Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  animal production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Oceniono wpływ naturalnych sorbentów w diecie świń na emisję zanieczyszczeń gazowych, takich jak NH3, CH4 i CO2, oraz zawartość biogenów w oborniku, monitorując parametry mikroklimatu w chlewni. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że sorbenty obniżyły poziom uwalnianych zanieczyszczeń. Najniższe stężenie NH3 uzyskano w grupie A, a CH4 w grupie B. Analiza biogenów w kale wykazała niewielkie różnice wartości. Agregacja naturalnych sorbentów oraz dodatek gliceryny znacznie zmniejszył ich zapylenie. Wyniki badań wskazują, że stosowanie naturalnych sorbentów w diecie świń może skutecznie zmniejszyć presję gospodarstw na środowisko.
EN
Three groups of pigs (2 exptl. and 1 control) were fed with fodder supplemented with 1.5% mixt. of bentonite and montmorillonite or zeolite and clinoptilolite. The redn. of NH3, CH4 and CO2 emission, total and respirable dust concn. in the piggery, K, P, N content in animal faeces, as well as sorption capacity of sorbent mixts. in relation to NH3 were detd. The results were compared with the anal. performed for pigs fed without additives. A significant redn. in CH4 (20.44 and 29.37%) and NH3 (8.82 and 11.91%) emissions was found. The research suggests that natural sorbents based on bentonite and zeolite may be safe additives that can significantly reduce the negative impact of intensive pig farming on the environment.
EN
The increasing number of the population and the related intensification of animal-origin food production are indicated as the source of climatic changes. The present paper contains the information concerning the impact of animal production on anthropogenic emission of greenhouse gases (GHG). A special attention was paid to the problems connected with milk production. The selected methods for mitigation of GHG emission, derived from dairy farms, were presented. The recent part of the paper was dedicated to the comparison of energy consumption in automatic (AFS) and conventional (CFS) feeding systems and the potential profits, resulting from the application of automatic feeding systems.
PL
Rosnąca liczba ludności i związana z tym intensyfikacja produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego wskazywane są jako źródło zmian klimatycznych. W niniejsze pracy zawarto informacje dotyczące wpływu produkcji zwierzęcej na antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych (GHG). Szczególną uwagę poświecono kwestiom związanym z produkcją mleka. Przedstawiono także wybrane metody łagodzenia emisji GHG pochodzącej z gospodarstw mlecznych. Ostatnią część pracy poświęcono porównaniu energochłonności automatycznych (AFS) i konwencjonalnych (CFS) systemów żywienia oraz potencjalnym korzyściom wynikającym z użytkowania automatycznych systemów żywienia.
3
Content available remote Estimation of the level of greenhouse gas emissions in animal production
EN
The aim of the present paper is to show the level of greenhouse gases’ emission coming from animal production in Poland. The animal production in 2015 was a source of 39.8 % of GHG emissions of which 30.7 % came from intestinal fermentation and 9.1% derived from animal manure. The animal production has also its share in the emissions resulting from the energy consumption in agriculture; therefore, its participation in the total GHG emission is equal to ca. 50%. Factors affecting the level of greenhouse gases’ emissions include: the species, animal breed, performance stage, housing and feeding system and also, the way of natural manure management. The foreign literature review shows the chosen methods of GHG emission measurements. The direct methods such as respiration chambers are expensive and labour-consuming; therefore, the indirect methods have been also presented, e.g. the estimation of methane emissions, produced by the dairy cattle, based upon the fatty acid profile in milk.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wielkości emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej w Polsce. Produkcja zwierzęca w 2015 r. była źródłem 39,8 % emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa, przy czym 30,7% to fermentacja jelitowa, 9,1% pochodziło z nawozów naturalnych. Produkcja zwierzęca, w ramach zużycia energii w rolnictwie ma także swój udział w emisjach, dlatego łącznie jej udział w całkowitej emisji GHG wynosi około 50%. Do czynników mających wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych zaliczamy: gatunek, rasę zwierząt, fazę użytkowania, system utrzymania i żywienia a także sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. W wyniku przeglądu literatury zagranicznej przedstawiono wybrane metody pomiaru emisji GHG. Metody bezpośrednie, takie jak komory respiracyjne, są drogie i pracochłonne, dlatego przedstawiono także metody pośrednie, np. szacowanie emisji metanu przez krowy mleczne na podstawie profilu kwasów tłuszczowych.
