Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład obciążenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper analyses the changes in the values of the damping coefficient of shock absorbers, depending on the size and distribution of loads in passenger vehicles. The tests were conducted in two stages. During the first stage, the influence of the size of a load in vehicles, and changes in the tyre pressure values on the damping coefficient of shock absorbers was defined. During the second stage, the influence of the changes of the damping coefficient of shock absorbers was researched, depending on the size and distribution of load in passenger vehicles with various suspension systems of front and rear axles, different kerb weights, lengths and wheel bases. Eight variants of load distribution in vehicles were tested. The evaluation of the damping coefficient of shock absorbers was conducted with the EUSAMA method. This paper identified the sizes and distribution of loads in the vehicles of varied structural parameters and tyre pressures on the damping coefficient values of shock absorbers. The test results indicate that when using a vehicle under varied load conditions, there are changes in the damping coefficient of shock absorbers. This may translate directly into the traction characteristics and stability of a vehicle while travelling, and this, in turn, is connected with the vehicle safety. This paper shows the considerable influence of the tyre pressure on the EUSAMA coefficient. The changes in the vehicle loads also influenced the values of the damping coefficient of shock absorbers. The changes in the damping coefficient of shock absorbers were also influenced by the size and distribution of loads in vehicles.
2
Content available Mechanical systems with air spring flexible elements
EN
The purpose of this study was to assess the effectiveness of flexible air-spring systems operating in parallel to share the total load, taking into account installation and in-operation errors. This study presented experimental and calculated characteristics of the air spring flexibility and its dependence on the polytropic index and additional volume. It considered patterns of load distribution between the air springs when they are operating in parallel to share the total load for the case when the air springs were used as the supporting elements for various machines and units, and between transmission lines containing flexible couplings, where air springs were installed as flexible elements.
PL
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące wyznaczania współczynników nierównomiernego rozkładu obciążenia w przekładniach zębatych. Zaproponowano metodę wyznaczania korelacji pomiędzy współczynnikami KHβ i KFβ odnoszącymi się odpowiednio do nierównomiernego rozkładu naprężeń stykowych oraz naprężeń u podstawy zęba od zginania w kole zębatym. Zaproponowane rozwiązanie pozwala analizować w zębie odkształcenia i naprężenia w dwuwymiarowej skali, uwzględniając wysokość i szerokość zęba. Otrzymane z zaproponowanego modelu wyniki porównano z rezultatami obliczeń, otrzymanymi zgodnie z zaleceniami według normy ISO, dotyczącymi wyznaczania nierównomierności rozkładu obciążenia. Następnie ustalono obszary zgodności wygenerowanych rozwiązań.
EN
This paper deals with the problem of determining the face load factors for spur gears. The authors propose a method used for determination of the correlation between the KHβ and KFβ factors, related respectively to load distribution due to contact and load distribution due to bending of the gear tooth. The proposed method allows to analyze deformation and stress in two dimensions, taking into account height and width of the gear tooth. The obtained results were compared with the ISO guidelines regarding the face load factors determination and then the regions of compatibility between the methods were analyzed.
5
Content available remote Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych metod przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową. Przeanalizowano pięć sposobów rozkładu obciążenia na płytę stropową. Wyniki momentów zginających i przemieszczeń w wybranych punktach porównywano z wartościami ekstremalnymi obliczonymi na podstawie powierzchni wpływu (Wariant 1). Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie zalecanej metody rozkładu obciążenia zmiennego na płytę stropową w konstrukcji płyta-słup.
EN
The article compares selected methods of live load application to slab-column structures. Five variants of live load distribution on a plane slab are analysed here. The analysis results for the investigated cases are bending moments and displacements at selected points, compared with the extreme values computed by means of influence areas (Variant 1). The calculations made it possible to indicate the recommended method of live load distribution on a flat slab in slab-column structures.
EN
In the cycloidal gear, the torque is transmitted to the planet gears via an eccentric shaft with central bearings mounted on it. A straight-line mechanism is used to output the torque from the planet gears to the output shaft, a mechanism which consists of rotational sleeves mounted on the pins rigidly connected to the output shaft disc. These sleeves roll off in the holes of the planetary wheel. The forces generated in the straight-line mechanism affect the distribution of forces in the cycloid gearing and the amount of force loading the central bearing. The article presents the influence of the number of bolts of the straight-line mechanism on the load distribution in the cycloidal gear. The research carried out with the simulation program has shown that the smaller the number of pins, the greater the fluctuation of the force acting in the central bearing and the greater unevenness of force distributions in the cycloidal gear. This unevenness may cause a decrease in fatigue life of the meshing and central bearings.
