Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działania bojowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Rules of artillery employment in combat operations
EN
The article presents evolution and formation of rules of artillery employment in combat operations. The first part of the article addresses a process of shaping the rules of artillery employment over hundreds of years of its development. The second part is devoted to a doctrinal approach currently adopted by the Missile Forces and Artillery. In the final section, the author proposes adopting new rules shaped during recent armed conflicts and still have a significant impact on combat effectiveness of artillery.
PL
W artykule przedstawiono ewolucję i kształtowanie się zasad użycia artylerii w działaniach bojowych. W pierwszej części opisano proces kształtowania się zasad użycia artylerii na przestrzeni setek lat jej rozwoju. Druga cześć poświęcona jest ujęciu doktrynalnemu przyjętemu współcześnie w Wojskach Rakietowych i Artylerii. W ostatniej części Autor proponuje przyjęcie nowych zasad, które ukształtowały się w ostatnich konfliktach zbrojnych i mają duży wpływ na skuteczność bojową artylerii.
PL
Zmiany w środowisku bezpieczeństwa, pojawiające się zagrożenia terrorystyczne, jak również geograficzne położenie Polski, skłania autora do rozważań nad możliwościami zoptymalizowania wykorzystania sił i środków Sił Zbrojnych RP oraz armii sojuszniczych celem zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Mówiąc o optymalizacji, autor ma na myśli podniesienie efektywności poprzez wsparcie wojsk operacyjnych siłami i środkami innych wyspecjalizowanych służb, takich jak Żandarmeria Wojskowa (ŻW). Analizie poddano zadania ŻW w czasie realizacji zadań bojowych przez wojska operacyjne odnosząc się do wydarzeń historycznych, jak również wniosków zawartych w literaturze przedmiotu. Przytoczone wyniki badań prezentują funkcje i przeznaczenie ŻW w funkcjonowaniu wojsk operacyjnych. Artykuł pozwala zrozumieć, jak istotne jest realizowane przez ŻW wsparcie w celu zapewnienia powodzenia działań bojowych prowadzonych przez wojska operacyjne SZ RP.
EN
Changes in the evolving security environment, which create a sense of uncertainty, emerging terrorist threats, as well as the geographical location of the Poland, prompts the author to consider the possibilities of how the use of forces and resources of the Polish Armed Forces and its allies could be optimized in order to ensure global security. By optimization, the author means enhancing the interaction between operational forces and their support by the forces and resources of other specialized services, such as the Military Police (MP). In order to get the essence of the problem, there are discussed tasks, which the MP faces while supporting combat missions of the PAF. The author uses the examples of historical events as well as conclusions which follow from the subject literature. This article significantly expands the reader’s knowledge of the role of the MP and enables to understand how important the support provided by the MP is to ensure the success of combat operations conducted by the operational forces of the PAF.
PL
Jednym z najistotniejszych elementów decydujących o powodzeniu prowadzonych działań bojowych jest manewr siłami i środkami, który dotyczy zarówno pododdziałów bezpośrednio biorących udział w działaniach zbrojnych, jak również pododdziałów logistycznych, zabezpieczających wszelkie działania na polu walki. Stąd też zapewnienie przejezdności terenu staje się jednym z kluczowych zadań, które spoczywają przede wszystkim na pododdziałach inżynieryjnych. Zagadnienie to należy rozpatrywać w dwu aspektach: po pierwsze wprowadzenie miarodajnego systemu określenia nośności gruntu pozwoli na wytyczenie tras przejazdu z pominięciem odcinków nieprzejezdnych, po drugie, w przypadku napotkania na odcinki nieprzejezdne, wyposażenie pododdziałów inżynieryjnych w odpowiedni sprzęt, umożliwi doraźne udrożnienie tych odcinków. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w obliczu misji pokojowych realizowanych na obszarach innych państw, gdzie brak jest rzetelnych informacji na temat stanu dróg i bezdroży, a budowa map terenu w czasie rzeczywistym wydaje się nie możliwa. Poza tym dynamika prowadzonych działań bojowych może znacząco zmieniać dotychczasowy stan przejezdności terenu. W referacie przedstawiono wybraną metodę oceny nośności podłoża i wskazano na inne stosowane w armiach na całym świecie, przedstawiono również rozwiązanie systemu elastycznego pokrycia drogowego dla potrzeb zabezpieczenia przemieszczania się pojazdów w terenie o niskiej nośności.
