Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 971

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
2
Content available remote Synteza materiału katodowego LiMn2O4 dla akumulatorów litowo-jonowych
PL
Spinel LiMn₂O₄ został zsyntetyzowany i wykorzystany do przygotowania materiałów katodowych do baterii litowo-jonowych. Materiały te otrzymano w różnych warunkach syntezy (rodzaj czynników chelatujących, pH, temperatura reakcji, czas reakcji) i badano pod kątem wydajności elektrochemicznej przy użyciu modelu metodologii powierzchni odpowiedzi. Odczyn mieszaniny reakcyjnej odegrał znaczącą rolę w przygotowaniu materiału katody LiMn₂O₄. Zoptymalizowany wskaźnik retencji wyniósł 95,57%.
EN
LiMn₂O₄ spinel was synthesized and used for prepn. cathode materials for Li-ion batteries. The materials were studied for electrochem. performance under varying synthesis conditions (types of chelating agents, pH, reaction temp., reaction time) by using the response surface methodol. model. The pH played a significant role in prepn. of the LiMn₂O₄ cathode material. The optimized retention rate was 95.57%.
PL
W artykule opisano możliwość wykorzystania w budownictwie poprodukcyjnych odpadów plastikowych, takich jak folia zwykła i termokurczliwa. Wykorzystując specjalistyczną technologię, wytworzono kruszywo łamane o uziarnieniu do 8 mm z mieszanki materiałów syntetycznych PET/PVC/OPS (PPO). Materiały te pochodziły z odpadów generowanych podczas produkcji etykiet foliowych. W artykule przedstawiono wyniki badania właściwości kruszywa z recyklingu tworzyw sztucznych, takich jak gęstość nasypowa i ziaren, nasiąkliwość oraz parametry mechaniczne betonu. Przedstawiono również zdjęcia z mikroskopu skaningowego dla kruszywa z odpadów tworzyw sztucznych oraz dla betonu z jego zawartością. Zastosowanie ekologicznego kruszywa do betonu lekkiego wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego.
EN
The article describes the possibility of using post-production plastic waste, such as ordinary and shrink film, in construction. Using specialized technology, a crushed aggregate with a grain size of up to 8 mm was produced from a mixture of PET/PVC/OPS (PPO) synthetic materials. These materials were derived from waste generated during the production of film labels. In the article the results of testing the properties of the recycled plastic aggregate, such as bulk and grain density, absorbability and mechanical parameters of concrete, were presented. Scanning microscope images for aggregate made from plastic waste and for concrete with its content were also presented. The use of pro-ecological aggregate for lightweight concrete will have a positive impact on protection of natural environment.
4
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania żużla pomiedziowego w kompozytach cementowych, który jest produktem ubocznym wytopu miedzi. Pomimo rosnącego zainteresowania tym tematem, nadal brakuje odpowiednich badań właściwości świeżej zaprawy i mieszanek z wykorzystaniem kruszyw pomiedziowych, głównie zawartości powietrza i gęstości. Wśród badań stwardniałego betonu i zapraw brakuje rzetelnych informacji o wpływie kruszywa pomiedziowego na nasiąkliwość, mrozoodporność, skurcz oraz mikrostrukturę. Dodatkowo większość prac bazuje na zastąpieniu cementu lub kruszywa drobnego, pomijając zastąpienie kruszywa grubego. W artykule podkreślono ograniczenia i możliwości oraz określono luki badawcze. Skupienie się na nich może mieć kluczowe znaczenie w przypadku dalszych badań w Polsce, która jest w czołówce państw o największych zasobach miedzi.
EN
The article is about the use of copper slag, which is a by-product of copper smelting, in cement composites. Despite the fact that the interest in this direction of research is growing, there is still a lack of adequate research on the properties of the fresh mortar and concrete mixes with the use of copper slag aggregates, mainly on the air content and density. Among the tests of hardened concrete and mortars, there is no reliable information about the influence of copper aggregate on their water absorption, frost resistance, shrinkage and microstructure. In addition, most of the works focus on the replacement of cement or fine aggregate, omitting the replacement of coarse aggregate. This paper highlighted limitations and opportunities and identified some research gaps. Focusing on them might be of key importance for further research activity in Poland, as it is among the countries with the largest copper resources.
