Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tramways
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Tramwaj w Zurichu – obsługa portu lotniczego
PL
Celem artykułu jest prezentacja systemu tramwajowej obsługi (Glattalbahn) lotniska w Zurichu (Zürich–Kloten). Przedstawiono w nim historię utworzenia systemu oraz dane techniczne dotyczące linii i kursującego po niej taboru Cobra Bombardier.
EN
The aim of the article is to familiarize the reader with the tram service system (Glattalbahn) of the Zurich airport (Zürich-Kloten). It presents the history of the system’s creation and technical data on the Cobra Bombardier rolling stock and its route.
2
Content available Nowe inwestycje w systemy tramwajowe w Polsce
PL
Wraz ze zrealizowanymi w ostatnich latach licznymi zakupami taborowymi przedsiębiorstwa komunikacyjne eksploatujące tramwaje w Polsce wykonały także remonty infrastruktury, czy zbudowały całkowicie nowe odcinki sieci. Zakres wykonanych prac jest związany nie tylko z możliwościami finansowymi, ale także znaczeniem komunikacji tramwajowej w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Większość przewoźników w latach 90. pozyskała używane tramwaje (przeważnie z Niemiec), zakupy nowych pojazdów odkładając na terminy późniejsze (nowy tramwaj jest ok. 10-krotnie droższy od nowego autobusu). Akces Polski do UE w maju 2004 r. spowodował, iż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania do rozwoju i modernizacji infrastruktury. Dodatkowo obecna polityka UE wspiera transport szynowy w miastach (tramwaje, metro), który z racji wykorzystywania napędu elektrycznego jest bardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Należy dodać, iż zdecydowana większość nowych tramwajów zakupionych przez polskich przewoźników została zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce, choć znaczna część podzespołów doń pochodzi z importu. Obecnie modernizacja sieci tramwajowych oraz zakupy nowego taboru w Polsce wprawdzie nie mają już tak wysokiej dynamiki jak 5-10 lat temu, jednak obserwowany jest trend stabilny - konsekwentna modernizacja sieci oraz sukcesywne zakupy taborowe. Można uznać, iż po kryzysowych latach 90., gdy remonty sieci czy pozyskiwanie nowych pojazdów były wstrzymane, po wykonaniu najbardziej pilnych napraw torowisk czy skasowaniu najstarszych pojazdów po 2004 r. (akcesja do UE, dostępność nowych funduszy pomocowych, itp.), przewoźnicy uzyskali akceptowalny poziom świadczonych usług. Zatem komunikacja tramwajowa w Polsce przeżywa obecnie swój rozkwit jako ekologiczny środek transportu, a w większości miast pojawiły się również nowe odcinki sieci tramwajowej. Poza tym obserwowana jest także stabilizacja na rynku producentów tramwajów w Polsce: dawny lider rynku - Pesa dzieli miejsce także z innymi podmiotami - firmami Stadler-Solaris i Modertrans.
EN
Along with the numerous trams purchases completed in recent years, trams operators in Poland have also performed infrastructure modernization or built entirely new lines a part of the tram network. The scope of performed works is related not only to financial possibilities but also to the importance of tram transport in the functioning of public transport. Most of the operators in the 90s gained second-hand trams (mostly from Germany), and purchasing new vehicles was postponed later (new tram is about 10 times more expensive than the new bus). Poland's accession to the EU in May 2004 resulted in the possibility of obtaining co-financing for the development and modernization of infrastructure, including purchasing of the trams one. Also, the current EU policy supports rail transport in cities (trams, subway), which, due to the use of electric drive, is more emironment-friendly. It should be added that the vast majority of new vehicles acquired by Polish operators were designed and manufactured in Poland, although most their components are imported. Currently, the modernization of tram networks and purchases of new rolling stock in Poland are not as dynamic as they were 5-10 years ago; however, a stable trend is observed - consistent modernization of the network and successive train purchases. It can be said that after the crisis years of the 1990s, where network repairs or acquisition of new vehicles were stopped, after the most urgent repairs of tracks and the oldest vehicles after 2004 (accession to the EU, availability of new aid funds, etc), operators have got an ac-ceptable level ofserwces provided. Therefore, tram transport in Poland is currently experiencing its boom as an ecological way of transport, and in most cities also new sections of the tram network have been built. Also, stabilization is observed on the market of tram manufacturers in Poland - the former market leader - Pesa, also shares with other companies -Stadler-Solaris and Modertrans.
