Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weight
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Weighted Maximal Inequalities for Martingale Transforms
EN
We study the weighted maximal L1-inequality for martingale transforms, under the assumption that the underlying weight satisfies Muckenhoupt’s condition A∞ and that the filtration is regular. The resulting linear dependence of the constant on the A∞ characteristic of the weight is optimal. The proof exploits certain special functions enjoying appropriate size conditions and concavity.
EN
In this study, TOPSIS and PIV methods were applied for multi-criteria decision making in hard turning process. Experiments have been conducted in accordance with an experimental matrix designed by the Taguchi method with a total of twenty-seven experiments. At each experiment, the values of coolant concentration, nose radius, coolant flow, cutting velocity, feed rate and depth of cut have been changed. Surface roughness, flank wear and roundness error have been selected as output criteria. The weights of criteria have been determined by three methods, inclusive of Equal weight, ROC weight and Entropy weight. The combination of multi-criteria decision-making methods with three weighting methods gives six ranking options of the experiments. The purpose of ranking the experiments is to find the experiment at which the three output parameters are ensured to have the minimum value simultaneously.
PL
W artykule przedstawiono opis polimerobetonowych płyt ustojowych do zastosowania przy budowie energetycznych i teletechnicznych linii napowietrznych. Zwrócono uwagę na ich istotną cechę, jaką jest ich masa, oraz na ich wpływ na końcową cenę budowli.
EN
This paper presents a description of polymer concrete ground slabs for use in the construction of power and teletechnical overhead lines. Attention has been drawn to their important feature, which is their weight, and to their influence on the final price of the structure.
PL
Artykuł przedstawia zarys problemu antropogenicznych anomalii grawitacyjnych. W odróżnieniu od innych prac, koncentrujących się głównie na anomaliach pochodzenia górniczego, podjęto w nim próbę całościowego ujęcia tematu. W początkowej części artykułu zwrócono uwagę na problemy związane z wyznaczeniem przyspieszenia siły ciężkości oraz znaczenie tej wielkości dla konstrukcji geoidy i dokładności pomiarów geodezyjnych. Zdefiniowano antropogeniczną anomalię grawitacyjną i podano opracowaną przez autora systematyczną klasyfikację jej źródeł. Sformułowano uproszczone modele obliczeniowe dla charakterystycznych typów źródeł. Używając tych modeli, oszacowano wartości anomalii grawitacyjnych, powodowanych przez wymienione w klasyfikacji, reprezentatywne przykłady źródeł i przedyskutowano ich znaczenie.
EN
This article presents the outline of the anthropogenic gravity anomalies problem. In contrast to other papers concerning mining-related anomalies, here a holistic approach to the subject was attempted. In the introductory part of the article, the attention is given to the problems with determination of the gravity acceleration, and the importance of this estimation to the geoid construction and accuracy of measurements in land surveying. An anthropogenic gravity anomaly was defined and a systematic classification of its sources was developed and given by the author. Simplified computational models for the characteristic source types were formulated. Using those models, the values of gravity anomalies were estimated. The anomalies are caused by enumerated in the classification representative examples of sources and their significance was discussed.
EN
The article presents the concept and the completed prototype of a mechatronic, automated two-belt weighing-packing machine for vegetables. The solutions for the mechanical, electrical and electronic parts have been developed by the authors. The control concept was based on the Arduino programming platform and the Arduino 2560 board, while the control system itself was implemented in C++. The paper describes the structure of the machine as well as tests for checking the effectiveness of the machine for weighing potatoes in 2, 5 and 10 kg portions.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz zrealizowany prototyp mechatronicznej, automatycznej dwutaśmowej wagoworkownicy do warzyw. Rozwiązania części mechanicznej, elektrycznej jak i elektronicznej zostały opracowane przez autorów. Koncepcję sterowania oparto o platformę programistyczną Arduino oraz płytkę Arduino 2560, zaś sam system sterowania zaimplementowano w języku C++. W pracy zawarto opis konstrukcji maszyny, jak i badania sprawdzające skuteczność działania maszyny dla ważenia ziemniaków w porcje 2, 5 i 10kg.
