Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multicriteria decision making
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Budownictwo jako dział gospodarki narodowej o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym, a także o znaczącym wpływie na środowisko naturalne jest wpisane w zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych i powszechnie stosowanym materiałem budowlanym jest beton. W artykule zaprezentowano metodę wielokryterialnego wspomagania decyzji EIPICI, umożliwiającą w aspekcie ekologicznego, ekonomicznego i technicznego obszaru formułowania celu wybór zrównoważonej receptury mieszanki betonowej.
EN
Civil engineering as a division of national economy with a great social and economic meaning, as well as with significant influence on the natural environment embedded in the concept of sustainable development. Concrete is one of the main and widely used building material. In this paper the authors present a multi - criteria decision support EIPICI which, due to ecological, technical and economic areas of goal formulation, will enable the selection of the sustainable concrete mix.
EN
Road construction has been an ongoing engineering practice throughout human history. Although road construction technologies have changed over time, the raw material used has not changed for centuries, and it seems that it will not change in the upcoming centuries. Although some standards are used to determine the aggregate quality in road construction works, it is often complex and laborious to identify the aggregates that best meet the standards. Long-lasting and high-quality roads can be built and the most suitable aggregate is selected for the road. This study aims to select the most suitable aggregates used in hot-mix asphalt pavement production for road construction. In this study, multi-criteria decision-making methods were used for the selection of the aggregate that provides the best conditions. Aggregates used in constructing roads within the provincial borders of Ankara are produced from six stone quarries. To rank these aggregates and determine the ideal quarry for hot-mix asphalt production, the analytical hierarchy process (AHP) and the technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS) method, which are multi-criteria decision making (MCDM) methods, were used. The results obtained from the tests on aggregates and hot-mix asphalts (HMA) were compared with the the best results based on the maximum and minimum limits determined in the standards. By comparing the the best results of the standards with the test results of the aggregates, weight scores were made for each test. Weight scores were scored and classified using the AHP and TOPSIS multi-criteria decision-making methods. As a result, the aggregate with the highest score and the quarry area represented by the aggregate were determined as the most suitable for hot-mix asphalt construction.
PL
Budowa dróg była stałą praktyką inżynierską w całej historii ludzkości. Choć technologie budowy dróg zmieniały się na przestrzeni dziejów, to stosowany surowiec nie zmienia się od wieków i wydaje się, że nie zmieni się w kolejnych stuleciach. Chociaż niektóre normy są stosowane do określania jakości kruszyw w robotach drogowych, to często skomplikowane i pracochłonne jest uszeregowanie kruszyw spełniających te normy. Trwałe i wysokiej jakości drogi można budować przy użyciu najodpowiedniejszego kruszywa dobranego do drogi. Niniejsze opracowanie ma na celu wybór najodpowiedniejszych kruszyw do produkcji nawierzchni asfaltowych na gorąco do budowy dróg. W niniejszym badaniu zastosowano wielokryterialne metody decyzyjne do wyboru agregatu, który zapewnia najlepsze warunki. Kruszywa wykorzystywane do budowy dróg w granicach prowincji Ankary produkowane są w sześciu kamieniołomach. Aby uszeregować te agregaty i określić idealny kamieniołom do produkcji gorącej mieszanki asfaltowej, zostały użyte: analityczny proces hierarchiczny (AHP) i technika preferencji zamówień na podstawie podobieństwa do metody idealnego rozwiązania (TOPSIS), które są metodami wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM). Wyniki uzyskane z badań kruszyw i asfaltów na gorąco (HMA) porównano z najlepszymi wynikami wynikającymi z maksymalnych i minimalnych limitów określonych w normach. Porównując najlepsze wyniki wzorców z wynikami testów agregatów, dla każdego testu wykonano oceny wagowe. Oceny wagowe zostały ocenione i sklasyfikowane przy użyciu wielokryterialnych metod podejmowania decyzji, AHP i TOPSIS. W rezultacie kruszywo z najwyższą punktacją i obszar kamieniołomu reprezentowany przez kruszywo zostały uznane za najbardziej odpowiednie do budowy gorących mieszanek mineralno-asfaltowych.
