Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepewność pomiarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy analizie poddano wyniki badań przyczepności cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych wykonanych na zlecenie organów nadzoru budowlanego w latach 2016-2020. Znaczna ilość zbadanych cementowych zapraw klejących nie spełniła kryterium odbiorczego i zgodnie z regulacjami prawnymi ich producent zobowiązany był do niezwłocznego wycofania wyrobu z rynku. Przy ocenie zgodności wyników z kryteriami stosowana jest reguła prostej akceptacji, co oznacza, że wyrób został uznany za zgodny lub niezgodny w odniesieniu do wyniku, jeśli wynik ten, bez uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej, spełnił bądź nie spełnił wymagań progowych. Omówiono możliwe sytuacje, w których producent dokonał prawidłowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych [AVCP] cementowej zaprawy klejącej, zaś ocena laboratorium była negatywna z powodu nie uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej lub specyfiki wieloetapowej metody badawczej. Analizę wyników badań przeprowadzono według podziału na cementowe zaprawy klejące klasy C1 i C2 oraz według podziału na laboratoria notyfikowane, w których wykonane zostały badania. Analizując proporcje pomiędzy wyrobami spełniającymi i niespełniającymi wymagań w dwóch laboratoriach wykonujących badania na zlecenie organów nadzoru budowlanego, stwierdzono duże różnice pomiędzy nimi.
EN
The paper analyzes the results of adhesion tests of cementitious adhesives to ceramic tiles, commissioned by construction supervision authorities in 2016-2020. A significant number of the tested cementitious adhesives did not meet the acceptance criteria. Following legal regulations, their manufacturer was obliged to withdraw the product from the market immediately. When assessing the compliance of the results with the requirements, the simple acceptance rule is applied. It means that the product is considered compliant only if the result met the threshold requirements. The results variability estimated from the measurement uncertainty is not taken under consideration. Possible situations in which the manufacturer correctly assessed and verified the constancy of performance [AVCP] of the cementitious adhesive, but the laboratory assessment was negative due to not including the variability resulting from measurement uncertainty, or the specificity of the multi-stage research methodology were discussed. The analysis of the test results was carried out according to the division into C1 and C2 class cementitious adhesives, and also according to the division into notified laboratories, where the tests were performed. When analyzing the number of products that meet or not the requirements, significant differences were found between laboratories carrying out tests commissioned by construction supervision authorities.
PL
Oszacowano niepewność pomiaru zarysu okrągłości za pomocą przyrządu Talyrond 73 poprzez analizę źródeł błędów pomiarowych, takich jak szum pomiarowy, pełzanie sygnału, promieniowy błąd wrzeciona, powtarzalność, błąd wzmocnienia czujnika i niepewność wzorców. Zmierzono: rolkę łożyskową, wzorzec w postaci szklanej półkuli i walec ze ścięciem.
EN
The paper presents the estimation of uncertainty of roundness measurement using the Talyrond 73 by analyzing the sources of measurement errors such as measuring noise, signal drift, radial spindle error, repeatability, sensor gain error and uncertainty of measurement standards. The study included the following measurements: roller bearing, glass hemisphere and flick standard.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie potrzeby włączenia pomiarów miąższości osadu kanałowego do monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz przedstawienie i przeanalizowanie problemów technicznych związanych z prowadzeniem pomiarów przepływu ścieków i miąższości osadu w przełazowych kolektorach. Na podstawie analizy dostępnej literatury przedstawiono również obecne możliwe kierunki poprawy monitoringu osadu w sieci kanalizacyjnej. Artykuł zawiera analizę wpływu błędu pomiarowego miąższości osadu na estymację pola powierzchni przekroju poprzecznego osadu i ścieków. Na podstawie pomiarów w kolektorze grawitacyjnym o średnicy 1800 mm oceniono wpływ miąższości osadu dennego w kolektorze na jego sprawność hydrauliczną.
EN
The main subject of this paper is justification of the need for including measurements of sewer sediment depth into monitoring of the sewer networks and demonstrate the technical problems with flow and sediment depths measurements in man entry sewers. The possible improvements of sediment monitoring in sewer network have also been shown on the basis of literature review. The paper covers the impact of an measurement error of sediment depth on the sediment and wastewater flow cross section area estimation. The assessment of the impact of bottom sediment on flow capacity of 1800 mm in diameter sewer pipe has been provided.
