Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węglowodany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Polyurethane elastomers (PUR) based on 2,2,4(2,4,4)-trimethyl-hexamethylenediisocyanate (TMDI) and polyestrodiol (Desmophen D1200) were prepared using various carbohydrates or their derivatives: monosaccharide (glucose), disaccharide (sucrose), sugar alcohol (mannitol and sorbitol). The effect of stoichiometry of ingredients and type of carbohydrates is discussed in relation to their susceptibility to enzymatic degradation catalysed by lipase from Candida antarctica (Novozym 735). The study supports the suitability of carbohydrates or sugar alcohols as important components of PUR for biomedical applications.
PL
Elastomery poliuretanowe (PUR) otrzymano z wykorzystaniem 2,2,4(2,4,4)-trimetyloheksametylenodiizocyjanianu (TMDI), poliestrodiolu (Desmophen D1200) oraz różnych węglowodanów lub ich pochodnych: monosacharydu (glukozy), disacharydu (sacharozy), alkoholi cukrowych (mannitol i sorbitol). Określono wpływ stechiometrii składników i rodzaju węglowodanów na podatność otrzymanych poliuretanów na degradację enzymatyczną katalizowaną lipazą uzyskaną z Candida antarctica (Novozym 735). Potwierdzono możliwość wykorzystania węglowodanów i alkoholi cukrowych jako istotnych składników PUR do zastosowań biomedycznych.
2
Content available remote Silver and gold ions recovery from batch systems using Spirulina platensis biomass
EN
In order to assess ability of Spirulina platensis to recover silver and gold ions from the environment the bioaccumulation of silver and gold ions and their effect on growth, proteins and carbohydrates content of Spirulina platensis biomass was studied. Silver nitrate (AgNO3) in concentration range 0.01-1 mg/dm3 and tetrachloroaurate Na[AuCl4] in concentration range 18.5-370 mg/dm3 were added as component of the Spirulina platensis cultivation medium. In case of silver two cultivation media were studied: standard and Cl-free. The process of silver and gold uptake was traced using neutron activation analysis. Presence of silver ions in standard cultivation medium reduced biomass productivity by 66 %, while in Cl-free biomass productivity was reduced by 11.8 % only. The reduction of proteins content by 30 % in Cl-free medium and by 19 % in standard medium was also observed. The experiments showed that in case of gold ions loading, the biomass productivity and protein content were reduced only at high Na[AuCl4] concentration in the medium. The behaviour of carbohydrates content change was similar under silver and gold loadings: decrease at low metal concentration followed by increase at high metal concentrations. Scanning electron microscopy allowed observation of spherical metal nanoparticles, which were formed extracellularly during silver and gold bioaccumulation. Spirulina platensis can be used for recovery of precious metals as well as metal nanoparticles production.
PL
Jednym z podstawowych problemów występujących w układach przeróbki osadów ściekowych jest zwiększenie dostępności i podatności substancji organicznych na biodegradację, co można osiągnąć poprzez dezintegrację osadu. W pracy wykorzystano dezintegrację osadu nadmiernego suchym lodem oraz określono jej wpływ na uwalnianie materii organicznej i na efektywność fermentacji metanowej wyrażonej produkcją biogazu. Zamrażanie/rozmrażanie osadu suchym lodem powodowało wzrost wartości ChZTCr o 520 mg O2/dm3, a stopień dezintegracji SD wyniósł 49%. W wyniku destrukcji osadu za pomocą suchego lodu do cieczy nadosadowej zostały również uwolnione proteiny oraz węglowodany, co świadczyło o skuteczności procesu. Stężenia tych parametrów wyniosły odpowiednio 265 i 53 mg/dm3. Poddanie fermentacji mieszanki: osadu zdezintegrowanego w objętości 30%, osadu niezdezintegrowanego w objętości 40 i 30% osadu przefermentowanego spowodowało wzrost wydajności produkcji biogazu o 49%.
EN
Disintegration by dry ice has a positive effect on the degree and rate of surplus activated sludge anaerobic digestion. By applying thermal disintegration the lysis of cells occurs in minutes instead of days. The intracellular and extracellular components are set free and are immediately available for biological degradation which leads to an improvement of the subsequent anaerobic process. Thermal disintegration by dry ice of the surplus activated sludge results in organic matter and a polymer transfer from the solid phase to the liquid. During disintegration process soluble chemical oxygen demand (SCOD) value and proteins concentration increase about 583 and 265 mg/dm3, respectively. In the same time concentration of carbohydrates increase about 53 mg/dm3. In addition the degree of thermal disintegration changed from 13% for the volume ratio of dry ice to surplus activated sludge 0.25:1 to 49% for the volume ratio of dry ice to sludge 1:1. The addition of thermal disintegrated sludge (30% SASDI of volume) to the digestion process leads to increased biogas production about 49%.