PL
Jednym z najistotniejszych i najbardziej wymagających zagadnień występujących w ramach inżynierii przedsięwzięć budowlanych jest problem opóźnień w realizacji przedsięwzięć budowalnych. Znaczna liczba czynników ryzyka niezbędnych do uwzględnienia oraz stopień skomplikowania opisu ich wpływu na poszczególne procesy przedsięwzięcia budowlanego sprawiają, że zagadnienie predykcji czasów realizacji procesów i przedsięwzięć budowlanych jest zagadnieniem trudnym. W odpowiedzi na dostrzeżony problem opracowano metodę agregacji ocen decydentów za pomocą rozmytej obwiedni typu 2 rozszerzonego wahającego się rozmytego zbioru terminów lingwistycznych służącą predykcji czasów realizacji procesów budowlanych. W proponowanym podejściu decydenci mogą wyrażać swoje oceny poprzez porównywanie parami, tak jak ma to miejsce w powszechnie akceptowanej metodzie AHP. Decydenci mogą wyrażać swoje preferencje tak swobodnie, jak to możliwe, za pomocą wyrażeń językowych zamiast wartości liczbowych, co jest bliższe ludzkiej kognitywistce i naturze. Decydenci nie muszą ograniczać się do wyrażania preferencji za pomocą pojedynczych słów, mogą używać całych wyrażeń dostarczonych przez zdefiniowaną gramatykę. W celu zobrazowania funkcjonowania metody wykonano predykcję czasów realizacji przykładowego przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem opracowanej metody.
EN
One of the most important and challenging issues occurring in construction project engineering is the problem of delays in the execution of construction projects. The significant number of risk factors necessary to take into account and the complexity of describing their impact on the various processes of a construction project make the issue of predicting the execution times of construction processes and projects a difficult one. In response to the perceived problem, a method of aggregating decision makers' assessments using a fuzzy envelope type-2 extended hesitant fuzzy set of linguistic terms was developed for predicting the execution times of construction processes. In the proposed approach, decision makers can express their evaluations through pairwise comparisons, as in the widely accepted AHP method. Decision makers can express their preferences as freely as possible using linguistic expressions instead of numerical values, which is closer to human cognition and nature. Decision makers do not have to limit themselves to expressing preferences with single words, they can use whole expressions provided by a defined grammar. In order to illustrate how the method works, a prediction of the execution times of an example construction project was made using the developed method.
EN
A concern about the current state of relations between industry and the environment is often neglected. However, it is important to underline that industry and sustainability are not mutually exclusive. There are many industrial processes to blame when analyzing the negative impact on current socio-ecological environment. The emerging question is whether companies nowadays are ready to face challenges in the name of sustainability, the future of the planet and generations to come. In addition, an assessment of industrial processes may be very time-consuming and costly in financial terms. This fact allows developing sustainability assessment approach and its measures for keeping track on to evaluate scale of environmental, social and economic changes. The goal of the paper is to develop a multicriteria decision-making approach for sustainability assessment of renewable energy technology. A sustainability assessment approach combines life cycle-based methods integrated with multi-criteria decision-making method based on analytical hierarchy process. The resulting assessment method allows finding a compromise between industry and the environment and identify potential intervention points for further research. As a result of decision-making process, string ribbon technology was considered as the most sustainable. The applicability of the proposed method is assessed based on photovoltaic panels.
5
EN
Quality is the essence of any product for consumer satisfaction. However, different people have different perception of quality. Eventually the definition of quality varies from product to product and thus it is much more complex in textile clothing material evaluation. The end use application of a specific clothing material determines what should be the parameters of quality evaluation. Thus, the evaluation based on subjective assessment becomes unpredictable and unquantifiable. Quality for dress materials is not simply a physical parameter but something called as psycho-physical parameter. In recent times, many objective evaluation systems have been developed to evaluate the apparel grade textile materials with regard to their quality parameters. However, the evaluation does not involve enough statistical treatment of data so as to obtain a parametric weighted characterization of complex quality. The current work deals with parametric approach to complex quality evaluation based on multicriteria decision-making approach for ladies dress materials. The ladies dress materials are of numerous varieties and choices across the globe. The selection and marketing of these kinds of textile materials need to be given proper emphasis as it depends not only on physical parameters but also on climate, geography, ethnic group, market trend, age group, gender, and many such complex parameters, which are not quantifiable in absolute terms. In this study, woven fabrics used for ladies dress materials are collected from the market and they were evaluated for the consumer-oriented property parameters. A parametric approach is adopted to quantify the overall quality of these dress materials. Various objective techniques were used to evaluate the comfort and esthetic parameters. A complex quality index (CQI) was estimated with weighted combination of all the contributing parameters and total quality index was calculated. Selected consumers with different education level, age, and gender were interviewed to get a statistic of their opinion about quality parameters preferred by them. This complex quality index/degree of satisfaction shows very high correlation with subjective judgment. A CQI can be evaluated for each kind of clothing material looking into their applications.