PL
Mieszanki mineralno-asfaltowe są materiałami cechującymi się pewnym stopniem niejednorodności, co jest jednym z powodów otrzymywania w niektórych przypadkach wyników pomiarów o znacznym rozrzucie i obarczonych dużą niepewnością. Wyniki takie są mało użyteczne i mogą prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. Można temu zapobiegać poprzez rzetelne analizy niepewności pomiaru stosowanych metod badawczych, które należy przeprowadzić przed przystąpieniem do realizacji badań. W artykule przedstawiono obliczenia niepewności pomiaru gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej różnymi metodami badawczymi, które dają zróżnicowane wyniki. Zaprezentowano przykłady zastosowania testów pozwalających na wyeliminowanie wartości odbiegających oraz związanych z nimi testów zgodności.
EN
Asphalt mixtures are materials characterized by significant heterogeneity, which can be one of the reasons for obtaining measurement results with considerable scatter and large measurement uncertainty. These results are not very useful and reliable then they can lead one to make bad decisions used. This should be prevented by performing solid analysis of measurement uncertainty of the research methods. This analysis should be carried out before the start of research program. The paper presents the calculation of measurement uncertainty for asphalt mixture bulk density determined by different test methods. The paper also presents application of outlier tests and normality tests.
PL
Artykuł definiuje podstawowe pojęcia i formułuje zależności związane z określaniem niezbilansowania układu przesyłowego, stanowiącego część systemu transportu gazu. Autorzy podjęli próbę oszacowania wpływu jakości danych wejściowych na ostateczną dokładność jego bilansowania. Tak sformułowany problem pozwala na powiązanie kosztów działań modernizacyjnych polepszających jakość danych wejściowych z oszacowaniem potencjalnych korzyści dla eksploatującego z tytułu dokonanych zmian. Szacowanie zmian poziomu niepewności bilansowania gazowego układu przesyłowego w zależności od zmian jakości danych wejściowych pozwala zatem na precyzyjne wybranie zakresu działań modernizacyjnych. Dzięki takiemu podejściu użytkownik systemu zamiast konieczności podejmowania arbitralnych decyzji o wymianie urządzeń na dokładniejsze, zyskuje funkcjonalne narzędzie, które daje mu jednoznaczną informację, czy taka inwestycja przyniesie poprawę jakości danych wejściowych na tyle dużą, że ma ona uzasadnienie ekonomiczne.
EN
The article defines basic concepts and formulates the dependence for determining the gas transmission system imbalance. The authors have attempted to estimate the impact of the quality of data input on the final accuracy of balancing the gas transmission system. In this way formulated problem allows to link the cost of improving the quality of modernization efforts of input data with the estimate of the potential benefits arising from the operator changes. Estimating changes in the level of uncertainty balancing gas transmission system depending on the quality changes in the input data therefore provides a precise range modernization efforts. With this approach, the system user instead of having to make arbitrary decisions about replacing devices for accurate, functional gains a tool that gives them clear information whether such an investment will improve the quality of input data so large that it is economically justified.
6
Content available Issues of radon (Rn-222) exhalation measurements
EN
The Rn-222 isotope, a naturally occurring radioactive gas, is created in a radioactive decay of Ra-226. Both radionuclides belong to the radium decay chain in which U-238 is the prime parent. Radon is usually in plenty found in the earth crust, rocks, soil, water and air, therefore it is regarded as an indicator of ionizing radiation dose received by a population. Due to radon negative influence on people’s health, measurements of its concentration are commonly performed. The presented research concerns assessment of measurements uncertainty of Rn-222 concentration exhaled from soil. The measurements were repeated at the same site. The experiment was carried out in natural conditions, in the city center and lasted about half a year. In Rn-222 concentration measurements the AlphaGUARD radon monitor was used. The device was operating in the 10-minutes flow mode, with the air pump and exhalation-box arranged in the closed cycle. The studies have shown a significant differences between results of radon exhalation measurements, which were carried out sequentially in the same place. Generally, increase in measurements number in a series lowers the result uncertainty. Consequently, the number of measurements in a series can be adjusted to the desired uncertainty of result. What is more, the distribution of the results in series is well described by the Poisson distribution.