PL
Od początku istnienia kolei kluczowym elementem nawierzchni szynowej były podkłady wykonywane z drewna. Potem zaczęto stosować podkłady betonowe oraz stalowe. Rozwój chemii polimerów doprowadził do stworzenia kompozytów składających się włókien (szklanych, węglowych, aramidowych) oraz różnego rodzaju żywic. Z roku na rok zwiększa się ich obszar zastosowań, w tym i w kolejnictwie. Przeprowadzone testy w Japonii i w kilku krajach europejskich wykazały ich dobre właściwości wytrzymałościowe. Kluczowym problemem w aspekcie eksploatacyjnym jest ich odporność na wysokie temperatury. W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz przeprowadzonych według indywidualnie opracowanych procedur. Uzyskane rezultaty dowodzą przydatności podkładów kompozytowych w szeroko rozumianych drogach szynowych.
EN
Composite polymer sleepers are new product which could replace timber, concrete or steel sleepers. The rapid development of polymers creates new structural material which consists of fibers (glass, aramid or coal). The range of application rise rapidly including railways. Composite polymer sleepers have good structural material properties and good fire resistance what was proofed during investigation reported in this paper.
PL
Miejski transport publiczny narażony jest na wiele czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, które mogą zakłócić jego funkcjonowanie. Sytuacja ta dotyczy szczególnie komunikacji szynowej, która ze względu na konieczność korzystania z rozbudowanej infrastruktury charakteryzuje się mniejszą elastycznością w wyznaczaniu tras. W artykule przedstawiono rozwiązanie wspomagające bieżące zarządzanie komunikacją tramwajową, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Prowadzone rozważania obejmują przede wszystkim analizę działania komunikacji miejskiej, dobór odpowiedniej reprezentacji matematycznej wraz z dostosowaniem jej do warunków rzeczywistych, sformułowanie wskaźnika jakości oraz algorytmów poszukiwania rozwiązania, a także utworzenie aplikacji wykorzystującej opisane wcześniej rozwiązania. Zastosowany model formalny sieci oparty został na grafie mieszanym, w którym wierzchołki odpowiadają punktom decyzyjnym, podczas gdy krawędzie reprezentują poszczególne odcinki torów. Ponadto model matematyczny zawiera także wskaźnik jakości wykorzystywany w celu wyznaczenia rekomendowanej trasy alternatywnej oraz zbiór ścieżek zabronionych, które nie mogą zostać wytyczone w rzeczywistych warunkach ze względu na specyfikę układu torowego. Zaprojektowany w ramach prowadzonych prac system wspomagania decyzji został przewidziany jako narzędzie wsparcia dla osób odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie ruchu pojazdów transportu publicznego. Proponowana aplikacja zawiera dane modelu zapisane w zestawie plików źródłowych i umożliwia wykorzystanie jednego z czterech algorytmów, które mogą być użyteczne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
EN
Public transport is exposed to many internal and external factors which can disturb its operation. This situation affects in particular urban rail transport as it offers lower flexibility in terms of route designation, because of the need to use complex infrastructure. In this paper, a solution supporting real-time tramway transport management, with respect to crisis situations, was presented. The research included primarily: the functional analysis of urban transport, the selection of an appropriate mathematical representation along with adapting it to real-life requirements, formulating the profit function and searching algorithms as well as the development of the application that implements the solutions mentioned above. The proposed formal model of a tramway network was based on a mixed graph where vertices correspond to decision points while edges represent specific track sections. In addition, the mathematical model includes also the profit function used to generate the recommended alternative route and the set of forbidden paths which cannot be designated in real-life situations because of the rail system specifics. The decision support system designed as a part of this research is proposed as a support tool for people responsible for the current public transport vehicle traffic. The proposed application includes model data saved in a set of source files and enables the user to select one of four algorithms which can be used in case of a crisis situation.
PL
Zauważalny w ostatnim dziesięcioleciu wzrost liczby pojazdów elektrycznych komunikacji miejskiej, wyposażonych w zdolność hamowania odzyskowego stanowi szansę zmniejszenia energochłonności trakcji miejskiej. Istotna staje się ocena możliwości ograniczenia zużycia energii za pomocą zwiększenia stopnia rekuperacji. W artykule przedstawiono analizę efektywności hamowania odzyskowego w sieci tramwajowej stolicy Republiki Czeskiej – Pragi.
EN
Growth in the number of electric vehicles transport equipped with regenerative braking capability is noticeable in the last decade. It opens the possibility of reducing of the energy consumption of urban traction. Important is the assessment of the possibilities to reduce energy consumption by increasing the degree of recovery breaking recuperation. The article presents an analysis of the efficiency of regenerative braking on the tram network of capital of the Czech Republic, Prague.
