Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3422

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 172 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 172 next fast forward last
PL
Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej wykorzystywane są do czynności związanych z ochroną środowiska. Platformy bezzałogowe uzyskują coraz większą popularność w różnych obszarach społecznych. W Polsce z roku na roku przybywa coraz więcej odpadów, które stają się uciążliwe dla środowiska. Właściwe przetrzymywanie odpadów nie jest szkodliwe, dlatego ich właściwa segregacja oraz przetwarzanie powinno odbywać się na jak najwyższym poziomie. Wykorzystanie funkcjonalności bezzałogowych statków powietrznych do monitoringu czy zobrazowania danego terenu powinno przyczyniać się do zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Monitoringiem gospodarki odpadowej w Polsce zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, która swoje zadania wykonuje poprzez regionalne Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
EN
Unmanned Aerial Vehicles are becoming more and more popular in environmental protection . Unmanned platforms are gaining huge popularity in various society areas. In Poland, more and more waste is produced each year, which is destructive to environment. As proper waste storage isn’t harmful , but its segregation and further recycling should be proceed at highest level. UAVs monitoring and area surveillance functionality usage should maintain proper ecological safety level in Poland. State Inspectorate for Environmental Protection, which conducts his tasks by regional Provincial Inspectorates for Environmental Protection is responsible for waste manning monitoring in Poland.
PL
Oceniono wpływ naturalnych sorbentów w diecie świń na emisję zanieczyszczeń gazowych, takich jak NH3, CH4 i CO2, oraz zawartość biogenów w oborniku, monitorując parametry mikroklimatu w chlewni. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że sorbenty obniżyły poziom uwalnianych zanieczyszczeń. Najniższe stężenie NH3 uzyskano w grupie A, a CH4 w grupie B. Analiza biogenów w kale wykazała niewielkie różnice wartości. Agregacja naturalnych sorbentów oraz dodatek gliceryny znacznie zmniejszył ich zapylenie. Wyniki badań wskazują, że stosowanie naturalnych sorbentów w diecie świń może skutecznie zmniejszyć presję gospodarstw na środowisko.
EN
Three groups of pigs (2 exptl. and 1 control) were fed with fodder supplemented with 1.5% mixt. of bentonite and montmorillonite or zeolite and clinoptilolite. The redn. of NH3, CH4 and CO2 emission, total and respirable dust concn. in the piggery, K, P, N content in animal faeces, as well as sorption capacity of sorbent mixts. in relation to NH3 were detd. The results were compared with the anal. performed for pigs fed without additives. A significant redn. in CH4 (20.44 and 29.37%) and NH3 (8.82 and 11.91%) emissions was found. The research suggests that natural sorbents based on bentonite and zeolite may be safe additives that can significantly reduce the negative impact of intensive pig farming on the environment.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wytworzenia w prasie walcowej mikrobrykietu o właściwościach proekologicznych. Wykazano, że z nieużytecznej klasy ziarnowej węgla o frakcji < 5 mm powstającej w produkcji ekogroszku można uzyskać wartościowe paliwo proekologiczne. Brykiety o objętości 1 i 2 cm3 wytwarzane są z węgla rozdrobnionego o granulacji < 2 mm, zmieszanego z dodatkami katalizującymi i/lub sorbentami oraz lepiszczem. Odpowiednio na- wilżona mieszanka poddana jest formowaniu i zagęszczeniu w prasie walcowej. Następnie wytworzone brykiety są suszone do wilgotności końcowej ok. 7% mas. Wstępne wyniki badań wskazały, że tak wytworzone paliwo kompozytowe wykazuje lepsze właściwości eksploatacyjne niż węgiel lub drewno i powinno stanowić bardzo dobry substytut ekogroszku.