EN
Disintegration by dry ice has a positive effect on the degree and rate of surplus activated sludge anaerobic digestion. By applying thermal disintegration the lysis of cells occurs in minutes instead of days. The intracellular and extracellular components are set free and are immediately available for biological degradation which leads to an improvement of the subsequent anaerobic process. Thermal disintegration by dry ice of the surplus activated sludge results in organic matter and a polymer transfer from the solid phase to the liquid. During the disintegration process, soluble chemical oxygen demand (SCOD) value and proteins concentration increase about 583 mg/dm3 and 265 mg/dm3, respectively. At the same time the concentration of carbohydrates increase about 53 mg/dm3. In addition the degree of thermal disintegration changed from 13 % for the volume ratio of dry ice to surplus activated sludge 0.25:1 to 49 % for the volume ratio of dry ice to sludge 1:1. The addition of thermal disintegrated sludge (30 %SASDI of volume) to the digestion process leads to increased biogas production about 49 %.
PL
Jednym z podstawowych problemów występujących w układach przeróbki osadów ściekowych jest zwiększenie dostępności i podatności substancji organicznych na biodegradację, co można osiągnąć poprzez dezintegrację osadu. W pracy wykorzystano dezintegrację osadu nadmiernego suchym lodem oraz określono jej wpływ na uwalnianie materii organicznej i na efektywność fermentacji metanowej wyrażonej produkcją biogazu. Zamrażanie/rozmrażanie osadu suchym lodem powodowało wzrost wartości uwolnionego (UChZTCr) o 520 mg O2/dm3, a stopień dezintegracji (SD) wyniósł 49 %. W wyniku destrukcji osadu przy pomocy suchego lodu do cieczy nadosadowej zostały również uwolnione proteiny oraz węglowodany, co świadczyło o skuteczności procesu. Stężenia tych parametrów wyniosły odpowiednio 265 mg/dm3 i 53 mg/dm3. Poddanie fermentacji mieszanki: osadu zdezintegrowanego w objętości 30 %, osadu niezdezintegrowanego w objętości 40 % i 30 % osadu przefermentowanego, spowodowało wzrost wydajności produkcji biogazu o 49 %.
PL
W pracy opisano możliwość wykorzystania węglowodanów, a zwłaszcza dekstryn, do flotacyjnego wytwarzania dwóch przemysłowych koncentratów miedziowych, z których produkt pianowy jest wzbogacony w miedź a zubożony w węgiel organiczny, podczas gdy drugi koncentrat, produkt komorowy, wzbogacony jest w węgiel a zubożony w miedź. Ze względu na zróżnicowaną zawartość węgla organicznego koncentraty te mają inną energetyczność, stąd można je kierować, w zależności od wymagań, do pieca szybowego lub zawiesinowego. W koncentracie pianowym, obok podwyższonej zawartości Cu istnieje także wyższa zawartość Ag, a w przypadku koncentratu Lubińskiego obniżona zawartość Pb. W pracy wskazano, że potrzebne są dalsze badania prowadzące do obniżenia zużycia dekstryny, a także użycia dekstryn otrzymywanych z celulozy.
EN
The work describes the possibility to use carbohydrates, and particularly dextrins, to flotational generation of two industrial copper concentrates, of which the foam product has higher copper content and lower organic carbon content, while the second concentrate, a chamber product, has higher carbon content and lower copper content. On account of the differentiated organic carbon content these concentrates have another energy level, therefore they can be directed, according to the requirements, to the shaft furnace or fluidized-bed furnace. In the foam concentrate, apart from the increased Cu content, there exists also higher Ag content, and in the case of the Lubin concentrate also decreased Pb content. The use of dextrins for the segregating flotation has been already described in the report for 2002 through a team directed by the author of this article, but in the face of quality change of present concentrates and increase of requirements of the fluidized-bed furnace, this conception becomes topical once more. It has been indicated in the work that necessary are further investigations leading to the decrease of dextrin consumption, as well as use of dextrins obtained from cellulose.
EN
The potential erosive effect of enzymes on polycarbonate urethanes has been evaluated. Polyurethanes were obtained in two-stage polyaddition process which involved diisocyanate (TMDI) and poly(carbonate)diol (Desmophen DC2200) The isocyanate prepolymers were crosslinked with carbohydrates (sucrosc, glucose, mannitol, sorbitol) to improve the ability of the enzyme to degrade polymer. Obtained samples were treated by lipase from Candida antarctica (Novozvm 735). Surface characteristic changes after enzymatic degradation were observed using confocal microscopy. The roughness parameters were determined. Also evaluation the degree of changes of the free surface energy was done. In addition, the thermal analysis of pre-degraded and post-degraded residue was performed.
