Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resonant circuits
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono model szeregowo-szeregowego układu bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej, który pozwala na określenie wpływu falownika mostkowego i prostownika mostkowego na właściwości i sprawność układu. Model uwzględnia odkształcenia prądów układu narastające wraz ze wzrostem współczynnika sprzężenia magnetycznego pomiędzy cewkami. Został on wykorzystany do optymalizacji parametrów układu ze względu na maksymalizację jego sprawności. Poprawność opracowanego modelu została zweryfikowana laboratoryjnie.
EN
The paper presents a model of serial-serial wireless power transfer system (WPT), which allows to determine the influence of bridge inverter and bridge rectifier on system properties and efficiency. The model takes into account the distortions of system currents growing with the increase of the magnetic coupling coefficient between the coils. It was used to optimize the system parameters due to the maximization of its efficiency. The correctness of the developed model has been verified in the laboratory.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane właściwości rezonansowych kaskad cewek sprzężonych magnetycznie realizujących bezprzewodowy przesył energii elektrycznej. Przedstawiono metody umożliwiające zwiększanie odległości bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej bez konieczności ponownego wyznaczania parametrów układu. Metody te zostały zilustrowana przykładem oraz zweryfikowane eksperymentalnie: metoda „bezprzewodowa” – 13 płaskich cewek o średnicy zewnętrznej 15 cm, odległość przesyłu 80 cm, częstotliwość pracy 300 kHz, moc wyjściowa 100 W, sprawność 85,9%; metoda „przewodowa” – 14 płaskich cewek o średnicy zewnętrznej 15 cm, łączna odległość przesyłu 80 cm, częstotliwość pracy 300 kHz, moc wyjściowa 100 W, sprawność 83,5%.
EN
The paper describes selected properties of resonant cascades composed of magnetically coupled coils and designed for wireless electrical energy transfer. Methods for increasing a distance of wireless electrical energy transfer without having to re-calculate the system parameters were presented. The methods were illustrated by an example and verified experimentally: „wireless” method – 13 flat coils with outer diameter of 15 cm, transfer distance of 80 cm, operating frequency of 300 kHz, output power of 100 W, efficiency of 85,9%, „wire” method – 14 flat coils with outer diameter of 15 cm, total transfer distance of 80 cm, operating frequency of 300 kHz, output power of 100 W, efficiency of 83,5%.
PL
W artykule scharakteryzowano wieloodbiornikową kaskadę cewek sprzężonych magnetycznie realizującą bezprzewodowy przesył energii elektrycznej. Kaskada wieloodbiornikowa (rys. 2) stanowi uogólnienie rezonansowej kaskady cewek (rys. 1) [2]. Opracowano względny macierzowy model kaskady wieloodbiornikowej umożliwiający określenie jej właściwości. Wykorzystując opracowany model, zaproponowano metodę projektowania tego typu kaskady. Metoda została zilustrowana przykładem oraz zweryfikowana eksperymentalnie (18 płaskich cewek o średnicy zewnętrznej 22 cm, odległości rozmieszczenia odbiorników 8,8, 44,1, 79,4, 114,7 i 150 cm, częstotliwość pracy 350 kHz, całkowita moc wyjściowa 12 W, sprawność 81,4%).
EN
The paper describes the multi-load cascade of magnetically coupled coils designed for wireless electrical energy transfer. The multi-load cascade (Fig. 2) is a generalization of the resonant cascade of coils (Fig. 1 ) [2]. The matrix, relative model of the multi-load cascade was formulated to determine its properties. Applying the model, the design method of such cascades was proposed. The method was illustrated by an example and verified experimentally (18 flat coils with outer diameter of 22 cm, distribution distances of receivers of 8.8, 44.1, 79.4, 114.7 and 150 cm, operating frequency of 350 kHz, total output power of 12 W, efficiency of 81,4%).
EN
The paper is devoted to some problems of multi-coil wireless power transfer (MC-WPT) systems. It is well known that the effective gap for MC-WPT systems can be extended for relatively long distances preserving high efficiency. The paper is organized as follows. In Section 2, the system is described by a matrix model. This model is prepared to determine system properties. In Section 3, the optimization procedure which allows improving the system performance at the desired operating point is introduced. Section 4 contains the results of experimental verification. Moreover, the paper presents an interesting phenomenon of the current unbalance among the system coils.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ dobroci wypadkowej na charakterystyki częstotliwościowe impedancji wejściowej i transimpedancji obwodów rezonansowego typu π1 o różnych wartościach przekładni rezystancyjnej. Wyznaczono przebieg charakterystyk częstotliwościowych unormowanej impedancji wejściowej i transimpedancji tego obwodu w otoczeniu częstotliwości rezonansowej dla kilku typowych wartości dobroci wypadkowej i przekładni. Dla obwodów π1 o różnych wartościach przekładni obliczono także zależność współczynników tłumienia drugiej i trzeciej harmonicznej prądu wejściowego od dobroci wypadkowej. Przedstawione charakterystyki pozwalają uprościć projektowanie obwodów Vπ1 do rezonansowych wzmacniaczy mocy klasy AB, klasy B i klasy C.
EN
In the paper an influence of the loaded quality factor on frequency response of input impedance and transimpedance of the π1 resonant circuits with different values of resistance-transformation ratio is analyzed. Normalized input impedance and transimpedance frequency responses in the neighbourhood of the resonant frequency for a few typical values of the loaded quality factor and resistance-transformation ratio are calculated. Attenuation coefficients of the second and third harmonic of the input current versus the loaded quality factor are also determined for the π1 circuits with different values of the resistance transformation ratio. Presented characteristics allow to simplify the design of the π1 circuits for class AB, class B and class C tuned power amplifiers.
