Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reinforced concrete elements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the results of the analysis of experimental data on testing of reinforced concrete elements for multiple-repeated loads and field tests of operated span structures. This article proposes dependencies on the definition of deflections during the operation period. Based on the processing of the available experimental data, dependences are proposed for determining deflections under multiple repeated loads, and on this basis, dependences are obtained for predicting the residual life of span elements. The initial data for the calculations are the data on the accumulated residual deflections determined in the process of technical diagnostics.
EN
The stress-strain state of reinforced concrete elements is rather complicated issue of scientific research, which integrates different factors, such as the load type, atmospheric conditions, various defects, damages, geometric deviations. It is commonly known that corrosion of reinforced concrete elements affects both the strength and deformation parameters of the structure significantly; thus, internal stresses` parameters are also influenced. Therefore, detailed theoretical investigation of this issue is the main goal of this article. The detailed literature review and thorough analysis was conducted concerning previous experimental and theoretical studies of the corrosion defects` influence on the reinforced concrete elements` stress-strain state. Existing data and results were systematized and analyzed. On the basis of provided research it could be concluded that the reinforced concrete elements` stressstrain state greatly depends on existing damages and impurities. The stress-strain state could be complicated on micro-scale due to material chemical and mechanical peculiarities; simultaneously on macro-scale the bearing capacity is of the structure could be reduced in general. In the articles existing methods for this issue simulation and evaluation are described and perspective fields for further research are identified. The practical significance of the article is due to complex approach to the research and multilateral identification of the main issue key points.
PL
W artykule opisano badania wpływu czasu na zachowanie ocynkowanej stali zbro-jeniowej w kontakcie z syntetyczną cieczą porową betonu. Przedmiotem badań był gładki pręt zbrojeniowy ze stali gatunku St3S. Pręt poddano procesowi cynkowania ogniowego. Uzyskano powłokę gr. 100 mm. Wyciętą z ocynkowanego pręta próbkę stali zanurzono w roztworze cieczy porowej o pH = 13,4. W ciągu 4 godzin od zanurzenia próbki w roztworze wykonano w układzie trójelektrodowym serię 6 pomiarów metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.
EN
The article describes a study of the impact of time on the behavior of galvanized reinforcing steel in contact with synthetic concrete pore solution. The object of study was a smooth rebar made of St3S steel grade. Rebar was hot-dip galvanized to obtain coating thickness of 100 mm. A steel sample cut off the galvanized rebar was dipped in synthetic concrete pore solution with pH= 13.4. Within 4 hours of immersion of the sample in the solution, a series of 6 measurements were taken, using electrochemical impedance spectroscopy in a three-electrode system.
EN
The elastic-plastic material model for concrete developed by considering the stress softening and degradation of the deformation modulus for the concrete was presented in the paper. A reduced plane stress state for the compression/tension range with shear was assumed. During the loading process, the model describes four phases of concrete behaviour during compression: achieving the elastic compressive concrete strength, perfectly plastic flow, material softening, and failure/crushing. The model describes three tension phases: achieving elastic tensile concrete strength, material softening, and failure/cracking. The failure phases were interpreted as achieving a stressless state in the material softening process. The proposed model is simplified and very effective to describe the most important properties of nonlinear behaviour of material. The model of concrete can be used for analysis of failure mechanism of reinforced concrete structural elements.
PL
W pracy przedstawiono model betonu jako materiału sprężysto-plastycznego z uwzględnieniem osłabienia i degradacji modułu odkształcenia. Przyjęto założenie zredukowanego, płaskiego stanu naprężenia dla ściskania/rozciągania i ścinania. Model betonu pozwala na opis sprężystego osiągnięcia początkowej wytrzymałości, idealnego płynięcia plastycznego i osłabienia materiałowego przy ściskaniu oraz sprężystego osiągnięcia wytrzymałości i osłabienia materiałowego przy rozciąganiu. Procesy zniszczenia, tj. zarysowania i zmiażdżenia, modelowane są jako stany beznaprężeniowe osiągane w procesie osłabienia materiałowego, odpowiednio przy rozciąganiu i ściskaniu. Proponowany model odkształcenia betonu umożliwia efektywny opis najistotniejszych właściwości nieliniowego zachowania materiału i może być stosowany do analizy mechanizmu zniszczenia prętowych, żelbetowych elementów konstrukcyjnych.
