Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estry naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents research results of thermal properties of mixtures of synthetic and natural esters in terms of their application in the cooling system of a high-voltage power transformer during its operation. The investigated properties of an analysed mixture were: thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity υ, density ρ, specific heat cp, and thermal expansion β. On the basis of presented research results, the authors determined the heat transfer factor α of a mixture of synthetic and natural esters. This factor defines the ability of an insulating liquid to transport heat in the transformer, thus determining its reliability. For the research the authors used the following percentage proportions of the mixture of both the esters: 100/0, 95/5, 80/20, 50/50, 20/80, 5/95, 0/100. The measurements were taken for the temperatures: 25ºC, 40ºC, 60ºC, and 80ºC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych, w aspekcie ich zastosowania w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia w trakcie jego eksploatacji. Badanymi właściwościami analizowanej mieszaniny były przewodność cieplna właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz rozszerzalność cieplna β. W oparciu o przedstawione wyniki badań określono współczynnik przejmowania ciepła α mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych. Współczynnik ten określa zdolność cieczy elektroizolacyjnej do transportu ciepła w transformatorze, warunkując tym samym jego niezawodność. Do badań wykorzystano następujące procentowe proporcje mieszaniny obu estrów: 100/0, 95/5, 80/20, 50/50. 20/80, 5/95, 0/100. Pomiary przeprowadzono dla temperatury: 25ºC, 40ºC, 60ºC i 80ºC.
2
Content available remote Udarowe napięcie przebicia estrów izolacyjnych w relacji do oleju mineralnego
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych dotyczących udarowego napięcia przebicia estrów elektroizolacyjnych w relacji do oleju mineralnego. Badaniom poddano cztery ciecze elektroizolacyjne: ester syntetyczny Midel 7131, ester naturalny Envirotemp FR3, ester naturalny o obniżonej lepkości Nomex 970 FLD oraz naftenowy olej mineralny Shell Diala, jako ciecz odniesienia. Przedstawiono porównanie udarowej wytrzymałości elektrycznej i pomiary intensywności światła emitowanego przez wyładowania elektryczne.
EN
Article presents results of experimental studies concerning measurement of lightning strength of insulating biodegradable esters in reference to mineral oil. Studies based on four insulating liquids : synthetic ester Midel 7131, low viscosity natural ester Nomex 970 FLD, natural ester Envirotemp FR3 and mineral oil Shell Diala as reference liquid. Comparative characteristics of lightning electrical strength and light emitted by electrical discharge are presented.
PL
Olej mineralny jest najczęściej stosowaną cieczą w układzie izolacyjnym transformatora. Jednakże od kilkunastu lat obserwowalny jest wzrost zainteresowania alternatywnymi dla niego cieczami elektroizolacyjnymi, do których zaliczamy ester syntetyczny oraz ester naturalny. Spowodowane jest to coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pożarowego. Olej mineralny, w porównaniu z estrami, odznacza się bardzo dobrymi właściwościami elektroizolacyjnymi i mniejszą lepkością. Z kolei estry, w porównaniu z olejem, wykazują dużo większą biodegradowalnością oraz charakteryzują się znacznie większą temperaturą zapłonu, co przemawia na ich korzyść. W artykule przedstawiono wpływ rodzaju cieczy elektroizolacyjnej na efektywność układu chłodzenia transformatora. Efektywność ta określona została poprzez wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła α cieczy. Współczynnik ten zależy od właściwości cieplnych cieczy, do których zaliczamy przewodności cieplną λ, lepkość kinematyczną υ, ciepło właściwe cp, gęstość ρ oraz rozszerzalność cieplną β. Do badań wykorzystano olej mineralny, ester syntetyczny oraz ester naturalny. Pomiary właściwości cieplnych przeprowadzono w zakresie temperatury od 25ºC do 80ºC.
