Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 392

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic compatibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Obszar działania Komitetu Studiów C4 jest bardzo szeroki, dotyczy zarówno zjawisk, metodyk jak i narzędzi do analiz różnych kwestii funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym: jakości energii elektrycznej, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), dynamiki pracy systemów elektroenergetycznych, wyładowań atmosferycznych i koordynacji izolacji. Na sesję CIGRE 2022 w Paryżu Komitet C4 wytypował trzy tematy preferowane: PS1: Wyzwania i osiągnięcia w zakresie jakości energii (PQ) i kompatybilności elektromagnetycznej, PS2: Wyzwania i osiągnięcia w koordynacji izolacji i badaniach nad wyładowaniami atmosferycznymi, PS3: Wyzwania i osiągnięcia w dynamice systemu elektroenergetycznego. Spośród nadesłanych publikacji na sesję CIGRE zaakceptowanych zostało 59 referatów. W artykule przedstawiono charakterystykę tych referatów.
EN
The area of the Study Committee C4 activity is very wide and concerns occurrences, methodologies and tools to analyse various issues referring to a power system functioning including power quality performance, electromagnetic compatibility (EMC), power system dynamics, lightnings and insulation co-ordination. Three preferential subjects were selected by the Committee C4 for the CIGRE Session 2022 in Paris. They were: PS1 - Challenges and achievements in the power quality (PQ) and electromagnetic compatibility (EMC), PS2 - Challenges and achievements in insulation co-ordination and in research of lightnings, PS3 - Challenges and achievements in power system dynamics. From among all submitted publications only 59 were accepted to be presented during the CIGRE Session. Depicted are characteristics of these papers.
PL
W artykule zamieszczono najważniejsze informacje na temat możliwości potencjalnego wpływu środowiska elektromagnetycznego na eksploatację napędu BLDC. W szczególności zaprezentowane zostały wyniki badań odporności bezzałogowego statku powietrznego BSP z napędem BLDC na wyładowania elektryczności statycznej ESD wykonane w akredytowanym Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Omówiono zakres przeprowadzonych badań, uzyskane wyniki oraz wymagania normatywne w tym zakresie.
EN
The most important information regarding possibility of electromagnetic environment effects on BLDC drive operation were presented in this article. In particular, this paper presents tests results on the drone with BLDC power unit throughout ESD immunity tests performed in accredited Laboratory of Electromagnetic Compatibility Testing and Electromagnetic Field Measurements of the Military Institute of Armament Technology. This paper also covers range of performed tests, obtained results and standard requirements regarding this test range.
PL
Artykuł dotyczy elektromobilności. Opisano technologie wykorzystywane w pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania, wymagania prawne, jakie muszą być spełnione szczególnie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzanych badań emisji elektromagnetycznej stacji ładowania.
EN
The article is about electromobility. It describes the technologies used in electric vehicles and charging stations, as well as legal requirements that must be met, especially in terms of electromagnetic compatibility. Selected results of electromagnetic emission tests of charging stations are presented.
EN
Electromagnetic disturbances may interfere in operation of electronic devices. For protection against this phenomenon, each device should be subjected to EMC tests. Such tests are provided to check whether the device does not introduce too high level disturbances into the environment and whether it is sufficiently resistant to the electromagnetic field that may occur in this environment. The article describes test methods for electromagnetic interference immunity in relation to selected standards and an attempt of evaluation the reliability of the results has been undertaken.
PL
Zaburzenia elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie urządzeń elektronicznych. W celu ochrony przed tym zjawiskiem każde urządzenie powinno być poddawane testom EMC. Takie testy mają na celu sprawdzenie, czy urządzenie nie wprowadza do środowiska zakłóceń na zbyt wysokim poziomie i czy jest wystarczająco odporne na pole elektromagnetyczne, które może wystąpić w tym środowisku. W artykule opisano metody badań odporności na zakłócenia elektromagnetyczne w odniesieniu do wybranych norm oraz podjęto próbę oceny wiarygodności wyników.
5
Content available remote Problemy konstrukcji współczesnych urządzeń elektronicznych
PL
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości jednoczesnego spełnienia różnych wymagań eksploatacyjnych, jakie stawia się przed współczesnymi, wojskowymi urządzeniami elektronicznymi. Omówiono najważniejsze z tych wymagań i przedstawiono problemy, jakie sprawia ich spełnienie. Opisano autorskie metody zapewnienia optymalnych warunków pracy urządzeń w skrajnych warunkach klimatycznych. Metody te zostały praktycznie zweryfikowane w urządzeniach opracowanych i seryjnie produkowanych w WIŁ.
EN
The subject of the work is the analysis of the possibility of simultaneous fulfillment of various operational requirements that are set for modern military electronic devices. The most important of these requirements are discussed and the problems that their fulfillment causes. Proprietary methods of ensuring optimal working conditions for devices in extreme climatic conditions are described. These methods have been practically verified in devices developed and mass-produced at MCI.