5
Content available remote Porównanie właściwości membran TPO i PVC
PL
W artykule scharakteryzowano górnojurajskie wapienie ze złóż w rejonie Działoszyna, udokumentowane dla potrzeb przemysłu cementowego, wapienniczego i do produkcji kamienia budowlanego. Przedstawiono najważniejsze parametry chemiczne oraz fizyczne i mechaniczne wapieni z eksploatowanych złóż oraz dane na temat wielkości wydobycia i dostępnych zasobów. Wśród kompleksów skalnych oksfordu, charakteryzujących się zróżnicowanym udziałem wapieni, wapieni marglistych i margli, szczególne znaczenie ma odmiana wapieni zalesiackich. Skały te poddane zostały szczegółowej charakterystyce w zakresie wykształcenia litologicznego, parametrów jakościowych oraz kierunków gospodarczego wykorzystania.
EN
The paper presents the characteristics of the Jurassic limestones from deposits in the Działoszyn area, recognized as a rock minerals for the cement and lime industry and for the production of construction stone. The most important chemical, physical and mechanical parameters of limestone from exploited deposits as well as data on the mining output volume and available resources are presented. Among the Oxford rock complexes, comprises of limestones, marly limestones and marls that occurs in various proportions, the type of Zalesiaki limestones is of particular importance. These rocks were subjected to detailed analyses in terms of variability of lithological features, quality parameters and directions of economic use.
PL
W artykule na podstawie badań własnych oraz dostępnych danych literaturowych przedstawiono charakterystykę nowoczesnych stali martenzytycznych zawierających 11-12%Cr, tj. stali Thor 115 i Super VM12. Scharakteryzowano skład chemiczny, obróbkę cieplną, mikrostrukturę oraz właściwości użytkowe analizowanych stopów.
EN
The article is based on own research and available literature sources. It presents the characteristics of modern martenstick steels containing 11 -12% Cr, i.e. Thor 115 and Super VM12. The chemical composition, heat treatment, microstructure, and functional properties of the analysed alloys have been characterized.
9
Content available remote The role of the matrix in SiC reinforced composites
EN
This article presents a comparison of the properties of composites based on aluminum or aluminum alloy (Al4Cu) rein- forced with silicon carbide SiCp. The main objective was to analyze the possibility of producing an Al + Cu alloy matrix by basic powder metallurgy methods and its influence on the final properties of the composite. The composites were produced by pressing and sintering, basic powder metallurgy techniques, in order to reduce the manufacturing costs. Sintering was carried out in nitrogen due to the favorable effect of this atmosphere on the sintering of aluminum-based materials. Silicon carbide SiC was used as the reinforcing phase. The study clearly showed that the use of a matrix made of a mixture of Al and Cu powders results in an almost twofold increase in hardness (from 32 to about 60 HB) and a more than twofold increase in flexural strength (from about 200 to more than 450 MPa). Observations of the microstructure confirmed the diffusion of copper into the aluminum and the facets of the Al2Cu phase.
PL
Początki szkła sięgają starożytności. Elementy z tego materiału, które pojawiły się w architekturze, zaczęto produkować dużo później. W Polsce pierwszy epizod z tym związany datuje się na wiek XIII, od którego szkło odnosiło sukcesy na krajowym rynku. Rewolucje przemysłowe i zmiany technologiczne w otrzymywaniu szkła przyczyniły się do rozwoju produkcji. Secesja jako pierwsza nakłoniła architektów do korzystania z tego materiału w budynkach codziennego użytku, a modernizm wprowadził nowe koncepcje architektoniczne. Szkło stało się wtedy nieodłącznym elementem nowoczesnego budownictwa. Nowinki technologiczne ciągle się mnożą i poszerzają możliwości dalszej eksploracji materiału. Aby poszerzać wiedzę dotyczącą właściwości szkła, wykonano badanie, którego celem było szczegółowe przeanalizowanie zjawiska uderzenia obiektów w szklaną szybę. W zakres badań wchodziła analiza przemieszczeń wybranych punktów szklanych płyt w czasie jako odpowiedź dynamiczna na uderzenie. Do ich przeprowadzenia użyto płyty płaskiej, trzech płyt o różnych promieniach gięcia oraz piłki gumowej wypełnionej piaskiem, piłki gumowej przeznaczonej do gry w koszykówkę, worka wypełnionego grochem oraz stalowej kuli. Po przeprowadzeniu badań i zebraniu konkretnych informacji wszystkie wyniki przedstawiono w postaci wykresów. Te następnie przeanalizowano, wyciągając wiele wniosków, m.in. taki, że płyty z zablokowanym przesuwem o promieniu gięcia 1444 mm oraz 1000 mm wykazują podobny przebieg przemieszczeń w czasie, jednak ta zależność nie jest już prawdziwa dla płyt swobodnie podpartych, gdzie amplitudy drgań płyty 1444 mm są większe niż płyty 1000 mm, przez co potrzeba więcej czasu na ich wytłumienie.
