Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia produkcyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The aim of the paper is to present the concept of a digital twin (DT) as part of the Industry 4.0 strategy. In the form of a case study, a digital twin of a production line for the processing of engine blocks is presented, which will serve as a starting point for further research in the field of digitization of production processes. The research part describes the simulation model of the production line with the representation of the material flow as a basis for the creation of a digital twin. The simulation model was used to optimize the production processes of the engine block and to verify the increase in its productivity. A case study implemented through a digital twin enables testing and analysis of changes before they are introduced into real production.
EN
The article discusses the construction and functionality of a modular line for the production of low-emission composite fuel, which was developed as part of a project cofinanced by European Funds, the aim of which was to develop an ecological, composite solid fuel intended for low and medium power boilers. The designed and built innovative production line has been tested in terms of safety requirements in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC. Based on the harmonized standards, the risk estimation algorithm was selected. The assessment covered, inter alia, mechanical, electrical and thermal hazards, hazards related to noise and processed material, and those related to control systems that perform safety functions. In order to eliminate non-conformities, technical and organizational measures increasing the safety of service were proposed.
PL
W artykule omówiono budowę i funkcjonalność modułowej linii do wytwarzania niskoemisyjnego paliwa kompozytowego, która została opracowana w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego celem było opracowanie ekologicznego, kompozytowego paliwa stałego przeznaczonego do kotłów małej i średniej mocy. Zaprojektowana i zbudowana innowacyjna linia produkcyjna została sprawdzona pod kątem wymagań bezpieczeństwa według Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Na podstawie norm zharmonizowanych dokonano wyboru algorytmu szacowania ryzyka. Ocenie podlegały m.in. zagrożenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, zagrożenia związane z hałasem i przetwarzanym materiałem oraz dotyczące systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa. W celu eliminacji niezgodności zaproponowane zostały techniczne i organizacyjne środki podnoszące bezpieczeństwo obsługi.
3
Content available remote Machine-Centric Robotics. Szybsze wdrożenie aplikacji pick-and-place? To możliwe
PL
Niezwykle precyzyjne aplikacje typu pick-and-place mogą zwiększyć wydajność i niezawodność linii produkcyjnych. Do tej pory jednak funkcjonowały one jako urządzenia odrębne od samej maszyny, co zdecydowanie ograniczało ich wydajność. Firmie B&R udaje się obecnie zmienić tę sytuację dzięki pełnej integracji sterowania robotami z systemem automatyki i wprowadzeniu nowego rozwiązania programowego.
EN
Faced with ever-increasing customer demands and global competition, companies are forced to look for production reserves, increase efficiency and productivity. Hence, the need to monitor the use of the machine park has arisen, making it possible to identify waste and production reserves in the implemented technological processes. The aim of the article is to evaluate the effectiveness of the production line of internal frame doors and to analyze the correctness of the use of selected key indicators of the production process effectiveness. This article proposes a response to the problems formulated in manufacturing companies, including practical aspects of the use of specific measures to assess the effectiveness of the use of technical infrastructure. The solutions presented in the article can be used in practice for improvements in production units.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o założeniach projektu dotyczącego opracowania i wykonania kompleksowej linii produkcyjnej odlewy ciśnieniowe o znacząco obniżonej porowatości.
EN
The basie information concerning the assumptions of the project of designing and development the complex production line of die castings of a significantly decreased porosity, are presented in the hereby paper.
PL
W ubiegłym roku w zakładzie produkcyjnym doszło do poważnego wypadku. 23-letni pracownik doznał ciężkich obrażeń. Jedną z przyczyn było prawdopodobnie samowolne przystąpienie poszkodowanego do ręcznego usuwania śmieci z taśmy przenośnika.
PL
Obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie pracownikom na terenie zakładu pracy odpowiednio przystosowanych maszyn oraz wcielenie w życie takich rozwiązań, które zminimalizowałyby ryzyko związane z ich użytkowaniem.
