Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adhesive layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano geometryczną konstrukcję tabliczek samoprzylepnych w kształcie litery W i ich przekroje w blokach książek, które uzupełniono zeszytami o różnej liczbie stron. Opisano kalkulację kosztów technologicznych klejowych kompozycji polimerowych nakładanych na grzbiety bloków książek w kształcie litery W. Taki sposób nakładania kleju przyczynia się do zminimalizowania kosztów jego obiegu na jednostkę produkcji, które są niezbędne, a jednocześnie wystarczające, aby proces technologicznego klejenia nasady bloków książki przebiegał właściwie. Wyniki badań pomagają wyjaśnić i obniżyć normatywne wskaźniki kosztu kompozycji klejowych, występujących w przemyśle poligraficznym, w celu zaoszczędzenia drogich materiałów wiążących.
EN
The geometric construction of W-shaped adhesive plates and their cross-sectional areas in book blocks, which are completed with notebooks with different number of pages, has been studied. The calculation of technological costs of adhesive polymer compositions for edging W-shaped roots of book blocks is presented. It contributes to the minimum circulation costs of glue per unit of output, necessary and sufficient for the technological process of bonding the root of the book blocks. The results of the research will help to clarify and reduce the regulatory costs of adhesive compositions existing in the printing industry, in order to save expensive binding materials.
PL
Przedstawiono wyniki badań modyfikacji warstwy adhezyjnej/klejowej biopolimerami (etyloceluloza, zeina) oraz napełniaczami mineralnymi (bentonity) dokonanej w celu poprawy właściwości barierowych laminatów zawierających folię polietylenową. Stwierdzono, że 10-proc. dodatek substancji barierowej do układu adhezyjnego pozwala na zmianę przenikalności tlenu przez laminaty o 34–42% w porównaniu z wyjściową folią polietylenową. Zawartość tlenu w opakowaniach przygotowanych na bazie zmodyfikowanej warstwy adhezyjno-barierowej uległa zmianie, co pozwoliło na zmianę barierowości o 6–27% w odniesieniu do opakowania kontrolnego (bez modyfikacji kleju). Dodatek etylocelulozy oraz bentonitów do warstwy adhezyjnej spowodował poprawę wytrzymałości folii na delaminację o 10–29%, podczas gdy dodatek zeiny przyczynił się do całkowitego rozwarstwienia otrzymanych laminatów.
EN
Surface of polyethylene (PE) film was modified by covering with an adhesive consisting of biopolymers (Et cellulose, zein) and mineral fillers (bentonites) to improve its barrier properties. The 10% addn. of the barrier material to the adhesive system resulted in an increase in the O₂ barrier properties of laminates by 34–42% compared to the initial PE film. The O₂ content in the packagings prepd. by using the modified adhesive layer decreased by 6–27% as compared to the unmodified adhesive control. The addn. of Et cellulose and bentonite to the adhesive layer resulted also in improving the mech. properties of the PE film by 10–29%, while the addn. of zein resulted in the film delamination.
3
Content available remote Modelowanie spoin połączeń klejowych w obliczeniach MES
PL
Rosnące zastosowanie konstrukcyjnych połączeń klejowych wymaga umiejętności obliczania ich wytrzymałości. W tym celu szeroko stosowane są obliczenia numeryczne MES. W pracy przedstawiono problemy modelowania spoin połączeń klejowych elementami typu solid w obliczeniach MES. Zaproponowano również metodykę określania parametrów elementu typu cohesive do modelowania spoin klejowych na podstawie badań wytrzymałościowych kleju. Przeprowadzono porównawcze obliczenia MES, w których spoiny modelowano elementami płaskimi i elementami typu cohesive. Wykazano, że stosowanie elementów typu cohesive może być bardziej przydatne do analizy wytrzymałościowej klejonych struktur niż do analizy wytrzymałości spoin klejowych.
EN
An increased usage of application of adhesive bonds takes necessary to calculate their strength. In order to do it, the FEM numerical calculations are universally used. The problems of modeling of adhesive layer by solid elements for FEM calculations are presented in this paper. The method that determines cohesive element parameters is also suggested on the basis of adhesive strength testing. The comparative FEM calculations are conducted where adhesive layer is modeled by 2D elements and cohesive element. It was proved that using of cohesive elements is more useful for an analysis of adhesively bonded structures; nevertheless it is less useful for an analysis of adhesive layer strength.
