Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 399

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena przebiegu zróżnicowanych przedsięwzięć budowlanych w zakresie wypracowanego kosztu oraz wskazanie podstawowych przyczyn odchyleń kosztowych robót rzeczywiście wykonanych na budowie. Z uwagi na utylizację około 75% środków finansowych w fazie wykonawczej dla etapu realizacji robót dokonano analizy zgodnie z metodyką Earned Value Method pozwalającą na ocenę rzeczywiście osiągniętych budżetów różnorodnych zadań inwestycyjnych. Zaobserwowano analogie w ułożeniu krzywych skumulowanych przepływów pieniężnych, zarówno w ramach tych samych grup obiektów budowlanych, jak i pomiędzy nimi.
EN
The aim of the article is to analyse and evaluate the course of diversified construction projects in terms of the generated cost and to indicate the basic reasons for the cost deviations of the works actually performed on the construction site. Due to the utilization of about 75% of funds in the execution phase, for the execution phase of the works, analysis was carried out in accordance with the Earned Value Method allowing the assessment of actually achieved budgets of various investment tasks. Analogies were observed in the alignment of cumulative cash flow curves, both within and between the same groups of construction facilities.
PL
Sposób prowadzenia monitoringu geodezyjnego zależy m.in. od rodzaju obiektu, warunków terenowych, prędkości zmian oraz metod pomiarowych. Istotne jest, aby poszukiwać rozwiązań ekonomicznych, pozwalających na spełnienie warunków dokładnościowych z jednoczesną możliwością prowadzenia szybkich pomiarów. W artykule zaprezentowano wyniki badań zmodyfikowanego podejścia do metody niwelacji precyzyjnej. Wyniki analiz potwierdziły przydatność metody, zwłaszcza w przypadkach pomiarów dla dynamicznej zmiany położenia punktów kontrolowanych, gdzie istotne jest wykonanie pomiarów w jak najkrótszym czasie oraz przy pomiarach sieci o gęstej i bardziej rozbudowanej strukturze.
EN
The method of doing geodetic monitoring depends, among others, on the type of structure, field conditions, speed of changes, and measurement methods. Therefore, it is crucial to look for economical solutions that meet the accuracy requirements with the simultaneous possibility of conducting quick measurements. The article presents the research results on a modified approach to the precise leveling method. The analysis results confirmed the method’s usefulness, especially in the case of measurements for dynamic changes in the location of controlled points, where it is essential to perform measurements in the shortest possible time, and for measurements of networks with a dense and more extensive structure.
3
Content available remote Obiekt budowlany a ingerencja w złoże kopaliny
PL
Emisje gazów cieplarnianych stanowią wyzwania środowiskowe dla obiektów budowlanych, dlatego podejmowane są działania w celu ich ograniczenia. W pracy opisano akty prawne oraz działania dotyczące zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w budownictwie, jak również przedstawiono znaczenie techniki oceny cyklu życia (LCA) w podejściu do oceny środowiskowej budynków. Wykazano, iż ocena cyklu życia jest kluczową metodą kwantyfikacji i oceny wpływu na środowisko obiektów budowlanych, a analizy środowiskowe budynków z wykorzystaniem techniki LCA staną się istotnym elementem strategii zrównoważonego budownictwa.
EN
Greenhouse gas emissions constitute environmental challenges for buildings, which is why actions are taken to reduce them. The paper describes legal acts and activities related to reducing greenhouse gas emissions in construction, as well as the importance of the life cycle assessment (LCA) technique in the approach to the environmental assessment of buildings. It has been shown that life cycle assessment is a key method for quantifying and assessing the environmental impact of buildings, and environmental analyzes of buildings using the LCA technique will become an important element of the sustainable construction strategy.
5
Content available Relokacja obiektów budowlanych
PL
W inżynierii lądowej obserwujemy ciągłe zmiany, nowe technologie wznoszenia, remontów i modernizacji, ale także relokacje, czyli procesy podniesienia całych budynków i przeniesienia ich w inną lokalizację. W artykule poruszono ten innowacyjny temat, związany z przenoszeniem obiektów budowlanych. Podjęto próbę pokazania, jak bardzo złożona jest to problematyka, ale też odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn relokacji. Na trudność przeniesienia obiektu budowlanego ma wpływ stan techniczny konstrukcji, jej waga oraz planowany czas trwania przeniesienia. Kwestie te przedstawiono kompleksowo z naciskiem na stronę techniczną i bezpieczeństwo relokacji.