RU
Polucena universal’naa zavisimost’ dla prognozirovania predel’nych deformacij szatogo betona v betonnych i zelezobetonnych elementach i konstrukciach.
EN
A universal dependence is obtained for the limit deformations forecasting of the compressed concrete in concrete and reinforced-concrete elements and structures.
PL
W pracy przedstawiono metodę analizy nieliniowego zachowania elementów żelbetowych poddanych działaniu krótkotrwałego obciążenia statycznego. Przeprowadzono rozważania w zakresie modelowania procesów odkształcania elementu żelbetowego. Metodę analizy wytężenia układu konstrukcyjnego opracowano z wykorzystaniem metody różnic skończonych. Do rozwiązania układów nieliniowych równań równowagi zastosowano metodę relaksacji dynamicznej, która po wprowadzeniu tłumienia krytycznego pozwala na opis statycznego zachowania elementu konstrukcyjnego. W celu zwiększenia skuteczności metody w zakresie analizy pokrytycznej, w procedurze obliczeniowej uwzględniono parametr długości łuku na ścieżce równowagi.
EN
The paper presents a method for the analysis of nonlinear behaviour of reinforced concrete bent elements subjected to short-term static load. The considerations in the range of modelling of deformation processes of reinforced concrete element were carried out. The method of structure effort analysis was developed using the finite difference method. The Dynamic Relaxation Method, which — after introduction of critical damping — allows for description of the static behaviour of a structural element, was used to solve the system of nonlinear equilibrium equations. In order to increase the method effectiveness in the range of the post-critical analysis, the Arc Length Parameter on the equilibrium path was introduced into the computational procedure.
7
Content available remote Stiffness nonlinear analysis of sections for reinforced concrete members
EN
An example of nonlinear mechanics of reinforced concrete based on stiffness of the analysed elements (stiffness oriented design) is presented in the paper. To define internal forces in reinforced concrete members, usually a linear relation is used. There is lack of considering an effect of stiffness variation after the first cracking. It often leads to underestimation of crosssectional forces, which may give incorrect calculation results. The stiffness oriented nonlinear analysis allows for the description of work and behaviour of the structure much more precisely, which leads to an increase of safety and economy of the designed object.
PL
W artykule zaprezentowano przykład nieliniowej mechaniki żelbetu opartej na sztywności analizowanych elementów (stiffness oriented design). Określenie sił wewnętrznych w elementach żelbetowych zwykle oparte jest na związkach liniowych. Nie uwzględnia się zjawiska zmiany sztywności po pojawieniu się zarysowania. Prowadzi to często do niedoszacowanych wielkości sił przekrojowych, co może skutkować niemiarodajnym wynikiem obliczeń. Nieliniowa analiza zorientowana sztywnościowo pozwala poznać dokładniej pracę i zachowanie się konstrukcji, co prowadzi do podwyższenia bezpieczeństwa i ekonomii projektowanego obiektu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tarcz żelbetowych z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego poddanych działaniu centralnie przyłożonej siły skupionej. Badania przeprowadzono dla trzech elementów tarczowych ze zbrojeniem głównym w postaci prętów dolnych, górnych, strzemion pionowych i poziomych w strefach przypodporowych, z alternatywnym zbrojeniem siatkami lub włóknami stalowymi i polipropylenowymi między punktami podparcia elementów. Analizy wyników dokonano na podstawie obrazów odkształceń głównych, zależności siły w funkcji czasu oraz zależności przemieszczeń pionowych w przekrojach podłużnych elementów.
