Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Porównanie wybranych narzędzi do komputerowej analizy układów cyfrowych
PL
W pracy przedstawiono dwa wybrane narzędzia do symulacji układów cyfrowych: PSpice A/D oraz Electronics Workbench. Wskazano możliwości obu środowisk symulacyjnych do komputerowej analizy układów cyfrowych. Przedstawiono zalety i wady rozważanych narzędzi. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami obliczeń wybranego układu kombinacyjnego. Przedyskutowano uzyskane wyniki analiz i formę prezentacji tych wyników w obu środowiskach symulacyjnych oraz przydatność tych środowisk w dydaktyce.
EN
In the paper two selected tools dedicated to the computer simulation of digital circuits: PSpice A/D and Electronics Workbench are presented. Possibilities of both simulation softwares to the computer analysis of digital circuits are shown. Advantages and disadvantages of considered tools are discribed. Theoretical considerations are illustrated with performance of calculations of the selected combinatorial system. Obtained results of analyses and the form of the presentation of these results in both simulatory softwares are shown and usefulness of these softwares in the didactics are discussed.
EN
This paper is dedicated to the shaping of traditional historical rural houses in the context of building heat protection. Special attention was paid to certain architectural elements of the building, such as its shape, layout of the rooms and functional connections between them, application of material and constructive solutions, and the location of the house on the plot, including the plan of its surroundings. The research concerning the existing historical buildings was carried out in randomly selected villages in coastal, northern Cassubia. This area is characterized by certain definite common features. The basic selective criteria of the researched area were its specific climate conditions, uniquely affecting the shaping of functional and spatial elements of the traditional rural houses. The recapitulating table presents the characteristic architectural elements affecting the building heat protection in the rural houses from the 19th century. It has been stated that folk architecture, as a result of the work of numerous generations, and thus characterized by skilled adaptation to the natural environment and climate conditions, should be currently the pattern and inspiration for quests of low-energy-consuming solutions during the design of rural dwelling houses.
PL
Artykuł poświęcony jest kształtowaniu tradycyjnych historycznych domów wiejskich w kontekście ochrony cieplnej budynku. Zwrócono szczególną uwagę na elementy architektury budynku, takie jak: jego kształt, w tym forma przestrzenna dachu, układ pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych, zastosowanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz usytuowanie domu na działce wraz z rozplanowaniem jego otoczenia. Badania dotyczące istniejących historycznych budynków, przeprowadzono w wybranych w sposób swobodny wsiach na terenie północnych Kaszub nadmorskich. Obszar ten charakteryzują określone wspólne cechy. Podstawowym kryterium wyboru terenu badań były jego specyficzne uwarunkowania klimatyczne, wpływające w szczególny sposób na kształtowanie elementów funkcjonalno-przestrzennych tradycyjnych domów wiejskich. Sporządzono zestawienie charakterystycznych wybranych elementów architektury wpływających na ochronę cieplną budynku w domach wiejskich z XIX wieku. Stwierdzono, że architektura ludowa, będąca wynikiem pracy licznych pokoleń i charakteryzująca się umiejętnym dostosowaniem do środowiska naturalnego i warunków klimatycznych, powinna stać się wzorem i inspiracją do poszukiwań rozwiązań niskoenergochłonnych obecnie przy projektowaniu budynków mieszkalnych na wsi.
PL
W poszukiwaniu ekologicznych źródeł energii naukowcy coraz intensywniej zwracają się ku fotosyntezie. Dzięki niej, być może za kilka lat, będzie możliwe pozyskiwanie energii, które nie będzie wiązało się z emisją do środowiska toksycznych związków, a zależeć będzie jedynie od dostępności światła, wody i dwutlenku węgla.
PL
W artykule na wstępie wyjaśniono pojęcie budownictwa niskoenergochłonnego i istotę jego realizowania na terenach wiejskich. Wyszczególniono podstawowe przyczyny wznoszenia domów niskoenergochłonnych, takie jak: ochronę środowiska przyrodniczego terenów wiejskich, m.in. poprzez ekologiczne rodzinne gospodarstwa rolne, zmniejszenie kosztów ogrzewania domów wiejskich usytuowanych w otwartym krajobrazie, głównie rodzin rolniczych oraz możliwość wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, wspomagających często zawodny, nieefektywny i drogi dla konsumentów system zasilania w konwencjonalny nośnik energii.
EN
In the introduction of the paper, the term of low energy consuming building construction and the essence of its realization on rural areas are explained. The basic reasons of building of low energy consuming houses were detailed, such as: the protection of natural environment of rural areas, among others through establishing ecological family farms, reduction of heating costs of rural buildings situated in an open area (belonging mainly to farmers’ families); the possibility of application of unconventional energy sources supporting systems which supply a conventional energy carrier, the systems being often unreliable, ineffective and expensive for the consumers.