EN
The aim of the paper is to present the practical use of a combination involving two multicriteria methods: AHP (analytic hierarchy process) and TOPIS (The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), in order to expertly assess the level of sustainable development of counties in the West Pomeranian Province in 2010 and 2017. The article was divided into two main parts. The theoretical (methodological) part contains the characteristics of AHP and TOPSIS methods; in turn, the results of the analysis were presented in the empirical part. The main source of statistical data is the annual report published by Statistical Office in West Pomeranian Province, which contains the information on most important development areas (e.g. population, ecology, pollution, health, employment, macroeconomics, transport, tourism, agriculture, etc.). In other words, the purpose of the article is to build a synthetic measure of sustainable development, which will take into account socio-economic determinants for deliberately selected entities from a regional perspective. This approach will allow a detailed analysis of sustainable development according to the adopted criteria for 2010 and 2017, and may be the basis for further investigations in order to look for more complex dependencies among the factors which determine sustainable development of the studied phenomena and objects.
EN
Cultural heritage buildings have architectural, historical and cultural values creating one of the most dominant features, which is related to the local identity. Its preservation requires consideration, liability, know-how, know-why and experienced employee. Cultural heritage buildings' performance is complicated work, therefore selecting a contractor for heritage buildings' protection and restoration is a difficult assignment. The improper contractor's choice could activate cost overruns, lag, conflicts, declines, imperfect performance or added expenditure for project administration and accomplishment. This paper submits the quan-titative and qualitative criteria setting for selecting heritage's contractor. The Analytic Hierarchy Process technique is applied to decide important criteria and to get the weighting for each criterion. The PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Method for Enrich-ment Evaluation) technique is applied for the selection of the most efficient cultural heritage contractor's alternative.
8
Content available remote Wielokryterialna ocena obsługi transportowej portu lotniczego
PL
W artykule przedstawiono metodę wielokryterialnej oceny obsługi transportowej portu lotniczego, wspomagającą decyzje podejmowane przez organizatorów przewozów w zakresie wyboru optymalnego wariantu połączenia portu lotniczego z centralnym obszarem aglomeracji miejskiej. Autorzy przedstawili poszczególne etapy metody oraz sposób doboru kryteriów, które istotnie wpływają na uzyskany wynik analizy. W artykule zamieszczono studium przypadku dla oceny połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z Katowicami. Analizowane warianty różniły się wykorzystanymi środkami transportowymi oraz przebiegiem trasy.
EN
The method of multicriteria assessment of the transportation service of the airport has been presented in the article. The several stages of the method have also been presented. The method of selection of criteria is one of the most important step in the process. The article describes the most important criteria, according to the authors, which have been took into account. The article contains the case study for the assessment of transportation service between Katowice Airport and the Katowice city. The selection of transportation means and course of the route have been the main difference between analysed variants.
EN
This article presents the method connected to formulation and solving multicriteria transportation problems in the context of necessary transportation resources. In the developed method transport resources are considered in the aspect of their number minimization. Moreover, authors of the article presents several well-known methods for solving multicriteria transportation problems, and then develop solutions of multicriteria linear transportation problems for minimization of the number of transport resources (means of transport). Furthermore, authors describes an example of a solution as a result of using an original computer application. What is more, the development of correctness verification of the presented algorithm has been conducted. The article was concluded with a summary along with an indication of further work in the subject matter.
PL
W artykule przedstawiono metodę formułowania wielokryterialnych zadań transportowych w kontekście analizy liczb środków transportu. Środki transportu w opracowanej metodzie rozpatrywane są w aspekcie minimalizacji ich liczby. W artykule przedstawiono metody rozwiązywania wielokryterialnych zadań transportowych, a następnie opracowano rozwiązania wielokryterialnych liniowych zadań transportowych w kontekście minimalizacji liczby środków transportu. Opisany został także przykład rozwiązania w efekcie zastosowania autorskiej aplikacji komputerowej. Pewien szczególny nacisk położony został na opracowanie weryfikacji poprawności działania przedstawionego algorytmu. Artykuł został zwieńczony podsumowaniem wraz ze wskazaniem dalszych prac nad zagadnieniem.