6
Content available Rozwój komunikacji tramwajowej w Polsce
PL
Epokę kolei ulicznych, czyli tramwajów, zapoczątkowano 26.11.1832 r. Otwarto wówczas w Nowym Jorku pierwszą linię tramwajową na świecie. Do ciągnięcia wagonów wykorzystano początkowo muły, później konie oraz parowozy. Po okresie zdobywania doświadczeń eksploatacyjnych ostatecznie zdecydowano się na trakcję konną. Udoskonalenie konstrukcji torowiska tramwajowego spowodowało, że od 1852 r. w szybkim tempie powstały w USA kolejne przedsiębiorstwa tramwajowe. W 1855 r. uruchomiono w Paryżu pierwszą linię tramwajów konnych na kontynencie europejskim. Na ziemie polskie ta nowinka techniczna dotarła bardzo szybko. Pierwszą linię tramwajów konnych otrzymała Warszawa już 11 grudnia 1866 r. Rozwój komunikacji tramwajowej w miastach polskich przedstawiono w tablicy 1.
PL
Toruń - miasto znajdujące się na przecięciu kilku dróg krajowych - posiada układ linii tramwajowych niedostosowany do urbanistycznego rozwoju i potrzeb komunikacyjnych miasta. W artykule zostanie przedstawiona propozycja usprawnień funkcjonowania sieci tramwajowej w Toruniu poprzez budowę nowych linii tramwajowych, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych oraz zmiany w organizacji ruchu tramwajowego.
EN
Torun is located at a site of intersection of few state roads and has a specific tramway line system which is not adjusted to urban development and city transportation needs. In this article, proposals for tramway operational improvement in Torun were presented. The suggestions include: construction of new tram lines, application of innovative infrastructure solutions and changes in tramway traffic organization.
8
Content available remote Wykorzystanie sieci kolejowej do celów tramwaju dwusystemowego
PL
W artykule przybliżono rozmaite modele funkcjonowania tramwaju dwusystemowego. Wbrew obiegowej opinii, różnią się one dość istotnie od modelu Karlsruhe, bazowego dla wszystkich systemów. Wyszczególniono różnice w dostosowaniu infrastruktury szynowej kolejowej i miejskiej, wskazano na potrzeby dopasowania taboru do przystanków oraz konsekwencje wynikające z zachowania skrajni kolejowej przy ruchu tramwajowym. Pokrótce opisano cztery różne funkcjonujące już systemy.
EN
Various models of tram-train operation have been given in the paper. Despite prevailing opinion, they differ from the Karlsruhe model, the basic for all others. The differences in railway and urban infrastructure application have been distinguished and the necessities to adjust rolling stock to stops and the consequences resulting from complying with vehicle qauge in tramway traffic have been presented. The four existing systems have been described in brief.
9
Content available Linie tramwajowe w regionie paryskim
PL
Otwarcie w ostatnim roku dwóch nowych linii tramwajowych T3 i T4 w regionie paryskim jest kolejnym etapem rozbudowy systemu transportowego, który z ałożeniu ma poprawic skomunikowanie peryferyjnych dzielnic Paryża z centrum oraz między nimi. Docelowo ma powstać system transportu szynowego o charakterze obwodnicy, która będzie przecinać lub łaczyć stacje końcowe większości linii metra.
PL
Jednym z sposobów zwiększenia efektywności energetycznej hamowania z odzyskiem energii jest instalacja wirujących zasobników energii na podstacjach trakcyjnych. Prowadzi to do pytania: jakie powinny być podstawowe parametry takich zasobników, tzn. pojemność energetyczna i moc silnika napędowego? W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla trzech istniejących rejonów zasilania trakcji tramwajowej w Łodzi, które można uznać za typowe przykłady rejonu śródmiejskiego, rejonu miejskiego znajdującego się poza centrum i rejonu podmiejskiego. Przeprowadzone w wielu wariantach symulacje pozwalają określić, jakich oszczędności energii można się spodziewać dzięki zastosowaniu hamowania rekuperacyjnego, w zależności od natężenia ruchu i parametrów zastosowanych zasobników. Wyniki symulacji można zastosować do przeprowadzenia analizy technicznej i ekonomicznej poprzedzającej możliwą decyzję o zainstalowaniu zasobników energii na podstacji.
EN
One of the possible solutions to increase energy efficiency of recuperative braking is installation of rotating energy storage devices at traction substations. This brings up the question of what should be the basic parameters of these storage devices, namely energy capacity and power of a propulsion engine. The paper presents results of simulation research for three existing supply areas of tramway traction in Łódź, which can be regarded as typical representatives of city-centre areas, areas outside the city centre, and suburban areas. The results of the simulations which were carried out in a number of variants allow to determine what energy savings could be expected from recuperative braking, depending on traffic intensity and parameters of the storage devices used. The simulation results could be used for the purposes of a technical and economic analysis preceding a possible decision to install an energy storage device at a substation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.