7
Content available remote Wybrane substancje chemiczne stosowane w preparatach odchudzających
PL
W pracy przedstawiono substancje chemiczne wchodzące w skład preparatów do leczenia lub wspomagania leczenia otyłości. Ponadto przedstawiono ich występowanie i najważniejsze funkcje, jakie pełnią w organizmie, aby uzasadnić celowość ich zastosowania w tego rodzaju produktach.
EN
The chemical agents used in the slimming confections designed to treat or support treating obesity or overweight are described. Moreover, their existence and most important functions in the human system are presented in order to show their usefulness in these products.
PL
Zbadano nasiona komosy ryżowej (Chenopodium guinoa Willd.) odmiany Faro. W nasionach oznaczono suchą masę, zawartość białka, cukrów ogółem, redukujących i skrobi, zawartość tłuszczu, witaminy C oraz zawartość saponin. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej zawartości wymienionych składników w nasionach komosy ryżowej uprawianej w innych krajach oraz innych gatunków roślin uprawnych.
EN
Seeds of Chenopodium quinoa Willd of Faro cultivar were examined A content of dry substance, proteins, reducing and total sugars starch, fat, vitamin C and saponins were marked in seeds. The results obtained were used in comparative analysis of content of mentionec ingredients in seeds of quinoa growing in different countries and va ried species of crops.
PL
Obecność furanu stwierdzono w wielu produktach żywnościowych poddawanych obróbce cieplnej. Doniesienia o jego potencjalnym toksycznym i kancerogennym wpływie na zdrowie człowieka spowodowały wzrost zainteresowania zawartością, pochodzeniem i mechanizmami powstawania furanu w żywności. Dane literaturowe wskazują kilka źródeł powstawania furanu w żywności: termiczny rozkład (degradacja) cukrów, reakcja Maillarda cukrów redukujących i ich mieszanin z aminokwasami; termiczny rozkład niektórych aminokwasów oraz termiczne utlenianie kwasu askorbinowego, polinienasyconych kwasów tłuszczowych i karotenoidów.
EN
Furan is detected in food products that had been subjected to heat treatment. As furan is now classified as a possible human toxicant and carcinogen the concentration, the origins and mechanisms of its formation have been studied. Literature data indicate many sources of furan formation originating from: thermal degradation (Millard reaction of reducing sugars alone or in the presence of amino acids); thermal degradation of certain amino acids, and thermal oxidation of ascorbic acid, polyunsaturated fatty acids and carotenoids.
PL
Istotnym etapem w procesie przetwarzania nanoproszku ceramicznego w produkt końcowy jest zapobieganie utracie jego potencjalnych wyjątkowych właściwości - co rozumie się jako zapobieganie utracie nanometrowych rozmiarów cząstek proszku (a potem ziaren w produkcie finalnym). Tę trudną sztukę warto połączyć z mało skomplikowaną technicznie metodą formowania wyrobów [1] - np. techniką slip casting, czyli metodą odlewania mas lejnych do form porowatych. Celem, do którego należy dążyć przy zastosowaniu tej techniki jest konieczność uzyskania stabilnej i zdeaglomerowanej zawiesiny cząstek proszku charakteryzującej się optymalną dla metody wartością parametru lepkości. Starając się spełnić wymagania wymienione powyżej, w badaniach przeprowadzonych nad procesem upłynniania mas lejnych z nanoproszku AI2O3(30%obj.) jako środki dyspergujące zastosowano di-i oligosacharydy wprowadzone w ilościach 0,19%wag. i 1%wag. (w przeliczeniu na masę proszku ceramicznego): sacharoza, maltoza (dwucukry) oraz β-cyklodekstryna (cykliczny oligosacharyd). Zastosowanie tych związków - choć podobnych w budowie chemicznej - skutkowało znacznymi różnicami w parametrach reologicznych badanych gęstw. Jednocześnie przeprowadzone pomiary wielkości aglomeratów w masach nie wskazały, by wprowadzenie któregoś z analizowanych upłynniaczy drastycznie wpłynęło na rozmiar zawieszonych cząstek. Takie obserwacje mogą wskazywać na bardzo skomplikowany i zarazem ciekawy mechanizm upłynniania nano-AI2O3 w układzie wodnym - tj. zależność właściwości reologicznych układu nie tylko od charakteru chemicznego wprowadzonych dodatków (i oddziaływań o charakterze stricte chemicznym), ale najprawdopodobniej także od subtelnych interakcji na poziomie struktury rozważanej dyspersji.