5
Content available remote Nurt tradycjonalny w architekturze domu niskoenergochłonnego
PL
Wyjaśniono pojęcie budynku niskoenergochłonnego. Następnie przedstawiono nurt tradycjonalny charakteryzujący architekturę regionalną uzupełnianą dodatkowo nowymi elementami systemów niskoenergochłonnych. Reprezentowany jest on przede wszystkim przez budynki o racjonalnej charakterystyce termoenergetycznej zachowującej społecznie akceptowalny poziom nakładów finansowych. Analizę architektury nurtu tradycjonalnego przeprowadzono na wybranych przykładach budynków niskoenergochłonych zrealizowanych w Niemczech i w Polsce.
EN
At the beginning, the paper explains the term of low energy-consuming building. Next, the traditional trend is presented, which characterizes the regional architecture additionally complemented by some new elements of low energy-consuming systems. This trend is represented mainly by the buildings with rational thermo-energetic characteristics, which maintain socially accepted level of financial outlays. The analysis of the traditional architecture has been carried out using some chosen examples of low energy-consuming buildings realized in Germany and Poland.
6
Content available remote Standardy budynków niskoenergochłonnych w aspekcie kształtowania architektury
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie budynku niskoenergochłonnego, scharakteryzowano energetyczne standardy budownictwa i ich wpływ na architekturę, co wiąże się z trudniejszymi do oceny zagadnieniami kontrowersyjnymi estetyczno-formalnymi. Tworzone formy architektoniczne budynków niskoenergochłonnych sklasyfikowano w trzech zasadniczych grupach: formy tradycjonalne, formy umiarkowane oraz formy energooszczędnego formalizmu. Stwierdzono, że architektura budynków o racjonalnej charakterystyce termoenergetycznej jest na tyle elastyczna, by można było różnicować formy w zależności od regionalnych tradycji budowlanych, jak również by móc uczestniczyć w ciągle zmieniających się kierunkach i prądach architektonicznych. Dążenie do coraz większego zmniejszenia energochłonności energetycznej budynków wiąże się z jednoczesnym ograniczeniem tej elastyczności przy jednoczesnym wzroście kosztów inwestycyjnych. Analizę architektury uwzględniającą standardy energetyczne przeprowadzono na wybranych przykładach budynków niskoenergochłonnych zrealizowanych w Niemczech i w Polsce.
EN
The paper explains the term of energy efficiency building and characterizes the energetic standards of architecture and their influence on the architectural forms, which is connected to some controversial, esthetic and formal items, a bit harder to evaluate. The architectural forms of buildings being created nowadays have been classifi ed in three main groups: the traditional and moderate forms as well as the forms of energy efficiency formalism. There has been stated that the architectural forms of the buildings of rational thermoenergetic characteristic are elastic enough that there is possible to diversify the forms in dependence on regional building traditions as well as to take into account the constantly varying architectural trends. The aspirations to more and more significant reduction of the energy consumption are connected to simultaneous limitation of this elasticity and growth of capital outlays. The architectural forms analysis taking into account energetic standards has been carried out with the use of the chosen examples of energy efficiency buildings in Germany and Poland.
EN
The possibilities of modern ecological country architecture’s development on the rural area in the context of its architecture as an architecture of future in this article has been elaborated. We can notice proenvironmental way of designing by an architect and using proecological technical-technological solutions that concern reduction of financial reserves essential in realization of energy effective buildings and do not restrict their specificity and constructive values for society and for culture. We also show the examples of lowenergetic buildings that support preserving the designed environment`s harmony with natural one of country areas. In these realizations technology did not restrict creative and spatial concept of an architect designer.
PL
W referacie na wstępie wskazano motywy realizowania energooszczednego budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich. Następnie scharakteryzowano ogólne zasady kształtowania pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych w budynku ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość "sterowania" temperaturą uzyskiwaną w pomieszczeniach. Wyodrębniono dwie podstawowe strefy cieplne - "otwarte" przestrzenie i "zamknięte" cieplne i wiatrowe przestrzenie buforowe. Strefy te, wraz z odpowiednio zlokalizowanymi pomieszczeniami, tworzą zespoły funkcjonalno-termiczne, o zdefiniowanym programie użytkowym oraz o określonych warunkach cieplnych. Omówiono cieplarnię, która stanowi mocny a zarazem charakterystyczny akcent architektury słonecznej.
EN
In this report motives of realization of energy-saving housing industry in the country have been indicated. Then general rules of rooms formation and functional connections in buildings have been characterized. The article pay special attention to possibility of "control" the temperature obtained in rooms. Two basic thermal zones have been distinguished: "open" space and "closed" thermal and wind buffer space. These zones, with appropriately located rooms form functional and thermal units which have defined functional program and with determined thermal conditions. The greenhouse was talked over which makes strong and characteristic element of solar architecture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.