PL
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania jednej z metod wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny potencjalnych rozwiązań (wariantów) systemu transportowego w związku z występowaniem ograniczeń przepustowości układu drogowego w rejonie ulic Cienista i Gajowa w Gnieźnie. Autorzy przedstawili główne etapy realizacji prac związanych z analizą sytuacji decyzyjnej, budową wariantów, identyfikacją interesariuszy. Z wykorzystaniem eksperckiego modelu preferencji oraz metody Electre III wykonano ranking finalny.
EN
The paper presents an example of using one of the methods of multi-criteria decision support to evaluate several potential solutions (variants) of the transport system in connection with the capacity limitations of the road system in the area of Cienista and Gajowa streets in Gniezno. The authors presented the main stages of their work involving the analysis of the decision-making situation, the construction of variants and the identification of stakeholders. The final ranking was prepared using the expert preference model and the Electre III method.
EN
The goal of presented research is to assess the feasibility of environmental scenarios for the Polish metallurgical sector until year 2020. The study employed: (I) Quantitative elaboration of steel production volume forecasts for Poland until year 2020; (II) Qualitative evaluation of factors influencing production processes in the environment of metallurgical companies; (III) Analytic Hierarchy Process for assessment of probability of occurrence of particular environmental scenarios for Polish steel industry: (i) optimistic (steel production volume exceeding the projected average of 8.895 mln tons); (ii) pessimistic (steel production volume lower than the projected average of 8.895 mln tons); (iii) base (steel production volume conform to the projected average of 8.895 mln tons, with a possible 10% deviation). The relevance of decision-making criteria has been assessed by scientists and practitioners with specialization in metallurgy. In result the most probable scenario has been chosen. Practical outcome are managerial conclusions from the perspective of production engineering. Main research limitations originate from the territorial limitation to Poland. Further research should be led in the metallurgical sectors of other European and emerging economies.
EN
AHP and the Kano model are such prevalent TQM tools that it may be surprising that a true hybrid decision-making model has so far eluded researchers. The quest for a hybrid approach is complicated by the differing output perspective of each model, namely discrete ranking (AHP) versus a multi-dimensional picture (Kano). This paper presents a hybrid model of AHP and Kano model, so called two-dimension AHP (2D-AHP). This paper first compares the two approaches and justifies a hybrid model based on a simple conceit drawn from the Kano perspective: given a decision hierarchy, child and parent elements can exhibit multi-dimension relationships under different circumstances. Based on this premise, the authors construct a hybrid two-dimension AHP model whereby a functionaldysfunctional question-pair technique is incorporated into a traditional AHP framework. Using the proposed hybrid model, this paper provides a practical test case of its implementation. The 2D-AHP approach revealed important evaluation variances obscured through AHP, while a survey study confirmed that the 2D-AHP approach is both feasible and preferred in some respects by respondents. Although there have been rich research efforts to combine AHP and Kano model, most of them is simply about a series of individual usage of each methodology. On the other hand, the type of hybridization between AHP and Kano model in this paper is quite unique in terms of the two dimensional perspective. The model provides a general approach with application possibilities far beyond the scope of the test case and its problem structure, and so calls for application and validation in new cases.
PL
Planując trasy przejazdu pojazdów transportu publicznego czy zakupując środki transportu publicznego wielokrotnie zastanawiamy się, które rozwiązanie, który wariant będzie najlepszy dla wszystkich interesariuszy. Przy podjęciu ostatecznej decyzji pomocne jest zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Metody te coraz częściej stosowane są do rozwiązywania problemów transportu publicznego. W artykule przedstawiono ogólną ideę wielokryterialnego podejmowania decyzji, klasyfikację metod WWD, a następnie zastosowanie metod szeregowania wariantów w problemach transportu publicznego. Na podstawie tabelarycznego zestawienia metod i problemów w których zostały one zastosowane można zaobserwować, które z nich są najczęściej stosowane w tego typu zagadnieniach.
EN
When we are planning the route of public transport vehicles or purchasing means of public transport many times we wonder which solution which option will be best for all stakeholders. During the final decision making, is helpful to use methods of multi-criteria decision making (MCDM). These methods are increasingly being used to solve problems of public transport. This article presents a general idea of multi-criteria decision-making methods of classification of MCDM, and then use methods of ordering variants in the problems of public transport. On the basis of the tabular statement of the methods and problems in which they were applied, you can see which ones are most often used in these types of issues.