4
Content available remote Thermal aspects of filling gaps and loss in concrete pavement repair
EN
The paper summarizes the thermal aspect of bonding between engineering materials of different coefficients of thermal expansion. In such connections, there are thermal stresses generated. They may cause relevant decay of the mechanical properties of the bond under normal service temperatures. The experimental results show relevant influence of the temperature on bond performance, especially on durability of bonding in relation to the work under elevated variable temperature. The right selection of materials allows for increasing durability of connections. Mechanical properties of polyurethanes are stable in a wide temperature range over their glass transition temperature (occurring below –30°C), in opposite to epoxy resins, which glass transition temperature can be located in the range of environmental temperatures.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia połączeń materiałów konstrukcyjnych o różnych współczynnikach rozszerzalności termicznej. W przypadku takich połączeń generowane są naprężenia termiczne. Mogą one spowodować istotne zmiany właściwości mechanicznych połączenia w normalnych temperaturach pracy. Wyniki doświadczalne wykazują istotny wpływ temperatury na wytrzymałość połączenia, zwłaszcza w aspekcie jego pracy w zmiennych temperaturach. Odpowiedni dobór materiałów, pozwala na zwiększenie trwałości połączenia. Właściwości mechaniczne poliuretanów są stabilne w szerokim zakresie temperatur powyżej ich temperatury szklenia (występującej poniżej –30°C), co jest w opozycji do żywic epoksydowych, których temperatura szklenia może występować w zakresie temperatur środowiskowych.
PL
Połączenia klejowe charakteryzuje ograniczona trwałość zmęczeniowa. W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych połączeń zakładkowych prostych obciążonych na ścinanie, połączeń czołowych obciążonych na odrywanie oraz połączeń czopowych walcowych obciążonych na ścinanie. Próbki wykonano ze stali St3. Powierzchnie próbek przygotowano do klejenia poprzez piaskowanie i przemywanie benzyną ekstrakcyjną. Próbki klejono klejem epoksydowym Epidian 57 utwardzanym trietylenotetraaminą w temperaturze 60°C. W badaniach zmęczeniowych próbki obciążano obciążeniem zmiennym o wartości maksymalnej równej 0,5 wytrzymałości doraźnej badanych połączeń. Najwyższą wytrzymałość zmęczeniową wykazały połączenia czopowe walcowe, gorszą zakładkowe, a najmniejszą czołowe. Metodą elementów skończonych obliczono rozkłady naprężeń w spoinach badanych połączeń pod obciążeniem niszczącym i maksymalnym cyklu zmęczeniowego. W obliczeniach uwzględniono nieliniowe właściwości kleju i klejonych elementów. Stwierdzono różniące się rozkłady naprężeń w spoinach badanych połączeń - np. maksymalne naprężenia normalne w spoinach połączeń czopowych walcowych miały wartość ujemną i to mogło być przyczyną dużej trwałości zmęczeniowej takich połączeń. Wykazano, że nie ma liniowej zależności między obciążeniem a wartością maksymalnych naprężeń w spoinach połączeń zakładkowych. Stwierdzono wyraźną zależność trwałości zmęczeniowej spoin klejowych od rodzaju połączenia - kształtu i sposobu obciążenia.
EN
The glue joints are characterized by limited fatigue life. The paper presents the results of fatigue research of simple butt joints subjected to shear, simple butt joints subjected to tension, and cylindrical pin joints subjected to shear. The samples were made of St3 steel. The glued surfaces were prepared for gluing by sand blasting and extraction naphtha washing. The samples were glued the epoxide adhesive Epidian 57 cured at a temperature 60°C. In fatigue tests, the samples were loaded with pulsating load which maximal value was equal to 0.5 of the breaking load. The cylindrical pin joints proved the prime fatigue life, lesser simple single lap joints, and the worst simple butt joints. The stresses in adhesive layers of the tested samples were calculated for destructive load and maximal pulsating load by means of finite elements method. The nonlinear properties of adhesive and glued materials were taken into consideration in the calculations. It was found that varied stresses distribution was in adhesive layers of the examined joints. The maximal normal stresses in adhesive layer of cylindrical pin joint were negative and it possibly was a cause of good fatigue life of such joints. It was pointed out that there is no linear dependence between maximal load values of joints and maximal stress values in adhesive layers of simple single lap joint. It was found that the fatigue life of adhesive layers was essentially depended on a type of joint – on shape and loading type.