EN
The article presents the issues related to the building of floating bridge. The authors have attempted to create a new pontoon for this type of bridge. It would replace the current structure operated in Poland. At the beginning of the article design assumptions are presented. Then, an overview of existing solutions. In conclusion their main parameters are collected . The next step was to develop a kinematic structure and size of the pontoon . The authors also singled transport vehicle - 42 tons tractor-trailer. Maximum load capacity was specified by analogies to existing solutions . In accordance with the requirements of the Polish Military Standards safe operation of the asymmetrical load were verified. The resulting parameters fully meet the expectations of design . Preliminary model demonstrated the ability to significantly reduce the trailers needed to transport the bridge, greater security than the current design and large capacity.
PL
Jednym z istotnych zadań realizowanych przez pododdziały wojsk inżynieryjnych w ramach zabezpieczenia działań bojowych jest przeprawa przez przeszkody wodne. Możliwość przeprawienia sprzętu i uzbrojenia na przeciwległy brzeg przeszkody wodnej z marszu, z utrzymaniem dużego tempa przeprawy, decyduje o powodzeniu działań zbrojnych. Dla potrzeb przeprowadzenia takiego manewru niezbędne są pływające środki transportowe o dużej pojemności. Obecnie w ramach tych działań wykorzystywane są transportery pływające PTS, których konstrukcja i układ napędowy są już przestarzałe, a resursy użytkowania dobiegają końca. Dlatego zasadnym wydaje się podjecie problematyki budowy nowego środka przeprawowego o dużej pojemności transportowej zarówno dla potrzeb zabezpieczenia działań bojowych, jak również sytuacji kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem powodzi. W referacie określono parametry takiego środka z punktu widzenia zarówno pojemności transportowej, wynikającej z potrzeby przeprawiania pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, jak również z punktu widzenia mobilności terenowej i uzyskiwanych prędkości roboczych platformy.
EN
One of the most significant tasks carried out by engineer armed forces within a framework of support in combat operations is crossing the water obstacles. The possibility to do a hasty crossing of the equipment and armament to the opposite bank of a water obstacle, especially when it is conducted at a fast pace, determine the success of military operations. For this purpose it is necessary to have at engineer units’ disposal the amphibian means of transport with large carring capacity. Currently, amphibian tracked transporter PTS is used, but its construction and drive system are outdated and what is more, its service-life is nearing to an end. Hence, it is advisable to undertake the issue of designing a new amphibian mean of transport with large carring capacity intended for support in combat operations as well as crisis situations with special emphasis on the flood. In this paper the parameters of such a mean of transport concerning its carring capacity resulting from the need to transport vehicles used in Polish Armed Forces, its terrain mobility and operating speed are described.
EN
The authors of the article points out the impact of technology development on security systems. The information which plays the independent factor role in the operational environment gradually becomes the main link of each conflict which influences the ability of the security system in the conducted operations; thus, decreasing or increasing the combat opportunities. Such applications as sensors, multi-sensor systems provide another dimension of military operations. The obtained experience (Iraq or Afghanistan) indicate that in the asymmetrical operations environment, the key to victory is most of all the possession of informational advantage. The development of technology enables to link automated information systems and command systems with guidance systems in order to interrogate the combat system environment. The automated supervision systems for the operational region enable the detection, location and classification of main goals (targets) in the operational zone.
PL
Autorzy artykułu zwracają szczególną uwagę na wpływ rozwoju technologii na systemy bezpieczeństwa. Informacje , które odgrywają rolę czynnika niezależnego w środowisku operacyjnym stopniowo stają się głównym ogniwem każdego konfliktu , który wpływa na zdolność systemu bezpieczeństwa w prowadzonej działalności , a zatem zmniejszenie lub zwiększenie możliwości bojowych . Takie zastosowania jak systemy sensorów wieloczujnikowych dają inny wymiar operacji wojskowych. Zdobyte doświadczenia (Irak i Afganistan) wskazują, że w środowisku operacyjnym asymetrycznym, kluczem do zwycięstwa jest przede wszystkim posiadanie przewagi informacyjnej. Rozwój technologii pozwala połączyć zautomatyzowane systemy informacyjne i systemy dowodzenia z systemami kierowania w celu połączenia środowiska z systemem walki. Zautomatyzowane systemy nadzoru w strefie operacyjnej umożliwiają wykrywanie, lokalizację i klasyfikację głównych celów.