EN
The paper presents proposal of multi criteria evaluation method of Wireless Local Area Network designs. It is based on a simple model of WLAN network along with its quality indices proposal. Next meta-criterion functions are presented. Finally simulation results run in MATLAB environment are presented.
PL
Artykuł przedstawia propozycję metody wielokryterialnej oceny projektów lokalnych sieci bezprzewodowych (WLAN). Bazuje ona na prostym modelu sieci WLAN wraz z propozycją jej wskaźników jakości. Następnie przedstawione są funkcje metakryterialne oraz wyniki badań symulacyjnych w środowisku MATLAB.
EN
The management environment at the beginning of the XXI century is characterized by high volatility. Development projects should take into account not only certain deliverables but also any opportunities that may arise. These opportunities are called real options. The paper describes a systems approach to various types of real options that can be found in a project’s environment. A method is presented for using such options in the timing problem.
EN
The article presents the following multi criteria decision - making methods: Analytic Network Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP). It is important to use them in an environment of air transport. The issue of air transport, especially the matter of airports' throughput, is still the topic of multistage and multi criteria discussions on multiple European commission levels. It is estimated that Europe will not be able to face up to the demand due to the limited airports' throughput. What will be meaningful here is the acquaintance with functional relations in an airport and better use of existing throughputs in crowded airports through the assurance of an effective system for take - off and landing time allocation. Thanks to the analysis of the existing system for take - off and landing time allocation functionality it is clear that this system does not allow for an optimal usage of the limited throughput in crowded airport's.
PL
W artykule przedstawiono wielokryterialne metody podejmowania decyzji, do których zaliczają się: Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) oraz Analityczny Proces Sieciowy (ANP). Ważne jest wykorzystanie ich w środowisku transportu lotniczego, będącego przedmiotem wielu analiz i badań. Zagadnienia dotyczące transportu lotniczego a w szczególności przepustowości portów lotniczych jest ciągle tematem wieloetapowych i wielokryterialnych rozważań na szczeblach wielu komisji europejskich. Szacuje się, że Europa nie będzie w stanie sprostać dużej części popytu ze względu na ograniczoną przepustowość portów lotniczych. Zasadnicze znaczenie będzie miało poznanie funkcjonalnych zależności w transporcie lotniczym oraz lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości w zatłoczonych portach lotniczych poprzez zapewnienie skuteczniejszego systemu przydziału czasu na start lub lądowanie. Z analizy funkcjonowania obecnego systemu przydziału czasu na start lub lądowanie wynika, że system ten nie pozwala optymalnie korzystać z ograniczonej przepustowości w zatłoczonych portach lotniczych.
EN
Proper maintenance schedule is required to improve avionics systems reliability and safety. A decision approach to maintenance strategy remains a longstanding challenge in avionics system. With regard to fault diagnosis and equipment maintenance of avionics system, in which the equipment fault information are complex and uncertainty, a multi criteria of decision making method for avionics system based on cognitive uncertainty information processing is proposed to be used in the maintenance strategy decision. Firstly, vague set with three-parameters is introduced to make up for the shortage of the original vague set in expressing fuzzy information, a linguistic variables describing the qualitative indexes into three parameter vague of interval number is proposed. At the same time, due to risk psychological factors of maintenance policymakers that cause cognitive uncertainty are introduced into the maintenance decision process, and a prospect value function of three parameters vague interval value is defined based on prospect theory and the formula for measuring the distance between vague interval value, and a non-linear model of equipment maintenance policies can be established. The implementing process of maintenance policy decision for avionics system based on cognitive uncertainty information processing is given in this paper, and a ranking of the maintenance alternatives is determined. Finally, A specific example of decision of maintenance strategies in avionics system with the application of the proposed method is given, showing that the reliability centered maintenance strategy is the most suitable for avionics system.
