Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reactive power compensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This paper presents the compensation tasks performed by a shunt active power filter, including compensation of harmonic currents, reactive power, and an unbalanced load current. The paper demonstrates novel control of the shunt active power filter in a closed-loop system. The control algorithm was verified by performing simulations and compared the simulated results with those obtained in an open-loop control system. All simulations were conducted in the PLECS program using a control algorithm written in C programming language.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
W artykule opisano praktyczne problemy minimalizacji wysokości opłat za oddawanie mocy biernej przez odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Kwestie kompensacji mocy biernej są znane od lat, jednak rozwój elektroniki oraz powszechne instalowanie nowoczesnych urządzeń odbiorczych przyczynia się do występowania nowych problemów polegających na zmianie kierunku przepływu biernej – kiedyś z sieci do odbiorcy, obecnie od odbiorcy do sieci. W wielu przypadkach inwestycje w energooszczędne urządzenia odbiorcze wpływają na zmniejszenie opłat za energię, ale jednocześnie generują koszty związane z oddawaniem do sieci mocy biernej. W artykule opisano analizę przypadku, sposób doboru układu kompensacji oraz efekt jego pracy.
EN
The paper presents the practical issues of charges related to the consumption and delivery of reactive energy by consumers connected to the low voltage grid. The issues of reactive power compensation have been known for years, but the widespread installation of modern electrical devices contributes to the emergence of new problems consisting in an increase in reactive energy transferred to the grid. In many cases, in-vestments in modern, energy-saving devices reduce the charges for the consumption of active energy, but at the same time generate costs related to the reactive energy. The article describes the case analysis, the method of selecting the compensation system and the effect of its work
EN
Mathematical models for the analysis of processes during start-up and steady-state operation of three-phase asynchronous motors with short-circuit rotor with capacitive reactive power compensation have been developed. Based on them, algorithms have been developed to determine the capacitance of capacitors in these modes and to investigate them for self-oscillation and resonance. The developed algorithms are based on a mathematical model of an asynchronous motor, which takes into account the saturation of the magnetic circuit and the phenomenon of the skin effect in the rotor bars. The problem is solved in orthogonal coordinates.
PL
Przedstawiono model matematyczny umożliwiający analizę procesu startu i ciągłej pracy trójfazowego silnika asynchronicznego z konensatorem dołączonym do wirnika w celu kompensacji mocy biernej. W modelu uwzglęa)dniono nasycanie się materiału magnetycznego i efekt naskórkowy w prętach wirnika.
EN
Static compensators of reactive power (STATCOMs) are among the most efficient devices for improving the network power quality. The efficiency of such devices is largely determined by the used automatic control technique. In this work, we propose an advanced hybrid algorithm based on Sliding Mode Control (SMC) combined with classical proportional-Integral (PI) technique. To show the efficiency of the proposed method, a comparison with the traditional PI control is performed. The comparison focused mainly on dynamic performance and grid harmonic pollution.
PL
Jakość działania kompensatora mocy biernej STATCOM zależy od właściwości układu automatycznego sterowania. W pracy zaprezentowano hybrydowy algorytm bazujący na sterowaniu ślizgowym współpracujący z klasycznym sterownikiem PI.
EN
The article presents the methodology for testing dynamic states of a large-power salient-pole synchronous motor with a periodically variable load using the method of small oscillation stability. The analytical relationship taking into account the periodically variable load, which enables to obtain results without the need for numerical integration, is presented. The possibility of decreasing the motor field current in terms of using the motor in the automatic reactive power compensation system was considered. The effect of voltage dips on the motor's operation was investigated. Selected research results have been presented and discussed. The method errors have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań stanów dynamicznych silnika synchronicznego jawnobiegunowego dużej mocy z okresowo zmiennym obciążeniem metodą małych wychyleń wirnika. Przedstawiono zależność analityczną uwzględniającą okresowo zmienny charakter obciążenia umożliwiającą uzyskanie wyników bez konieczności całkowania numerycznego. Rozpatrzono możliwość obniżenia prądu wzbudzenia silnika pod kątem wykorzystania w systemie automatycznej kompensacji mocy biernej. Zbadano wpływ zapadów napięcia na pracę silnika. Zamieszczono i omówiono przykładowe wyniki badań. Omówiono błędy metody.
