Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 251

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alloy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Gazy osłonowe do spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów
PL
W artykule mówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
XX
The type and composition of gases used in welding of titanium, zirconium and their alloys are discussed, as well as the influence of shielding gases on welding process and quality of welded joints are described.
2
Content available remote Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
EN
The type and composition of gases used in welding of nickel, cobalt and their alloys are discussed, as well as the influence of shielding gases on welding process and quality of welded joints are described.
PL
Protezy stałe wykonane na podbudowie metalowej licowane ceramiką stanowią istotną część metod uzupełnienia braków zębowych, jakie są do dyspozycji w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Korzystne wyniki leczenia z zastosowaniem protez stałych, wykonanych ze stopu metalu i/lub ceramiki zależą w dużym stopniu od starannie przeprowadzonej diagnostyki układu stomatognatycznego, a także od właściwego zaplanowania postępowania klinicznego i laboratoryjnego. Najlepsze wyniki można osiągnąć tylko wtedy, gdy wybrany materiał na protezę stałą, a także sposób opracowania zęba będą zgodne również z oczekiwaniami pacjenta. Mimo iż rozwiązania tego typu są znane od bardzo dawna, nadal cieszą się ogromną popularnością wśród pacjentów. Spowodowane jest to bardzo dobrą wytrzymałością oraz odpowiednią estetyką, która jest bardzo ważna dla pacjentów. Wysoką estetykę uzyskuje się poprzez licowanie konstrukcji podbudowy metalowej ceramiką tlenkową, która niemal identycznie odzwierciedla twarde tkanki zęba.W pracy wykorzystano stopy firmy Dentaurum Remanium CSe, na których powierzchnię zostały nałożone warstwy opakerów w postaci proszku i pasty. Na powierzchnię stopu nałożono ceramikę firmy Vita Master oraz VM13. Próbki zostały poddane badaniu chropowatości, porowatości oraz przeprowadzono analizę pierwiastków w danym obszarze ceramiki.Przeprowadzone badania wykazują, że warstwa pośrednia (opakerowa) wpływa na połączenie stopu z ceramiką. Najlepsze rezultaty wykazuje gdy porowatość jest minimalna.Na podstawie wyników nie stwierdzono wpływu rodzaju warstwy pośredniej na wytrzymałość połączenia stopu z ceramiką. Potwierdzono, że parametr chropowatości istotnie wpływa na wytrzymałość połączenia metal-ceramika. Badania morfologiczne wykonane przy użyciu mikroskopu skaningowego SEM wykazały, że po wypaleniu zachodzą zmiany w stężeniu pierwiastków na granicy ceramika-stop.
EN
Fixed alloy and ceramic prostheses constitute an important part of remedies available at the disposal of restorative dentistry. The successful treatment with fixed prostheses made of alloy or ceramics, or a combination of both materials, depends to a large extent on the thorough diagnosis of the masticatory organ, as well as the proper planning of clinical and laboratory procedures. The best results can only be achieved if the material chosen for the permanent prosthesis and the method of developing the tooth is also adjusted to the patient’s expectations. Although this type of solution has been known for a very long time, it is still very popular among patients. This is due to very good durability and appropriate aesthetics, which is very important for patients. High aesthetics is achieved by veneering the metal framework construction with oxide ceramics that almost identically reflect the hard tooth tissues.In this work, we used the Remanium CSe alloy with layers of powder and paste applied to the surface. The samples were subjected to the roughness, porosity, as well as elemental analysis in a given area of ceramics.The conducted examinations showed that the intermediate (opaque) layer affects the connection of the alloy with ceramics. The best results were achieved when the porosity was minimal. Based on the results of the study, it was found that the type of intermediate layer did not influence the strength of the alloy with ceramics. It was confirmed that the roughness parameter significantly affected the strength of the metal-ceramic bond. Morphological studies via SEM scanning microscopy showed that after firing, changes occurred in the concentration of elements at the ceramic-alloy border.