EN
The biogas production constitutes one of renewable energy sources (RES) . In addition, wastes are preferred for energy production. In the case of some wastes, e.g. poultry manure, it is difficult to conduct anaerobic digestion in monofermentation. The aim of this work was to plan the biogas plant, in which the main substrate is the waste from a poultry farm. The scope of work included: preparation of a biogas plant technological project, determining the amount of biogas and methane that can be produced annually on the example of the selected poultry farm, performing the energy and financial calculations for the current conditions prevailing on the renewable energy market in Poland. The installation project assumed the location of a biogas plant at an existing poultry farm – the source of the substrate. The micro-biogas plant includes a fermentation tank with a capacity of 500 m3 and storage of digestate pulp with a capacity of 700 m3. The assumed power biogas plant will generate 112 kW of electricity and 120 kW of heat. The installation will operate in a single-stage mesophilic technology (39 °C), which will avoid incurring additional costs related to heating and the construction of additional fermentation tanks. The use of poultry manure by anaerobic digestion provides benefits through biogas technology. It is necessary to examine the technology in terms of biogas production, which is carried out under better sanitary and environmental conditions. This work was undertaken to investigate the environmentally friendly removal of poultry manure through biogas technology to obtain the best economic effect, and employ it further, e.g. as a fertilizer.
PL
Prognozowanie emisji amoniaku dla wybranej fermy drobiu wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego uwzględniając warunki utrzymania drobiu. Prowadzona analiza danych dla przyjętych parametrów fermy wskazuje, że wielkość uwalnianego amoniaku nie jest zgodna z kryteriami określonymi w przepisach krajowych.
EN
NH3 emission from a poultry farm were predicted from anal. data by using a computer program, taking into account the condition of poultry keeping. The predicted NH3 release was higher than allowed by actual regulations.
7
Content available remote Produkcja i konsumpcja mięsa w aspekcie zrównoważonego rozwoju
PL
Wśród produktów pochodzenia zwierzęcego najwięcej kontrowersji co do roli w diecie człowieka budzi obecnie spożywanie mięsa. Traktowane jest ono zwykle jako pokarm prestiżowy, świadczący o dobrobycie i zamożności społeczeństwa, ze względu na zawartość pełnowartościowego białka o korzystnych dla organizmu człowieka proporcjach aminokwasów, pełni obok mleka i jaj istotną rolę w gospodarce żywnościowej. Globalny rozwój gospodarczy prowadzi do wzrostu popytu na żywność oraz zmian we wzorcach konsumpcji mięsa i jego przetworów. Pokrycie zapotrzebowania na mięso jest motorem intensyfikacji produkcji zwierzęcej, co pociąga za sobą wzrost pogłowia zwierząt i zwiększenie ich presji na środowisko. Nadmierna i niezrównoważona konsumpcja mięsa to jednak nie tylko zagrożenie dla funkcjonowania zrównoważonego rozwoju, ale także dla dobrostanu człowieka. Spożywanie nadmiaru mięsa to jedna z potencjalnych przyczyn chorób cywilizacyjnych.
EN
Out of all animal products, the most controversial is consumption of meat and its role in human diet. This is in spite of the fact that from times immemorial meat is treated as prestigious food reflecting the condition of the society. Due to the contents of valuable proteins, with proportions of amine acids beneficial for the human organism, meat, just like milk and eggs, plays an important role in food economy. The global economic development leads to increased affluence, higher demand for food and changes in models of food consumption, with growing intake of meat and its products. The necessity to satisfy the demand for meat in the dynamically growing human population is a driving factor for intensifying livestock production, which consequently leads to increasing livestock populations and related environmental pressure. Excessive and unsustainable consumption of meat does not only pose hazard for effective sustainable development, but also carries risks to people’s well-being, as one of the potential causes for diseases of affluence.
EN
Analysis of patent solutions and research of scientific-research literature in the field of grain processing with technical devices, e.g. kneaders in relation to the quality and digestibility in feed doses of the obtained syrup for the development of beef and dairy cattle was performed. Assumptions of the development trend of feed production, new technologies based on grain, which allow improvement of the quality of feed and reliability of technological lines of animal nutrition, reduce energy consumption, reduce losses were presented. In this regard, reduction of the cost of producing feed compared for example to the production of fodder beet or sugar beet from 1.5 to 2 times is possible.