PL
Obecnie produkowane samochody są złożonymi i skomplikowanymi obiektami technicznymi. Celowe jest zatem zastosowanie przy ich produkcji linii produkcyjnych. Nie można również zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu stanowisk pracy.
EN
This article is an proposition to the use of contemporary CAD (Computer Aided Design) solutions for industrial infrastructure design, and to showing the many benefits of their practical use, avoiding many mistakes during the investment process, thereby increasing the quality of the creating products while reducing the costs associated with their production. The paper proposes a method of inventory of the current state and methods of spatial layout analysis of planned investment using smart databases to configure the individual manufacture slots. Presented is method of material flow analysis in the virtual model of the production line, tools for line analysis with particular focus on collision identification, job scheduling and parametric analysis of the planned installations.
PL
Sprawny przepływ produktów na liniach produkcyjnych ma ogromne znaczenie dla każdego zakładu produkcyjnego. Zważywszy na krótki cykl życia produktów, wydajność końcówki linii produkcyjnej decyduje o możliwościach produkcyjnych całego zakładu. Tak więc stanowisko do paletyzacji powinno być tak skonfigurowane, aby umożliwiało ciągły przepływ produktów przy jednoczesnej minimalizacji „martwego” czasu. Przekłada się to na weryfikację możliwości firmy w zakresie dostosowania do potrzeb kontrahentów (towar poprawnie ułożony nie jest narażony na uszkodzenie w transporcie i jest łatwiejszy do dalszej obróbki – depaletyzacji) oraz zachowanie bezpieczeństwa pracowników, gdyż źle ułożony towar może stanowić dla nich zagrożenie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny efektywności wykorzystania linii produkcyjnego sprzętu AGD. Do oceny efektywności wykorzystano podstawowy miernik w koncepcji TPM - Kompleksowego Utrzymania Maszyn, tj. wskaźnik OEE. Kalkulacji wskaźnika OEE dokonano z wykorzystaniem darmowego kalkulatora do obliczeń i symulacji wskaźnika OEE firmy Neuron dostępnego na stronie internetowej: http://www.neuron.com.pl/pliki/kalkulator_oee.zip. Analizy efektywności dokonano dla 5 dni pracy badanej linii. Następnie w oparciu o uzyskane wyniki przedstawiono również średni poziom wykorzystania OEE. Analiza wykazała, że poziom efektywności pracy linii mierzony OEE zawiera się w granicach 59,97-88,39%, co należy uznać za wynik zadawalający a nawet dobry. Decydujący wpływ na obniżenie poziomu efektywności miała dostępność czasowa linii, a w szczególności awarie wyposażenia w linii. Zaproponowano działania mające na celu ograniczenie liczby awarii. Zaproponowano skorzystanie z techniki „5 x dlaczego” celem poznania, za każdym razem, przyczyny źródłowej awarii oraz zaproponowania skutecznych działań zaradczych. Należy też w pełni wykorzystywać potencjał grup roboczych złożonych z operatorów maszyn i pracowników działu utrzymania ruchu w identyfikacji przyczyn źródłowych awarii i przeciwdziałaniu ich ponownego wystąpienia.
EN
The article presents the results in the field of assessment of the effectiveness of the use of the household appliances production line. The basic measure in the concept of TPM - Total Productive Maintenance, i.e. the OEE indicator, was used for the effectiveness assessment. OEE calculation was made using a free calculator for calculations and simulations OEE, the company Neuron, available on the website: http://www.neuron.com.pl/pliki/kalkulator_oee.zip. Effectiveness analysis were performed for 5 days of operation of the tested line. The analysis showed that the level of work efficiency of the line measured with OEE is within 59.97-88.39%, which should be considered satisfactory and even good result. The time availability of the line, in particular equipment failures in the line, had a decisive impact on the reduction of the effectiveness level. Actions have been proposed to limit the number of failures. It was proposed to use the "5 x why" technique in order to learn, each time, the causes of the source failure and to propose effective remedial actions. It is also necessary to fully use the potential of working groups composed of machine operators and employees of the maintenance department in identifying the source causes of failures and preventing their recurrence.
