Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapylenie powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zanieczyszczenia chemiczne powietrza w fermie drobiu
PL
W fermie drobiu wykonano pomiary stężenia substancji chemicznych, takich jak O₂,O₃, NO, NO₂, CO, SO₂, NH₃, CO₂ oraz lotnych związków organicznych. Zbadano także zapylenie powietrza z uwzględnieniem podziału na frakcje PM1, PM2,5, PM10 i pył całkowity. Otrzymane wyniki porównano z wartościami dopuszczalnymi. Stężenia amoniaku oraz pyłu całkowitego przekraczały wartości normatywne, wynoszące odpowiednio 14 i 2 mg/m³.
EN
Concns. of chem. substances such as O₂, O₃, NO, NO₂, CO, SO₂, NH₃, CO₂ and VOC were measured in a poultry farm. Air dustiness was also examined, taking into account the division into fractions PM1, PM2.5, PM10 and total dust. The obtained results were compared with the acceptable values. The concs. of NH₃ and total dust exceeded the normative values of 14 and 2 mg/m³, resp.
EN
This paper presents the results of tests used in dust hazard prevention for air-water spraying devices in collieries. The purpose of the tests was to evaluate mine employees’ exposure to inhalling chemical agents when the ZWILKOP ZW-10 preparation is used. The paper presents the results of the measurements of concentration, in a mine atmosphere, of the following chemical agents: hazardous substances 2-(2-butoxyethoxy)ethanol and 2-ethylhexan-1-ol, constituting ingredients of the preparation at mine employees’ workstations. The tests were performed during work related to the mining of coal in inclined drift C31, seam 415/1-2 on the premises of “Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Hard Coal Mine, Jastrzębie-Zdrój, Poland , using the TELESTO mist systems. Using aqueous solutions for the preparation at concentrations of 15 and 20‰ causes no exceedance of the allowable mine air concentrations for the chemical agents tested.
3
Content available remote Bezpieczna technologia eksploatacji zwałowiska odpadów powęglowych
PL
W artykule przedstawiono technologie prac związanych z eksploatacją materiału odpadowego zgromadzonego na zwałowisku odpadów powęglowych, z uwzględnieniem profilaktyki w zakresie zagrożenia pożarowego oraz zapylenia powietrza. Poszczególne etapy robót (przygotowanie, udostępnienie, wybieranie oraz rekultywacja techniczna) opisano na przykładzie eksploatacji centralnego zwałowiska Przezchlebie.
EN
This paper presents the technology work related to the exploitation of the waste material stored on the coal waste dump, including prevention of fire hazard and dustiness. Particular stages of works (preparation, opening out, winning and technical reclamation) is described on the example of the central dump Przezchlebie.
PL
Wiele procesów produkcyjnych powoduje powstawanie pyłów, które mogą wykazywać różne oddziaływanie na środowisko, w tym niebezpieczne. Może to być oddziaływanie na organizm ludzki - im bliżej źródła zapylenia tym większy, a może to też być zagrożenie wybuchem. W artykule wskazano akty prawne dotyczące przedmiotowej problematyki oraz dyrektywy unijne w tym zakresie. Wskazano rodzaje szkodliwego i niebezpiecznego oddziaływania pyłów na organizm ludzki i bezpieczeństwo załogi oraz zakładu pracy. Scharakteryzowano czynniki wpływające na szkodliwe działanie pyłów na organizm oraz przytoczono przykłady najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów. Przedstawiono czynniki i ogólny mechanizm powstania wybuchu pyłu, sposoby odpylania miejsc powstawania mieszanin powietrzno-pyłowych, z podziałem na metody suche i mokre. Omówiono sposoby niedopuszczania do rozprzestrzeniania się pyłu w budynkach przemysłowych poprzez wykorzystanie urządzeń odpylających, ze wskazaniem, jako skuteczniejszej i bardziej bezpiecznej metody mokrej. Podano sposób pomiaru zapylenia oraz systemowego monitorowania wielkości zapylenia.
EN
Many technological processes causing dust, which may have different effects on the environment, including hazardous. It could be the impact on the human organism - the closer the dust source the larger impact, and it may also be an explosion hazard. Legal acts which relative the issue in question and European Union directives in this area have been quoted in the article. Types of harmful and dangerous effects of dust on the human organism and the safety of employees and the workplace have been identified. The factors affecting on the harmful effects of dust on the organism have been characterized and examples of the maximum permissible concentration of dust have also been quoted. The factors and general mechanism of formation the dust explosion, the ways of dedusting place the formation of mixture of air and dust and distinction between wet and dry methods have been shown in the article. Ways to keep the spread of dust in the industrial buildings using dedusters have been discussed, indicating a more efficient and secure wet method. The method of measurement designed for determination of the air dustiness level and the system to monitoring dustiness in the air have been presented.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zachorowalności na pylicę płuc w górnictwie węgla. Opisano podstawowe źródła zapylenia w kopalniach węgla kamiennego oraz najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli tego zagrożenia, zwracając szczególną uwagę na zmniejszanie emisji pyłów oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych.