PL
W obiegowej przekładni cykloidalnej moment napędowy jest przekazywany na koła obiegowe za pośrednictwem wałka mimośrodowego z osadzonymi na nim łożyskami centralnymi. Do wyprowadzenia momentu obrotowego z kół obiegowych na wał wyjściowy służy mechanizm równowodowy, który tworzą tuleje osadzone obrotowo na sworzniach sztywno powiązanych z tarczą wału wyjściowego. Tuleje te odtaczają się w otworach koła obiegowego. Siły powstające w mechanizmie równowodowym wpływają na rozkłady sił w zazębieniu cykloidalnym oraz na wielkość siły obciążającej łożysko centralne. W artykule przedstawiono wpływ liczby sworzni mechanizmu równowodowego na rozkład obciążeń w przekładni cykloidalnej. Badania przeprowadzone za pomocą opracowanego programu symulacyjnego pokazały, że im mniejsza liczba sworzni, tym większe wahania siły działającej w łożysku centralnym i większa nierównomierność rozkładów sił w zazębieniu cykloidalnym. Nierównomierność ta może być przyczyną zmniejszenia trwałości zmęczeniowej zazębienia oraz łożysk centralnych.
EN
This paper describes the influence of road transport on urbanization and the transport of oversized loads. There is an increasing interest in oversized transport and urban development. In this developmental context, it is necessary to transport heavy construction machinery, infrastructure elements, pipes for gas pipelines and waterworks, or even rails to create roads for rail transport. For this purpose, the transport of loads exceeding standard parameters (16.50 m in length, 2.55 m in width, 4.00 m in height and 40 Mg in mass) is used. Oversized traffic has many obstacles on the roads, such as low bridges and viaducts, narrow roads, poor technical condition of roads, road works and low-permeability roundabouts.
EN
This article is dedicated to the subject of gearboxes, with a specific focus on the load distribution on the tooth. The aim of the study was to review the selected solutions and methods that can contribute to aligning the load on the width of the tooth. The structure and operation of each solution are described in detail. The paper presents the possible benefits of using the described solutions.
EN
The power transmission system in the cycloidal planetary gear is created by a serial connection of three rolling pairs: central cylindrical roller bearings, a set of rolling pins in the straight-line mechanism, and cycloidal meshing. The paper presents the numerical method for determining the distribution of forces acting on each rolling pair of this gear. Unlike analytical methods, numerical methods allow one to find that distribution in corrected meshing. Geometrical dimensions used in the equations of balance for the planetary gear transmission Palmgren`s dependences for the deformation line contact were used to calculate forces between co-operating elements. Once the distribution of load is known, one can predict the fatigue life of Cyclo’s gears in rolling pairs. The fatigue of rolling pairs is a very good criterion to optimize geometrical parameters of the power transmission system.
PL
Układ przeniesienia mocy obiegowej przekładni cykloidalnej tworzy szeregowe połączenie trzech węzłów tocznych – walcowych łożysk centralnych, zestawu tocznych sworzni w mechanizmie równowodowym oraz zazębienia cykloidalnego. W pracy przedstawiono numeryczną metodę wyznaczania rozkładów sił występujących w poszczególnych węzłach tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej. W przeciwieństwie do metod analitycznych metoda numeryczna pozwala również na znalezienie rozkładów obciążenia dla przekładni cykloidalnej z korygowanym zazębieniem. Zostały wyznaczone wielkości geometryczne, które wykorzystano w przedstawionych w artykule równaniach równowagi koła obiegowego przekładni. Do obliczenia sił w stykach współpracujących elementów zastosowano zależność Palmgrena na odkształcenie w styku liniowym. Znajomość rozkładów obciążenia umożliwia prognozowanie trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej. Trwałość zmęczeniowa węzłów tocznych stanowi bardzo dobre kryterium optymalizacji parametrów geometrycznych przekładni.
PL
W artykule zaprezentowano i porównano ze sobą rozkłady obciążenia wewnętrznego w łożyskach wieńcowych, które zabudowano w różnych podzespołach wsporczych. Wskazano punkty nadmiernego obciążenia przenoszonego przez łożysko, które pracuje w podzespołach wsporczych niezapewniających odpowiedniej ostoi dla łożyska wieńcowego.
EN
In the article was presented and compared between themselves distribution of inner load in slewing bearing. It was built from different subassemblies. It was shown the points of excessive overload transferred by the bearing It is working in subassemblies which not providing the appropriate frame for the slewing bearing.