6
Content available remote Analiza wpływu modernizacji na własności czołgu
PL
Jakość funkcjonowania gąsienicowego wozu bojowego można ocenić na podstawie parametrów jego bojowo-technicznej charakterystyki, którą formułowano na etapie projektowania. Jednakże upływ czasu, nowe i zmieniające się w czasie zagrożenia, dynamika działań, postęp techniczny i technologiczny weryfikują ich skuteczność oraz odporność. W efekcie pojawia się, dla sprostania wymaganiom aktualnym i przyszłym, konieczność modernizacji. Jej głównym celem jest uzyskanie, poprzez odpowiednie zabiegi, przewagi nad pojazdami bojowymi potencjalnego przeciwnika. W pracy podjęto próbę analizy modernizacji na wybrane właściwości czołgów, najbardziej zaawansowanych środków walki wojsk lądowych. Analizę przeprowadzono w aspekcie wpływu zwiększenia masy bojowej na istotne elementy czołgu.
EN
Functional quality of caterpillar fighting vehicles can be assessed upon its original project design and technical characteristics. However, lapse of time, technical and technological progress, battlefield dynamics, new and evolving threats can negatively verify both offensive and defensive effectiveness of such vehicles. As a result, appears need of modernization addressing new threats and requirements. Main goal of modernization is to achieve advantage over potential enemy fighting vehicles. This work is an attempt to analyse possible development patches and despite technological and materials progress inseparable increase of the vehicle's combat weight on operating capabilities of such vehicles.
7
Content available remote Micro-bending sensor made from polydimethylsiloxane
EN
The article describes the process of manufacturing micro-bending sensors from polydimethylsiloxane and the checking of their function on the basis of damping behaviour. We tested three manufactured alternatives and from the results we determined coefficients for the calculation of the mass of weight on the assumption that the level of damping is known. We also tested the micro-bending sensors in practice as a walking detector, we can imagine similar uses for the sensor because it is compact, reliable, simple to produce, resistant to unfavorable conditions and cheap.
PL
W artykule opisano konstrukcję czujnika ugięcia wykonanego z polydimethylsiloxanu. Zbadano trzy alternatywne konstrukcje i określono masę obliczeniowoą przy założeniu że poziom tłumienia jest znany. Zbadano też praktyczne zastosowanie czujnika jako detektora kroków.
EN
Excessive soil compaction caused by agricultural tractors during plant production processes results in a considerable risk of reduced crop yields, increased erosion processes, greater input of energy in tillage and increased CO2 emission to the atmosphere. As a consequence we observe a threat of degradation in Luvisols found over a considerable area in the Polish Plain and the North European Plain. In-situ studies made it possible to identify and quantify selected factors determining soil density in loamy sand at a depth of max. 0.4 m in wheel tracks of tractors weighing from 19 to 72 kN with single standard wheels and with dual wheels. Analyses were conducted during the first passage over soil loosened during ploughing. It was generally shown that at a lower initial soil density in the topsoil tractors with both driving systems cause greater density increments and lower soil density than in the hardpan. Tractors with dual wheels exert much lesser pressure and cause soil density by approx. 0.1 g·cm-3 lower in the topsoil and by approx. 0.06 g·cm-3 in the hardpan than it is the case for tractors with single wheels. Tractors varying in their weight cause similar soil densities in the topsoil, while in the hardpan heavier tractors cause greater soil densities than light tractors. Generally, tractors with single wheels compress the soil in the topsoil layer to 45 up to 65% of compressibility, while tractors with dual wheels do it to approx. 26 up to 49% of compressibility, respectively.
PL
Nadmierne zagęszczanie gleb ciągnikami rolniczymi w produkcji roślinnej powoduje znaczne ryzyko obniżenia plonowania roślin uprawnych, wzmożenia procesów erozyjnych, wzrostu energii na uprawę i zwiększenia emisji CO2 do atmosfery. W konsekwencji występuje zagrożenie degradacją gleb Luvisol występujących na znacznym obszarze Niżu Środkowopolskiego i Niżu Środkowoeuropejskiego. W badaniach polowych dokonano identyfikacji i kwantyfikacji wybranych czynników determinujących gęstość gleby - piasek gliniasty - na głębokości do 0,4 m w koleinach ciągników o ciężarach od 19 do 72 kN z pojedynczymi kołami standardowymi i z kołami dodatkowymi. Badania wykonano podczas pierwszego przejazdu na glebie spulchnionej podczas orki. Wykazano ogólnie, że przy niższej początkowej gęstości gleby w warstwie ornej ciągniki z obydwoma systemami jezdnymi powodują wyższe przyrosty gęstości gleby i niższe gęstości gleby niż w podeszwie płużnej. Ciągniki z kołami dodatkowymi wywierają znacznie mniejsze naciski i powodują mniejsze gęstości gleby średnio o ok. 0,1 g·cm-3 w warstwie ornej i o ok. 0,06 g·cm-3 w podeszwie płużnej niż ciągniki z kołami pojedynczymi. Ciągniki o różnych ciężarach powodują podobne gęstości gleby w warstwie ornej, a w podeszwie płużnej ciągniki cięższe powodują większe gęstości gleby niż ciągniki lekkie. Ogólnie ciągniki z kołami pojedynczymi zgęszczają glebę w warstwie ornej od 45 do 65% potencjału zgęszczenia, a ciągniki z kołami dodatkowymi w ok. 26 do 49% tego potencjału.