EN
In civil engineering, we observe constant changes, new technologies of construction and renovation and modernization, but also relocations, i.e. the processes of lifting entire buildings and moving them to another location. The article deals with this innovative topic related to the transfer of building objects. An attempt was made to show how complex this issue is, but also to answer the question about the reasons for relocation. The difficulty of moving a building object depends on the technical condition of the structure, its weight and the planned duration of the transfer. These issues were presented comprehensively with an emphasis on the technical side and security of relocation.
PL
Poważnym wyzwaniem naszego wieku jest globalne zapewnienie rozwoju zrównoważonego we wszystkich dziedzinach życia. Rozwój zrównoważony (sustainability) jest problemem egzystencjonalnym „być albo nie być” naszej planety, stąd konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim jest to problem finansowy, zarówno w skali makroekonomicznej jak też dotykającym każdego człowieka. Gwałtownie rosnące ceny energii są jednym z kluczowych aspektów budowania obiektów energooszczędnych lub samowystarczalnych energetycznie. Coraz powszechniejsze stają się instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, których celem jest redukcja kosztów użytkowania obiektu oraz czynny udział w tworzeniu samowystarczalnej energetycznie gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest analiza kosztów użytkowania wybranego obiektu budowlanego w przypadku zastosowania fotowoltaiki wraz z technologią pompy ciepła oraz porównanie ich z kosztami korzystania z innej formy ogrzewania. Do kalkulacji przyjęto średnie wartości cen w bieżącym roku oraz zasady rozliczeniowe funkcjonujące od stycznia 2022 r. Kalkulację przeprowadzono na konkretnym ośrodku, o powierzchni 620 m2.
EN
The serious challenge of our century is to ensure sustainable development globally in all areas of life. Sustainability is an existential problem „to be or not to be” of our planet, hence the need to use renewable energy sources, but above all it is a financial problem, both on a macroeconomic scale and affecting every human being. Rapidly rising energy prices are one of the key aspects of building energy-saving or energy self-sufficient buildings. Photovoltaic installations and heat pumps are becoming more and more common, the purpose of which is to reduce the costs of using the facility and actively participate in creating an energy self-sufficient economy. The purpose of this article is to analyze the costs of using a selected building in the case of using photovoltaics with heat pump technology and comparing them with the costs of using another form of heating. The average price values in the current year and the settlement rules applicable from January 2022 were used for the calculation. The calculation was carried out for a specific resort with an area of 620 m2.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wpływu rodzaju gazu napędowego oraz objętościowego natężenia przepływu wody na skuteczność gaśniczą zaprojektowanego i wykonanego stałego urządzenia mgłowego. Jako gaz napędowy zastosowano powietrze sprężone lub azot. Podczas badań mierzono temperaturę i szybkość jej spadku, czas stłumienia płomienia testowego pożaru oraz stężenie tlenu w pomieszczeniu. Do testów pożarowych użyto stosu belek z drewna sosnowego. Największą skuteczność gaśniczą systemu mgłowego otrzymano w przypadku testu, w którym objętościowe natężenie przepływu wody wynosiło 3 dm3/s i czynnikiem napędowym był azot. Uzyskane wyniki pokazują, że rodzaj zastosowanego gazu w systemie mgłowym ma znaczenie, gdyż bierze on udział w gaszeniu, co podważa zapisy normy NFPA 750, która zakłada, że czas gaszenia wymagany przez normę jest tak krótki, że rodzaj gazu nie ma wpływu na proces stłumienia pożaru.
EN
The article presents the results of a laboratory study of the effect of the type of propellant and the volumetric flow rate of water on the extinguishing effectiveness of a designed and manufactured fixed water mist fire protection system. Compressed air or nitrogen was used as the driving gas. During the tests, the temperature and its rate of decrease, the time of suppression of the test fire flame and the oxygen concentration in the room were measured. A stack of pine wood beams was used for the fire tests. The highest extinguishing efficiency of the water mist system was obtained for the test, where the volumetric flow rate of water was 3 dm3/s and the driving agent was nitrogen. The results show that the type of gas used in the water mist fire protection system and takes part in extinguishing, which undermines the provisions of the NFPA750 standard. The standard assumes that the extinguishing time used by the standard is so short that the type of gas does not affect the fire suppression process itself.