EN
Prevention of the loss of nanometric size of nanopowder particles is a crucial point during powder processing into the final item. It is worth to combine this difficult task with a technically easy way of product forming [1] - method of slip casting. The objective which is to be gained using this method is the stable, deagglomerrated and deaggregated suspension of powder particles. The slurry should also have an optimal viscosity parameter and it is important for the additives to be soluble in water, nontoxic and environment friendly. To meet the requirements mentioned above, di- and oligosaccharides were used as plasticizers for AI2O3 (30 vol%) nanoparticle slurries (water dispersions). Saccharides, saccharose, maltose (disaccharides) and β-cyclodextrin (cyclic oligosaccharide) were applied in low concentrations: 0.19 wt% and 1 wt% (in relation to ceramic powder mass). The use of these sugars- similar of chemical constitution - produced considerable differences in rheological parameters of the examined slurries. It is also important to emphasize that the incorporation of any substance mentioned did not result in reduction of size of the suspended agglomerates. These observations may indicate that there is very complicated and interesting plasticizing mechanism of nano-Al2O3 water slurries - i.e. the system rheological properties dependence on chemical character of loaded substances (and stride chemical influence), but probably also on subtle interactions on dispersion structure level.
EN
Structure of the title compounds -synthetic precursors of phytoalexin analogs- includes per-O-acetylated D-glucose and N-pheny! substituted indole carboxamide or carbothioamide moieties. Fragmentation mechanisms of these compounds have been studied by electrospray (ESI) ion trap (IT) multistage (MSn=1-5) mass spectrometry and matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight (M ALDT-TOF) techniques. In the primary ionization process, per-O-acetylated indole glucoside cationized (H. Na and K) adducts have been observed. Three fragmentation pathways of the protonated molecules are described. Two of the routes are dominated by the cleavage of the saccharidic part, while in the third one the cleavage of aglycons is a predominant process. Fragmentation of the carbonyl group differs from that of the thiocarbonyl analog. The influence of electron-donating or electron-accepting groups of the aromatic ring on the fragmentation pathways is also discussed. The presented theoretical data on the ESI and MALDI behavior of the saccharidic as well as of the indole and phenyl aglycon parts can facilitate structure elucidation of the analogous compounds.
PL
Elementami struktury tytułowych glukozydów - syntetycznych prekursorów analogów • fitoaleksyny - są N-fenylo podstawione karhoksoamidy lub karbotioamidy indolu i per-O-acelylowana D-glukoza. Fragmentację tych związków badano stosując wielostopniowa (MSn, n= 1-5) spektrometrię mas z jonizacją przez elektro rozpylanie oraz spektrometrię mas czasu przelotu z jonizacją przez desorpcję laserową z udziałem matrycy. W pierwszym procesie jonizacji obserwowano kationowane (H, Na, K) addukty glukozydu per-O-acetyl indolu. Opisano trzy drogi frakcjonowania protonowanych cząsteczek. Dwie z nich są zdominowane przez rozszczepienie części sacharydowej. w trzeciej dominuje rozszczepienie części aglikonowej. Fragmentacja grup karbony Iowy cli różni się od fragmenlac j i analogów tiokarbonylowych. Przedyskutowano wpływ grup elektrono-donorowych i elek-trono-akceptorowych w pierścieniu aromatycznym na drogi fragmentacji. Przedstawione teoretyczne dane, dotyczące zachowania się w ESI i MALDI części sacharydowej i części aglikonu indolowego i fenylowego, ułatwiają wyjaśnienie struktury analogicznych związków.
12
Content available remote Kwas neuraminowy znany i nieznany
PL
W pracy przedstawiono rolę i znaczenie dla organizmów żywych jednego z kwasów sjalowych, jakim jest kwas neuraminowy oraz jego związki pochodne. Omówiono jego funkcje biologiczne, chemiczne i liczny udział w przemianach biochemicznych dotychczas poznanych. W pracy dość szczegółowo zostały przedstawione aspekty medyczne związane z udziałem kwasu neuraminowego. Ponadto zaprezentowano badania własne wskazujące na możliwość oddziaływania kwasu N-acetyloneuraminowego z makro- i mikroelementami oraz jonami metali toksycznych. Przedstawiono wyniki tych prac i ich znaczenie w układach modelowych i naturalnych.
EN
Physico-chemical properties and biological role of neuramic acid and its derivatives were described. Physiological function, metabolic pathways and new scientific results were also discussed showing the presence knowledge about sialic acids. Literature data and authors results on interaction of neuramic acid with specific metal ions were also presented. Medical aspects of neuramic acid and their complexes importance were also shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.