Badania przeprowadzono metodą kwestionariuszową w 2016 roku i w 2021 roku. Wyniki badań dla okresu sprzed i w trakcie pandemii są porównywalne: większość pracowników skłania się ku klasycznym kanałom komunikacji, takim jak tradycyjne szkolenia i spotkania z kierownictwem oraz tradycyjne rozmowy z kolegami. Informacje BHP uznawane za przydatne do bezpiecznego wykonywania pracy są przekazywane głównie za pomocą klasycznych kanałów komunikacji. Najniżej z punktu widzenia przydatności oceniono media społecznościowe. Badania wskazują, że kanały elektroniczne mogą wspierać klasyczne kanały wykorzystywane w komunikacji BHP, ale nie mogą ich zastępować.
EN
This paper discusses the results of a survey conducted to determine workers’ preferences for OSH communication channels and to assess the usefulness of information provided through classical and electronic communication channels for improving occupational safety and health before and during the COVID-19 pandemic. The survey was conducted with the use of questionnaire in 2016 and in 2021. The findings for before and during the pandemic period are comparable: the majority of workers choose classic communication channels such as traditional training and meetings with management and traditional conversations with colleagues. OSH information considered useful for safe work performance is mainly communicated through classical channels. Social media were rated lowest in terms of usefulness. The survey results indicate that electronic channels can support, but not replace, the classic channels used in OSH communication.
PL
Przyjęto, iż port lotniczy jest podmiotem gospodarczym, który w warunkach silnej konkurencji musi aktywnie wykorzystywać dostępne narzędzia marketingowe dla osiągania celów rynkowych i dostosowywać je do zróżnicowanych potrzeb i preferencji klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Z uwagi na bogatą paletę możliwości serwis społecznościowy Facebook został wskazany jako popularne i skuteczne narzędzie marketingowe. Dokonana została ocena aktywności portów lotniczych w przedmiotowym serwisie w postaci zaprezentowania wyników analizy porównawczej danych z bieżącej działalności z danymi z 2014 roku. Wskazano ogólną klasyfikację celów publikacji treści przez porty lotnicze za pośrednictwem stron firmowych na Facebooku. Na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawie zdefiniowano sposób prowadzenia komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami w serwisie Facebook w sytuacji IV fali pandemii COVID-19. Procedura badawcza została przeprowadzona w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w czasie jej realizacji, co zdeterminowało potrzebę dookreślenia dalszych kierunków badań dla zapewnienia szerszej perspektywy oceny i większej wiarygodności osiągniętych rezultatów badawczych.
EN
It is assumed that an airport is an economic entity which, in conditions of strong competition, must actively use the available marketing tools to achieve market goals and adapt them to the diverse needs and preferences of individual and institutional customers. Due to the wide range of options, Facebook has been chosen as a popular and effective marketing tool. The activity of Polish airports on Facebook was assessed by evaluating the results of a comparative analysis of data from current operations with 2014 data. A general classification of the purposes of content publication by airports through corporate Facebook pages is presented. On the example of Chopin Airport in Warsaw, the manner of communication with current and potential customers on Facebook in the event of the fourth wave of the COVID-19 pandemic was defined. The research procedure was carried out with the introduction of limitations for its implementation, which determined the need to specify further research directions to ensure a broader perspective for evaluation and greater credibility of the achieved research results.
PL
Kluczem do sukcesu organizacji jest różnorodność talentów naszych pracowników. Trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób tego klucza użyć i co tak naprawdę chcemy zrobić z potencjałem, który odnajdziemy.
EN
The study presents theoretical assumptions of the research in the scope of the impact of threats resulting from the use of modern information technologies on students’ education outcomes. Part I addresses the theoretical and methodological aspect of research conducted in 2019. It systematizes the considerations undertaken, their brief characteristics, and the course of research. The conclusions include ones drawn after the implementation of the initial stage and the theoretical part together with the adopted assumptions. Attention was drawn to the broad spectrum of the research area, which so far has not covered civilian students of a hierarchical university in terms of the negative impact of threats resulting from the use of modern information technologies.
PL
W opracowaniu przedstawiono założenia teoretyczne badań w zakresie oddziaływania zagrożeń wynikających z stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych na wyniki kształcenia studentów. Część I prezentuje aspekt teoretyczny oraz metodologiczny badań prowadzonych w 2019 roku. Dokonano usystematyzowania podjętych rozważań, ich krótkiej charakterystyki oraz przebiegu badań. We wnioskach ujęto konkluzje powstałe po realizacji etapu wstępnego oraz części teoretycznej wraz z przyjętymi założeniami. Zwrócono uwagę na szerokie spektrum obszaru badawczego, którym dotychczas nie byli objęci studenci cywilni zhierarchizowanej uczelni wyższej w aspekcie negatywnego wpływu zagrożeń wynikających z użytkowania nowoczesnych technologii informacyjnych.
EN
The second part of the publication discusses the results of practical research on the impact of threats to the use of modern information technologies and independent Internet-based acquisition of knowledge on the results of students’ learning outcomes. It presents the course of empirical research with the methods and tools used. The summary presents the conclusions that arose during and after the research. Attention was drawn to the broad spectrum, which so far has not been covered by civilian students of the hierarchical university. The negative impact of threats on unaware users of modern information technologies is highlighted and described.
