Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości korozyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Mg-Zn-Ca-(Cu,Au) alloys were considered as resorbable materials for orthopedic short- term implants. The aim of this paper was to determine the influence of Au and Cu addition on corrosion properties of Mg69Zn25Ca5Au1, Mg69Zn25Ca5Au0.5Cu0.5 and Mg69Zn25Ca5Cu1 metallic glasses. The analysis of corrosion results allowed to describe the influence of 0.5 and 1 at.% of Au and Cu on the corrosion resistance in artificial physiological fluid. The Mg69Zn25Ca5Au0.5Cu0.5 and Mg69Zn25Ca5Cu1 metallic glasses exhibit lower corrosion resis-tance in comparison with Mg69Zn25Ca5Au1 alloy. The increase of Cu content caused the increase of hydrogen evolution volume and the high cathodic activity. The Mg69Zn25Ca5Au1 metallic glass shows the decrease of hydrogen evolution volume and manifests the low corrosion current density and the high polarization resistance, indicating the high corrosion resistance.
PL
Przedstawiono analizę wpływu dodatku cieczy jonowej do elektrolitu akumulatora kwasowo- ołowiowego na właściwości korozyjne kolektora prądowego wykonanego ze stopu PbCaSn. Wykorzystano wodorosiarczanową( VI) polimerową ciecz jonową oraz ciecze zawierające aniony diwodoroboranowe i diwodorofosforanowe( V). Wykazano pozytywny wpływ wybranych związków na potencjały wydzielania tlenu oraz wodoru, co wskazuje na zwiększoną stabilność elektrochemiczną badanych układów. Ciecze jonowe wpłynęłypozytywnie również na właściwości korozyjne badanych układów, powodując zmniejszenie prądów korozji oraz przesunięcie potencjałów korozji w stronę wartości bardziej dodatnich. Szczególnie widoczne było to dla cieczy zawierającej w swojej strukturze aniony diwodoroboranowe. Związek ten spowodował powstanie warstewki na powierzchni elektrody, która w znacznym stopniu zahamowała proces korozji badanego stopu ołowiu.
EN
A poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) bisulfate ionic liq. and 2 its modifications with dihydroborate and dihydrophosphate anions were added to the Pb-acid battery electrolyte to study their effect on H2 and O2 evolution potentials and corrosion current and potential. The ionic liq. with bisulfate and dihydroborate anions significantly reduced corrosion current and increased the corrosion potential after 5 h. A passive layer was formed on the working electrode and stopped the corrosion.
PL
Dyfuzyjne warstwy azotowane typu TiN + Ti2N + αTi(N) wytworzone na tytanie w procesie azotowania jarzeniowego zwiększają jego odporność na korozję. Utlenianie elektrochemiczne azotku tytanu w elektrolitach zawierających wapń i fosfor pozwala na otrzymanie powierzchniowej warstwy TiO2 wzbogaconej w wapń i fosfor. Warstwa ta jest materiałem biozgodnym i bioaktywnym, pozwalającym na dobre połączenie implantu z kością. W artykule opisano nową technologię hybrydową. Jest to połączenie azotowania jarzeniowego i utleniania elektrochemicznego w kwasie fosforowym (V) z dodatkiem diwodorofosforanu wapnia. Warstwy azotku tytanu typu TiN + Ti2N + αTi(N) wytworzono na powierzchni stopu tytanu Grade 2 w warunkach wyładowania jarzeniowego. Procesy utleniania elektrochemicznego przeprowadzono przy użyciu dwóch wartości napięcia utleniającego: 40 i 100 V w 1% kwasie fosforowym (V) zawierającym jony wapnia Ca2+. Zbadano wpływ napięcia zastosowanego w czasie obróbki na morfologię powierzchni, właściwości korozyjne oraz grubość wytworzonych warstw.