PL
W artykule dokonano analizy rozwiązań patentowych i badań literatury naukowo-badawczej, w zakresie przygotowania pasz treściwych. Przedstawiono metody obróbki ziarna urządzeniami technicznymi (np. gniotownikami) w odniesieniu do jakości i strawności dawek pokarmowych dla bydła opasowego i mlecznego. Określono odpowiednie dawki pokarmowe otrzymanego syropu. Przedstawiono założenia dotyczące tendencji rozwoju produkcji pasz oraz nowych technologii bazujących na ziarnie zbożowym, pozwalające poprawić jakość karmy i niezawodności pracy linii technologicznych żywienia zwierząt, zmniejszyć energochłonność i obniżyć straty. W związku z tym, możliwie jest obniżenie kosztów produkcji karmy w porównaniu np. z produkcją buraków pastewnych lub cukrowych (od 1,5 do 2 raza).
EN
Indoors microclimate defines organism living conditions and affects efficiency of animal production. Microclimate is an important component of the atmospheric air , which is characterized by a higher concentration of harmful gases during animal production. The paper presents the results of the use of preparations containing beneficial microorganisms in the autumn season to minimalize their content in livestock.
PL
Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa zależy między innymi od sprawnie działającej infrastruktury komunalnej, obejmującej urządzenia (m.in. sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi, a także urządzenia z zakresu gospodarki odpadami) oraz instytucje usługowe (przedsiębiorstwa komunalne). Rozwój produkcji zwierzęcej jest zależny od dostępności wody o jakości wymaganej przepisami, odbioru ścieków z gospodarstwa oraz możliwości łatwego i szybkiego dojazdu. Projektując inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji, jak i eksploatując już zrealizowane, należy zwrócić uwagę na jakość dostarczanej wody i awaryjność wykonanych systemów. Odnośnie do dróg rolniczych, w wielu przypadkach konieczne jest dokonanie scaleń i opracowanie nowego układu pól i dróg. W obu przypadkach istnieje ścisły związek między kosztami inwestycji i eksploatacji a opłacalnością produkcji zwierzęcej. Analizując dotychczasowy rozwój infrastruktury komunalnej na wsiach i rozwój produkcji zwierzęcej, można dostrzec znaczne dysproporcje w dynamice rozwoju tych dwóch kierunków. Jednocześnie rozwój ten odbywa się z różną intensywnością, w zależności od regionu Polski. Tylko równomierny wzrost intensywności omawianych kierunków rozwoju gospodarczego będzie rękojmią zapewnienia wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach europejskim i światowym.
EN
At the municipal infrastructure consists of basic equipment, buildings and service institutions neces-sary for the proper functioning of the economy and society. Included in the total technical infrastructure consists of, among other things, water supply and sanitation and waste management while transport infrastructure – roads, including agricultural and municipal roads. Development of livestock production is dependent on the availability of water required quality regulations, sewage from the farm and the possibility of easy and quick access. Designing investment in water supply and sanitation as well as exploiting already completed should pay attention to the quality of the water supply and failure made systems. Regarding agricultural roads in many cases it is necessary to merge and develop a new system of fields and roads. In both cases there is a close relationship between investment and running costs and profitability of livestock production. Analyzing the current development of municipal infra-structure in rural areas and the development of livestock production can be seen considerable dispari-ties in the dynamics of the development of these two directions. At the same time this development takes place with varying intensity depending on the region Polish, which confirms percent used EU funds. Only the steady increase in the intensity of these lines of action, economic development will pledge to ensure the growth of competitiveness of Polish agriculture in the World and European markets.
PL
Jednym z najważniejszych działów rolnictwa jest produkcja zwierzęca. Jej znaczenie wynika z możliwości uzyskania od zwierząt różnorodnych surowców, wśród których dominuje mięso. Integralnym elementem chowu zwierząt jest powstawanie odchodów na terenie gospodarstwa. Z tego względu należy prowadzić działania mające na celu nie tylko ograniczenie możliwości ich negatywnego wpływu na środowisko, ale także zadbać o wykorzystanie ich potencjału nawozowego.
EN
Animal production is considered to be one of the most important sectors in agriculture. This is due to the fact that there is a number of animal products that can be obtained from animal feedstock. Animal husbandry - as an integral element of animal production - generates significant quantities of livestock manure that can have negative impacts on the environment. Therefore, there is a need to undertake actions that would allow reduction of negative impacts and use of livestock manure as a fertilizer.
PL
Praca w sektorze produkcji zwierzęcej związana jest z codziennym narażeniem na różnorodne szkodliwe czynniki biologiczne, w tym bakterie, grzyby, ich fragmenty i metabolity, a także alergeny i toksyny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Czynniki te mogą powodować u osób eksponowanych zoonozy (np. ptasia grypa, borelioza) oraz choroby o podłożu alergizującym i immunotoksycznym (np. alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i zespół toksyczny wywołany pyłem organicznym). W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych niekorzystnych efektów zdrowotnych, niezbędne jest podjęcie przez pracodawców odpowiednich działań prewencyjnych i profilaktycznych.