PL
Doskonalenie niezawodności i bezpieczeństwa układów elektroniki lotniczej wymaga odpowiedniego harmonogramu działań obsługowych. Podejście decyzyjne do strategii utrzymania ruchu od dawna pozostaje wyzwaniem w systemach awioniki. W odniesieniu do diagnozy uszkodzeń i konserwacji urządzeń systemów elektroniki lotniczej, w których informacje o usterkach urządzeń są złożone i obarczone niepewnością, zaproponowano metodę wielokryterialnego podejmowania decyzji opartą na przetwarzaniu informacji związanych z niepewnością kognitywną, którą można stosować przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii utrzymania ruchu. Po pierwsze, wprowadzono nieostry zbiór trzech parametrów, które pozwalają na wyrażenie wartości liczbowej zaproponowanych zmiennych lingwistycznych opisujących wskaźniki jakościowe, jako wartości z przedziału nieostrego. Jednocześnie, do pojęcia procesu decyzyjnego dotyczącego utrzymania ruchu wprowadzono pojęcie ryzyka związanego z powodującymi niepewność poznawczą czynnikami psychologicznymi kierującymi osobami podejmującymi decyzje obsługowe. Zdefiniowano także funkcję oceny dla wartości z przedziału nieostrego trzech parametrów na podstawie teorii perspektywy i wzór do pomiaru odległości między wartościami z przedziału nieostrego, oraz ustalono nieliniowy tryb polityki konserwacji sprzętu. W artykule zaprezentowano proces implementacji decyzji w zakresie polityki konserwacji układów elektroniki lotniczej w oparciu o przetwarzanie informacji związanych z niepewnością kognitywną, stworzono też ranking dostępnych alternatyw w zakresie utrzymania ruchu. Na koniec, zaprezentowano konkretny przykład decyzji w zakresie strategii konserwacji układów elektroniki lotniczej z zastosowaniem proponowanej metody, pokazując, że strategia utrzymania ruchu oparta na niezawodności jest najbardziej odpowiednia dla układów awioniki.
18
Content available remote Decision making with use of AHP method in construction
EN
One of the most difficult problems in construction having to take an objective decision, especially when selecting contractors. The decision making process is both complicated and time consuming (due to the complex nature of construction projects). Many experts, with extensive knowledge of the Construction Industry, take subjective decisions, related to verbal methods of decision making. The previously mentioned difficulties mainly relate to the creation of a relevant criteria set, answering the decision makers questions. A proper criteria set and mathematical tools (like computer calculation algorithms with multi-criteria analysis) could significantly improve objective decision making. The authors present a case study – selection of contractors – with detailed calculations of AHP method.
PL
Jednym z najtrudniejszych problemów w budownictwie jest podejmowanie decyzji, zwłaszcza dobór odpowiednich wykonawców. Proces decyzyjny jest bardzo skomplikowany i czasochłonny (ze względu na złożony charakter projektów budowlanych). Wielu ekspertów, z rozległą wiedzą o budownictwie, podejmuje subiektywne decyzje, związane z werbalnymi metodami podejmowania decyzji. Trudności związane są głównie z doborem odpowiednich kryteriów, odpowiadających oczekiwaniom decydenta. Zestaw odpowiednich kryteriów i narzędzi matematycznych (takich jak komputerowe algorytmy obliczeniowe dla oceny wielokryterialnej) może znacznie usprawnić proces podejmowania decyzji. Autorzy przedstawili studium przypadku – wybór wykonawcy ze szczegółowymi obliczeniami w ramach metody AHP.
EN
This paper presents programs which implement the tools for interactive methods of decision support under risk proposed by M. Nowak, as a complementary way to disseminate research results. It also presents a discussion of the appropriateness of implementing quantitative method tools in the form of add-ins to MS Excel.
20
Content available Sustainable operative housing by dynamic renting
EN
This study demonstrates utilization of Sense and Respond method for developing operations within housing markets by Critical Factor Index (CFI) having influence even on the strategic business performance. CFIs of knowledge intensive businesses can be measured and dynamically developed by Sense & Respond philosophy [1]. The purpose is to evaluate operative business performance in two quite different cases within quite big real estate businesses in Finland. For example, relationships with the customers, processes and possibilities for growth internally by different groups of respondents, 'hosting', 'management' and 'rent', were compared between the cases. One case company has a lot of more social housing compared to another. The work aims at finding out and understanding similarities and differences in business processes by Balanced Score Card (BSC) and by much more operations oriented OP questionnaires, and by deeper interviews in the case companies as well. BSC questionnaire has been supported by an important part of trust related factors as well. We could find similarities like: openness, customer, communication between different departments and hierarchy levels, utilizing different types of organizing systems; adaptation to knowledge and technology, utilizing different types of organizing systems. A new method for dynamic resource allocations in the operative processes in housing, especially in renting, where the customers move from one apartment to another one, has been proposed, it was validated and verified by weak and semi strong market tests in two quite big but different case companies. The preliminary but promising findings can be applicable for the whole market.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.