PL
Współczesne zagrożenia dla systemu łączności ewoluują wraz z rozwojem myśli technicznej. Jest wiele zagrożeń bezpieczeństwa przekazywania informacji oraz czynników, które oddziaływują. W zależności od opracowania są różnie postrzegane. Autor skoncentrował swoją uwagę na kwestii rosnących wyzwań oraz przyjętych rozwiązań. Dziś oraz w przyszłości, czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo informacji w systemie łączności poziomu taktycznego jest stosowanie najnowszych technologii do jej przekazywania. Zatem istotnym staje się próba odpowiedzi na pytanie, czy w przewidywanych działaniach bojowych, w erze koncepcji wojny sieciocentrycznej, informacje przekazywane w celu dowodzenia wojskami i kierowania środkami rażenia będą bezpieczne oraz czy potencjalny przeciwnik będzie mógł je zdobyć i użyć do własnych celów? W opracowaniu podjęto próbę udzielenia odpowiedzi biorąc pod uwagę obecne możliwości techniczne wojsk lądowych.
EN
Contemporarythreats to thecommunications systemevolvewith the developmentengineering.There are numeroussecurity threatsfor the transmission andfactors which interact. Depending onthe point of viewareseen differently. The authorfocusedhis attentionongrowing challengesand the practical solutions. Today and inthe nearest future, the use ofthe latest technologies totransmission is the decisive factor ininformation security of a communication system at the tactical level. Thus,it becomes essential, in the era ofthe concept ofNetwork CentricWar, attempt to answer thequestion whethertheanticipatedcombat operations, command information passed toforces,andmanagefire systemswill be safe, andif the potentialadversarywill be able tointercept themand usefor his own purposes? Thestudy is an attemptto answer these questions in the context of currentland forces technical capabilities.
EN
NATO armies still are looking for new solutions which let them improve the possibilities of the maintenance system during combat operations. The analysis of contemporary armed conflicts shows that maintenance activities are very often limited to basic actions like recovery, evacuation, expedient repair and cannibalization or destruction of broken weapon systems. The paper analyses the nature and the basic principles related to recovery, evacuation and expedient re-pair operations. It highlights the crucial role of the battle damage assessment process as the main factor which should determine further maintenance actions. The possibilities of performing expedient (temporary) repairs are analysed in the context of main weapon systems units or parts.
PL
Armie NATO stale poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą poprawić możliwości systemu eksploatacji w warunkach działań bojowych. Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych wskazuje, że zadania systemu eksploatacji podczas działań bojowych są bardzo często ograniczone do podstawowych działań, takich jak ratownictwo techniczne, ewakuacja, naprawy doraźne oraz ewentualna kanibalizacja lub celowe zniszczenie uszkodzonych systemów uzbrojenia. W artykule przeanalizowano charakter i istotę zadań związanych z ratownictwem technicznym, ewakuacją oraz naprawami tymczasowymi realizowanymi w trybie doraźnym. Podkreślono kluczowe znaczenie procesu oceny sytuacji technicznej (uszkodzenia) jako głównego czynnika determinującego dalsze działania. Omówiono również możliwości wykonywania napraw doraźnych podstawowych zespołów i części systemów uzbrojenia w warunkach polowych.
PL
W artykule zostały zawarte treści związane z wybranymi problemami użycia kompanii wsparcia ugrupowanej plutonami podczas realizacji zadań wsparcia ogniowego. Ponadto zwrócono uwagę na sposób ostrzału celu rażonego całością kompanii wsparcia oraz procedury określana nastaw z uwzględnieniem plutonowych stanowisk ogniowych.
EN
The article contains rudimentary information related to the use of troop-formed mortar battery deployed on firing positions. Furthermore, the authors depict the way in which the objective is fired upon by the whole mortar battery and the procedures according to which settings are determined, taking account of troop firing positions.