4
Content available remote Morphology of aluminium with nickel addition on sand casting process
EN
Purpose: This research aimed to examine the morphology, elemental changes, and phase in the aluminium cast alloys with variations in nickel addition of 1%, 2% and 3%. Design/methodology/approach: Aluminium 98% was melted in sand casting process. The sand casting process was operated at 7000C and atmospheric pressure. The addition of nickel contain of 92.19% of its element. Specimens consist of 4 pieces Al-Ni with the size of 1 x 1 x 0.5 cm for morphological testing, while for phase identification testing consist of 4 pieces Al-Ni with the size of 1 x 1 x 2 cm. The morphological testing was performed using FEI Inspect S50 Scanning Electron Microscope (SEM) and the phase characterisation was conducted using Nikon ME5 Optical Microscope. Findings: The results showed that the addition of 1% nickel in the aluminium cast product could affect the morphology in granular shape with as similar size, at 2% nickel addition also has granular shape, while at 3% of nickel addition, the morphology of Al-Ni was in elongated shape. Phase identification of Al-Ni cast alloy shows that there were Al matrix with nickel that spread in grain boundary of Al. By increasing the percentage of nickel, it shows that the nickel dominated the grain boundary of Al. These results shows that Al-Ni alloy can be produced at simple route on sand casting process. Research limitations/implications: Sand casting process with 80% silica sand, 10% bentonite, 5% water. Raw material of aluminium contains of 92-99% of purity. Nickel as addition element contain of 90-92% purity. Practical implications: The addition of nickel should be prepared wisely in term of the calculation of alloying treatment because it will effect the mechanical properties of Al alloy itself. This research can be improved by varying the temperature of casting process, variation of nickel percentage, and observation of mechanical properties of Al-Ni alloy. Originality/value: Simple route of making Al-Ni alloy using sand casting method in laboratory and also the observation of nickel addition in aluminium matrix as the result of casting product.
5
EN
Treatment of metal alloys is one of the ways to affect the properties of the material. The article describes an experiment realized at FPTM UJEP when was experimentally studied the influence of alloys AlSi9CuMnNi calcium modification on some of its properties. The alloy was modified with various amounts of calcium and subsequently machining. Also hardness was measured in the resulting alloys. Machining was performed under certain cutting conditions. After machining the obtained chip was evaluated. Chip was evaluated for its shape, length and amount of chips per 100 g. Devices in FPTM laboratories were used to prepare experimental casts and to evaluate hardness and chips, like the melting furnace LAC K70/13, hardness tester Ernst AT 250X or microscope Olympus SZX 10. Experimental quantities of calcium was 0.05, 0.1 and 0.15 wt. %. Presented experiments are part of the extensive research undertaken at Faculty of Production Technologies and Management at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.
PL
W pracy omówiono podstawowe metody badawcze, wykorzystujące koncepcję pręta Hopkinsona, wykorzystywane do wyznaczania krzywych ściskania materiałów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń udarowych. Ponadto zaprezentowano opracowane i wykonane w Instytucie Transportu Samochodowego stanowisko stosowane do badania charakterystyk mechanicznych materiałów przy dużych szybkościach odkształcania. Opisana aparatura posłużyła do wyznaczenia charakterystyk naprężenia w funkcji odkształcenia wybranych stopów. Na podstawie otrzymanych wykresów można ocenić wrażliwość badanych materiałów na szybkość odkształcania.
EN
Basic experimental methods based on the Hopkinson bar concept were discussed in this paper. The methods are used to determine compressive curves of materials under impact loading conditions. Moreover, the testing stand designed and fabricated in the Motor Transport Institute was introduced. The testing stand is used to analyse mechanical behavior of a materials at a high strain rates. Described equipment was applied to estimate stress-strain curves of selected structural materials. On the basis of the obtained characteristics strain rate sensitivity may be investigated.
EN
Paper reports results of the research on the application of ammoniacal solutions (sulfate, chloride, carbonate) for hydrometallurgical treatment of smelted low-grade e-waste. Two Cu-Zn-Sn-Ag-Pb alloys were analyzed in details and discussed. Leaching of copper from the alloys was slow in sulfate solution, but the dissolution rate decreased in chloride and carbonate baths. Anodic alloys dissolution was uniform in sulfate and carbonate electrolytes, but high degradation of the material was observed in chloride bath. Chemical and phase composition of slimes and cathodic deposits produced during electrolysis were characterized. In all cases, separation of copper from other metals was found, but efficiencies of the processes were low.