PL
Wykorzystując standard Ethernet do zastosowań przemysłowych, firma Rockwell Automation opracowała własny protokół komunikacyjny EtherNet/IP (Industrial Protocol). Protokół bazuje na niezmienionych podstawowych 4 warstwach (do warstwy transportowej włącznie).
EN
The following article presents an original method of resolving the problem connected with production line machines life maintenance with the use of state forecasting procedures. The research problem undertaken in this article focuses on defining and describing how to maintain a usability state for production line machinery used in industries on the example of the Philips Lighting Poland S.A. in Piła. The defined problems could probably be eliminated by shifting from a planed-preventive strategy to a state-based machinery usage strategy. To implement the second course of action it is necessary to develop suitable procedures monitoring the state of machines used in production lines, including procedures of their state evaluation and state prognosis.
PL
Artykuł przedstawia autorską metodę rozwiązania problemu wynikającego z utrzymania zdatności maszyn linii produkcyjnej przy wykorzystaniu procedur prognozowania stanu. Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez zdefiniowanie i opisanie problematyki utrzymania stanu zdatności maszyn linii produkcyjnej w zakładach przemysłowych na przykładzie Philips Lighting Poland S.A. w Pile. Zdefiniowane problemy można prawdopodobnie wyeliminować poprzez przejście ze strategii obsługiwania planowo – zapobiegawczej na strategię obsługiwania według stanu maszyn. Aby ją zaimplementować konieczne jest opracowanie odpowiednich procedur monitorowania stanu maszyn linii produkcyjnej, w tym procedur oceny stanu oraz prognozowania stanu.
14
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.4 Produkcja elementów prefabrykowanych
PL
W artykule zaprezentowano jedną z metod inżynierii jakości ‒ metodę SMED – do usprawnienia funkcjonowania maszyny pracującej na linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie branży hutniczej. Problemem, który występował na analizowanej linii produkcyjnej, to był zbyt długi czas przezbrojenia maszyny. Zastosowana metoda SMED i podjęte działania pozwoliły na wskazanie miejsc potencjalnych problemów oraz skrócenie czasu przezbrojenia maszyny.
EN
The article presents the implementation of the SMED quality engineering method to improve the efficiency of a production line in a steelworks. The problem in the production line analysed was too long of a machine retooling time. The advanced SMED method and the measures taken enabled us to pinpoint the potentially problematic areas and decrease the retooling time.
EN
The paper presents the results of research on briquetting process carried out at production scale for the management of troublesome solid waste. These trials enabled to develop a method for continuous processing of large quantities of waste and implement a production line of iron containing briquettes. The material was collected from the landfill site located on the utilization company of waste taken from Bearing Factory – Kraśnik S.A. The following binders were added to the homogenized mixture of waste: molasses, starch and two-component adhesive – dry hydrated lime with molasses. Briquetting process was carried out in an industrial production line equipped with a crusher, screen, conveyor belt, gravity storage tank and roller-briquetting machine. Briquettes with the approximate dimensions of 50×20 mm were obtained. Their mechanical properties were determined in gravitational dump tests. The best briquettes were made of a mixture of waste with starch as binder in the mass fraction of 3%, wherein the moisture content was approx. 8%. The mechanical strength of briquettes with starch meets the established requirements at the moment of production; therefore, the time-consuming seasoning before shipment to the customer was unnecessary. We concluded that the briquettes meet the criteria for metallurgical processes, and can be added – together with scrap – as feedstock for melting in a steelmaking furnace.