EN
The article presents the results of testing reinforced deep beams made of high performance concrete and fibre-concrete in the scheme of centrally placed load. The test was conducted for three deep beam elements of the of the main reinforcement bars in the form of lower, upper, horizontal and vertical stirrups in support areas of alternative reinforcement grids or steel and polypropylene fibers between the points of support elements. Analysis of results was based on the maps of major strains, the relations of force in the function of time and the relations of vertical displacements of the length of the members in the horizontal section.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zginanych płyt żelbetowych wykonanych z betonu wysokowartościowego o wskaźniku woda/spoiwo równym 0,2 z dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych uzyskane z wykorzystaniem systemu ARAMIS, do bezkontaktowych trójwymiarowych pomiarów odkształceń. Płyty zbrojono siatkami z prętow �8 mm, a czynnikiem zmiennym w badaniach była procentowa zawartość dodatku włókien do betonu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono istotny wpływ kombinacji zbrojenia strukturalnego na nośność płyt.
EN
The article presents the results of bending tests on reinforced concrete made of high strength concrete with water/(cement+microsilica) ratio of 0.2 with addition of steel and polypropylene fibres obtained with the system of non-contact three-dimensional displacement measuring system – ARAMIS. The plates were reinforced with grids and the variable was the content of fibres in concrete. The experiments proved significant influence of structural reinforcing combinations on load capacity of plates.
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu wilgotności betonu na zmianę sztywności Żelbetowego przekroju prostokątnego pojedynczo zbrojonego. Wpływ wilgotności betonu na sztywność rozpatrzono dla trzech stanów wilgotności betonu: stanu suchego, stanu maksymalnej wilgotności sorpcyjnej oraz stanu pełnego nasycenia wodą. Parametry wytrzymałościowe betonu w funkcji jego wilgotności przyjęto na podstawie badań własnych betonu keramzytowego. Wyniki analizy numerycznej ilustrowano na przykładzie belki żelbetowej swobodnie podpartej. Przedstawiono zmianę sztywności belki na jej długości w zależności od wilgotności betonu.
EN
Numerical assessment of stiffness in RC elements (one-way cross-sections with bottom reinforcement) under bending is presented in this paper. The influence of moisture content on the stiffness was considered in the entire range: from the dry state through intermediate stales to the full saturation state. Mechanical parameters of concrete in the function of its moisture content, which were required in the numerical analysis, were taken from self-made experiments on moisture conditioning of expanded clay concrete. Results of numerical analysis one presented on example reinforced concrete freely supported beam.
PL
W referacie przestawiono wyniki badań szybkości korozji prętów zbrojeniowych w stanie pasywnym oraz z zainicjowaną korozją chlorkową. Pomiary wykonano w dwóch typach elementów próbnych: belkach z pojedynczą wkładką zbrojeniową oraz płytach z siatką czterech prętów. Badania przeprowadzono metodą polaryzacji liniowej stosując przeciwelektrodę ułożoną równolegle do zbrojenia oraz przeciwelektrodę pasmową znacznie krótszą nit długość prętów zbrojeniowych. Odnosząc gęstość prądu korozyjnego uzyskaną za pośrednictwem krótkiej przeciwelektrody do gęstości tego prądu wyznaczonej przeciwelektrodą równoległą do prętów, określono umowny zasięg polaryzowania podłużnych elektrod badanych. Zasięg ten jest konieczny do oszacowania rzeczywistej szybkości korozji. Uzyskanie zbliżonych wartości umownych zasięgów polaryzacji w płytach i w belkach skłaniało do wniosku, ii obecność dodatkowych prętów w okolicach elektrody pomocniczej nie wpływa na pole powierzchni polaryzowanego zbrojenia. Dopiero zastosowanie symulacji układów przewodzących udowodniło niepomijalny wpływ układu zbrojenia na wyniki szybkości korozji.