EN
The diffusion nitrided layers of the TiN + Ti2N + αTi(N) type formed on titanium during the glow discharge nitriding process increase its resistance to corrosion. Electrochemical oxidation of titanium nitride in electrolytes containing calcium and phosphorus allows obtaining a TiO2 surface layer enriched in calcium and phosphorus. This layer is a biocompatible and bioactive material which enables a good connection of an implant with a bone. In this paper a new hybrid technology is described. It is a combination of glow discharge nitriding and electrochemical oxidation in phosphoric acid (V) with the addition of calcium dihydrogen-phosphate. The titanium nitride layers of the TiN + Ti2N + αTi(N) type were formed on the surface of titanium alloy Grade 2 under glow discharge conditions. The processes of electrochemical oxidation were carried out with the use of two values of the oxidizing voltage: 40 V and 100 V in 1% phosphoric acid (V) containing calcium ions Ca2+. The influence of the voltage applied during the processing on the surface morphology, corrosion properties and the thickness of the formed layers were examined.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z eksploatacją cieczy chtodząco-smarujących stosowanych w obróbce ściernej. Przedstawiono metody chłodzenia oraz wyniki eksperymentalnych badań emulsji stosowanej bezpośrednio w obrabiarce. Badania przeprowadzono pod kątem wpływu rozwoju bakterii na degradację cieczy chłodząco-smarującej. Wykazano, że mikroorganizmy mogą w istotny sposób pogarszać właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne stosowanych emulsji chłodząco-smarujących.
EN
This paper deals with problems associated with exploitation of metalworking fluids used in the abrasive machining. The cooling methods were described with presentation of the results obtained during exploitation in the machine. The effect of microbial growth and its influence on guality of coolant was examined. After research it was found that microorganisms deteriorate antiwear and anticorrosion properties of used metalworking fluids.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości korozyjnych staliwa stopowego z warstwą azotowaną i bez niej. Właściwości korozyjne określono z wykorzystaniem badań potencjostatycznych, ustalając stan pasywny przy pomocy potencjostatycznej krzywej polaryzacji.
EN
In the paper were introduced the dates of testing the corrosion properties the alloy cast steels with and without nitriding case. The corrosion properties were defined with potentiostatic test, specifiting passive state with potentiostatic polarization curve.
PL
W artykule przedstawiono właściwości mechaniczne i korozyjne strefy spływu złącza zgrzewanego metodą FSW. Do badań wykorzystano złącze zgrzewane stopu AW-7020. Badania przeprowadzono stosując następujące metody: - Badania właściwości mechanicznych przy wykorzystaniu statycznej próby rozciągania zgodnie z wymaganiami Norm PN-EN ISO 4136:2011 i PN-EN ISO 6892-1:2010. - Próbę twardości na przekroju poprzecznym przeprowadzono metodą Vickers’a HV5 zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 6507-1:2006. - Badania metalograficzne wykonano przy wykorzystaniu mikroskopu ZEISS Axiovert 25. - Badania odporności na korozję elektrochemiczną przeprowadzano stosując metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) w 3,5 % wodnym roztworze NaCl. Podczas badań zarejestrowano większe właściwości wytrzymałościowe dla złącza zgrzewanego w porównaniu do materiału rodzimego – wszystkie próbki pękały w materiale rodzimym. Próba twardości wykazała, że strefa spływu charakteryzuje się większą twardością niż zgrzeina. Większą odporność na korozję elektrochemiczną zarejestrowano dla próbki z materiału rodzimego i strefy spływu w porównaniu do spoiny zgrzewanej metodą FSW stopu AW-7020.