17
Content available remote Robot przemysłowy Kawasaki paletyzuje mrożoną cebulę w firmie FROST
PL
Firma FROST Barbara Wegenke zajmuje się produkcją mrożonych warzyw i owoców. Produkcja ta obejmuje mrożoną cebulę, cukinię oraz dynię, choć zdecydowanie produktem numer 1 jest cebula, która stanowi 90 proc. produkcji. Wytworzone produkty pakowane są w całą gamę opakowań tak, aby sprostać potrzebom klientów. W jednym z firmowych zakładów produkcyjnych – w Jarogniewicach – postanowiono zmodernizować linię produkcyjną i zainstalować robota Kawasaki do paletyzacji.
PL
Publikacja poświęcona jest zagadnieniom wykorzystania technologii GIS do modelowania linii produkcyjnej dużego zakładu przemysłowego. Modelowane warstwy GIS mają służyć zagadnieniom szeroko pojętemu przeciwdziałaniu powstania sytuacji kryzysowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Dynamika sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych posiadających duże znaczenie dla całego obszaru Polski stanowi wyzwanie nie tylko dla kadry menedżerskiej. Ze względu na rodzaj działalności procesy produkcyjne realizowane w tych przedsiębiorstwach są obarczone ryzykiem awarii mającym duży wpływ na otoczenie. Biorąc pod uwagę skalę produkcji i skalę przedsiębiorstwa musimy brać pod uwagę sytuacje niekontrolowane prowadzące do kryzysu. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom trzeba rozpoznać czynniki krytyczne przedsiębiorstwa i procesy produkcyjne. Potrzebny jest aparat badawczy i koncepcja badań nieingerencyjnych w przedsiębiorstwo. Technologia informatyczna klasy GIS – proponowana już w wielu Publikacjach naukowych przez autora referatu do zastosowania we wspomaganiu zarządzania służbami ratowniczymi – pozwala na dostarczanie informacji do wspomagania podejmowania decyzji w szerokim zakresie działań podejmowanych przez człowieka. Problem w tym jak „napełnić” GIS odpowiednimi informacjami. Niniejszy referat jest próbą odpowiedzi na postawione pytanie.
EN
The publication is devoted to issues using GIS technology to model the production line of a large industrial plant. GIS layers are modeled to serve the issues of preventing a situation of crisis related to the activities of the whole company. The dynamics of crisis in manufacturing companies with large importance for the entire region of Poland is a challenge not only for managerial staff. Due to the type of activity production processes implemented in these companies they are at risk of failure having a big impact on the environment. Given the scale of production and enterprise scale, we must take into account the situation uncontrollable leading to the crisis. To prevent such situations, you need to identify the factors critical business and production processes. You need a camera research and concept testing nonintrusive in the company. GIS Information technology – already proposed in a number of scientific publications by the author of the publication to be used in assisting emergency services management – allows you to provide information to support decision-making a wide range of activities undertaken by man. The problem is how to "fill" GIS relevant information. This publication is an attempt to answer the question.
19
Content available remote Równoważenie linii produkcyjnej na przykładzie procesu wytwórczego obuwia
PL
Przedmiotem pracy jest opis techniki równoważenia linii produkcyjnej. Narzędzie to umożliwia przydzielanie poszczególnych zadań procesu wytwórczego na stanowiska robocze, tak aby zminimalizować całkowity czas bezczynności. Szczególną uwagę poświęcono możliwościom usprawnienia otrzymanych rozwiązań.
EN
The aim of this article was to present balancing of the production line. This tool is useful to assign tasks in the manufacturing process at individual workstations in order to minimize the total idle time. Particular attention was paid to opportunities to improve the solutions obtained
PL
W 1910 roku w podkrakowskiej Skawinie kupiec Henryk Franck założył Fabrykę Surogatów Kawowych „Henryk Franck i Synowie”. Początkowo zakłady zajmowały się suszeniem, mieleniem i prażeniem cykorii, jednak już rok po rozpoczęciu produkcji asortyment rozszerzono o kawę zbożową.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.