EN
Flax and hemp yarns will constantly be used in the clothing field and in different technical applications. Deformation during stretching in the dry and wet states of flax and hemp yarns obtained from boiled or bleached roving was studied. Structure modifications of the yarn and fibre components as a result of tension were highlighted by load-extension curve analysis. The following specific characteristic quantities were measured and calculated on the diagrams: the limit of proportionality, the tensile yield stress, the breaking limit, the mechanical breaking work, and the mechanical work factor. The study of these data established maximum values of the processing tension that dry and wet flax and hemp yarns could stand without breaking. Moreover, analysis of the mechanical work factor enabled the estimation of the strain capacity of the yarns studied and their ability to support a tension impact load. The load and displacement at which the first breaking destruction phenomena of the yarn fibres appear are those corresponding to the tensile yield stress. Thus, it is possible to establish the maximum tensions that the yarn could support during processing without fibres breaking. An original evaluation of the tensile properties of flax and hemp yarns was developed.
PL
Przędze lniane i konopne są współcześnie stosowane do wytwarzania produktów o zastosowaniu ogólnym i technicznych. Badano zachowanie przędz podczas rozciągania w stanie suchym i mokrym wytworzonych z niedoprzędów bielonych i gotowanych. Na podstawie analizy krzywych rozciągania przedyskutowano zmiany strukturalne włókien i wykonanych z nich przędz poddanych obciążeniom rozciągającym. W badaniach uwzględniono następujące wielkości odczytane i obliczone na podstawie uzyskanych zależności graficznych: zakres proporcjonalności siły i wydłużenia, naprężenie odpowiadające strefie płynięcia, siła zrywająca, praca zerwania. Analiza tych wielkości pozwala określić wartości naprężeń które włókna lniane i konopne mogą wytrzymać bez zerwania. Ponadto analiza współczynnika pracy mechanicznej pozwoliła na określenie maksymalnych obciążeń rozciągających, które struktura włókien lnianych i konopnych może przenieść bez jej zniszczenia. Naprężenie i wydłużenie przy którym pojedyncze włókna zaczynają się zrywać określa granice wytrzymałości badanych struktur.
PL
W pracy przedstawiono proces projektowania modernizacji łożyska wzdłużnego hydrogeneratora. Na podstawie eksploatacyjnych danych o zróżnicowaniu temperatury klocków łożyskowych, na drodze obliczeń elastotermo-hydrodynamicznych, zdiagnozowano konieczność wyrównania rozkładu obciążenia na obwodzie łożyska. Cel osiągnięto wprowadzając pod klockami sprężyny płytowe, skonstruowane w oparciu o obliczenia MES.
EN
It is typical in calculation methods of the thrust bearings to analyze one bearing pad and consider the whole bearing as a set of equally loaded pads. The truth is, however, that because of misalignment the axial load is not evenly distributed among the pads. A variety of systems have been invented in order to equalize pad loads. During modernization of 28 MW Kaplan turbines the authors analyzed the scope of necessary thrust bearings modifications. The analysis based on bearing operational data and thermo-elasto-hydrodynamic calculations showed that the load distribution among bearing pads was very poor. It was recommended to provide improved load distribution in the modified bearing. It was decided to use individual elastic support of each bearing pad. The plate spring was optimized with the use of Finite Elements Method in order to obtain high axial deformations, size to fit in the bearing housing and acceptable stresses. In the modernized bearing temperature difference between the pads is approximately 3°C, which demonstrates equalized load distribution.
13
Content available remote Load and deformation distribution on rolling elements in special planetary gears
EN
In the paper it is presented problem of outer load distribution on rolling elements (rollers) in cylindrical roller bearing in which a hole made in construction has the function of the raceway. It has been elaborated models of displacements of rings with rollers as the base for calculations of pressure of rolling elements on bearing raceway including radial clearance. The method of calculation presented here has been implemented for determination the number and values of pressures of rollers loading planet wheel in cycloidal gear.
PL
Podano niektóre wyniki numerycznych obliczeń współczynnika nierównomierności rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku, w których uwzględniony został wpływ odchyłek wykonawczych (odchyłka składowa linii styku wynikająca z błędów wykonania, odchyłka składowa wynikająca z luzów i odkształceń w łożyskach), odkształceń sprężystych elementów przenoszących obciążenie (odchyłek składowych linii styku wynikających z odkształceń sprężystych wału i korpusu zębnika) oraz procesu docierania.
EN
The unequality load disposition coefficient on the contact line was determined by the numerical method countings. The influence of executive deviations and elastic deformations were considered in the research. The counting's results show possibility of reduction the unequality load dispodition by non-centric bearings position.
15
PL
W pierwszej części pracy przedstawiono metody wyznaczania współczynnika KH zgodnie z normą ISO/DIS 6336. Część druga zawiera opis metod umożliwiających wyrównanie rozkładu obciążenia na szerokości koła zębatego oraz wyniki obliczeń wartości współczynnika nierównomierności rozkładu obciążenia.
EN
First part of the paper presents methods to determine KH coefficient according to ISO/DIN 6336. Second part contains description of methods allowing to obtain equal load distribution on the toothed gear width and results of inequality load distribution coefficient calculations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.