EN
The paper deals with an AC circuit containing the nonlinear load and a LC passive filter. Nonlinear load voltage at the power terminals proportional to the signum function of current is considered. The current-voltage characteristic of such load is unambiguous (without hysteresis). A quality analysis of the circuit voltages and currents was carried out. Distribution of active and reactive power for fundamental and higher harmonics in the circuit were also performed.
PL
W pracy analizowany jest obwód prądu przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. Charakterystyka napięciowo - prądowa obciążenia jest jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy rozkładu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych w obwodzie.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania strat mocy w układzie kompensatora mocy biernej zbudowanego z baterii kondensatorów i dławików ochronnych. Zaprezentowane wyniki poddano analizie pod kątem możliwości zabudowania kompensatora w przeciwwybuchowej obudowie ognioszczelnej do zastosowania w sieci niskiego napięcia wyrobisk kopalni z zagrożeniem wybuchu metanu i pyłu węglowego.
EN
The results of power losses in the reactive power compensator built of capacitor banks and protective chokes have been presented in the paper. The showed results were analyzed for the possibility of installing the compensator in a flameproof explosion-proof enclosure for use in the low-voltage network of mine headings with the risk of methane and coal dust explosion.
PL
Przesył mocy biernej generuje dodatkowe straty energii oraz wahania napięcia. Stosowanie układów SVG pozwala na kompensację mocy biernej o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym, niezależną dla każdej fazy. Dzięki krótkim czasom reakcji kompensacja ta ma charakter nadążny. W artykule pokazano przykładowych odbiorców, charakteryzujących się różnymi poborami mocy, gdzie układy SVG mogą stanowić właściwe rozwiązania ze względów technicznych i ekonomicznych.
EN
The flow of reactive power generates additional energy losses and voltage fluctuations. The use of SVG systems allows for inductive and capacitive reactive power compensation, independent for each phase. Thanks to the short response times, this compensation is continuous. The article shows examples of loads with different power consumption, where SVG systems can be the right solution for technical and economic reasons.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania regulatorów mocy biernej w układach jej kompensacji. Zwrócono uwagę na wymagania prawne dotyczące przekładników prądowych.
EN
The article discusses the possibilities of using reactive power controllers in compensation systems. Attention was paid to legal requirements for current transformers.
EN
The cooperation of wind farms with the power system requires that they meet the requirements related to reactive power management. In practice, it concerns both generation and production of this power in accordance with the requirements of network operators and EU Regulation 2016/631. The regulatory capacity of wind turbine generators is not sufficient to meet these requirements, in particular for farms connected to the power system via a 110 kV cable line with a length of several dozen kilometers. It is required to use various additional devices – fixed or variable shunt reactor, capacitor batteries, static VAR compensators (SVC). In the article, a compensation quality indicator was defined, by means of which it is possible to assess and select the optimal set of devices supporting the farm’s generation and reactive power consumption capabilities. Due to the application of multicriteria optimization, this indicator unifies both the technical effectiveness of individual systems and the economies of their use.
EN
The construction and installation of high-power wind farms triggers a number of problems related to the compensation of HV cable lines exporting power from a wind farm, and to the choice of compensation devices. The article describes problems that occur when wind farms are connected to the power system with a 110 kV line, characterizes the devices determining the reactive power balance. Two reactive power compensation systems FSR and STATCOM were also analyzed for minimizing the costs of compensation systems.
PL
Kopalniane maszyny wyciągowe z napędami tyrystorowymi są bardzo specyficznymi, niespokojnymi, generującymi wyższe harmoniczne prądu odbiorami energii elektrycznej. Stosunkowo duża moc tych odbiorów rzutuje znacząco na jakość energii elektrycznej w układach zasilającorozdzielczych kopalń. Jednym z podstawowych problemów jest kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych. W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania techniczne w tym zakresie.
EN
Mining hoists with thyristor drives are very specific, distributive and current harmonics generating electric loads. The relatively high power of these loads significantly affects the quality of electricity in the mine's supply and distribution systems. One of the most important problems is reactive power compensation in a harmonic environment. The article presents general technical solutions in this area.
PL
W pracy analizowany jest obwód prądu przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. Charakterystyka napięciowo - prądowa takiego obciążenia jest jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy przepływu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych w obwodzie.