PL
Izotop Rn-222, naturalnie występujący radioaktywny gaz, powstaje na skutek rozpadu promieniotwórczego Ra-226. Oba radionuklidy należą do szeregu uranowo-radowego, który rozpoczyna U-238. Radon występuje w dużych ilościach w skorupie ziemskiej, skałach, glebie, wodzie i powietrzu, dlatego jest on traktowany jako wskaźnik dawki promieniowania jonizującego otrzymywanego przez ludzi. Ze względu na negatywny wpływ radonu na zdrowie ludzi pomiary stężenia tego gazu są często wykonywane. Zaprezentowano wyniki badań niepewności pomiarowej stężenia Rn-222 w powietrzu ekshalowanym z gleby. Pomiary powtarzano wielokrotnie w tym samym miejscu. Eksperyment przeprowadzony został w warunkach naturalnych, w centrum miasta i obejmował okres około pół roku. Do pomiarów stężenia radonu wykorzystano monitor radonowy AlphaGUARD. Pracował on w 10-minutowym trybie przepływowym, z pompą oraz komorą ekshalacyjną w obiegu zamkniętym. Badania wykazały znaczne różnice pomiędzy wynikami pomiarów, wykonywanych w całym okresie badawczym. W pojedynczej serii większa liczba pomiarów zmniejsza niepewność pomiarową. Dzięki temu ilość pomiarów w serii może być dostosowana do oczekiwanej niepewności pomiarowej wyniku. Stwierdzono, że rozkład wyników aktywności radonu w serii jest dobrze opisywany przez rozkład Poissona.
7
Content available remote Distribution Grid Monitoring: challenges and related complexity
EN
Monitoring of distribution grids is an increasingly relevant topic in the smart grid framework. The straightforward migration of transmission system technologies in this application area is practically often unfeasible. Functional specifications that the monitoring in distribution network should provide are deduced here from the features of the new distribution systems. In light of this, possible techniques for dynamic phasor measurements and state estimation for distribution networks are critically presented.
PL
W koncepcji sieci inteligentnych nadzór sieci staje się zagadnieniem o rosnącym znaczeniu. Bezpośrednie przeniesienie technologii systemów transmisyjnych do inteligentnych systemów rozdzielczych jest jednak często praktycznie niewykonalne. Operacyjne właściwości, które takie systemy powinny zapewniać wyprowadzne są w tym artykule z właściwości nowych systemów rozdzielczych. Zgodnie z takim punktem widzenia, w artykule analizuje się możliwe technologie pomiarów fazowych oraz metody przewidywania stanu systemów rozdzielczych.
PL
W artykule przedstawiono szczegółową definicję oraz interpretację parametru Bmin charakteryzującego mieszanki mineralno-asfaltowe (mma) pod względem zawartości w nich lepiszcza. Określono wpływ różnych czynników na oznaczenie zawartości lepiszcza w mma wg metody ekstrakcji oraz wynikający z tych czynników przedział niepewności pomiaru.
EN
The article presents particular definition and interpretation of Bmin parameter that determine asphalt mixes in terms of binder content. Article contains determination of different aspects that affects on soluble binder content in extraction method with estimation of measurement uncertainty.
PL
Wyznaczanie niepewności pomiaru jest konieczną częścią kaSdej procedury pomiarowej. Omówiono metodę wyznaczania niepewności pomiaru w badaniach defektoskopowych odkuwek metodą ultradźwiękową. Wskazano na znaczenie procedur pomiarowych metodą ultradźwiękową analizy źródeł błędów przypadkowych. Przedstawiono sposób wyznaczania niepewności standardowej przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich, budżet niepewności oraz uwagi związane z wyborem współczynnika rozszerzenia k, przy wyznaczaniu niepewności rozszerzonej, dla badań cech geometrycznych i defektoskopowych odkuwek, metodą ultradźwiękową.
EN
Determination of measurement uncertainty is a necessary part of every measurement procedure. The paper discusses the method of determining the measurement uncertainty in defectoscopic tests of forgings using the ultrasonic method. The significance of measurement procedures using the ultrasonic method and analysis of sources of random errors were pointed out. The method for determining standard uncertainty for direct and indirect tests, the uncertainty budget and remarks related to selection of the expansion coefficient k for determination of expanded uncertainty for geometric properties and defectoscopic tests of forging using the ultrasonic method have been presented.
PL
Celem pracy jest ocena wiarygodności wyznaczenia średniego rocznego opadu atmosferycznego na badanym obszarze. Obszar analiz obejmował 2750 km2, w którym zlokalizowana jest zlewnia rzeki Prusiny o powierzchni około 200 km2. Mapę wiarygodności estymacji średniego w wieloleciu opadu atmosferycznego opracowano na podstawie punktów pomiarowych IMGW. Opracowana mapa jest składową systemu oceny wiarygodności wyników modelu numerycznego przepływu płytkich wód podziemnych.
EN
The aim of the work was to evaluate the uncertainty of rainfall measurement and generate a certainty map for the Prusina River catchment (200 km2) in Poland. Location of the meteorological stations was taken from the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) in Poland. The resulting map is a part of work concerning assessment of uncertainty of results of a groundwater model.