PL
Przedstawiono metodę prognozowania wytrzymałości konstrukcyjnych połączeń klejowych obciążonych na ścinanie, wykorzystującą MES. Omówiono sposób określania właściwości mechanicznych materiałów połączenia klejowego, oraz zasadę tworzenia modeli numerycznych badanych połączeń klejowych. Potwierdzono przydatność zaproponowanej metody do zastosowania w obliczeniach inżynierskich.
EN
The paper presents a method, based on FEA, for calculation of strength of adhesive joints subjected to shearing. Additionally, a method determining mechanical properties of adhesive layers and a rule of numerical modelling of adhesive bonds was proposed.
PL
Połączenia klejowe charakteryzuje ograniczona trwałość, w tym również zmęczeniowa. Celem przeprowadzonych badań było poszukiwanie zależności między trwałością zmęczeniową połączeń obciążonych na ścinanie a wartością maksymalnych naprężeń występujących w spoinach takich połączeń obciążonych zmęczeniowo. Wyznaczono eksperymentalnie wytrzymałość doraźną i trwałość zmęczeniową połączeń klejowych jedno- i dwuzakładkowych. W badaniach zmęczeniowych, próbki obciążano cyklem odzerowotętniącym, którego maksymalna wartość była równa 0,35 wartości obciążenia niszczącego. Próbki klejono klejem epoksydowym Epidian 57, utwardzanym trietylenotetraaminą w temperaturze otoczenia lub 60°C. Stosowano dwa sposoby przygotowania powierzchni do klejenia: trawienie lub schropowacanie płótnem ściernym oraz dwie grubości spoin klejowych 0,2 i 0,03 mm. Metodą elementów skończonych obliczono naprężenia w spoinach badanych próbek przy obciążeniu niszczącym i maksymalnym cyklu zmęczeniowego. Obliczenia prowadzono przy uwzględnieniu nieliniowych właściwości kleju i klejonych blach. Dla przeprowadzenia takich obliczeń niezbędne było wyznaczenie krzywych naprężenie-odkształcenie kleju i klejonych materiałów. Oceniono, jak zmiana obciążenia wpływa na zmianę maksymalnych naprężeń w spoinach oraz co wpływa na trwałość zmęczeniową połączeń klejowych. Wykazano, że nie występuje proporcjonalna zależność między wartością maksymalnych obciążeń połączenia a wartością maksymalnych naprężeń w spoinie klejowej. Stwierdzono, że trwałość zmęczeniowa spoin klejowych zależy istotnie od rodzaju połączenia, grubości spoiny i wartości maksymalnych naprężeń w spoinie, występujących w trakcie cyklu zmęczeniowego.
EN
The glued joints are characterized by limited durability and limited fatigue life. The search of relationship between fatigue life of joints subjected to shear and the values of maximal strengths in adhesive layers were the object of investigations. The immediate strength and the fatigue life were determined in experimental tests by means of simple single lap joints and simple double lap joints. In fatigue tests, the samples were loaded with pulsating load which maximal value was equal to 0.35 of the breaking load. The samples were glued with the epoxide adhesive Epidian 57 cured in room temperature or temperature 60°C. Two procedures of glued surfaces preparation (pickling or roughening by means of abrasive paper) and two thicknesses of adhesive layers were applied. The stresses in adhesive layers of the tested samples were calculated for destructive load and maximal pulsating load by means of finite elements method. The nonlinear properties of adhesive and glued sheets were taken into consideration for calculations. It was required to determine load-extension curves of adhesive and glued materials for these calculations. It was evaluated how the load change affected the change of maximal stresses in adhesive layers and what had an effect on fatigue life of glued joints. It was pointed out that it is not linear dependence between maximal load values of joints and maximal stress values in adhesive layers. It was found that the fatigue life of adhesive layers was essentially dependent on a joint type, adhesive layer thickness, and the maximal stress values in adhesive layers during fatigue stress cycle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.