6
Content available remote Phase characteristics of resonant contactless high power supplies
EN
High frequency power supply is used for inductive heating and contactless inductive power supplies. The experience with resonant inverters for several power classes has shown that those with the higher power (more than 100 kW) may be negatively influenced by the phase difference between voltage and current. The phase response of the inverter load circuit is complicated and depends on many parameters. The physical location of the pick up, having 3 degrees of freedom, can critically change the resonant frequency. This leads to a phase difference between voltage and current which may damage the IGBTs because the inverter switches at higher current.
PL
Zasilanie energią wielkiej częstotliwości jest używane w nagrzewaniu indukcyjnym oraz w układach zasilania bezstykowego (indukcyjnego). Wszystkie doświadczenia przy konstruowaniu układów falowników do tego typu zastosowań w różnych klasach mocy wskazują, że negatywny wpływ na pracę urządzenia dużej mocy (powyżej 100 kW) ma różnica fazy między napięciem a prądem wyjściowego stopnia mocy. Odpowiedź fazowa układu obciążenia falownika jest skomplikowana i zależy od wielu czynników. Położenie układu odbiorczego, mającego 3 stopnie swobody, może mieć istotny wpływ na częstotliwość rezonansową układu i powstanie przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem. Może to doprowadzić do zniszczenia układów IGBT, przełączających prądy o dużym natężeniu.
7
Content available remote Control characteristics of multiresonant ZVS boost converter
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy matematycznej charakterystyk regulacyjnych multirezonansowego przekształtnika ZVS DC/DC podwyższającego napięcie. Określony jest obszar pracy tranzystora, zapewniający działanie przekształtnika z przełączaniem ZVS oraz podane są charakterystyki regulacyjne.
EN
The article presents results of mathematical analysis of control characteristics of multiresonant ZVS DC/DC boost converter. The area of transistor operation is defined where ZVS of the converter is assured and control characteristics are provided.
EN
The article presents a mathematical description of current and voltage waveforms in resonant circuits of multiresonant DC/DC ZVS boost converter. A mathematical model of resonant circuits is presented by applying the state variables method. Mapie software procedures were used to calculate current and voltage waveforms.
PL
Artykuł zawiera opis matematyczny przebiegów czasowych prądów i napięć występujących w obwodach rezonansowych multirezonansowego przekształtnika ZVS DC/DC podwyższającego napięcie. Przedstawiony jest model matematyczny obwodów rezonansowych przy zastosowaniu metody operatorowej zmiennych stanu. Do obliczania przebiegów prądów i napięć wykorzystano procedury programu Maple.
10
Content available Multiresonant ZVS CUK convertor
EN
The article presents properties of multiresonant ZVS Cuk converter. The control system of the converter is based on PWM technique. The operating range of the converter is defined where ZVS operation is assured. Control characteristics are given and the converter’s efficiency is defined. The converter’s operation is analysed on the basis of simulation testing.
11
Content available remote Multiresonant ZVS buck-boost converter
EN
The paper presents properties of multiresonant DC/DC ZVS buck-boost converter. The control system of the converter is based on PWM technique. The operating range of the converter is defined where ZVS operation is assured. Regulation characteristics are given and the converter's efficiency is defined. The converter's operation is analysed on the basis of results of the converter simulation using Simplorer programme.
PL
Artykuł przedstawia własności multirezonansowego przekształtnika ZVS podwyższająco-obniżającego napięcie DC. Układ sterowania przekształtnika oparty jest na technice PWM. Określony jest obszar pracy tranzystora, zapewniający działanie przekształtnika z przełączaniem ZVS. Podane są charakterystyki regulacyjne oraz wyznaczona jest sprawność przekształtnika. Analiza pracy układu jest wykonana na podstawie wyników badań symulacyjnych przekształtnika z wykorzystaniem programu Simplorer.
12
Content available Multiresonant ZVS boost converter
EN
The article presents properties ofmultiresonant voltage-increasing converter to be ! applied in DC voltage supply systems. The configuration of the system elements enables application ! of the technique of zero voltage switching (ZVS) of semi-conductor elements, which yields high operating frequencies of the system while maintaining high energy efficiency and reliability of operation. Results of simulation tests of the converter, based on Simplorer, are discussed. Regulation characteristics are presented and the converter's efficiency is determined.
PL
W referacie przedstawiono wpływ nieuwzględniania poprawek na dokładność wyznaczania nastaw działowych oraz metodę wyznaczenia tabel balistycznych dla 23 mm armaty w oparciu o tabele do strzelań naziemnych oraz tabel balistycznych 35 mm armaty Oerlikon.
EN
Influence of neglecting the corrections on determination exactness of sectional marking settings is presented. Also is presented the method of determination of the ballistic tables for 23 mm guns basing on the surface shooting tables of the ballistic tables for the Oerlikon 35 mm guns.
PL
Omówiono właściwości przetwornicy rezonansowej, kluczowanej w zerze, ze stabilizowaną dobrocią obwodu rezonansowego. Opisana przetwornica została zastosowana w wielu źródłach mocy pod ogólną nazwą Dora Power System. Podano kilka przykładów zastosowań w takich dziedzinach, jak: magnetronowe nanoszenie warstw cienkich czy spawanie wiązką elektronową, a także w konstrukcji wysokoprądowych zasilaczy z dużą stabilnością długoczasową.
EN
The paper describes the properties of a so called zero switching, switch mode rosonant converter with stabilized Q factor of the resonant circuit. The above converter has been applied in many power sources manufactured under the common mark Dora Power System. Examples of applications of this system in such area as magnetron sputtering and electron beam welding as well as in design of a very high long term stability high current power supplies are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.