EN
Blends of bituminous coal (grain class of < 5 mm reduced to < 2 mm) with additives (catalyst, sorbent and wheat or rye binder) were briquetted in lab. roller press. The produced briquettes were dried to the final moisture of about 7% and analyzed for compressive strength, breakability, water sorption as well as CO, NOx, VOC, PM2.5 and PM10 emissions during the combustion process. Composite fuel showed better operational properties than the traditional eco-pea coal, and its use could reduce CO2 emissions.
PL
Niniejszy artykuł powstał na bazie badań wykonanych w ramach projektu pn. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych w Polsce”. W projekcie tym scalenia gruntów rozpatrywano przez pryzmat aspektów środowiskowych (ekologiczno-krajobrazowych i wodno-melioracyjnych) oraz społeczno-ekonomicznych. Szczegółowymi badaniami objęto 8 obiektów z różnych części Polski i na różnym etapie realizacji tj. znajdujących się na etapie opracowywania Założeń do projektu scalenia gruntów oraz takich, w których zakończono realizację zagospodarowania poscaleniowego. W artykule omówiono najistotniejsze zdaniem autorów współczesne bariery scaleń gruntów, w tym bariery społeczne, ekonomiczne, informacyjne, historyczne czy etyczne.
EN
This article is based on the research carried out as part of the project entitled "Environmental and social effects of land development works in Poland". In this project, land consolidation was viewed through the prism of both environmental (ecological-landscape and water-drainage) and socio-economic aspects. Detailed research covered 8 objects from different parts of Poland and at different stages of implementation - from objects at the stage of developing the Assumptions for the land consolidation project to those where post-merger development has been completed. The article discusses the most important, in the authors' opinion, contemporary land consolidation barriers, including social, economic, information, historical and ethical barriers.
PL
Stan globalnego ekorozwoju jest na granicy katastrofy i musi być nieskończenie naprawiany, teraz i w przyszłości. W sposób ciągły należy prowadzić badania i oceniać występujące zagrożenia, z którymi należy się zmierzyć. Odnajdzie się w nim zarządzanie zestawem wielu podsystemów, które pracują w zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. System organizuje zarządzanie realizacją - budową, minimalizuje się przy tym ewentualne straty, oszczędza czas, kumuluje rezerwy i ogranicza ryzyko. Przedstawia się w ramach zadania inwestycyjnego, wykonanie kompleksowego zadania inwestycyjnego przynoszącego nieobliczalny efekt ekologiczny uzyskany za pomocą termicznej obróbki odpadów, w zmodyfikowanej technologii, dotychczas niespotykany w tej skali.
EN
The state of global ecodevelopment is on the edge of disaster and must be continually improved, now and in the future. The research must be conducted permanently and threats to be faced, must be continually evaluated. It will include the management of a range of multiple systems, which work in the changing internal and external environment. The system organises the management of the execution - the construction, minimising possible losses, saving time, accumulating reserves and limiting risk. Within the investment task a comprehensive investment is presented with a immeasurable ecological effect caused by thermic waste processing in a modified technology, on an unprecedented scale.
EN
Understanding all the possibilities of environmentally oriented landscape planning will contribute to the effective environmental planning of the territory and nature management in general. Accordingly, the purpose of the study was to investigate the experience of the European countries towards the introduction of an effective system of environmentally oriented landscape planning and improvement of territories, as well as their protection. For this purpose, it is necessary to comprehensively study the strengths and weaknesses of existing developments in the field of environmentally oriented landscape planning in Europe. An analysis of the best practices of environmentally oriented landscape planning in such countries as Great Britain, France, Germany, the Netherlands, etc. has been conducted. The findings allowed to state that the effectiveness of development and implementation of substantial planning for landscape design depends not only on the volume and depth of research, but to a very large extent from their reasonable and productive organisation. The paper summarises that in environmentally oriented landscape planning, it is first necessary to determine the reasons for planning. Before choosing the object and territory of planning, it is necessary to find out: who are the potential customers and investors – their goals and motivation; what are the problem situations and conflicts in nature management in the area; what is the practical use of the results of landscape planning; the purpose of the territory, including cartographic; the availability of source information, and more. And then make decisions regarding the stages of landscape planning, taking into account the environmental component and, accordingly, the implementation of the idea of landscape planning.