8
Content available remote Awarie w remontowanych obiektach budowlanych
PL
W artykule podjęto temat awarii i katastrof budowlanych powstałych w trakcie prowadzenia robót remontowych oraz związanych z przebudową obiektów budowlanych. Opisano dwa przypadki awarii i katastrofy budowlanej, z powodu wadliwej technologii i organizacji robót budowlanych. Pierwszy przypadek dotyczy katastrofy podczas robót budowlanych związanych z przebudową budynku typu LIPSK. Drugi przypadek to pożar poszycia dachowego wywołany wadliwą organizacją remontu dachu, użytkowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Opisano sytuacje i okoliczności powstania zdarzeń, skrócone wyniki prowadzonych badań oraz zalecone postępowania naprawcze. Celem publikacji jest przedstawienie znaczenia planowania i organizacji robót przy ich późniejszej realizacji oraz wskazanie realnych konsekwencji ignorancji tego, często niedocenianego, aspektu wykonawstwa budowlanego w obszarze robót remontowych.
EN
The article deals with the subject of construction failure and disaster arising during the course of renovation and reconstruction works of construction facilities. Two cases of failure and building catastrophe arising from faulty technology and organisation of construction works are described. The first case concerns a construction disaster occurring during construction works related to the reconstruction of a LIPSK-type building. The second case is a roof sheathing fire caused by faulty organisation of roof repairs, of a multi-family residential building in use. The study of both cases describes the situation and circumstances of the incident, the summary results of the investigations carried out and the remedial procedures recommended. The aim of the publication is to present the importance of planning and organisation of works in their subsequent execution and to point out the real consequences of ignoring this, often underestimated, aspect of construction workmanship in the area of repair works.
9
Content available remote Pojęcie kondygnacji w prawie budowlanym
11
Content available remote Obciążenia podłóg przemysłowych
13
Content available remote Droga jako obiekt budowlany
PL
Inwentaryzacja obiektu budowlanego jest jedną z podstawowych czynności w istniejących obiektach budowlanych i odnosi się do wykonywania pomiarów oraz określenia i weryfikacji stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w obiekcie. W inwentaryzowaniu istniejących obiektów budowlanych i odzwierciedleniu ich rzeczywistej geometrii ważny jest czas niezbędny do zgromadzenia danych o obiekcie i precyzja wykonania pomiarów. Na przestrzeni ostatnich lat techniki pomiarów i narzędzia wykorzystywane w trakcie inwentaryzacji znacznie ewoluowały. Stosowane nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na szybsze i precyzyjniejsze gromadzenie dużych zbiorów informacji. Zastosowanie skanera laserowego pracującego w technologii 3D do gromadzenia danych przestrzennych może rozwiązać problem niskiej precyzji pomiaru wykonywanego w sposób tradycyjny (tj. manualny) lub poprawić łatwość i wydajność wykonywanych pomiarów.
EN
An inventory of a building is one of the basic activities in existing buildings and refers to taking measurements and determining and verifying the technical condition of structural elements in the building. In making an inventory of an existing building and reflecting its actual geometry, the time required to collect data about the building and the precision of the measurements are important. Over the last few years, the measurement techniques and tools used during inventories have evolved considerably. The modern and innovative technological solutions used allow for a faster and more precise collection of large sets of information. The use of a laser scanner, working in 3D technology for the collection of spatial data, can solve the problem of low precision of measurements taken in the traditional way (i.e. manually) or improve the ease and efficiency of the measurements performed.
EN
While constructing and documenting civil structures, large machines, and industrial facilities, one can encounter a situation where relevant control points are hardly accessible. The instruments with appropriate surveying equipment available on the market provide relatively standard measurements. The limitations mentioned above may transfer into an increased working time (or financial effort) that must be considered while performing the prescribed measuring works. One of the possible solutions (assuming financial capabilities) is utilizing a video-total station (a scan station) with additional supporting equipment. Another possibility would be employing a terrestrial laser scanner (TLS) or close-range photogrammetry. However, such technologies demonstrate significant limitations, especially in the industrial environment. Regarding that, the authors propose an original measuring set collaborating with a free electronic total station. The main working principle is a known surveying 3D-polar method that can determine XYZ coordinates. The solution presented in the paper facilitates the performance of inventory works, consisting of dimensioning civil structures and rooms with difficult access. Such situations can often be encountered in industrial plants or while documenting architectural or other engineering structures. The device can also be used for dimensioning ventilation ducts, elevator shafts, and other similar facilities. Depending on the configuration of the measuring equipment and the target shapes, the final accuracy may reach a sub-millimeter or millimeter level. Hence, the solution can successfully be applied in civil engineering, industrial surveying, and industrial metrology.