EN
This author presents the results of an analysis of the effect of directly measured quantities and their measurement (standard) deviations on the value of the total measurement uncertainty of roundness deviation. The methods described refer to the determination of roundness deviation based on the mean square element and basic mathematical transformations and relationships that provided a basis for the analysis. Its results are given in the form of diagrams followed by final conclusions.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy wpływu wielkości mierzonych bezpośrednio oraz ich niepewności pomiarowych (standardowych) na wartość złożonej niepewności pomiarowej odchyłki okrągłości. Przedstawiona została metodyka wyznaczania odchyłki okrągłości według elementu średniokwadratowego oraz podstawowe przekształcenia i zależności matematyczne, w oparciu o które dokonano wspomnianej analizy. Wyniki analizy zapisano w postaci wykresów i sformułowanych wniosków końcowych.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę pomiaru parametrów przebiegów sinusoidalnych, takich jak okres, amplituda i napięcie offsetu, opracowaną dla elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami. Ideą metody jest utworzenie z wewnętrznych pomiarowych urządzeń peryferyjnych mikrokontrolera (liczników, przetworników A/C i komparatorów analogowych) rekonfigurowanych mikrosystemów pomiarowych cechujących się dużą elastycznością konfiguracyjną i niskim kosztem aplikacji. Przeprowadzono również ocenę niepewności pomiaru napięcia zaproponowaną metodą. Jej wyniki określają rozdzielczość i niepewność pomiaru napięć oraz dozwolone pasmo częstotliwości sygnałów mierzonych dla zaproponowanej metody.
EN
A new method of sinusoidal signal parameter measurements (the period, the amplitude and the offset voltage) elaborated for electronic embedded systems controlled by microcontrollers is presented in the paper. The idea of the method bases on using internal measurement peripheral devices of microcontrollers (timers/counters, analog to digital converters (ADCs) and analog comparators) to create reconfigurable measurement microsystems. A 16-bit timer controlled by an analog comparator is used to determine the signal period, and a 10-bit ADC triggered by the 16-bit timer measures three voltage samples which are used to calculations of the signal amplitude and the offset voltage. These microsystems are configuration-flexible and projected for low-cost applications. An estimation of the voltage measurement uncertainty for the method was made. The results describes the resolution and the uncertainty of voltage measurements and also the permissible range of frequencies of measured signals. Thanks to these results, it is possible to estimate the usefulness of the method for a given application.
PL
Przedstawiono wyniki badań różnych wariantów szybkiego pomiaru elementów obrotowo - symetrycznych z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej oraz specjalizowanych urządzeń pomiarowych stykowych i optycznych. Skrócenie czasu pomiaru, przy jednoczesnym zapewnieniu metrologicznej poprawności uzyskiwanych rezultatów, możliwe jest dzięki opracowaniu odpowiedniej strategii pomiarowej oraz wprowadzeniu własnych rozwiązań np. konstrukcja kła mocującego.
EN
The goal of the presented paper is to work out the measurement strategy with a shortened measurement time but ensuring the required measurements accuracy of round symmetrical details. Nowadays the customer requirements are very high and they force the producers to improve the manufacturing methods and quality control systems. It refers also to the motor and aerospace industry. All details of a truck or a plane have to work long without failures. Therefore, the attention is paid to the accuracy of each responsible detail. The Company FOS POLMO Łódź SA and the Institute of Mechanical Engineering (Poznan University of Technology) have started the joined research program on the strategies of quick and accurate measurements of round symmetrical details. The research is based on the CMM and specialized measuring devices. The appropriate software provides the processing of the obtained data and the possibility to create a correction file for the machining center. It is crucial, however, to work out the measurement strategy with shorter measuring time but ensuring the needed accuracy. As a result of the investigations, the recommendations are formulated, which will lead to rise in the effectiveness and competitiveness of the POLMO Company.
14
Content available remote Analiza niepewności pomiarowych przy ocenie właściwości asfaltów drogowych
PL
Niepewność pomiarowa jest bardzo ważnym wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność wyników oznaczania właściwości materiałów. W pracy przedstawiono zasady obliczania niepewności pomiaru podstawowych cech asfaltów modyfikowanych polimerami: penetracji, temperatury mięknienia, temperatury łamliwości oraz nawrotu sprężystego. Opisano także metodę obliczania niepewności pomiarowej w przypadku indeksu penetracji, temperaturowego zakresu lepko-sprężystości oraz współczynnika opóźnienia sprężystego - wielkości wyznaczonych metodą pośrednią, na podstawie wyników oznaczeń wymienionych powyżej właściwości asfaltów. Poruszono również problem odrzucania skrajnych wyników pomiaru danej wielkości oraz opisano prostą i użyteczną metodę pozwalającą rozstrzygnąć z określonym prawdopodobieństwem, czy wynik pomiaru jest obarczony błędem grubym i powinien zostać odrzucony.