EN
The results of mechanical and corrosion properties research of chosen part of joint bonded by Friction Stir Welding - retreating side of the weld, were presented. AW-7020 aluminium alloy was used for research. Research included the following methods: - Mechanical properties was carried out using static tensile test in accordance with PN-EN ISO 4136:2011 and PN-EN ISO 6892-1:2010. - Hardness testing in the cross-sections of joints was carried out using Vickers HV5 method in accordance with PN-EN ISO 6507-1:2006. - Microscopic examination was performed by optical microscope ZEISS Axiovert 25. - The corrosion resistance research were carried out using electrochemical impedance spectroscopy (EIS) method in 3.5% water solution NaCl. During the study obtained higher strength properties for the FSW joint compared to the native material – all samples cracked in the native material. The hardness test shown that the retreating side of the weld has higher hardness than the weld. Better resistance to electrochemical corrosion was found for the native material and retreating side of the weld then joint welded by FSW of 7020 aluminium alloy.
PL
Stopy kobaltu są materiałami wykorzystywanymi w medycynie oraz stomatologii ze względu na swoje idealne połączenie dobrych właściwości wytrzymałościowych, korozyjnych oraz biokompatybilność. Obecnie stopy kobaltu są jednymi z najbardziej atrakcyjnych materiałów metalowych, używanych do wyrobu implantów w tym: sztucznych stawów biodrowych, kolanowych, dysków miedzykręgowych, śrub zabezpieczających złamania. W stomatologii wykonuje się z nich wszelkiego rodzaju wkręty, stanowiące podstawę do przytwierdzania zębowych protez ceramicznych. Ze względu na powszechne wykorzystanie stopów kobaltu w stomatologii, w pracy podjęto badania elektrochemiczne wybranych stopów kobaltu: Co-Cr-Mo i Co-Cr-W, których celem było określenie właściwości korozyjnych podczas ekspozycji w fizjologicznym roztworze sztucznej śliny, w temperaturze 37 °C, pH = 8,3 i swobodnym dostępie tlenu.
EN
Cobalt alloys are used in medicine and dentistry due to perfect combination of their high strength, corrosion resistance and biocompatibility. Currently, cobalt alloys are among the most attractive metallic materials used to manufacture such implants as artificial hip joints, knee joints, intervertebral discs, screws securing the fracture. All kinds of screws used in dentistry for basic fixing of ceramic dental prostheses are made from cobalt alloys. Widespread use of cobalt alloys in dentistry is the reason for electrochemical research on selected cobalt alloys (Co-Cr-Mo and Co-Cr-W). The aim of the research was to determine the corrosion when the alloy is exposed to physiological artificial saliva solution at the temperature of 37 °C, pH = 8.3 and in aerated solution.
EN
The purpose of this study is to analyse the microstructure and corrosion properties of homogenised and aged AA 6063 aluminium alloys, containing up to 2% Ti, after the conventional casting technique. The microstructure of the homogenised and aged alloys was examined using an optic microscope, and scanning electron microscope. The micro-hardness test was used for the hardness measurements of the investigated alloys. Corrosion tests were performed by suspending samples of certain sizes into 30 gr/l NaCl + 10 ml/l HCl solutions, measuring the mass loss; potentiodynamic polarisation measurements were carried out in the same solution. The microstructure characterization of the investigated alloys shows the Al (matrix), non-shaped dark globular grey-coloured phase and rod-shaped phases formed at the grain boundaries. The non-shaped dark grey-coloured phase is Mg2Si. The rod-shaped phase, formed in the microstructure of the Ti-added AA 6063 alloys, is Al3Ti. The Ti content of the alloy increases, the Al3Ti phase tends to elongate and become plated. The results of the corrosion tests proved that the corrosion rate decreased in alloys containing less than 1% Ti, and the rate of corrosion increased in alloys containing more than 1% Ti, regardless of whether the alloys were homogenised and aged. Another observation was that aging heat treatment improved corrosion resistance.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza mikrostruktury i właściwości korozyjnych poddanych obróbce cieplnej stopów aluminium AA 6063, zawierających do 2% Ti, po odlewaniu konwencjonalnym. Mikrostrukturę homogenizowanych stopów zbadano za pomocą mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Test mikrotwardości zastosowano do pomiaru twardości badanych stopów. Badania korozyjne przeprowadzono poprzez zawieszenie próbki o określonych rozmiarach w roztworze 30 gr/l NaCl + 10 ml/l HCl i pomiar ubytku masy; pomiary potencjo-dynamicznej polaryzacji zostały przeprowadzone w tym samym roztworze. Charakterystyka mikrostruktury badanych stopów pokazuje matryce Al; ciemnoszare, nieregularne wydzielenia fazy Mg2Si; oraz na granicach ziaren pręcikowe wydzielenia fazy Al3Ti, obecne w mikrostrukturze stopów AA 6063 z dodatkiem Ti. Ze wzrostem zawartości Ti, wydzielenia fazy Al2Ti stają się wydłużone i płytkowe. Wyniki testów korozyjnych wykazały, że szybkość korozji spadła w stopach zawierających mniej niż 1% Ti, a wzrosła w stopach zawierających więcej niż 1% Ti, niezależnie od tego, czy stopy były homogenizowane i starzone. Zaobserwowano, że obróbka cieplna podwyższa odporność stopów na korozję.