PL
Podczas prac realizacyjnych, a następnie inwentaryzacji obiektów budowlanych, dużych maszyn i urządzeń napotkać można sytuacje, w których występuje ograniczona dostępność do punktów pomiarowych. Oferowane na rynku instrumenty i oprzyrządowanie umożliwiają zwykle prowadzenie pomiarów standardowych. Uzupełnieniem zasygnalizowanych rozwiązań jest opisany w niniejszej pracy oryginalny zestaw współdziałający z dowolnym tachimetrem elektronicznym. Istotą pomiaru jest znana w geodezji metoda pomiaru biegunowego 3D pozwalająca wyznaczyć współrzędne XYZ punktów kontrolowanych. Przedstawione w artykule rozwiązania usprawniają wykonanie prac inwentaryzacyjnych polegających na wymiarowaniu elementów geometrycznych oraz pomieszczeń, do których dostęp jest utrudniony. Z sytuacją taką można się spotkać najczęściej w zakładach przemysłowych, a także podczas prowadzenia prac inwentaryzacyjnych obiektów architektonicznych lub inżynierskich. Opracowany zestaw można z powodzeniem wykorzystać także do wymiarowania przewodów wentylacyjnych, szybów windowych oraz innych podobnych instalacji. W zależności od konfiguracji wykorzystanego sprzętu pomiarowego oraz długości celowych, osiągnąć można dokładność wyznaczenia punktów pomiarowych na poziomie submilimetrowym lub milimetrowym.
PL
W artykule poruszono problem uszkodzeń popowodziowych budynków i budowli, ich skutecznego diagnozowania oraz przywracania do wymaganego stanu użytkowego. Za przykład posłużyły tu dwa okresy powodziowe, lipiec 1997 r. i czerwiec 2010 r. Wskutek naporu wód powodziowych na sąsiadujące ze sobą obiekty budowlane skala powstałych w nich uszkodzeń nie była jednakowa. Autorzy podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: od czego zależał zakres uszkodzeń budynków i ich elementów składowych, a także zakres późniejszych napraw lub podejmowane decyzje o rozbiórce i czy przed takimi skutkami oddziaływań będzie można ustrzec się w przyszłości? Na czym polegał (jakie stosowano metody) i jak długo trwał proces oczyszczania oraz wysychania przegród, które wchłonęły spore ilości zanieczyszczonej chemicznie i bakteriologicznie wody? Na wybranych przykładach zostanie również opisany proces rewitalizacji uszkodzonych budynków.
EN
The article deals with the problem of flood damage to buildings and structures, their effective diagnosis and restoration to the required operational condition. Two flood periods, July 1997 and June 2010, served as an example here. Due to the pressure of flood waters on adjacent building structures, the scale of damage to them was not the same. The authors attempted to answer the question: what did the extent of damage to buildings and their components depend on, as well as the scope of subsequent repairs or the decisions made about demolition, and whether it would be possible to avoid such effects in the future? What was it (what methods were used) and how long was the process of cleaning and drying the partitions, which absorbed large amounts of chemically and bacteriologically contaminated water? The process of revitalizing damaged buildings will also be described on selected examples.
PL
Dokumentacja budowy nakłada określone obowiązki na uczestników procesu budowlanego: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy (kierownika robót). Czynności i zadania przypisane poszczególnym uczestników procesu wymagają od nich właściwego rozumienia i interpretowania prawa, ponieważ nieznajomość przepisów nie zwalania od odpowiedzialności. W artykule zdefiniowano i scharakteryzowano dokumentację wymaganą podczas realizacji budowy, która jest dowodem na to, że wszelkie prace w trakcie wykonania obiektu budowlanego były prowadzone w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami.
EN
The construction documentation imposes certain obligations on the participants of the construction process: investor, investor’s supervision inspector, designer, construction manager (works manager). The activities and tasks assigned to individual participants in the process require them to properly understand and interpret the law, because ignorance of the provisions does not exempt them from responsibility.