EN
The beginnings of glass can be traced back to ancient times. However, its incorporation into architecture began much later. In Poland, the first significant episode associated with glass dates back to the 13th century when glass started to achieve success in the domestic market. Industrial revolutions and technological changes in glass production contributed to its growth. Art Nouveau was the first movement to inspire architects to utilize glass in everyday-use buildings, while modernism introduced new architectural concepts. Glass then became an indispensable element of modern construction. Technological advancements continue to multiply, opening a window of further material exploration for architects. In order to broaden the knowledge about the properties of glass, a research was carried out to analyze in detail the phenomenon of the body hitting the glass pane. The scope of the research included the analysis of displacements of selected points of the glass plates in time as a dynamic response to the impact. To make it, a flat plate, three plates with different bending radii and a rubber ball filled with sand, a rubber ball for basketball, a bag filled with peas and a steel ball were used. After conducting research and taking specific numerical results, which were presented in the form of graphs, they were analyzed drawing many conclusions, including such that the plates with a blocked movement with a bending radius of 1444 mm and 1000 mm show a similar course of displacements in time, but this dependence is no longer true for simply supported plates, where the vibration amplitudes of the 1444 mm plate are greater than those of the 1000 mm plate, which requires more time to sort them out.
PL
Filozofia zrównoważonego budownictwa i gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie materiały budowlane już raz zastosowane, po odpowiednim przetworzeniu, mogą być ponownie wykorzystane przy produkcji cementu (betonu), znajduje odzwierciedlenie także w normalizacji. Przykładem takiego podejścia jest projekt normy prEN 197-6 „Cement - Part 6: Cement with recycled building materials” [1], który definiuje nowy główny składnik cementu, jakim są frakcje drobne (pyły) z recyklingu betonu (z ang. recycled concrete fines) o oznaczeniu normowym F. Będą mogły one stanowić interesujący składnik cementu, zwłaszcza przy ograniczonej dostępności szeroko stosowanych w składzie cementu, zarówno popiołów lotnych, jak i granulowanego żużla wielkopiecowego.
EN
The philosophy of sustainable construction and circular economy, where building materials once used, after appropriate processing, can be reused in the production of cement (concrete) is also reflected in standardization. An example of such an approach is the draft standard prEN 197-6 „Cement - Part 6: Cement with recycled building materials” [1], which defines a new main component of cement, which is recycled concrete fines with the standard designation F. They can be an interesting component of cement, especially with the limited availability of widely used in the composition of cement, both fly ashes and granulated blast furnace slag.
EN
The chemical composition of alloys plays an important role at their crystallization and influences the solid phase formation, and thus, microstructure and properties. The present paper studies the release of the heat of crystallization of alloyed wear-resistant cast irons in order to determine the quantitative patterns of the chemical composition influence to the kinetics of crystallization. The differential thermal analysis was applied to get the data of heat release, its rate at cast iron temperature decrease. The normalized dependence of the amount of crystallization heat over time was obtained. The main temperature parameters were analyzed and four stages at irons crystallization were established and characterized with their duration and released heat. The multiple correlation analysis allowed considering a numerous physical and chemical factors and distinguishing their role at crystallization of irons. As a result, the quantitative regularities are determined of influencing the content of alloying elements, impurities and carbides on a heat and time of crystallization at the different stages of solidification, which are of great importance in developing alloyed irons with required quality and properties.