EN
The mineral oil is most frequently used liquid in insulation transformer system. However, increased interest in alternative insulating liquid for it, which include synthetic ester and natural ester is observable for several years. However, for several years, the increased interest in insulating liquids as alternatives to mineral oil is observable, which include synthetic ester and natural ester. This is due to increasingly restrictive environmental legislation and fire safety. Mineral oil, in comparison with esters has a very good electric insulation properties and a lower viscosity. In turn the esters in comparison with oil, have a much greater biodegradability and have a much higher flash point, which suggests their favor. The influence of the type of insulating liquid on the efficiency of the cooling system of the transformer was presented in the paper. This efficiency was determined by designating the heat transfer coefficient α by liquids. This factor depends on the thermal properties of liquids, which include the thermal conductivity λ, kinematic viscosity υ, specific heat cp, density ρ, and thermal expansion β. To the study mineral oil, synthetic ester and natural ester were used. The measurements of thermal properties were carried out in the temperature range from 25°C to 80°C.
EN
This article describes the comparative experimental studies on streamer propagation in natural ester and mineral oil under a high voltage lightning impulse. These studies were concentrated around the small electrode gaps and the point-plane electrode arrangement. The spatial shapes of the developing streamers, light emission and propagation velocity were analyzed and compared between the two different dielectric liquids. In both of them two streamer propagation modes were registered during the studies performed. Propagation of slow 2nd mode streamers took place below the so-called acceleration voltage while fast 3rd mode streamers developed at acceleration voltage and above. Comparing the streamer shapes corresponding to a given voltage polarity, no visible differences were observed between the liquids tested. Concerning the light emission, higher frequencies of light pulses were registered however in the case of natural ester. The significant differences between both liquids were noticed in the value of the acceleration voltage estimated. In the case of positive polarity streamers started to develop in natural ester as a 3rd mode at lower value of testing voltage than in the case of mineral oil. For negative polarity, within the applied testing voltages, 3rd mode streamers appeared only in natural ester. On this basis, the fundamental conclusion is that natural ester may have a lower ability of preventing the development of fast and energetic 3rd mode streamers, even at small electrode gaps.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad propagacją wyładowań elektrycznych w dielektrycznym estrze syntetycznym i naturalnym przy ujemnym udarze napięciowym piorunowym.
EN
The paper presents results of research on propagation of electrical discharges in dielectric synthetic and natural esters at negative voltage lightning pulse.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych nanocieczy elektroizolacyjnych powstałych na bazie estru naturalnego oraz tlenku tytanu TiO2 i fulerenu C60. Badanymi właściwościami były przewodność cieplna właściwa, lepkość, gęstość i ciepło właściwe. Badania przeprowadzono w zakresie temperatury od 25°C do 80°C. Wymienione właściwości są istotne z punktu widzenia współczynnika przejmowania ciepła przez ciecz elektroizolacyjną wykorzystywaną w układzie izolacyjnym urządzeń elektroenergetycznych, przez co wpływają na rozkład temperatury we wnętrzu urządzeń. Sprawdzono również możliwość uzyskania stabilnych nanocieczy. Wykazano wpływ modyfikacji estru naturalnego nanocząstkami TiO2 i C60 na właściwości cieplne powstałych nanocieczy.
EN
In this paper the results of the researches concerning thermal properties of insulting nanofluids received on the basis of natural ester, titan dioxide TiO2 and fullerene C60 were presented. Thermal conductivity, viscosity, density and specific heat are these thermal properties. The range of the temperature was changing from 25°C to 80°C. These properties are crucial from the viewpoint of heat transfer coefficient by insulating liquid used in insulating system of power equipment; thus, they influence on temperature distribution inside the equipment. The possibility of receiving steady nanofluids was also analyzed. The impact of natural ester modification by nanoparticles and surfactant on thermal properties of received nanoliquids was proved.
PL
W artykule przedstawione zostały właściwości biodegradowalnych, przyjaznych środowisku płynów izolacyjnych jakimi są estry syntetyczne i naturalne w odniesieniu do ich wytrzymałości elektrycznej. Scharakteryzowane zostały w sposób porównawczy wytrzymałość elektryczna przy napięciu przemiennym oraz wytrzymałość przy napięciu udarowym piorunowym. Przedstawione wyniki bazują w większości na autorskich badaniach eksperymentalnych.
EN
Article presents the properties of biodegradable, environmentally friendly insulating liquids like synthetic and natural esters in relation to their electrical strength. Comparative characteristics of AC electrical strength and lightning electrical strength are presented. Presented results are mainly based on authors' experimental studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.