PL
Zrozumienie wszystkich aspektów architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko przyczyni się do efektywnego planowania środowiskowego terytorium i ogólnie do zarządzania przyrodą. W związku z tym celem badania było zbadanie doświadczeń krajów europejskich w zakresie wprowadzenia efektywnego systemu architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko i poprawy obszarów, a także ich ochrony. W tym celu konieczne jest kompleksowe zbadanie mocnych i słabych stron istniejących rozwiązań w dziedzinie architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko. Przeprowadzono analizę najlepszych praktyk architektury krajobrazu w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Wyniki pozwoliły stwierdzić, że skuteczność opracowania i wdrożenia planowania merytorycznego do projektowania krajobrazu zależy nie tylko od zakresu i głębokości badań, ale w bardzo dużym stopniu od ich racjonalnej organizacji. Stwierdzono, że w planowaniu krajobrazu zorientowanego na środowisko najpierw należy określić przyczyny planowania. Przed wyborem przedmiotu i terenu planowania należy dowiedzieć się: kim są potencjalni klienci i inwestorzy – ich cele i motywacja; jakie są sytuacje problemowe i konflikty w zarządzaniu przyrodą na danym terenie; jakie jest praktyczne wykorzystanie wyników planowania krajobrazu; cel terytorium, w tym opis kartograficzny; dostępność informacji źródłowych itp. Następnie należy podjąć decyzje dotyczące etapów planowania krajobrazowego z uwzględnieniem komponentu środowiskowego w celu odpowiedniej realizacji idei architektury krajobrazu.
PL
Trwająca przez ponad dwa lata pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na współpracę środowiska naukowego, ograniczając kontakty wyłącznie do spotkań online, pomimo realizowania nieprzerwanie przez wiele centrów naukowych prac badawczych. Konferencja Second International Conference on Applications of Radiation Science and Technology (ICARST), która odbyła się w dniach 22-26 sierpnia 2022 r. w Wiedniu, organizowana jako jedna z pierwszych po pandemii w formie hybrydowej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Naukowcy z całego świata prezentowali najnowsze osiągnięcia z zakresu wykorzystania akceleratorów, źródeł promieniowania γ, radioznaczników i promieniowania rentgenowskiego w badaniach i zastosowaniach przemysłowych. W niniejszej pracy przedstawiono aktualne kierunki rozwoju technologii radiacyjnych na podstawie doniesień prezentowanych podczas konferencji ICARST.
EN
The COVID-19 pandemic, which lasted for over two years, significantly influenced the cooperation of the scientific community, limiting contacts only to online meetings, despite the fact that many research centers carry out research work continuously. The Second International Conference on Applications of Radiation Science and Technology (ICARST), which took place on August 22-26, 2022 in Vienna, was one of the first after the pandemic in a hybrid form, which attracted great interest. Scientists from around the world presented the latest achievements in the use of accelerators, γ radiation sources, radiotracers and X-rays in research and industrial applications. This paper presents the current trends in the development of radiation technologies based on reports presented at the ICARST conference.
10
Content available remote Medical waste - legal and organizational challenges for medical entities
EN
The article tries to answer the question of what legal and organizational challenges are faced by producers of medical waste today. Defining medical waste in the over 100-year history of waste management in Poland was not always clear and simple. Over the years, Polish law has not only failed to define medical waste, but also the waste itself. And even when the law specified the rules of handling waste, these provisions were not always precise.
PL
Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie przed jakimi wyzwaniami prawnymi i organizacyjnymi stają dziś wytwórcy odpadów medycznych. Zdefiniowanie odpadów medycznych w całej, przeszło stuletniej historii gospodarki odpadami w Polsce, nie zawsze było jednoznaczne i proste. Na przestrzeni wielu lat prawo polskie nie tylko nie definiowało odpadów medycznych, ale także samych odpadów. A nawet, gdy przepisy prawa określały zasady postępowania z odpadami, to zapisy te nie zawsze były precyzyjne.