6
Content available remote Faraday shield for electronic components of a multilayer microwave board
EN
In this work the shielding method based on Faraday cage was proposed for multilayered microwave board designs. It was shown that with such an approach the compact multifrequency microwave designs can be built. Proposed shielding method reduces signal losses and signal interference between adjacent microwave paths and nodes.
PL
W pracy zaproponowano metodę ekranowania opartą na klatce Faradaya dla konstrukcji wielowarstwowych płytek mikrofalowych. Wykazano, że przy takim podejściu można zbudować kompaktowe konstrukcje mikrofalowe. Proponowana metoda ekranowania zmniejsza straty sygnału i interferencje sygnału między sąsiednimi ścieżkami mikrofalowymi i węzłami.
PL
W artykule zamieszczono najważniejsze informacje na temat możliwości potencjalnego wpływu środowiska elektromagnetycznego na eksploatację napędu BLDC. W szczególności zaprezentowane zostały wyniki badań odporności bezzałogowego statku powietrznego BSP z napędem BLDC na wyładowania elektryczności statycznej ESD wykonane w akredytowanym Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Omówiono zakres przeprowadzonych badań, uzyskane wyniki oraz wymagania normatywne w tym zakresie.
EN
The most important information regarding possibility of electromagnetic environment effects on BLDC drive operation were presented in this article. In particular, this paper presents tests results on the drone with BLDC power unit throughout ESD immunity tests performed in accredited Laboratory of Electromagnetic Compatibility Testing and Electromagnetic Field Measurements of the Military Institute of Armament Technology. This paper also covers range of performed tests, obtained results and standard requirements regarding this test range.
EN
The paper presents results of tests of a simple device, consisting in the location of a source of disturbance emission by means of measurements within the near field with manual positioning of the measuring probe. The effectiveness of the source of disturbance location was finally verified by a positive result of the radiated emission tests in the EMC laboratory using a standardised method.
PL
Zagadnienia tematyczne Komitetu Studiów C4 reprezentowane były na konferencji CIGRE w 2020 roku w 65 referatach. Podstawowe obszary aktywności Komitetu Studiów C4 na tej sesji zostały określone w trzech tematach preferowanych: poprawa wydajności technicznej SEE poprzez zastosowanie zaawansowanych metod, modeli i narzędzi; modelowanie przyszłej sieci elektroenergetycznej na podstawie wniosków wyciągniętych ze zdarzeń systemowych; metody, modele i techniki oceny wyładowań atmosferycznych, jakości energii i koordynacji izolacji w celu poprawy wydajności rozwijającej się sieci. Generalnie poruszone zagadnienia dotyczyły obecnych oraz przyszłych uwarunkowań technicznych pracy SEE i koncentrowały się w szczególności na: zjawiskach występujących w SEE cechujących się wysokim poziomem nasycenia źródeł bazujących na układach przekształtnikowych (IBR. ang. Inwerter Base Resource); metodykach analiz dynamicznych prowadzonych dla systemów cechujących się dużym nasyceniem IBR oraz zakłóceń elektromagnetycznych i indukowanych prądów geomagnetycznych; oceny bilansu mocy systemu i stabilności częstotliwości za pomocą analityki „Big Data”; rozwoju pojawiających się mierników i narzędzi do ilościowego określania niezawodności, odporności i elastyczności SEE, w tym z układami HVDC. Przytoczone zagadnienia podkreślają bardzo szeroki zakres zainteresowań i badań realizowanych w obszarze Komitetu Studiów C4. Przewiduje się, że poruszane w artykule kwestie staną się coraz bardziej powszechne i wymuszą istotne zmiany w dotychczasowym podejściu do kształtowania SEE.
EN
Subject matters of the Study Committee C4 were presented on CIGRE 2020 conference in 65 papers. Main areas of this Committee activity were defined in three preferential themes: improvement of an EPS (Electric Power System) technical performance by the use of advanced methods, models and tools; modelling of a future power network basing on conclusions drawn from system events; methods, models and technologies for evaluation of lightning discharges, power quality and insulation coordination to enhance an evolving grid performance. In general, the raised issues concerned the present and the future technical conditions of EPS operation and particularly focused on phenomena occurring in EPS characterized by high penetration level of resources basing on inverter systems (IBR – Inverter Base Resource; methodologies of dynamic analyses conducted for systems characterized by high penetration of IBR as well as electromagnetic disturbances and geomagnetic induced currents; evaluation of a system power balance and frequency stability with the use of the "Big Data" analytics; development of emerging measuring devices and tools for quantifying reliability, resilience and flexibility of an EPS including HVDC systems. The above mentioned problems emphasize that C4 Studies Committee has a very wide range of interests and research. It is expected that the problems discussed in this article will become more and more common and will force significant changes in the current approach to EPS shaping.