EN
Working in the animal production sector is associated with daily exposure to a variety of harmful biological agents including bacteria, fungi, their fragments and metabolites, viruses, allergens and toxins of plant and animal origin. All these agents may cause zoonoses (e. g. avian influenca, borreliosis) as well as allergic and immunotoxic diseases (e.g. allergic alveolitis, organic dust toxic syndrome) in exposed individuals. To decrease a risk of such adverse health outcomes, both a proper prevention and control measures should be introduced by employers m each occupational environment.
PL
Celem pracy było określenie sposobu gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się nawozu wytworzonego w gospodarstwie. Badaniami objęto 265 gospodarstw ekologicznych, zarówno w okresie przestawiania, jak, już ze statusem ekologicznym. Gospodarstwa spełniały wymagania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono na terenie całej Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim. W województwie dolnośląskim ze względu na duże powierzchnie gospodarstw obsada wynosiła zaledwie 0,07 DJP · ha–1. Natomiast w województwach małopolskim i warmińsko-mazurskim wartość ta kształtowała się w przedziale od 0,90 do 0,96 DJP·ha–1. Średnia ilość azotu wprowadzonego wraz z nawożeniem organicznym w województwach dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim wynosiła odpowiednio 6,11, 81,26 i 76,23 kg · ha–1. Dla fosforu wartości te wynoszą 2,51, 17,04 i 16,34 kg · ha–1, a dla potasu 11,13, 75,68 i 72,57 kg · ha–1. Istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości materii organicznej i składników pokarmowych w glebach użytkowanych ekologicznie, dlatego dla realizacji filozofii rolnictwa ekologicznego należy wspierać rozwój gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w połączeniu ze zwierzęcą.
EN
The aim of this study was to analyze of management of plant nutrient in organic farms. The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, that is, where the manure is used to fertilization of plants. The study included 265 organic farms, both in conversion as well as certificated farms. The study was conducted throughout the Polish, mainly in the Malopolska Province, Warmia and Mazury, Mazovia and Silesia. In Lower Silesia due to the large areas of farm value was only about 0.07 LU · ha–1. However, in the Małopolskie and Warmia-Mazury value ranged from 0.90 to 0.96 LU · ha–1. Average amount of nitrogen introduced with an organic fertilizer in Lower Silesia, Malopolska and Warmia-Mazury was respectively 6.11, 81.26 and 76.23 kg · ha–1. For phosphorus, these values are 2.51, 17.04 and 16.34 kg · ha–1 and 11.13 for potassium, 75.68 and 72.57 kg · ha–1. There is a real risk of permanently reducing the amount of organic matter and nutrients in soils organically, so to implement the philosophy of organic farming, to support the development of crop production farms combined with animal production.
PL
Celem badań było określenie związku między nakładami pracy ponoszonymi na obsługę zwierząt a wielkością produkcji zwierzęcej. Analizą objęto 40 ekologicznych gospodarstw rolnych położonych na terenie Polski Południowej, w których utrzymywano zwierzęta inwentarskie. Dane dotyczyły roku 2011. W celu analizy porównawczej badane obiekty podzielono na grupy 4 grupy obszarowe. Obliczono wielkość i strukturę nakładów pracy, wielkość i strukturę wytworzonej produkcji oraz wykorzystując analizę statystyczną, określono zależność występującą między tymi dwoma zmiennymi.
EN
The objective of this paper was to determine relations between the work inputs incurred on the handling of animals and the size of animal production. The analysis covered 40 ecological agricultural farms located on the territory of the South Poland, where livestock animals were held. Data concerned 2011. The investigated facilities were divided into 4 area groups for the purpose of the comparative analysis. The size and structure of work inputs, the size and structure of production were calculated and the relation occurring between those two variables was determined with the use of the statistical analysis.
EN
The animal production is responsible for almost 1/5 world greenhouse gases emissions (without taking into account the vapor of water emission). The aim of this paper was to analyze the literature data in the field of studies on methane emissions from animal husbandry (including manure management), to estimate the total scale of the emission in case of Poland and the size for different kinds of typical farms as well as the approximate cost analysis of this emission in case of "methane" tax implementation. It was found that depending on the price scenario (4.07-30 euro Mg-1 CO2eq) costs of methane emission from animal production are widely different and can reach even over 190 million euro in scale of whole Poland. Comparing the methane emission from pigs production (0.35 million tonnes / year) with the one from cows breeding (6.348 million tones / year) a huge disproportion between those values is clearly visible. Methane emission from pigs production is in fact more than 18 times lower.