PL
Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych stanowią coraz bogatsze, powszechnie dostępne źródło danych o ich charakterystyce środowiskowej. Silny impuls do ich wydawania wynika z potrzeby potwierdzenia statusu zrównoważonych środowiskowo inwestycji lub działalności gospodarczej w ramach taksonomii UE oraz potrzeby określania charakterystyki środowiskowej obiektów budowlanych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres aspektów zrównoważonego budownictwa i konieczność uwzględniania wielu danych, istnieje wciąż potrzeba dalszego rozwoju algorytmów projektowania. Zastosowanie BIM może znacznie zwiększyć możliwości wykorzystania m.in. danych z deklaracji, szczególnie w wielokryterialnej optymalizacji i identyfikacji zestawów rozwiązań technicznych zapewniających najkorzystniejsze właściwości użytkowe obiektów, przy najmniejszym oddziaływaniu środowiskowym oraz najniższych łącznych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
EN
Environmental declarations of construction products are an increasingly rich, widely available source of data on their environmental characteristics. A strong impulse to issue them results from the need to confirm the status of environmentally sustainable investments or economic activities within the EU taxonomy and the need to determine the environmental performance of buildings. Considering the wide range of aspects of sustainable construction and the need to take into account a lot of data, there is still a need for further development of design algorithms. The use of BIM can significantly increase the possibilities of using e.g. data from declarations, especially in multi-criteria optimization and identification of sets of technical solutions ensuring the best functional properties of facilities, with the lowest environmental impact and the lowest total investment and operating costs.
19
Content available remote Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektów zabytkowych
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące technologii BIM (Building Information Modelling), korzyści z jej zastosowania w budownictwie, a przede wszystkim skupiono się na przeprowadzaniu inwentaryzacji obiektów zabytkowych - wykonano prace wstępne wg technologii HBIM (Heritage BIM). Pokazano możliwości wykorzystania chmur punktów, otrzymanych ze skanowania laserowego 3D oraz sam proces ich obróbki. Głównym celem było zaprezentowanie kolejnych etapów opracowania danych ze skaningu i efektu końcowego, jakim był model geometryczny obiektu, na przykładzie zabytkowego dworca w Rokicinach. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że dzięki zastosowanej technice można wykonać prace w krótszym czasie niż za pomocą metod tradycyjnych, a dodatkowo w miejscach trudno dostępnych, z wymaganą dokładnością.
EN
The article presents information on BIM technology (Building Information Modelling), its benefits of use in construction, and in particular focuses on conducting an inventory of historic objects - preliminary work was carried out for HBIM technology (Heritage BIM).The possibilities of using point clouds obtained from 3D laser scanning and the process of their processing were shown. The main goal was to present the next stages of processing data from scanning and the final effect, which was the geometric model, on the example of the historic station in Rokiciny. Based on the obtained results, it was found that thanks to the used technique, it is possible to perform work in a shorter time than using traditional methods, and additionally in hard-to-reach places, with the required accuracy.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie metody transformacji PCA (Principal Component Analysis), realizowanej z wykorzystaniem sieci neuronowej do kompresji wielowymiarowych danych, uzyskanych w wyniku prowadzonych pomiarów geodezyjnych. Jako przykład możliwości zastosowania prezentowanego podejścia wykorzystano wyniki pomiarów przemieszczeń pionowych obiektu budowlanego. Testy oceny skuteczności zaproponowanego podejścia wykonano z wykorzystaniem współczynnika korelacji oraz błędu średniokwadratowego, który nie przekroczył dwukrotności błędu średniego pomiaru. Wyniki analiz numerycznych porównano z wartościami przemieszczeń pionowych punktów sieci pomiarowo-kontrolnej, uzyskanymi z rzeczywistych pomiarów. Wyniki sugerują, że podejście może znaleźć zastosowanie do kompresji, a następnie rekonstrukcji danych z monitoringu geodezyjnego bez zmniejszenia dokładności identyfikacji przemieszczeń.
EN
The article proposes using the PCA (Principal Component Analysis) transformation method carried out using a neural network to compress multidimensional data obtained from geodetic measurements. As an example of the possibility of using the presented approach, the results of measurements of vertical displacements of a construction object were used. Tests to assess the effectiveness of the proposed method were performed using a correlation coefficient and a mean-square error that did not exceed twice the error of the average measurement. The results of numerical analyses were compared with the values of vertical displacements of the measuring and control network points obtained from actual measurements. The results suggest that the approach can be applied to the compression and subsequent reconstruction of geodetic monitoring data without compromising the accuracy of displacement identification.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.