EN
This paper describes the subject of brasses and the method of their production from the secondary raw materials. It focuses on two very important aspects extremely important for today’s world. The first of them is the theme of rational management of materials, particularly metallic scrap. The second issue is the growing importance of products made of brass, which in recent times get also special recognition in medicine. This article presents a proposal for a methodology for calculating the metal charge for brasses of two or more components. It turns out that by using suitable mathematical calculations one can accurately determine the amount of metal charge to obtain a product having the desired chemical composition and desired mechanical properties. Mathematical calculations are also presented in the graphical form for the visualization of dependency and a better explanation of the accepted approach.
9
Content available remote Effect of topography on wettability of rapidly solidified Al-In alloys
EN
The wettability of rapidly solidified foils of Al-In alloys containing up to 4.7 at.% of In was investigated by means of sessile-drop method and atomic force microscopy. It was found that In significantly changes wetting properties of pure Al from a hydrophobic behaviour to a hydrophilic one. The effect of topography on the wetting properties of nano-rough foils demonstrates that an increase in In content up to 0.7 at.% resulted in a transition from a homogeneous to a heterogeneous wetting behaviour when decreasing the roughness of the surface makes it more hydrophilic.
PL
Zwilżalność szybko skrystalizowanych foli stopu Al-In zawierających In do 4,7 at.% została zbadana za pomocą metody „siedzącej kropli” oraz mikroskopii sił atomowych. Określono, że dodatek In znacząco zmienia właściwości zwilżające czystego Al z hydrofobowych na hydrofilowe. Wpływ topografii na właściwości zwilżające nano-chropowatych folii przedstawia, że wzrost zawartości In do 0,7 at.% skutkuje w zmianie właściwości zwilżających z homogenicznych na heterogeniczne oraz zwiększająca się chropowatość powierzchni powoduje, że stają się one hydrofilowe.
PL
Opisano dotychczas stosowane rozwiązania w zakresie pomiaru odkształcenia i naprężenia w warstwie wierzchniej elementów umacnianych poprzez zgniot. Przedstawiono nowy, zgłoszony do opatentowania, sposób pomiaru podatności metalowych struktur cienkościennych na miejscowe, powierzchniowe odkształcenie plastyczne. Polega on na porównaniu czasu styku elementu nagniatającego z obrabianym przedmiotem cienkościennym oraz przedmiotem o dużej sztywności. Eksperyment zweryfikowano metodą elementów skończonych.
EN
This paper describes existing solutions for measuring deformations and stress in the surface layer of strain-hardened parts. It also presents a new, patent pending method of measuring susceptibility of metal thin-walled structures to a local, plastic deformation on their surface. This method compares the time of contact of an impacting element with the thin- -walled workpiece and a high-rigidity object. The experiment was verified using the Finite Element Method.
PL
Mikrostrukturę stopu A359 i kompozytu na bazie stopu A359 zbrojonego cząsteczkami SiC poddano metalograficznej ocenie ilościowej. Przedstawiono charakterystyki mechaniczne tych materiałów wyznaczone w oparciu o oryginalną zmodyfikowaną próbę niskocyklową. Zaproponowano wielokrotny przetop jako alternatywę dla innych metod recyklingu.
EN
The microstructure of alloy A359 and A359-based composite reinforced with SiC particles was quantitatively assessed. The mechanical characteristics determined by means of the modified low cycle fatigue method on these materials were disclosed. The multiple remelting process was proposed as an alternative for the other recycling methods.
EN
The article presents the results of fatigue life tests and microstructure examinations of A359 alloy matrix composites (F3S.10S and F3S.30S) containing 10 and 30wt% of SiC particles, subjected to multiple remelting by conventional gravity casting. Mechanical characteristics were determined in a modified low cycle fatigue (MLCF) test, enabling rapid estimation of fatigue life and other mechanical parameters in practice of any material. Qualitative and quantitative metallographic examinations were also carried out. The quantitative evaluation of microstructure was performed by computer image analysis. A set of geometrical parameters of the reinforcing particles, pores and eutectic precipitates present in the metal matrix was determined. The relationships between the mechanical parameters, structural characteristics and the number of remelting operations were presented. It was found that up to the fourth remelting, the mechanical characteristics, including fatigue life, are slightly deteriorated but decrease gradually in the subsequent operations of remelting. The observed effect is mainly due to the shrinkage porosity occurring as a result of gravity casting. To eliminate this defect, the use of squeeze casting process was recommended. It has also been shown that multiple remelting can be an easy and economically well-founded alternative to other more expensive recycling methods.