10
Content available remote Wsparcie mobilności wojsk lądowych
EN
The article focuses on the issues of forces’ mobility on land forces’ terrain, taking into consideration the need of movement on roads for air force and navy units. Discussing issues relating to troops mobility is possible after dividing the whole of operational and tactical operations into operations connected with striking the opponent (manoeuvre) and movement inside the own area or zone. The force mobility as an art of war category includes all movements and change of forces deployment. Taking into consideration the goal of force movement. three kinds of movement can be differentiated: manoeuvre, relocation and transport movement. The manoeuvre is applied by forces during operations in reference to the enemy, depending on its direction it can be preceded or finished with relocation. Relocations and transport movement are conducted within the force operations on the territory of their own country. Analysing movement as a physical category and due to the means of transport used, one can distinguish its three forms: the march, transport and redeployment. The march of troops during combat operations is usually conducted on roads. One cannot exclude free movement of vehicle traffic, especially in transport movement. From the military point of view, the category that characterises the forces' movement is their mobility. It can be treated as a feature (characteristic) of a particular element of operational (combat) group and as their capability of quick relocation from one place to another. Taking into consideration the combat operation organisation, one can distinguish the tactical and operational mobility of forces. The destruction of roads and crossings always poses an obstacle for land forces’ movement. Even using the road to detour a destroyed road causes delays in relation to the movement on the main road which was initially planned. Most forces will relocate on hard surface roads. The density of road network decides on the possibility to choose a particular number of roads for vehicle traffic in a given direction. The activities connected with rebuilding destroyed roads should be treated as a set of not very complicated works, however, they are time consuming and varied. They usually require various ways to repair the road surface by specialised engineering units, sometimes even using civil road building companies.
11
Content available remote Lotnictwo w walce z naziemnymi elementami systemu obrony powietrznej przeciwnika
EN
The article features contemporary solutions concerning aviation fight against ground elements o f air defence system and changes to be observed in the nearest future. Basing on the literature of the subject and source materials, the analysis to defeat air defence by aviation in the retrospective approach has been conducted, pointing at general regularities taking place in this area, as well as modern assumptions of conducting operations aiming at defeating ground elements of enemy’s air defence system. Moreover, changes expected in this area of aviation activity in the nearest future are presented.
EN
Experiences gained from recently conducted operations show that in order for the Joint Task Force (JTF) and Combined Joint Task Force (CJTF) to meet the broad and changing range of threats and face the global security needs, joint operations, integrated by common IT networks, are necessary. Combing the results achieved in all environments, e.g. on land, sea, airspace and cyber space, and enabling each armed forces’ unit to reach an entirely new level of the operation speed, joint forces can win against equivalent non-joint force. The integration o f forces for the joint operation needs is a complex problem which is connected with creating their appropriate sets to respond to the current situations and their proper transformation to face the needs of future challenges. It also has to be assumed that both the creation and transformation depend significantly on the way the military forces are organised. The greater progress in technology and doctrine development, the more visible the shortages in organisation are. Moreover, preparing joint task forces to conducting operations is the right response to the uncertainty of the global security environment. However, the combination of uncertainty and joint aspect requires an organisation that has a much quicker response capability that the one currently existing on the operational and tactical level.
PL
Improwizowane ładunki wybuchowe tzw. IED stanowią podstawowe zagrożenie dla ludzi i sprzętu podczas działań wojsk koalicyjnych ISAF w Iraku i Afganistanie. W artykule przedstawiono rozwój nowych generacji pojazdów opancerzonych klasy M-ATV na podstawie doświadczeń wyniesionych z prowadzonych działań bojowych.
EN
Improvised explosive devices (IED) create a main threat for personnel and equipment at coalition operations of ISAF forces in Iraq and Afghanistan. The development of new generation of armoured vehicles of M-ATV class has started on the base of experience from those missions and is presented in the paper.
15
Content available remote Zaopatrywanie wojsk w amunicję w działaniach bojowych
EN
Contemporary development tendencies of troops supply systems are largely connected with the character of operations on the contemporary battlefield. The military technical progress, constant improvement of armament, fast speed and manoeuvrability of contemporary military operations increased the fighting forces’ need for different kinds of supply means, ammunition including. This significantly complicated the process of supplying them on the battlefield. It is commonly understood that only possessing adequate number of armament and ammunition is a necessary condition of conducting effective combat by brigades, units and sub-units. This ammunition, especially used during combat operations, should be systematically and in due time replenished to appropriate amounts. This requires organising an efficient system of ammunition supply which is also related with its storage and distribution according to required number and kind. Therefore, constant supply with enormous amount of ammunition and materiel (so called feeding the battlefield) can only be possible due to technical progress in transport means and organisational changes in reloading work so as transport means should be loaded as fast as possible. In order to deliver the increasing volume of ammunition without breaks or delays, technical progress and also purely military reasons prompted new solutions which should be used in supply, namely the use of pallets and containers.