10
Content available 135 lat Politechniki Charkowskiej
PL
W pracy opisano 135 letnią historię Politechniki Charkowskiej, jednej z najstarszych uczelni technicznych Imperium Rosyjskiego i niepodległej Ukrainy. Po zniesieniu pańszczyzny w Rosji w 1861 roku powstały warunki do rozwoju przemysłu. Brak kadry technicznej spowodował konieczność zorganizowania uczelni technicznych. Profesorowie Politechniki Charkowskiej stanowili trzon kadry młodszych Politechnik w Imperium Rosyjskim i ZSRR.
EN
The paper presents the 135 years long history of Kharkiv University of Technology, one of the oldest Technical University in Russian Empire and independent Ukraine. After abolition of the serfdom in Russia in 1861, the conditions for industrial development arose. The lack of technical staff caused the necessity to organize technical universities. Professors of the Kharkiv Polytechnic constituted the core of the staff of the younger Polytechnics in Russian Empire and the USSR.
PL
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie wymagań jakie powinny być spełnione, aby urządzenia elektryczne i elektroniczne nie emitowały nadmiernych poziomów zaburzeń elektromagnetycznych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia kolejowych pojazdów trakcyjnych. Przykładem, którym posłużono się w niniejszym referacie będzie urządzenie radiowe końcowe w postaci radiotelefonu pociągowego zgodnego ze standardami polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK. W referacie omówiono metody eliminacji zaburzeń przewodzonych przy wykorzystaniu dedykowanego filtra eliminującego zaburzenia przewodzone pochodzące od zainstalowanego radiotelefonu pociągowego.
EN
The purpose of this paper is to present the requirements that must be met in order for electrical and electronic equipment does not emit excessive levels of electromagnetic disturbances in the ship's low-voltage rail traction vehicles. An example, which are used in this paper is the radio terminal device as a train radio according with the technical standards infrastructure manager PKP PLK. The paper discusses methods of eliminating conducted disturbances using a dedicated filter to eliminate conductive disturbances from the installed train radio.
12
Content available remote Analiza wyższych harmonicznych generowanych przez lampy LED
PL
W artykule ukazano, jaki wpływ na parametry jakości energii w instalacjach zasilających mają elektroluminescencyjne źródła światła. Zamieszczono wyniki badań lamp LED wykonanych na trzonkach z gwintami E14 oraz E27. Przedstawiono uzyskane przebiegi napięć i prądów oraz charakterystyki widmowe wyższych harmonicznych prądu i porównano je z wytycznymi obowiązujących norm.
EN
In the paper shows how the electroluminescent light sources have an impact on energy quality parameters in power supply installations. The results of tests on LED lamps made on E14 and E27 bases are included. The obtained voltage and current waveforms as well as the spectral characteristics of higher harmonics of current were presented and compared with the guidelines of applicable standards.
EN
Signal attenuation caused by the propagation path between the compromising emanation source (the location of secured IT equipment) and the location of the antenna of the potential infiltrating system has a direct influence on the electromagnetic safety of IT equipment. The article presents original analytical relationships necessary to estimate the attenuation values introduced by the propagation path of the potential compromising emanation signal, which correspond to the most probable locations of IT equipment in relation to the location of the potential infiltrating system. The author of the article analyzes various location scenarios for IT equipment – a potential source of compromising emanations – with a potential infiltrating system located either within or outside the boundaries of a building, in which said IT equipment is located. The aforementioned scenarios are characterized by the lowest propagation path attenuation of potential compromising emanation generated by the secured IT equipment and provide for location masking of the potential infiltrating system. Example design of protective solutions for IT equipment elaborated by article author in the form of a shielding enclosure is presented in the article as well.
EN
The conditions of ensuring electromagnetic compatibility of radio electronic means of mobile radio service have been analyzed. The stagesof such analysis are outlined and a list of measures to be taken at each stage is given. The types of scenarios (paired, group) of interfering radio electronic means of mobile radio service are described. The technical specifications of the radiocommunication service equipment and antennas, which providea statement of validation of the electromagnetic compatibility of the radiocommunication electronic means radiocommunication, are provided. An algorithm for determining the electromagnetic environment is proposed and recommendations for providing electromagnetic compatibility are offered.