PL
Przedstawiono proces elektroosadzania powłok stopowych Zn-Cr i Zn-Ni w warunkach prądu stałego i impulsowego. Dyskutowano wpływ składu kąpieli oraz parametrów osadzania na proces elektroosadzania (zawartość Cr/Ni oraz katodowa wydajność prądowa) i właściwości korozyjne otrzymanych powłok stopowych cynku. Otrzymane powłoki stopowe Zn-Cr i Zn-Ni o dobrej jakości zawierały do 3%Cr i do 20%Ni. Zawartość chromu bądź molibdenu w powłoce zależała od składu kąpieli i warunków prądowych. Badania korozyjne wykazały, że wprowadzenie chromu bądź niklu do powłoki Zn zwiększa jej odporność na korozję.
EN
The paper describes the electrodeposition process of Zn-Cr and Zn-Ni alloy coatings with direct and pulse current.The influence of bath composition and process parameters ( the Cr/Ni content and the cathodic current efficiency) on the electrodeposition and corrosion properties of Zn alloy coatings is discussed. Good quality Zn-Cr and Zn-Ni alloy deposited coatings with good quality contained up to 3%Cr and to 20%Ni. The percentage of chromium or nickel in the coatings depended on the bath composition and current conditions. The corrosion studies showed that introduction Cr or Ni additives in Zn coatings increases their corrosion resistance.
PL
Warstwy cyny immersyjnej o różnej grubości osadzono na folię miedzianą z roztworu metanosulfonianowego. Odporność na korozję osadzanych warstw określono w roztworze 0,5 M NaCl metodą potencjodynamiczną. Powłoki Sn badane były w stanie dostawy i po starzeniu. Zaobserwowano, że odporność korozyjna warstw o grubości 0,3 žm wzrasta po starzeniu, natomiast grubsze warstwy Sn w niewielkim stopniu zmieniają swoje właściwości korozyjne. Porównując te wyniki z uzyskanymi dla powłok Sn osadzanych z roztworu chlorkowego stwierdzono, że warstwy Sn immersyjnej o różnych cechach morfologicznych mają odmienne właściwości korozyjne po starzeniu.
EN
Immersion tin coatings of different thickness were deposited on copper foil from methanolulfonic bath. Their corrosion behavior in 0.5 M NaCl solution was determined using potentiodynamic polarization method. The Sn coatings were investigated as received and after ageing. It was observed, that corrosion resistance of 0.3 žm thick Sn layers increased after ageing, whereas the corrosion resistance of thicker layers was changed slightly. These results were compared with those for Sn layers obtained from hydrochloric bath. It was found, that immersion tin coating with various morphology showed different corrosion characteristic after ageing.