PL
Nowa sytuacja geopolityczna wywołała wiele przewartościowań w sferze międzynarodowego bezpieczeństwa, a tym samym w obszarach przewidywanych zadań dla sił zbrojnych. Współczesne zagrożenia wywarły bezpośredni wpływ na uwarunkowania związane ze sposobami wykorzystania oraz możliwościami użycia wojsk lądowych. Modyfikacji uległy zasady wykorzystania wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Na współczesnym polu walki, na którym brak jest często widocznego przeciwnika, gdzie nie ma klasycznych obiektów uderzeń dla sił i środków, konieczne jest prowadzenie coraz bardziej dynamicznych i niekonwencjonalnych działań.
17
Content available remote Etapy pośrednie w strukturze działań taktycznych
EN
The article reflects significant changes going on in the area of transitional phases (TPs) in military operations on the tactical level. It is observed that the topic is a subject of many changes recently. The opinions of experts who are dealing with transitional phases are presented using different approaches. What is more, the importance of TPs accomplishment in military operations seems to be unnoticed. In the author's point of view transitional phases should be recognized as a whole and should be classified as a supplementary category, an area which combines basic categories such as defence, offence and delay operations. The TPs have a temporary character, but they assert flexibility and fluency during combat, they also allow conducting operations in a proper pace. The transitional phases appear parallel to basic tactics. Also, they connect basic tactics categories with other kinds creating the military operations to be a permanent process. Thus everything what happens on the battlefield is interconnected and inseparable. That means that transitions form one to another phase of combat and can be preceded by one or more TPs. Each successive stage can end up with transitional phases. To sum it up, the author in the article presents a suggestion how transitional phases should be classified and recognized nowadays in the theory of tactics.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z tworzeniem systemu informacji na temat właściwości gruntów w aspekcie ich pokonywania przez pojazdy wojskowe w operacjach logistycznych.
EN
In this paper authors presents the issue formation of ground information system for fast terrain crossing in logistic operations by military vehicles.
19
Content available remote Wybrane problemy planowania użycia artylerii w działaniach wojsk lądowych
EN
Decreasing artillery, in connection with high requirements of fire support, causes the need to look for solutions to increase the effectiveness if this kind of- forces. One area of modification is the planning process of artillery use. The article shows results of conducted research included in a research project entitled “Planning of Using Artillery in Land Forces Operations The aim of the research was to present a systemic solution to the problem of planning of using artillery on the brigade and unit level in current conditions. The publication contains the evaluation of the currently binding planning procedures and the directions how to improve them. A particular attention was drawn to basic activity areas of artillery command bodies during the planning process, such as defining the artillery content, possibilities and combat grouping, reconnaissance planning, fire planning, planning of introduction, deployment and artillery sub-units maneuvers, combat support and logistic service support planning. It was concluded that one should withdraw from binding instructions and methods which are significantly not up to date. Numerous procedures connected with artillery use planning should be simplified and adjusted to current needs, possibilities and conditions of conducting operations. One should also aim at resigning from complex ways of artillery task accomplishing that are connected with high use of means and assets.
20
Content available remote Wsparcie ogniowe sił lądowych, tendencje na na początku XXI wieku
EN
The article presents in a synthetic way the results of research aiming at showing the tendencies of fire support development at the threshold of the new century. The task of the research was to verify the state of fire support taking into consideration changes in military technology and experiences learned. In the first part of the article the basic research problems were presented and fire support definition was given. Then the number and role of fire support assets in last armed conflicts were described. The influence of command and reconnaissance systems modernization on the effectiveness of fire assets were shown. Also the analysis of modernization directions and development of ammunition and artillery fire systems was carried out. New aspects in tactics and the use of fire support assets were presented in the final part of the article. Close and deep fire support was briefly characterized. Also the latest problems relating to fire support coordination were discussed. The research results are fully included in the publication “Wsparcie ogniowe sił lądowych na początku XXI w. ” (“Land Forces Fire Support at the Beginning of the 21 st Century”) (research project “Tendencja - 1”, AON 2005).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.