EN
This article presents basic information on the incidence rate of pneumoconiosis in coal mining. Main sources of dust in coal mining are discussed as are the most common irregularities found during inspection of this hazard. Special emphasis is focused on a reduction of the emission of dusts and the use respiratory protective devices.
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenia pyłowe występujące w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono optyczne metody pomiarowe służące do określania zapylenia powietrza. Opisano konstrukcję pyłomierza PŁ-1 opracowanego w Centrum EMAG jako urządzenia do pracy ciągłej w systemie. Pyłomierz ten dokonuje pomiarów zapylenia na zasadzie rozpraszania światła podczerwonego. Następnie omówiono zasady współpracy pyłomierza z systemem metanowo-pożarowym SMP-NT gdzie dokonywana jest rejestracja, specjalistyczne przetwarzanie oraz wizualizacja i archiwizacja danych pomiarowych pyłomierza. Zaprezentowano również badania laboratoryjne i badania przeprowadzone w kopalniach węgla kamiennego oraz zamieszczono wyniki tych badań. Pyłomierz optyczny PŁ-1 jako jedyne tego typu urządzenie o charakterze pracy ciągłej umożliwia rozszerzenie funkcji systemu SMP-NT o dodatkowy parametr (poziom zapylenia), umożliwiając w pełni monitorowanie zagrożeń i parametrów bezpieczeństwa w kopalniach.
EN
The dust hazards occurring in the hard coal mines have been characterized in the paper. The optical methods of measurements designed for determination of the air dustiness have been presented. A construction of the dust counter typePŁ-1 developed by EMAG as a measuring device for continuous measurements within a system has been described. A principle of operation of the dust counter is an infra-red light diffusion. The principles of operation of the dust counter within the methane-fire system SMP-NT allowing the measuring data to be stored, processed, visualized and archived have been presented in the paper as well. The laboratory tests and the trials in coal mines as well as the results of these tests have been presented. The optical dust counter PŁ-1 being a unique measuring device designed for on-line measurements allows the functions of the SMP-NT system to be extended by the additional parameter (dustiness level) enabling the hazards and safety parameters in the mines to be fully monitored.
PL
Dokonano analizy rozkładu energetycznego światła monochromatycznego przechodzącego przez obszar zapylony. Opierając się na modelach stanowisk pomiarowych z kuwetą oraz komorą przepływową badano możliwość pomiaru rozpraszania pod określonymi kątami i na tej bazie zbudowano model pyłomierza. W pyłomierzu tym detektory pomiarowe rozmieszczono wzdłuż krawędzi elementu optycznego tak, aby można było mierzyć natężenie światła rozproszonego na cząsteczkach pyłowych o określonych ziarnistościach.
EN
Analyses of energy distribution of monochromatic light crossing through pollinated area were executed. On the basis of models of measure positions with cuvette as well as flow chamber the possibility of scattering measurement under definite angles was studied and on this basis a dustmeter model was built. In the dustmeter the measure detectors were disposed along the edge of optical element so that it was possible to measure the intensity of scattered light on dust particles of definite granulosis.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań stopnia zapylenia atmosfery w rejonie uprzemysło- wionym. Jako wielkość porównawczą przyjęto współczynnik zapylenia Angstroma. Wartość tego współczynnika wyznaczono pośrednio, na podstawie wyników pomiarów natężenia promieniowania słonecznego bezpośredniego oraz pozostałych parametrów zastosowanego modelu transmisji promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej. Przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych w okresie 10 lat w rejonie miasta Opola.
EN
Results of measurements of atmosphere turbidity in the industrial region are presented. The Angstrom's turbidity coefficient is used as reference parameter. The value ofthis parameter is determined on the basis of measurement of the intensity of solar direct radiation component and other necessary values of selected parameterised model of solar be am transmittance in the earth's atmosphere. The presented results are obtained on the bases of ten-year measurements carried out in the Opole region.
PL
W wyniku procesów technologicznych eksploatacji złoża soli kamiennej metodą "na sucho" tworzy się pył solny, który powoduje zapylenie powietrza kopalnianego. Zapylenie powietrza jest jednym ze szkodliwych czynników środowiska pracy w kopalni soli. W artykule scharakteryzowano aktualne metody eksploatacji soli kamiennej w dwóch zakładach górniczych. W oparciu o te metody dokonano podziału stanowisk pracy pod kątem emisji pierwotnej i wtórnej pyłu solnego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stężenia pyłu solnego w powietrzu określono intensywność źródeł emisji pyłu. Uzyskane wyniki pozwoliły na przedstawienie oceny stopnia zagrożenia pyłowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
EN
As the result of technological process of the rock-salt exploitation by means of the "dry" method the salt dust is produced, which is the cause of the air dustiness in the mine. The air dustiness is one of the harmful factors of the work surroundings in the mine. In the article the up-to-date rock- -salt exploitation methods in two mining plants have been described. On the strength of these methods the division of work-stands in relation to the primary and secondary emission of the salt dust have been made. On the ground of the carried out measurements of the salt dust concentration in the air the intensity of the dust emission source has also been determined. The obtained results have made it possible to estimate the level of the dust hazard on individual work stands.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.