12
Content available remote Characteristics of the (MN-N-O-P) type layers created on the cast aluminium alloys
EN
The microstructure, chemical and phase composition of the (Mn-N-O-P) type surface layers as well as their corrosion and tribological properties in comparison to uncoated cast aluminium alloys have been performed. An elaborated multiplex surface treatment of aluminium alloys enables forming of phase composition in the several zones of the (Mn-N-O-P) type layers. The zone microstructure with phases composed of manganese, nitrogen, oxygen and phosphorus has fundamental influence on the hardness, corrosion and wear resistance of cast aluminium alloys.
PL
W artykule przedstawiono skład chemiczny i fazowy, a także właściwości korozyjne i tribologiczne warstw powierzchniowych typu (Mn-N-O-P) wytworzonych na odlewniczych stopach aluminium. Właściwości uzyskanych warstw porównano z właściwościami stopów bez pokrycia. Warstwy (Mn-NO- P) wykazują budowę strefową (rys. 1), złożoną z faz zawierających mangan, azot, tlen i fosfor (tab. 1), które mają fundamentalny wpływ na twardość (tab. 2) oraz poprawę właściwości korozyjnych (tab. 3) i tribologicznych (rys. 5) odlewniczych stopów aluminium.
PL
Zbadano wpływ warstw TiO2 uzyskanych metodą zol-żel i wygrzanych w temperaturach 450oC i 800oC na właściwości korozyjne biomedycznego stopu Fe-Cr-Ni Rex 734 (ISO 5832/9). Badania wykonano w odtlenionym roztworze Tyrode’a w temperaturze ciała ludzkiego 37oC (310 K). Stwierdzono polepszenie właściwości korozyjnych stopu przez warstwy wygrzane w temperaturze 450oC i pogorszenie przez warstwy wygrzane w temperaturze 800oC. Przyczyną pogorszenia właściwości korozyjnych przez warstwy wygrzane w 800oC mogą być tlenki i węgliki metali będących składnikami stopu, które powstają w tej temperaturze. Potwierdziły to pomiary korozyjne stopu Rex 734 bez warstw TiO2, wygrzanego w takiej samej temperaturze.
EN
The influence of TiO2 sol-gel layers heated at 450oC and 800oC on corrosion properties of biomedical alloy Fe-Cr-Ni Rex 734 (ISO 5832/9) was investigated. The investigations were carried out in deoxygenated Tyrode’s solution at human body temperature 37oC (310 K). It was found that the layers heated at 450oC improve corrosion features of this alloy on the contrary to the layers heated at 800oC. The reason for these worse corrosion features of layers heated at 800oC can be carbides and oxides of alloy components which were formed at this temperature. It was confirmed by corrosion measurements of Rex 734 alloy without TiO2 layers which was heated at the same temperature.
PL
W pracy przedstawiono fragment badań staliw stopowych typu Cr-Mo-V-Cu-Ni przeznaczonych do budowy pojazdów. Przedstawione wyniki badań rozpuszczania w 1M H2SO4 umożliwiają ocenę oddziaływania Cr, Mo i V na prędkość zachodzenia procesów korozyjnych w stanie półpasywnym powierzchni.
PL
Bezniklowy stop PANACEA P558 jest nowoczesnym biomateriałem stosowanym do wytwarzania implantów chirurgicznych dla pacjentów uczulonych na nikiel. W pracy przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości korozyjnych tego stopu. Testy korozyjne były wykonane w roztworze 0.5 M NaCl i roztworze Tyrode'a. Prowadzono je metodami elektrochemicznymi w cyklach 7-dniowych w temperaturze 37°C na próbkach po polerowaniu mechanicznym i po naniesieniu warstw NCD metodą MW/RF PECVD. Stwierdzono, że warstwy NCD polepszają właściwości korozyjne stopu PANACEA P558. Warstwy NCD powodują podwyższenie potencjału korozyjnego ECOr, oporu polaryzacyjnego Rp, potencjału przebicia Eb oraz hamują procesy rozwoju korozji wżerowej. Stwierdzono też, że zmiany właściwości korozyjnych badanego stopu słabo zależą od grubości warstw NCD.