EN
The develpoment of German corrugated board market over the years 1990-2015 is discussed. The steady growth of the corrugated board production can be observed in this period. Germany is the fourth biggest corrugated producer in the world. With 10,4 billion m2 it reached 20% of the European production in 2015. The structure of corrugated packaging market is analyzed. The tendency to lower packaging weight is pointed out. At the analyzed time the corrugated board grammage decreased from 558 g/m2 to 515 g/m2. The size of packaging decreased as well. The structure of papers for corrugated production also changed. Kraftliner consumption a little bit decreased but it is compensated by the growth of white top testliner usage. The market situation as well as progress in paper technology make good conditions for corrugated board future development.
10
Content available remote Weighted weak-type inequality for martingales
EN
Let X = (Xt) t ≥ 0 be a bounded martingale and let Y = (Yt) t ≥ 0 be differentially subordinate to X. We prove that if 1 ≤ p < ∞ and W = (Wt) t ≥ 0 is an Ap weight of characteristic [W] Ap, then ∥Y∥Lp, ∞ (W) ≤ Cp [W]Ap∥X∥L∞(W). The linear dependence on [W]Ap is shown to be the best possible. The proof exploits a weighted exponential bound which is of independent interest. As an application, a related estimate for the Haar system is established.
EN
The HY-2A satellite is the first ocean dynamic environment monitoring satellite of China. Centimeter-level radial accuracy is a fundamental requirement for its scientific research and applications. To achieve this goal, we designed the strategies of precise orbit determination (POD) in detail. To achieve the relative optimal orbit for HY-2A, we carried out POD using DORIS-only, SLR-only, and DORIS + SLR tracking data, respectively. POD tests demonstrated that the consistency level of DORIS-only and SLR-only orbits with respect to the CNES orbits were about 1.81 cm and 3.34 cm in radial direction in the dynamic sense, respectively. We designed 6 cases of different weight combinations for DORIS and SLR data, and found that the optimal relative weight group was 0.2 mm/s for DORIS and 15.0 cm for SLR, and RMS of orbit differences with respect to the CNES orbits in radial direction and three-dimensional (3D) were 1.37 cm and 5.87 cm, respectively. These tests indicated that the relative radial and 3D accuracies computed using DORIS + SLR data with the optimal relative weight set were obviously higher than those computed using DORIS-only and SLR-only data, and satisfied the requirement of designed precision. The POD for HY-2A will provide the invaluable experience for the following HY-2B, HY-2C, and HY-2D satellites.
12
Content available remote Lekkie strunobetonowe dźwigary dachowe
PL
Część produkowanych obecnie strunobetonowych dźwigarów dachowych jest przystosowana do przenoszenia obciążeń z dachów wykonanych z elementów betonowych (żelbetowych i sprężonych). Brakuje natomiast elementów projektowanych z przeznaczeniem dla lekkich przekryć z blach. W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów materiałowych i konstrukcyjnych na ciężar i ugięcia strunobetonowych dźwigarów dachowych.
EN
Some of the currently produced prestressed concrete roof girders are suitable to transfer loads from reinforced and prestressed concrete roof elements. However the market faces deficiency of structural elements which are intended for lightweight roofs made of corrugated steel sheets. The paper presents an influence of selected material and workmanship parameters on the weight and deflections of pretensioned concrete roof girders.