EN
The paper deals with the AC circuit with an example of a non-linear load and an LC passive filter. The voltage on the nonlinear load terminals is proportional to the signum function of the current. The voltage - current characteristic of such load is unambiguous (without hysteresis). The quality analysis of the voltage and current waveforms of the circuit was carried out. The analysis of active and reactive power flow for fundamental and higher harmonics in the circuit were carried out.
PL
Przedstawiono wyniki symulacyjnych badań instalacji przemysłowej przy zastosowaniu różnych sposobów kompensacji mocy biernej oraz wpływ wybranego sposobu kompensacji mocy biernej na koszty energii elektrycznej.
EN
The article presents the results of simulation of industrial installation work with using various methods of reactive power compensation and the influence of selected method of reactive power compensation on electricity costs.
16
PL
W artykule rozważono aktualny problem kompensacji mocy biernej w sieciach elektrycznych z nieliniowymi szybkozmiennymi obciążeniami, takimi jak elektryczne piece łukowe, napędy walcownicze, itp. Właściwością pracy tego rodzaju obciążeń jest wprowadzanie do sieci zasilającej interharmonicznych prądu (wraz z wyższymi harmonicznymi) i stosunkowo niski współczynnik mocy. W związku z tym istnieje potrzeba oceny doboru mocy urządzeń kompensujących z uwzględnieniem losowego charakteru odkształcenia przebiegów prądu i napięcia, a w szczególności składowych interharmonicznych, których wpływ jak dotychczas nie został w pełni zbadany.
EN
The paper discusses the current problem of reactive power compensation in electric networks with non-linear fast-changing loads, such as electric arc furnaces, rolling machines, etc. Operation of this kind of loads causes that interharmonic currents (together with higher harmonics) are injected into the supply network and a relatively low power factor. Therefore, there is a need to evaluate the power selection of compensating devices, taking into account the random nature of distortion of current and voltage waveforms, in particular interharmonic components whose impact has not been fully investigated so far.
EN
This paper presents advantage of using a FACTS device for dynamic Reactive Power compensation. Simulation model was built in MATLAB Simulink software to prove mathematical constraints. Determination of the most favourable location and size of the compensation devices from the aspect of losses, power quality, costs are calculated as a fitness function developed by genetic algorithm. Optimisation was done by Particle swarm optimization (PSO). Finally, cut convergence time and significant potential of usage such type of PSO optimisation method for determination of future investments are shown. This algorithm is tested to determine optimal location of FACTS device in railway application, instead of the methods and algorithms in transmission or distribution power system used until now.
PL
W artykule zaprezentowano korzyści ze stosowanie FACTS do dynamicznej kompensacji mocy biernej. Symulacje miały na celu określenie najlepszego położenia i roz,miaru urządzeń kompensujących z punktu widzenia jakości energii i kosztów. Zastosowano algorytm genetyczny PSO do optymalizacji i analizy przyszłych inwestycji.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące kompensacji mocy biernej w sieciach przesyłowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem ich lokalizacji i doboru podstawowych parametrów. Uwagę skupiono na nowoczesnych układach energoelektronicznych, zapewniających pełną automatyczną regulację kompensatora według kryteriów napięciowych lub mocowych.
EN
The article discusses issues of reactive power compensation in transmission grids, with particular focus on the selection of compensator locations and basic parameters. Attention was focused on modern power electronics systems that ensure full automatic compensator adjustment to voltage or power criteria.
PL
Jednym z elementów odbudowy systemu elektroenergetycznego w przypadku blackoutu jest wybór toru rozruchowego zapewniającego odpowiednie parametry układu m.in. napięcia na elementach. Podstawowym problemem jest tutaj wzrost napięcia na elementach toru związany z wystąpieniem w torze mocy biernych pojemnościowych linii. W artykule, na podstawie obliczeń dla toru między EW Dychów, a Elektrownią Dolna Odra, zostanie przedstawiona metoda kompensacji z użyciem transformatorów 220 kV połączonych równolegle.
EN
One of the elements of the power system reconstruction in the case of a blackout is the selection of a start-up track that ensures appropriate parameters of the system, including voltage on elements. The main problem here is the increase in the voltage on the track elements associated with the occurrence of passive capacitive lines in the track. In the article, based on calculations for the track between EW Dychów and Dolna Odra Power Plant, the compensation method will be presented using 220 kV transformers connected in parallel.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.