EN
Nickel-free PANACEA P558 alloy is a modern biomateriał used for surgical implants making for patients with negative reaction on nickel content. In this work are presented the results of investigations of basic corrosion features of this alloy. The corrosion tests were performed in 0.5 M NaCl and Tyrode's solutions. The measurements were carried out using electrochemical methods in 7-days cycles in temperature 37°C on samples prepared by mechanical polishing and samples with NCD layers deposited by MW/RF PECVD method. It has been stated that NCD layers improve the corrosive features of PANACEA P558. The NCD layers cause increase of corrosion potential Ecor, polarization resistance Rp, breakdown potential Eb and inhibit the pitting corrosion processes. Moreover, it has been stated that changes of corrosion features of investigated alloy weakly depend on thickness of NCD layers.
16
Content available remote Ocena jakości i korozyjności wody w gminie Chmielnik Rzeszowski
EN
Basic purpose of this study was the estimation of quality and corrosive property of water exploited in Chmielnik Rzeszowski district. The study covers: general characteristic of underground water, description of corrosion factors and ways of estimation corrosive property, characteristic of Chmielnik Rzeszowski district and laboratory researches on quality and corrosive property of water. Laboratory researches into water samples showed high content of iron, nitrogen compounds and bacteriological contamination exceed water norms. Based on researches and calculations the water samples were found as low corrosive.
PL
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie teoretycznych założeń doboru składu chemicznego (syntezy) stopów na bazie aluminium i magnezu, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dotyczących odporności na korozję. W części eksperymentalnej artykułu autorzy prezentują wyniki badań właściwości korozyjnych stopu AM60B (na bazie magnezu) w odniesieniu do analogicznych właściwości dla stopu AK93 (na bazie aluminium) w wybranych ośrodkach: kwasowym, zasadowym i solnym. Obydwa badane stopy są charakterystycznymi tworzywami stosowanymi w odlewnictwie ciśnieniowym. Wynikiem badań jest pokazanie nie tylko różnego zachowania się stopów AM60B i AK93 w zależności od charakteru ośrodka chemicznego, ale także przedstawienie kinetyki procesów korozyjnych.
EN
The aim of this study was to give theoretical guidelines for choice of the chemical composition (synthesis) of aluminum- and magnesium-based alloys, taking into consideration some specific requirements concerning their corrosion resistance. In experimental part of the study the authors disclosed the results of investigation of the corrosion behavior of AM60B alloy (based on magnesium) as compared with analogical properties of AK93 alloy (based on aluminum) in some selected media of acids, alkalies and salts. Both investigated alloys are typically used in die casting technology. The studies aim at showing not only the different modes of behavior of AM60B and AK93 alloys in media of various chemical compounds but also different kinetics of their corrosion process.
18
Content available remote Wpływ stanu materiału na właściwości korozyjne stopów na osnowie fazy Ni3Al.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu struktury stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al na ich odporność na korozję wżerową w wodnym roztworze NaCl. Próby korozyjne przeprowadzono metodą cyklicznej polaryzacji anodowej w wersji potencjodynamicznej oraz potencjostatycznej. Badano stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi boru i cyrkonu (stop nr 1) lub boru, chromu, molibdenu i cyrkonu (stop nr 2).
EN
The influence of Ni3Al-based intermetallic alloys structure on their pitting corrosion resistance in sodium chloride aqueous solution was discussed in this paper. Corrosion tests were done by cyclic anodic polarisation method both in potentiodynamic and potentiostatic version. Ni3Al intermetallic phase-based alloys with additions of boron and zirconium (alloy no. 1) or boron, zirconium, chromium and molybdenum (alloy no. 2) were investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.