EN
The main aim of the study was to propose a model for predicting the peak expiratory flow rate (PEFR) of Nigerian workers in a cement factory. Sixty randomly selected non-smoker and healthy workers (30 in production sections, 30 in the administrative section of the factory) participated in the study. Their physical characteristics and PEFR were measured. Multiple correlations using SPSS version 16.0 were performed on the data. The values of PEFR, using the obtained model, were compared with the measured values using a two-tailed t test. There were positive correlations among age, height and PEFR. A prediction equation for PEFR based on age, height, weight and years of exposure (experience) was obtained with R2 = .843 (p < 0.001). The developed model will be useful for the management in determining PEFR of workers in the cement industry for possible medical attention.
14
Content available The human balance system and gender
EN
The human body balance system is a complex system of organs and mechanisms, which generate postural reactions to counter the displacement from the equilibrium position of the body centre of gravity, and which control eye movement in order to maintain a stable image of the environment. Computerised Dynamic Posturography (CDP) allows for a quantitative and objective assessment of the sensory and motor components of the body balance control system as well as of the integration and adaptive mechanisms in the central nervous system. The aim of this study was to determine the differences, when maintaining body balance, based on the gender of young, healthy people using CDP. The study was carried out on a group of 43 healthy subjects by comparing the effectiveness of the balance system in 22 women and 21 men aged between 20 and 26 years, between 171 and 177 cm in height, and without any clinical symptoms of balance disorders. The men and women were selected such that they did not differ significantly in height and BMI. Using the Equitest posturograph manufactured by NeuroCom International Inc. the following tests were performed: Sensory Organisation Test (SOT), Motor Control Test (MCT) and the Adaptation Test (ADT). The gender of young healthy individuals without any clinical symptoms of balance disorders also does not affect the effectiveness of the sensory system and the use of this signal in maintaining body balance.
PL
W artykule przedstawiono analizę samochodów napędzanych silnikiem spalinowym oraz silnikiem elektrycznym ze względu na podstawowe parametry techniczne oraz skażenie środowiska. Ponieważ kryteria oceny pojazdów są zarówno kryteriami ilościowymi, jak i jakościowymi, posłużono się teorią zbiorów rozmytych. Na tej podstawie utworzono model rozmyty analizy porównawczej pojazdów.
EN
This paper presents an analysis of the internal combustion engine-powered vehicles and power because of the basic technical and environmental pollution. Since the criteria for assessing the vehicles are both quantitative criteria and qualitative, were used in the theory of fuzzy sets. On this basis, established a comparative analysis of fuzzy model vehicles.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono sposób modelowania procesów produkcyjnych w oparciu o sterownik PLC współpracujący z systemem wagowym. Opisano budowę stanowiska dydaktycznego, zaprezentowano jego możliwości, pod względem ukazania procesów produkcyjnych, a także pod względem nauki programowania sterownika PLC i wagi. Scharakteryzowano sterownik PLC S7-1200, narzędzie programistyczne TIA Portal, terminal wagowy PUE 7 oraz system wagowy WPY 30/C1/R. Zwrócono uwagę na zastosowanie w/w urządzeń w przemyśle. Opisano sposoby programowania sterownika PLC S7-1200, ze zwróceniem uwagi na możliwości poznania trzech języków programowania LD, FBD, SCL oraz metodę programowania terminala wagowego PUE 7 w systemie wagowym WPY 30/C1/R.
EN
The article presents a method of modeling production processes based on PLC cooperating with the weight system. It describes the construction of the teaching position, presents its capabilities in terms of year of production processes, as well as in terms of learning programming PLC and weight. It characterized PLC S7-1200, the TIA Portal software tool, terminal & PUE and weighing system WPY 30 / C1 / R. The attention is drawn to the use of the above in industrial devices. It describes how to program the PLC S7-1200, with a focus on opportunity to learn three programming languages LD, FBD, SCL and the method of programming terminal PUE 7 weighing system WPY 30 / C1 / R.
EN
The article presents the analysis of selected work parameters of speed limiter in line straining system. We analyzed the effect of changing the geometrical conditions of the new solution for the speed limiter in line straining system upon the working conditions in frictional lift braking system. Within the conducted simulations of the work of the system, which is responsible for lift braking with a tension with spring, a test bed was prepared, which simulated the work of tension-rope-limiter system. The tests were performed in the conditions reflecting the work of a lifting appliance. Analyzing the results obtained through empirical calculations, we can conclude that there is a possibility of applying the spring to eliminate the weight.