13
Content available New designs of variable stiffness couplings
EN
Flexible couplings are widely used in mechanical drives of transport and other machines. A fundamental function of flexible shaft couplings regarding torsional vibration is the optimum tuning of torsional oscillating mechanical systems. At the authors’ workplace, the focus is on the research and design of pneumatic couplings, where the torque is transmitted mainly by compressed gas (air) in their pneumatic flexible elements. The primary advantage of these couplings is that their mechanical properties can be quickly and effectively adjusted, especially the dynamic torsional stiffness, by air pressure change directly while the mechanical system is running. This allows us “to tune” the properties of the pneumatic coupling according to the current parameters of the machine drive to avoid resonance and minimize torsional vibration. Therefore, we tend to refer to them as “pneumatic tuners of torsional vibration”. This paper aims to present two new types of these “pneumatic tuners” that were recently granted patent protections, namely “Pneumatic flexible shaft coupling with hose flexible element” and “Drum pneumatic flexible shaft coupling”. Because these pneumatic tuners are not in practical use yet, this paper describes only their design and supposed benefits.
PL
Materiały z pianki szklanej są równie dobrym izolatorem jak powszechnie wykorzystywane materiały ze spienionych tworzyw sztucznych czy też wełna mineralna. A w wielu zastosowaniach są materiałem zdecydowanie lepszym. Chodzi chociażby o zastosowania kriogeniczne oraz zastosowania wysokotemperaturowe. Rynek pianek szklanych systematycznie się rozwija i coraz śmielej konkuruje z materiałami, które do tej pory były bezkonkurencyjne, zwłaszcza w branży budowlanej. Artykuł ma na celu przybliżyć właściwości materiału jak i sam rynek materiałów związanych ze spienionymi materiałami szklanymi.
EN
Glass foam materials are as good an insulator as commonly used materials made of foamed plastics or mineral wool. And for many applications, they are a much better material. It is about cryogenic and high temperature applications. The market of glass foams is systematically developing and it competes more and more boldly with materials that have been unrivaled so far, especially in the construction industry. The aim of the article is to present the properties of the material as well as the market of materials related to foamed glass materials.
PL
Celem badań było wytworzenie specjalnego papieru z mas papierniczych – bawełnianej i eukaliptusowej. Otrzymano próbki o różnej zawartości procentowej obu mas, poddanych procesowi mielenia i niemielonych. Włókna bawełniane i eukaliptusowe charakteryzują się różnymi właściwościami, a uzyskane wyniki wskazują na wpływ procesu mielenia oraz procentowego składu mas papierniczych na różne właściwości badanego papieru. Ze względu na rodzaj mas papierniczych, podstawową ideą pracy było formowanie wysokiej jakości papieru do specjalnych zastosowań, takich jak papiery wartościowe, banknoty, paszporty itp.
EN
The main objective of the work was concerned on special paper production made with cotton and eucalyptus pulps, containing different percentage of these components, refined and unrefined. Cotton and eucalyptus fibers have different properties. The results show, that there is an influence of the refining process as well as the percentage composition of papermaking pulps on the different properties. Due to the type of papermaking pulps, the basic idea of the work was to obtain papers for special usage, such as securities, bank notes, passports etc.
16
Content available Zastosowanie perlitu w budownictwie
PL
W pracy omówiono zastosowanie perlitu w budownictwie. Podano jego główne cechy i właściwości. Omówiono rozwiązanie zalecane przez normę PN-EN 14620-3, stosowane od niedawna w Polsce, tj. sposób używania ekspandowanego perlitu do izolacji termicznej zbiorników na skroplony gaz. Omówiono także inne zastosowania perlitu z uwagi na jego cechy izolacyjne.
EN
This paper presents the application of perlite in the construction industry. Its main features and properties were given. The solution recommended by PN-EN 14620-3 standard, recently applied in Poland, i.e. the method of using expanded perlite for thermal insulation of LNG tanks, is discussed. Other applications of perlite were also discussed due to its insulating properties.
PL
Niemetaliczne zbrojenie FRP jest coraz powszechniej stosowane w Polsce, ze względu na zastosowany materiał do ich produkcji można wyróżnić: pręty szklane (GFRP - Glass Fibre Reinforced Polymers), bazaltowe (BFRP - Basalt Fibre Reinforced Polymers), aramidowe (AFRP -– Aramid Fibre Reinforced Polymers) oraz węglowe (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymers). Tego typu zbrojenie charakteryzuje wysoka wytrzymałość na rozciąganie, wysoka odporność na korozję, odporność na działanie agresywnych warunków środowiskowych oraz niska gęstość i liniowo-sprężysty charakter pracy w całym zakresie wytrzymałości. W przypadku elementów budowlanych zbrojonych prętami FRP zniszczenie następuje nagle, bez ostrzeżenia, nie ma możliwości wystąpienia odkształceń plastycznych. Pręty FRP ze wzglądu na swoje właściwości mechaniczne stanowią alternatywę dla prętów ze stali. Prognozuje się, że wartość rynkowa branży produkcji prętów FRP na świecie w 2026 r. wzrośnie do ponad 1,4 mld USD.