PL
W najbliższych latach możemy się spodziewać ekspansji elektrycznych samochodów dostawczych na rynku usług kurierskich, szczególnie w dużych miastach, w których wzrost zanieczyszczeń, emisji CO2 i hałasu staje się kluczowym problemem do roziwązania. Coraz większego znaczenia nabierają także automaty paczkowe jako najbardziej zrównoważony sposób dostawy w modelu out-of-home. Właśnie ukazał sie raport Last Mile Experts dotyczący najnowszych trendów oraz innowacji w branży kurierskiej oraz ściśle z nią powiązanym sektorze dostaw ostatniej mili.
PL
Publikacja zawiera charakterystykę najczęściej stosowanych metod kontroli jakości rozdrobnionych odpadów gumowych oraz produktów ich modyfikacji według odpowiednich norm branżowych. Jedną z perspektyw rozwoju badań w tej dziedzinie są pomiary lotnych związków organicznych emitowanych z produktów recyklingu zużytych opon, stanowiące informację o jakości produktu oraz jego wpływie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.
PL
Badania prototypowego reaktora ze złożem ruchomym (MBBR) służącego do procesu denitryfikacji i zainstalowanego na końcu układu technologicznego składającego się ze zbiornika i dwóch filtrów zraszających. Określenie stężenia biomasy zawieszonej i biomasy przyczepionej do powierzchni ruchomego złoża EvU Perl. Badanie wpływu zewnętrznego stężenia węgla organicznego na szybkość denitryfikacji i efektywność usuwania azotu całkowitego.
EN
Research of a prototype moving bed biofilm reactor (MBBR) used for the postdenitrification process and installed at the end of a technological system consisting of a septic tank and two trickling filters. Determination of the concentrations of suspended biomass and biomass attached on the EvU Perl moving bed surface. Examination of the impact of the external organic carbon concentration on the denitrification rate and efficiency of total nitrogen removal.
PL
Badania przeprowadzone w celu określenia wpływu substratu wolnorozkładalnego XS (w postaci związków koloidalnych i zawiesinowych) na kinetykę wybranych procesów biochemicznych, zachodzących w komorach osadu czynnego (tj. denitryfikacja, anoksyczny/tlenowy pobór fosforanów i pobór tlenu), w oparciu o badania prowadzone w komunalnych oczyszczalniach ścieków „Wschód” w Gdańsku i „Dębogórze” w Gdyni. Wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów terenowych w tych oczyszczalniach wykorzystane do zweryfikowania mechanizmu procesu hydrolizy związków XS w modelu ASM2d oraz opracowania zmodyfikowanej wersji tego modelu opartej o tzw. koncepcję „dwustopniowej” hydrolizy.
EN
The research carried out to determine the effect of the slowly decomposing substrate XS (in the form of colloidal and suspension compounds) on the kinetics of selected biochemical processes taking place in the activated sludge chambers (i.e. denitrification, anoxic/oxygen phosphate uptake and oxygen uptake), based on studies conducted in municipal wastewater treatment plants “Wschód” in Gdańsk and “Dębogórze” in Gdynia. The results of laboratory tests and field measurements in the above-mentioned wastewater treatment plants used to verify the mechanism of the XS compounds hydrolysis process in the ASM2d model and to develop a modified version of this model based on the so-called the concept of “two-stage” hydrolysis.
15
Content available remote Port serwisowy dla morskich farm wiatrowych w Łebie. Głos w dyskusji
PL
Analiza rodzajów jednostek serwisowych morskich farm wiatrowych mających operować z portu w Łebie. Średnioroczny wzdłużbrzegowy transport osadów w rejonie wejścia do portu w Łebie. Potencjalna długość falochronów zapewniająca wyeliminowanie zapiaszczania wejścia do portu w Łebie
EN
Analysis of the types of offshore wind farm service units to operate from the port in Łeba. Average annual longshore sediment transport in the area of the port in Łeba. The potential length of new breakwaters to eliminate shallowing phenomena occurring at the entrance to the port in Łeba.