PL
Hodowla zwierzęca jest odpowiedzialna za blisko 1/5 światowej emisji gazów cieplarnianych (bez uwzględnienia emisji pary wodnej). Celem niniejszej pracy była analiza danych literaturowych w zakresie badań emisji metanu z hodowli zwierzęcej (z uwzględnieniem zagospodarowania nawozów naturalnych), oszacowanie jej ogólnej skali dla Polski oraz wielkości dla różnych wielkości typowych farm jak również przybliżona analiza kosztów tej emisji w przypadku wprowadzenia podatku „metanowego”. Stwierdzono, że w zależności od scenariusza cenowego (4,07-30 euro Mg-1 CO2eq) koszty emisji metanu z produkcji zwierzęcej bardzo różnią się od siebie i mogą osiągnąć nawet ponad 190 mln euro rocznie w skali Polski. Porównując wielkość emisji metanu z produkcji tuczników (0,35 mln Mg/rok) z emisją z hodowli krów (6,348 mln Mg/rok) widać ogromną dysproporcję tych wartości. Emisja metanu z produkcji tuczników jest bowiem ponad 18 razy niższa.
EN
Improvement of the quality of the produced goods, which becomes more significant nowadays, as well as the increase of production is possible through modernisation of farms. It is especially significant in ecological farming which is one of the fastest developing branches of agriculture in the world. Therefore, the aim of the paper was to determine the level of technical equipment including a machinery park and farm buildings and the size of commodity production in farms. 83 ecological farms, where animal production was carried out were accepted for analyses - out of 100 farms included in the research project. Farms were located on the territory of the south Poland. The research was carried out in the form of a guided survey with farm owners. Data concerned 2011. In order to carry out comparable analyses, the facilities were divided into groups, assuming at least 60% of the population share of the particular utility group of animals, expressed in LSU in the total number of livestock, as a division criterion. The biggest number of technical means with reference to 1 ha of arable land was reported in poultry farms and the lowest number in farms specialising in horse breeding. Simultaneously, the highest commodity production amounting to 2.25 and 4.55 in t*ha-1 was reported in those two groups of farms. The statistical analysis, which was carried out, the aim of which was to find a relation between commodity production and technical equipment of farms in particular groups, proved to be insignificant.
PL
Poprawa jakości wytwarzanych produktów, która nabiera obecnie coraz większego znaczenia, jak i zwiększenie wielkości produkcji jest możliwe poprzez modernizację gospodarstw. Jest to istotne szczególnie w systemie rolnictwa ekologicznego, które stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie. Dlatego celem pracy było określenie poziomu wyposażenia technicznego, w tym parku maszynowego i budynków gospodarskich, oraz wielkości produkcji towarowej w gospodarstwach rolnych. Do analizy przyjęto 83 gospodarstwa ekologiczne, w których prowadzono produkcję zwierzęcą - spośród 100 objętych realizacją projektu badawczego. Gospodarstwa położone były na terenie Polski Południowej. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego z właścicielami gospodarstw. Dane dotyczyły roku 2011. W celu analizy porównawczej obiekty podzielono na grupy, przyjmując za kryterium podziału przynajmniej 60% udział liczebności poszczególnej grupy użytkowej zwierząt, wyrażonej w DJP (dużych jednostkach przeliczeniowych) w łącznej liczbie inwentarza żywego. Najwięcej środków technicznych w odniesieniu do 1 ha użytków rolnych odnotowano na fermach drobiu, a najmniej w gospodarstwach specjalizujących się w chowie koni. Jednocześnie to w tych dwóch grupach gospodarstw odnotowano największą produkcję towarową, wynoszącą odpowiednio 5,25 i 4,55 w t*ha-1. Przeprowadzona analiza statystyczna, mająca określić związek między wielkością produkcji towarowej a wyposażeniem technicznym gospodarstw w poszczególnych grupach kierunkowych, okazała się nieistotna.