PL
Druga część publikacji omawia wyniki badań praktycznych w zakresie oddziaływania zagrożeń stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o sieć Internet na wyniki kształcenia studentów. Zaprezentowano w nim przebieg badań empirycznych wraz zastosowanymi metodami oraz narzędziami. W podsumowaniu przedstawiono wnioski powstałe w tracie oraz po zakończeniu obszaru badawczego. Zwrócono uwagę na jego szerokie spektrum, którym dotychczas nie byli objęci studenci cywilni zhierarchizowanej uczelni wyższej. Podkreślono oraz opisano negatywny wpływ zagrożeń na nieświadomych użytkowników nowoczesnych technologii informacyjnych.
PL
Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób zdecydowało się zmienić sposób podróżowania i zamieniło komunikację miejską na samochód. Jednak badania wyraźnie pokazują, że maseczki skutecznie chronią przed zakażeniem COVID-19, a ryzyko zarażenia się koronawirusem w środkach transportu zbiorowego nie jest większe niż w innych miejscach.
PL
Mogłoby się wydawać, że w dawnych czasach, gdy o motoryzacji nikt nawet jeszcze nie marzył, a miasta miały mniej mieszkańców, na ulicach panował błogi spokój. Tak zapewne było w małych miasteczkach, ale nie można było jednak tego powiedzieć np. o Warszawie.
PL
Wiślana Trasa Rowerowa może być niezwykłą atrakcją turystyki, nie tylko rowerowej, w Polsce. Wystarczy wziąć przykład z krajów Europy Zachodniej. Aby powtórzyć ich sukces, konieczne jest współdziałanie wielu samorządów wojewódzkich.
PL
Koronawirus tylko w znikomym stopniu rozprzestrzenia się w komunikacji zbiorowej. Część podróżnych jednak częściej wybiera własne auto. Wpływ ma na to także podwyżka cen biletów.
PL
Raport ONZ nie pozostawia wątpliwości. Rezygnacja z indywidualnego transportu samochodowego i przejście na transport zbiorowy lub rowerowy znacznie zmniejszy ślad węglowy aut spalinowych. Konieczna jest też rewolucja technologiczna przy produkcji dzisiejszych samochodów.
PL
Wiek senioralny przestaje być wiekiem emerytury, a staje się czasem aktywności. Rower dla seniorów to także ważny środek transportu.
PL
Coraz więcej państw Europy planuje zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. W porównaniu z silnikami elektrycznymi są one bowiem drogie w eksploatacji, bardziej zanieczyszczają środowisko oraz generują miliardowe straty.
PL
Po polskich drogach jeździ 22 mln pojazdów silnikowych, w tym 18 mln samochodów osobowych, co oznacza, że liczba samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców wynosi ok. 580. Jeszcze w 1990 r. było ich 5 mln, czyli w ciągu 30 lat liczba samochodów wzrosła blisko czterokrotnie.
PL
Po polskich ulicach jeździ ponad 16 tys. hulajnóg elektrycznych. Dynamiczny rozwój tego środka transportu spowodował konieczność zmian przepisów. Na użytkowników nałożone zostały nowe obowiązki.
PL
Polityka transportowa prowadzona w Polsce w latach 1998-2003 była dla kolei bardzo niekorzystna. Wtedy to uwierzono, że kolej jest przeżytkiem i nie warto w nią inwestować, bo przyszłość zapewnią nam samochody i budowa autostrad.
PL
Jednym z najważniejszych czynników powodujących nieracjonalny przyrost samochodów jest uboga oferta publicznego transportu zbiorowego. Wykluczenie komunikacyjne wynika z postępującej w ostatnich dekadach degradacji transportu publicznego. Likwidacja połączeń kolejowych i autobusowych oraz ograniczenie częstotliwości kursowania komunikacji publicznej doprowadziły do uzależnienia Polaków od samochodu.
PL
Rowery miejskie w polskich miastach można wypożyczać od dwunastu lat. Miejskie jednoślady dostępne są w ponad stu miastach. Nie tak dawno ten środek transportu bił rekordy popularności wśród mieszkańców zarówno metropolii, jak i mniejszych miast. Czy ten trend, mimo pandemii, się utrzymał?
PL
Obecnie, by dojechać do pracy, po zakupy lub na spotkanie, wystarczy – parafrazując słowa piosenki – wsiąść do autobusu byle jakiego. No, może nie byle jakiego, ale tego właściwego. I jeżeli tylko nie wydarzą się nieprzewidziane okoliczności, na pewno dotrzemy na miejsce w wyznaczonym czasie. A jak było dawniej?
PL
Wprowadzanie ograniczeń ruchu i parkowania często spotyka się ze znacznym oporem części społeczeństwa. Protestujący to przede wszystkim uzależnieni od samochodu mieszkańcy, ale także krzykliwi właściciele obiektów handlowych, usługowych i restauracyjnych zlokalizowanych na obszarach tych ograniczeń. Ich koronnym argumentem jest rzekomy spadek dochodów z działalności gospodarczej.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.