PL
Metodyka optymalizacji doboru metody do symulacji puchnięcia osadu czynnego z uwzględnieniem aspektów technologicznych i ekonomicznych na przykładzie oczyszczalni Sitkówka – Nowiny. Rozważenie szeregu metod w celu optymalizacji doboru metody eksploracji danych w zależności od danych zebranych w ramach studium przypadku, w tym: sztuczne sieci neuronowe, regresja logistyczna itp. Poszukiwanie kombinacji zmiennych niezależnych charakteryzujących się wysoką dokładnością i stosunkowo niskimi kosztami oznaczania w przeprowadzonej analizie. Możliwość osiągnięcia dobrego dopasowania do modelu dzięki wynikom pomiaru dotyczącym ilości i jakości ścieków oraz temperatury w komorach osadu czynnego. Propozycja autorskiego systemu estymacji, pozwalającego na zmniejszenie liczby zmiennych niezależnych w model – ilość i jakość ścieków, parametry eksploatacyjne, koszt wykonania pomiarów w celu uproszczenia wyboru optymalnej metody identyfikacji puchnięcia osadu czynnego w zależności od wymagań modelu i danych zebranych w ramach badanej oczyszczalni.
EN
The methodology for Optimization of the Method Selection to Simulate Activated Sludge Bulking Considering the Technological and Economical Aspects on the example of the Sitkówka – Nowiny WWTP. Consideration of a number of methods in order to optimize the selection of the data-mining method depending on the data collected within a case study, including: artificial neural networks or logistic regression etc. Seeking of the combinations of independent variables characterized with high accuracy and at a relatively low cost of determination in the conducted analysis. The possibility of achievement of a good fit in model with the measurement results pertaining to the quantity and quality of wastewater as well as the temperature in the activated sludge reactors. Proposition of an original system of estimation was proposed, enabling a reduction in the number of independent variables in a model – quantity and quality of wastewater, operational parameters, and the cost of conducting measurements in order to simplify the selection of an optimal method for the identification of activated sludge bulking depending on the model requirements and the data collected within the analyzing WWTP.
PL
Omówienie różnych dostępnych wyrobów kompozytowych, ich zastosowania oraz potencjału dalszego rozwoju technologii wytwarzania w kierunku nanokompozytów i kompozytów pochodzenia naturalnego, łatwo ulegających biodegradacji pod koniec okresu użytkowania, zwanych „zielonymi kompozytami”.
EN
Discussion on the various composite products available, their applications, and the potential for further developing their manufacturing technology toward nanocomposites and composites of natural origin, easily biodegradable at the end of their service life, dubbed “green composites”.
18
Content available remote Recykling urządzeń elektrycznych
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki jest zarówno wytwórcą, jak i użytkownikiem sprzętu elektrycznego. Projektuje się w Instytucie m.in. aparaturę łączeniową, urządzenia elektroenergetyczne, silniki elektryczne, zasadniczo większość przyrządów z szeroko rozumianej aparatury elektrycznej, a także w wyspecjalizowanych laboratoriach instytutowych korzysta się z unikalnych urządzeń. Praca i diagnostyka tych przyrządów sterowana jest obecnie głównie przy wykorzystaniu technik komputerowych, które są powszechnym narzędziem pracy nie tylko w Instytucie.
PL
Do czasu osiągnięcia poziomu technologicznego, w którym Polska będzie mogła oprzeć gospodarkę o wodór jako główne źródło energii, powinniśmy wdrażać technologie zgazowywania węgla, wykorzystując posiadany potencjał energetyczny, przyczyniając się tym samym do utrzymania bezpieczeństwa energetycznego [19], jak również do poprawy stanu powietrza, angażując do tego CCS.
first rewind previous Strona / 172 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.