PL
Analizie poddane są warunki zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej środków radioelektronicznych mobilnych usług radiowych. Przedstawione zostają etapy takich analiz oraz podana jest lista środków do realizacji na każdym etapie. Opisane są rodzaje scenariuszy (parami, grupami) interferujących środków radioelektronicznych mobilnych środków radiowych. Podane zostają techniczne specyfikacje sprzętu usług radiokomunikacyjnych oraz anten, które przedstawiają oświadczenie o ważności kompatybilności elektromagnetycznej elektronicznych środków radiokomunikacji. Sugerowany jest algorytm dla określenia środowiska elektromagnetycznego oraz przedstawione zostają zalecenia dla świadczenia kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
he article presents the latest information about electromagnetic compatibility testing of electric vehicles, on-board chargers and electric vehicle charging stations with a consideration of current standards and Regulation No. 10 of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).The aspects of immunity, conducted and radiated emissions were taken into account.
PL
W artykule przedstawiono najnowsze informacje na temat badań samochodów elektrycznych oraz ładowarek pokładowych i zewnętrznych stacji ładowania pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz Regulaminu nr 10 Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Pod uwagęwzięto aspekty odporności i emisji zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru natężenia pola elektrycznego przy użyciu opracowanego zestawu pomiarowego. W artykule przedstawiono schemat blokowy zestawu oraz jego ukompletowanie. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów, które zostały wykorzystane do walidacji stanowiska pomiarowego.
EN
The article presents the methodology for measuring electric field strength using a developed measuring set. The article presents the block diagram of the set and its completing. Sample measurement results were presented, which were used to validate the measuring station.
PL
W artykule opisano problematykę konstruowania filtrów EMI o szerokim paśmie filtracji. Przedstawiono rodzaje zakłóceń jakie występują w urządzeniach elektronicznych. Na przykładowym schemacie przedstawiono elementy odpowiedzialne za filtracje konkretnego typu zakłócenia. Omówiono problematykę wpływu reaktancji pasożytniczych na pojawiające się rezonanse w charakterystyce filtru. Zwrócono uwagę na wpływ impedancji źródła i obciążenia na wartość tłumienia. Na przykładowym pomiarze S21 pokazano wpływ prądu stałego płynącego przez filtr na indukcyjność dławika, a w konsekwencji tłumienie filtra. Zwrócono uwagę na problem sprzęgania się elementów indukcyjnych.
EN
The article describes the problems of constructing wideband EMI filters. The types of interferences that occur in electronic devices are presented. The exemplary diagram shows the elements responsible for the filtration of a specific type of disturbance. The problem of the influence of parasitic reactances on resonances appearing in the filter characteristics is discussed. The attention was paid to the influence of the source and load impedance on the insertion loss value. The example of S21 measurement shows the effect of DC current flowing through the filter on the inductor inductance and, consequently, filter suppression. Attention was paid to the problem of coupling of inductive elements.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia EMC dotyczące urządzeń medycznych. Przedstawiono w nim opis koncepcji procedury badawczej oraz opis stanowiska do wykonania badania odporności urządzeń medycznych na promieniowane pole elektryczne o częstotliwości radiowej uwzględniając wymagania normatywne. Badanie jakościowe ma na celu uzyskanie wyników niezbędnych do oceny zgodności badanego urządzenia medycznego z wymaganiami zawartymi w normach.
EN
The paper concerns the problem of electromagnetic compatibility of medical equipment. It presents a description of the concept of the test procedure and a description of the position for testing the immunity of medical devices to radiated radio frequency electric field, considering normative requirements. The research was aimed at obtaining the results necessary to assess the compliance of the tested medical device with the requirements contained in the standards.
EN
Since the introduction of the Measuring Instruments Directive 2014/32/EU, prototypes of measuring instruments subject to legal control in the European Union must be accompanied by a risk assessment, when being submitted for conformity assessment. Taximeters, water meters, electricity meters or fuel pumps form the basis for the economic sector usually known as Legal Metrology, where the development towards cheaper allpurpose hardware combined with more sophisticated software is imminent. Therefore, a risk assessment will always have to include software-related issues. Hitherto, publications about software risk assessment methods lack an efficient means to derive and assess suitable countermeasures for risk mitigation. To this end, attack trees are used in related research fields. In this paper, defense probability trees are derived from attack probability trees, well-suited to the requirements of software risk assessment and used to identify optimal sets of countermeasures. The infamous Meltdown vulnerability is used to highlight the experimental application of the method.
PL
Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do terapii i rehabilitacji fizykalnej w placówkach medycznych oraz w warunkach domowych. System składa się ze sterownika, aplikatorów i systemu e-zarządzania. Wymagania dyrektywy medycznej i związanych z nią zharmonizowanych norm medycznych narzucają wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie odporności i emisji jakim podlega sprzęt jako wyrób medyczny. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące badań, jak i przedstawiono wyniki badań omawianego systemu.
EN
The system presented in the article is intended for physical therapy and rehabilitation in medical facilities and at home. The system consists of a controller, applicators and an e-management system. The requirements of the medical directive and related harmonized medical standards impose the requirements of electromagnetic compatibility in terms of immunity and emissions of equipment as a medical device. The article presents test requirements as well as the results of the research of the discussed system.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.