PL
Przedstawiono dane dotyczące ilości i struktury emisji gazów cieplarnianych emitowanych w technologiach produkcji zwierzęcych z uwzględnieniem emisji GHG powstających w procesach wytwarzania nawozów mineralnych i pasz dla zwierząt. Ogólny udział emisji GHG z produkcji zwierzęcej szacowany jest na 50-80% emisji z całego rolnictwa. Obecne technologie rolnicze, ze względów biologicznych i ekonomicznych, tylko w ograniczonym stopniu mogą ograniczać emisje GHG.
EN
Paper analysed the data relating to the quantity and structure of greenhouse gases (GHG) emitted in technologies of animal production, including the emission of GHG generated in processes of mineral fertilizers' and animal feedstuffs' production. The share of GHG emission from animal production is estimated at 50-80 % of total emission from the whole agriculture. Because of some biological and economic aspects, recent agricultural technologies are able to reduce their GHG emissions to limited extent only.
PL
Celem podjętych porównawczych badań w latach 1999, 2003/2004, 2009, 2010 było m.in. wykazanie możliwości rozwoju lub jego brak, rodzinnych gospodarstw rolnych w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz lubuskim. Badaniami ankietowymi oraz wielomiesięcznymi obserwacjami objęto 7 gospodarstw (w 1999 r. i 2004 r.) oraz 3 gospodarstwa w 2009 r. i 2010 r. Badania dotyczyły m.in. kondycji ekonomicznej gospodarstw, powierzchni gospodarstw i rodzaju upraw, liczby oraz rodzaju hodowanych zwierząt, rodzaju, liczby i stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych, stosowanych technologii oraz nakładów pracy, które wynosiły 842-3497 rbh na członka rodziny. Przeprowadzono także szczegółowy bilans przychodów, rozchodów i wykazano poziom dochodów rolników. Średni wiek maszyn wyniósł 14,04-23,25 lat, a wartość odtworzeniowa środków mechanizacji od 120,54 tys. zł do 1254,56 tys. zł. Głównym źródłem przychodów we wszystkich 7 gospodarstwach była produkcja zwierzęca, z produkcji roślinnej przychody czerpały tylko 4 gospodarstwa. Dochód rolniczy brutto w trzech badanych gospodarstwach (w latach 1999-2010) wyniósł od 575,21 do 7785,36 zł*ha-1 UR (gospodarstwo nr 1), a średni dochód pozostałych dwóch obiektów 2789,82-4167,99 zł*ha-1 UR.
EN
The aim of the study in 1999, 2003/2004, 2009, 2010 was such demonstrate the economic condition and the changes in selected family farms before and after membership Polish in the European Union. The surveys research and observations included several months of 3-7 farms and they relate to, among others area of farms and crops, the amount and type of animals kept, the type, quantity and condition of agricultural machinery and equipment, the technology used and the workload which was 842-3497 rbh/family member. Were also carried out a detailed balance of revenues, expenditures and incomes of farmers demonstrated. The average age of machinery was 14,04-23,25 years and their replacement value was at 120.54-1254.56 thous. PLN. The main source of income was livestock production (7 objects) and vegetable (2-4 objects). Gross farm income was 575.51-9307.81 PLN*ha-1.
PL
Fermentacja metanowa umożliwiająca produkcję czystego ekologicznie paliwa (biogazu) oraz utylizację szkodliwych odpadów, stanowi nieodzowny element przyszłościowych planów technologicznych w chowie zwierząt; jest również istotnym przedsięwzięciem zmniejszającym obciążenie środowiska takimi substancjami, jak: metan, siarkowodór, amoniak, tlenki azotu. Należy zatem prowadzić intensywne badania innowacyjnych rozwiązań biogazowni, przeznaczonych dla specjalistycznych gospodarstw rodzinnych i farmerskich.
EN
Two important features are closely combined with the process of methane fermentation. They include the possibility of producing pure, ecological fuel (biogas) as well as the recycling of harmful animal wastes. Thus, methane fermentation is an important element for the future technological plans in livestock production. It is also a significant solution reducing the charge of environment with such substances as methane, hydrogen sulfide, ammonia, nitrogen oxides. Therefore, it is absolutely necessary to conduct intensive research works on innovative development of biogas generating plants, provided for specialistic farms as well as the market directed farms operating on larger scale of production.
PL
Racjonalny rozwój techniki i technologii produkcji zwierzęcej jest uwarunkowany postępem genetycznym, wymaganiami wynikającymi z potrzeby dobrostanu zwierząt, ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska, a także jakością produkcji surowca.
EN
Rational development of the technique and technology in animal production is conditioned by the genetic progress, requirements resulting from the necessity of animal welfare, restrictions connected with the environment protection as well as by the quality of raw material production.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.