13
Content available remote Brazeability of Grade 2 titanium and AZ31B magnesium alloy under flux cover
EN
The article presents the basic issues related to brazing of poorly brazeable materials such as titanium and magnesium alloys. The text contains exemplary chemical compositions of fluxes used in brazing of poorly brazeable materials and presents the results of composition and technological process-related tests concerning fluxes used for brazing of Grade 2 titanium and AZ31B magnesium alloy. The article also presents the brazing properties of fluxes and test results concerning the mechanical properties of brazed joints as well as the results of metallographic examination utilising light and electron microscopy.
EN
The Faculty of Production Technology and Management is often asked by companies with a request to solve a specific technical task. One of these tasks was the analysis of aluminum alloy worsened machinability when the rods from this alloy exhibited against assumption significantly worse (longer) chips during machining. The alloy was complaint and, of course, it created economic damage. Obviously, the company was interested in the causes of this alloy behavior change that could possibly generate future complaints procedures to defend itself better, or to avoid mistakes in the production of the material. At the faculty analysis that could contribute to identifying the cause of the worsened machinability were done.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury oraz wyników badań eksperymentalnych na temat możliwości wykorzystania roztworów kwaśnych w procesach roztwarzania cyny ze stopów lutowniczych i odzysku tego metalu w procesie elektrolizy. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesów anodowego roztwarzania syntetycznego stopu cyny ze srebrem, stanowiącego układ dwufazowy. W roztworach HCl stop roztwarza się nierównomiernie, przy czym jedynie cyna przechodzi do elektrolitu, a następnie wydziela się na katodzie w postaci osadu o budowie dendrytycznej. Szlam anodowy stanowi nieroztwarzalna faza Ag3Sn. Wydajność procesu anodowego wynosiła 107 ±2 %, niezależnie od warunków elektrolizy. Wydajność procesu katodowego mieściła się w zakresie 68÷91 %, przy czym malała ze wzrostem stężenia HCl i spadkiem gęstości prądu. Całkowity odzysk metalicznej cyny ze stopu wynosił 84÷89 %. Procesy katodowej redukcji jonów cyny(II) i jonów wodorowych badano metodą woltamperometrii cyklicznej.
EN
The paper contains a review of the literature and laboratory studies on the recovery of tin from solders using acid solutions and electrowinning. The results of the anodic dissolution of two-phase tin-silver alloy were discussed. The alloy dissolved selectively in HCl solutions, where only tin ions were transferred to the electrolyte and then were reduced on the cathode producing dendritic deposits. Anode slime consisted of insoluble Ag3Sn phase. Anodic current efficiency was 107 ±2 % regardless of the electrolysis conditions. Cathodic current efficiency was in the range of 68÷91 %; it decreased with both increased HCl concentration and decreased current density. Total recovery of metallic tin from the alloy was 84÷89 %. Cathodic reduction of tin(II) and hydrogen ions was also investigated using cyclic voltammetry.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz magnetycznych kompozytów otrzymanych na bazie stopu o składzie chemicznym Fe67Co10Ni1W2B20 i żywicy epoksydowej. Badane próbki miały kształt walców oraz posiadały ten sam udział objętościowy żywicy epoksydowej (klej Epidian 100). Wytworzony stop o składzie chemicznym Fe67Co10Ni1W2B20 został niskoenergetycznie rozkruszony w moździerzu, a następnie poddany analizie sitowej i podzielony na trzy frakcje: 20-50 µm, 50-100 µm oraz 100-200 µm. Tak otrzymane proszki stopów zostały połączone z żywicą epoksydową. Określono wpływ wielkości cząstek proszku i osnowy na właściwości magnetyczne kompozytów.
EN
The paper presents the results of the structural and magnetic studies of composites obtained on the Basic of the alloy Fe67Co10Ni1W2B20 and epoxy resin (glue Epidian 100). The resulting alloy with chemical composition Fe67Co10Ni1W2B20 was low-energy crushed in a mortar, and then subjected to a sieve analysis and divided into three fractions: 20-50 microns, 50-100 microns and 100-200 microns. The thus obtained alloy powders were combined with an epoxy resin. Were identified: powder particle size and the magnetic properties of the matrix composites.