EN
Test uncertainty is a very important indicator that allows assessment of the reliability of the results of material properties determination. The principle underlying calculation of the test uncertainty for the basic properties of polymer modified bitumen, including penetration, softening point, Fraass breaking point and elastic recovery, has been presented in the paper. The method for uncertainty calculation in the case of Penetration Index, Vicsoelasticity Index and coefficient of elastic retardation, i.e values determined indirectly on the basis of the test results of bitumen properties mentioned above, has also been described. The problem of discarding outliers from the test results for a given value has also been considered. Moreover, a simple and useful methods allowing determining, with a specified probability whether a test result may be regarded as an outlier and should be discarded have been described.
15
PL
Przedstawiona w artykule analiza wpływu błędu kwantyzacji na niepewność pomiarową dotyczy pomiarów odcinka czasu pomiędzy dwoma zdarzeniami fizycznymi. Analiza dotyczy pomiarów dokonywanych przez scalony licznik czasu w oparciu o interpolacyjną metodę Nutta, w której jako interpolatory zastosowano cyfrowe konwertery czasowo-liczbowe w postaci linii opóźniających.
EN
This article presents an analysis of the influence of quantization error on the measurement uncertainty of time interval between two signal pulses. The measurement of time interval is based on the interpolation method devised by Nutt and implemented in the integrated device where the time-to-digital converters with delay lines are utilized as the interpolators.
18
Content available Algorytmizacja procedur oceny niepewności pomiaru
PL
Różnorodność pomiarów statycznych powoduje trudność algorytmizacji procedur oceny niepewności pomiaru. Przedstawiono próbę sformułowania algorytmów obliczania niepewności dla trzech rodzajów pomiaru: bezpośredniego, pośredniego jednoczesnego i pośredniego niejednoczesnego. Algorytmizację oparto o dekompozycję błędu. Wykazano, że odpowiednia organizacja obliczeń pozwala uniknąć skorelowania składników błędu.
EN
Algorithmisation of measurement uncertainty evaluation is not simple, because a total measurement error includes many components and there are many kinds of measurements. Three kinds of measurement are distinguished in the paper: a direct, a simultaneous indirect and a non-simultaneous indirect one (Chapter 1). A detailed analysis of the measurement error is the way to perform the measurement uncertainty evaluation. The analysis presented in the paper is based on a detailed decomposition of the measurement total error and a detailed error components classification for a direct measurement. Three kinds of error components are distinguished: the random, the known systematic and the unknown systematic one. The random components are evaluated by means of the commonly known method using a type A uncertainty, the known systematic components are eliminated from the measurement result by correction and the unknown systematic components are evaluated using a type B uncertainty (Chapter 2). The uncertainty evaluation of the non-simultaneous indirect measurement (Chapter 4) is relatively simple and is sufficiently clearly described in the Guide [3]. Some remarks, how to eliminate the calculation of covariances while evaluating the uncertainty of a simultaneous indirect measurement, are formulated in Chapter 3.
19
Content available remote Ocena niepewności wskazania przyrządu pomiarowego
PL
Przedstawiono analizę niepewności wskazania przyrządu pomiarowego, dla którego znany jest wynik wzorcowania. Do oceny niepewności zastosowano model probabilistyczny wykorzystywany do opracowania wyniku przy wzorcowaniu. Wskazanie traktuje się jak wielkość wyjściową będącą sumą czterech niezależnych wielkości wejściowych. Sumowanie wykonuje się zgodnie z zasadami sumowania zmiennych losowych niezależnych przy użyciu operacji splotu matematycznego ich funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Umożliwia to jednoznaczne określenie wartości współczynnika rozszerzenia dla założonego poziomu ufności. Przyjmując powszechnie stosowany poziom ufności jak przy wzorcowaniu, czyli p = 95 %, można jednoznacznie wyznaczyć wartość niepewności rozszerzonej odnoszącej się do każdego wskazania przyrządu pomiarowego.
20
Content available remote Obliczanie niepewności pomiaru metodą względną
PL
Przedstawiony sposób postępowania ułatwia wykonywanie obliczeń niepewności w wypadku pomiarów pośrednich. Szczególnie wygodny jest, gdy do obliczeń wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.