EN
In the paper the test results of corrosion rates of reinforcement bars in passivation states and with initiated chloride corrosion were presented. The measurements were carried out in two types of test elements: beams with single bar and slabs with four rods mesh. The researches were carried out by means of linear polarization method, using counter electrode arranged parallel with respect to reinforcement and strip counter electrode with dimensions smaller than the length of reinforcement bars. The corrosion current density obtained by short counter electrode was treated to density of this current obtained by counter electrode parallel to rods, and in this way the assumed polarization range of the oblong working electrodes was described. This range is necessary to estimate real corrosion rate. Obtaining similar values of assumed polarization ranges in slabs and beams lead to the conclusion that the presence of additional bars in the vicinity of counter electrode does not affect surface area of polarized reinforcement. I t was only after applying a simulation of conductive systems that it was proved that reinforcement arrangement indeed has significant influence on corrosion rate results.
12
Content available remote Wymiarowanie elementów żelbetowych metodą symulacji Monte Carlo
PL
W pracy przedstawiono zasady i przykłady wymiarowania elementów żelbetowych o założonym prawdopodobieństwie zawodności metodą symulacji losowej. Rozważania ograniczono do najprostszej metody symulacji Monte Carlo z gęstością próbkowania według rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych występujących w obliczeniach. Zaprezentowano przykłady obliczania zbrojenia w krytycznych przekrojach zginanej belki żelbetowej i mimośrodowo ściskanego elementu żelbetowego przy założonym prawdopodobieństwie zniszczenia oraz przykład zawodności belki żelbetowej. Przedstawiono możliwości i zalety zastosowań symulacji Monte Carlo w probabilistycznych metodach projektowania konstrukcji żelbetowych.
EN
The paper presents the basics and examples of structural dimensioning of reinforced concrete elements with the assumed probablity of failure, using the probabilistic simulation method. The disscusion is concentrated of the crude Monte Carlo simulation using bounded non-parametric histograms representing random variables which are considered in the calculations. The numerical examples of probabilistic structural dimensioning of a reinforced concrete beam in bending and a reinforced concrete element subjected to axial force and bending moment as well as the example of reliability assessment of beam in bending are presented and disscused. The potentials of simulation based Monte Carlo method considering probabilistic structural design and reliability assessment of reinforced concrete elements are demonstrated.
PL
Do badań użyto nietypowych elementów betonowych o przekroju półkolowym z centralnie usytuowanym sfrezowanym do połowy grubości prętem zbrojeniowym. Elementy te miały długość 700 mm i były rozciągane mimośrodowo. Pozwoliły one na obserwacje i analizy procesu zarysowania, który zachodzi w rzeczywistych elementach zginanych. Wyniki doświadczalne były zgodne z analizami teoretycznymi we wszystkich przekrojach z wyjątkiem skrajnych. Oznacza to, że wyniki badań prowadzonych na typowych krótkich próbkach nie mogą być w prosty sposób wykorzystywane w analizie konstrukcji. Specyficzne usytuowanie prętów umożliwiło wykorzystanie metod elastooptycznej warstwy powierzchniowej a dodatkowo wykazało, że nie rozłupująca składowa naprężeń przyczepności jest znacznie większa niż to zwykło się uważać.
EN
The specially prepared specimen of width 700 mm were used in experimental researches. It allows to see the cracking process in a way similar to a real structure. Theoretical model was in good agreement with experimental data except for cross sections near the loaded ends. Those section behave as they were near a crack from a very beginning of loading. It shows that specimen of a short transfer length are not suitable in a proper analysis of bond or cracking. Moulded steel bars embedded close to concrete surface allowed to use in experiment not only strain gauges but also elastooptical surfaces. It made possible to see such phenomenon as strain concentration near a loaded end and cracks form next to a steel bar. Even the lack of cover, none of specimen were broken by bond failure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.