18
Content available remote An Energy-Aware Clustering Algorithm in Wireless Sensor Networks
EN
Due to the limitation of energy resources, energy efficiency is a key issue in wireless sensor networks (WSNs). Clustering is proved to be a good way to realize hierarchical topology control, which can improve the scalability and prolong the lifetime of wireless sensor networks. In this paper, a new scheme called Energy-Aware Clustering Algorithm (EACA) is presented .Based on the LEACH, EACA take into consideration node’s current energy and degree in clustering process, and the energy-Aware cluster head rotation method can achieve the balance of energy consumption among nodes within a cluster. Simulation experiments show that EACA balances the energy consumption well among the cluster heads and prolongs the network lifetime.
PL
Z powodu ograniczeń zasobów energii, wydajność energetyczna jest kluczowym problemem w bezprzewodowych sieciach czujnikowych. Klastrowanie realizowane w topologii hierarchicznej może poprawić skalowalność i przedłużyć czas życia sieci. W opracowaniu przedstawiono nowy schemat algorytmu klastrowania uwzględniający energię (EACA). Oparty o protokół LEACH, algorytm EACA w procesie klastrowania bierze pod uwagę bieżącą energię a powstający w procesie rotacji klaster główny zapewnia zrównoważenie energii między jego węzłami. Badania symulacyjne wykazują, że algorytm EACA równoważy pobór energii wewnątrz klastra głównego i przedłuża czas życia sieci.
PL
Celem pracy była ocena zależności właściwości mechanicznych nasion wybranych roślin strączkowych od ich masy i grubości. Badaniom poddano nasiona łubinu wąskolistnego Bojar i Regent, łubinu żółtego Mister i Taper, bobiku Amulet i Granit, oraz soi Aldana. Pojedyncze nasiona obciążano w kierunku prostopadłym do płaszczyzny podziału ich liścieni ze stałą prędkością v=10 mm·min-1. Badane odmiany roślin strączkowych istotnie różniły się podatnością ich nasion na uszkodzenia. Z analizowanych parametrów wytrzymałościowych podobnie różnicowały badane odmiany jedynie odkształcenie względne i stosunek pracy siły niszczącej z masą nasion. Odmiany badanych roślin strączkowych, których nasiona miały większą masę i grubość były mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. U wszystkich badanych odmian wzrost masy nasion powodował zwiększenie ich odporności na uszkodzenia, natomiast wzrost grubości nasion wpłynął jednoznacznie tylko na zmniejszenie odkształcenia oraz stosunku pracy siły niszczącej i masy.
EN
The objective of the paper was to assess the correlation of mechanical properties of the selected legume seeds on their weight and thickness. The following were studied: seeds of narrowleafed lupine Bojar and Regent, yellow lupine Mister and Taper, horse beans Amulet and Granit, and soya Aldana. The mechanical properties of seeds determined under quasi-static loads. Single seeds were loaded in a direction perpendicular to the plane of division of the cotyledon with a constant velocity of v=10 mm·min-1. The tested cultivars of legume differed significantly with vulnerability of their seeds. Only relative deformation and relation of destructing force work to the seeds weight similarly differentiated the tested cultivars among the analysed strength parameters. The tested legume varieties had significantly different mechanical properties. Cultivars of the tested legumes, whose seeds have greater weight and thickness, were less susceptible to mechanical damage. In all varieties of seeds, the weight increase resulted in the increase of their resistance to damage, whereas the increase in the thickness of seeds clearly influenced only the reduction of deformation and ratio of destructive force and mass.
20
Content available remote A Multi-weight Based Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks
EN
The energy supply of nodes will be limited strictly in the wireless sensor networks (WSN). Considering the characteristic, a new scheme called Multi-weight Based Clustering Algorithm(MWBCA) is presented. Based on the LEACH, MWBCA take into consideration many factors such as residual energy, have been the time as a cluster heads and the number of node's neighbors. Elects cluster head relying on the calculated weight clustering algorithm. The simulation results show that compared with LEACH the scheme effectively balance the load of cluster heads, and prevent the cluster heads from becoming the bottleneck effectively.
PL
W sieciach bezprzewodowych energia zasilania węzłów może być ograniczona. Zaprezentowano nowy schemat nazwany Multi-weight Based Clustering Algorithm(MWBCA). Wzięto pod uwagę takie parametry jak energię szczątkową, liczbę sąsiadujących węzłów. Zaproponowany algorytm równomiernie obciąża głowice klastrów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.