EN
Fe–23wt.%Mn–3wt.%Si–3wt.%Al alloy was cast, homogenized at 1150ºC, hot-rolled at temperatures between 1200ºC and 900ºC and next cold-rolled from 5% up to 40% reductions in thickness. Microstructure and texture of this alloy, which has a low stacking fault energy, were defined after cold-rolling. Investigation of transmission electron microscopy and X-ray diffraction showed that mechanical twinning and martensitic transformations (γfcc→εhcp and γfcc→εhcp→α′bcc) took place during cold-rolling. The crystallographic Shoji-Nishiyama (S-N) {00.2}ε║{111}γ, <11.0>ε ║ <110>γ and Kurdjumov-Sachs (K-S) {111}γ║{101}α’, <101>γ║<111>α’ relations between martensite (ε, α’) and austenite (γ), were found in the coldrolled material.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań mikrostruktury i tekstury otrzymane dla stopu Fe–23%Mn–3%Si–3%Al (% masowe). Po odlaniu wlewek homogenizowano przy temperaturze 1150ºC, walcowano na gorąco w zakresie temperatur 1200ºC-900ºC i następnie walcowano na zimno do odkształceń od 5% do 40%. Wyniki badań uzyskane przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej i metod dyfrakcyjnych wskazują, że podczas odkształcenia plastycznego na zimno w stopie zachodzi mechaniczne bliźniakowanie i przemiana martenzytyczna. Występują zależności krystalograficzne pomiędzy austenitem (faza γ) i martenzytem (faza ε i faza α’), które opisują zależności: Shoji-Nishiyama {00.2}ε || {111}γ, <11.0>ε || <110>γ i Kurdjumowa-Sachsa {111}γ || {110}α, <110>γ || <111>α.
PL
Przeprowadzono próby otrzymywania powłok kompozytowych Ni-P/SiC na stopach magnezu AZ91D. Jako warstwy pośrednie naniesiono: powłokę cynkową metodą cementacyjną oraz powłokę Ni-P w procesie autokatalitycznym. Powłoki scharakteryzowano pod względem składu i morfologii. Określono mikrotwardość poszczególnych warstw oraz przeprowadzono testy szczelności układu wielowarstwowego.
EN
Ni-P/SiC composite coatings were deposited on AZ91D magnesium alloys. Two interlayers were used: zinc was deposited by cementation, while Ni-P layer was obtained by electroless deposition. Zinc and nickel plating solutions should contain fluoride ions in order to protect the alloy against corrosion due to the formation of a sparingly soluble magnesium fluoride. Composition and morphology of the individual layers were described. The presence of SiC significantly increased the microhardness of the alloy surface, but porosity of the coatings and large potentials differences between the individual layers and the alloy substrate lead to the galvanic corrosion of magnesium.
PL
W artykule wskazano możliwość ekonomicznego konstruowania bezpiecznych w eksploatacji ścian szczelnych z wyciskanych rur kształtowych. Konstrukcja taka zmniejsza czterokrotnie liczbę spoin i wielokrotnie zmniejsza naprężenia własne. Przedstawiono liczne zalety takiego rozwiązania, zmniejszającego awaryjność kotłów.
EN
The work presents the possibility of economical construction of safe in exploitation leak tight walls that are made of extruded pipes of dedicated shape. The suggested construction process reduces the number of welds fourfold and reduces significantly residual stresses. The work presents the numerous advantages of the solution that increase the reliability of boilers.
20
Content available Machinability of modified AlSi7Mg0,3 alloy
EN
Al Alloys have an important position in the industry, mainly in the automotive and aerospace industries. One important group is silumins (Al-Si alloys). Al-Si alloys are the leading casting alloys based on aluminum. Machining of aluminum alloys is currently frequently used and it is an important area of production. This paper deals with an experiment that was conducted at the Faculty of Production Technology and Management, University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, where alloy AlSi7Mg0,3 was experimented upon. Samples were made for processing from the master alloy AlSi7Mg0,3, subsequently unmodified and modified of Sr, Ca and Sb. This paper describes the evaluation of hardness, chip and tool wear in terms of how modification by Sr, Ca and Sb may affect analytical values.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.