EN
Non-metallic FRP reinforcement is more and more commonly used in Poland, due to the material used for their production, the following can be distinguished: glass rods (GFRP - Glass Fiber Reinforced Polymers), basalt rods (BFRP - Basalt Fiber Reinforced Polymers), aramid rods (AFRP - Aramid Fiber Reinforced Polymers) and carbon (CFRP - Carbon Fiber Reinforced Polymers). This type of reinforcement is characterized by high tensile strength, high corrosion resistance, resistance to aggressive environmental conditions as well as low density and linear-elastic nature of work in the entire strength range. In the case of building elements reinforced with FRP rods, failure occurs suddenly, without warning, there is no possibility of plastic deformation. FRP bars, due to their mechanical properties, are an alternative to steel bars. It is forecast that the market value of the FRP rod industry in the world in 2026 will increase to over USD 1.4 billion.
18
Content available remote Trends concerning packaging intended for cosmetics
EN
Cosmetic companies struggle for the purchase of their products at the market. Cosmetics packaging may be helpful in this respect. The present article shows the results of the survey studies concerning the most significant properties of cosmetic packaging as well as the types of the cosmetic packaging which mostly satisfies the expectations of the consumers. On the grounds of the conducted studies, we may conclude that the most important property is the convenience of packaging use and the least important is its eco-friendliness.
PL
Firmy kosmetyczne walczą na rynku o to, by ich wyroby były kupowane. Opakowania kosmetyków mają być w tym pomocne. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących najbardziej istotnych cech opakowań na artykuły kosmetyczne, jak też i rodzajom najbardziej odpowiadającym Konsumentom opakowaniom kosmetyków. Konkluzją tych badań jako najbardziej istotne cechy są: wygoda użytkowania opakowania, najmniej istotną natomiast jego ekologiczność.
19
Content available remote The future of pharmaceuticals’ packaging
EN
Pharmaceutical industry is nowadays the most dynamically developing branch of the industry. Packaging plays the important role in this respect. The present paper contains the results of the survey studies concerning the packaging of pharmaceuticals, including their most significant features, with the consideration of those which satisfy the expectations of the consumers. From the mentioned above questionnaire it is followed that the safety of the packaging is the most important aspect and their environment-friendly feature is the least important factor.
PL
Przemysł farmaceutyczny jest obecnie chyba za najdynamiczniej rozwijającym się. Opakowania odgrywają tu istotną rolę. W pracy zawarto wyniki badań ankietowych dotyczących opakowań na farmaceutyki, obejmujące najbardziej istotne ich cechy, z uwzględnieniem tych, które najbardziej odpowiadają Konsumentom. Wynikło z nich, że najważniejsze jest ich bezpieczeństwo, zaś najmniej istotnym czynnikiem okazała się ich proekologiczność.
20
Content available remote Wapień w składzie kompozytów cementowych
PL
W artykule przedstawiono wpływ wapienia (LL) na cechy fizyczne i chemiczne stwardniałego zaczynu cementowego. Przeanalizowano właściwości cementu portlandzkiego wapiennego CEM II/A, B-LL oraz cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/A, B-M (S, LL) i CEM II/A, B (V-LL). Podkreślono znaczenie wielkości wskaźnika w/c w przypadku poziomu wytrzymałości i trwałości kompozytów cementowych, w których głównym składnikiem jest wapień (LL). Z tego względu domieszki chemiczne mają istotną rolę w kształtowaniu właściwości betonu wykonanego z cementu zawierającego wapień.
EN
The article presents the influence of limestone (LL) on the physical and chemical properties of hardened cement paste. The properties of the Portland limestone cement CEM II/A, B-LL and the Portland composite cements CEM II/A, B-M (S, LL) and CEM II/A, B (V-LL) were analysed. The importance of the w/c-ratio for the level of strength and durability of cement composites made of cement containing limestone (LL) as the main component was emphasized. For this reason, chemical admixtures play an important role in shaping the properties of concrete with cement containing limestone.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.