Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric energy quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zagadnienia tematyczne Komitetu Studiów C4 reprezentowane były na konferencji CIGRE w 2020 roku w 65 referatach. Podstawowe obszary aktywności Komitetu Studiów C4 na tej sesji zostały określone w trzech tematach preferowanych: poprawa wydajności technicznej SEE poprzez zastosowanie zaawansowanych metod, modeli i narzędzi; modelowanie przyszłej sieci elektroenergetycznej na podstawie wniosków wyciągniętych ze zdarzeń systemowych; metody, modele i techniki oceny wyładowań atmosferycznych, jakości energii i koordynacji izolacji w celu poprawy wydajności rozwijającej się sieci. Generalnie poruszone zagadnienia dotyczyły obecnych oraz przyszłych uwarunkowań technicznych pracy SEE i koncentrowały się w szczególności na: zjawiskach występujących w SEE cechujących się wysokim poziomem nasycenia źródeł bazujących na układach przekształtnikowych (IBR. ang. Inwerter Base Resource); metodykach analiz dynamicznych prowadzonych dla systemów cechujących się dużym nasyceniem IBR oraz zakłóceń elektromagnetycznych i indukowanych prądów geomagnetycznych; oceny bilansu mocy systemu i stabilności częstotliwości za pomocą analityki „Big Data”; rozwoju pojawiających się mierników i narzędzi do ilościowego określania niezawodności, odporności i elastyczności SEE, w tym z układami HVDC. Przytoczone zagadnienia podkreślają bardzo szeroki zakres zainteresowań i badań realizowanych w obszarze Komitetu Studiów C4. Przewiduje się, że poruszane w artykule kwestie staną się coraz bardziej powszechne i wymuszą istotne zmiany w dotychczasowym podejściu do kształtowania SEE.
EN
Subject matters of the Study Committee C4 were presented on CIGRE 2020 conference in 65 papers. Main areas of this Committee activity were defined in three preferential themes: improvement of an EPS (Electric Power System) technical performance by the use of advanced methods, models and tools; modelling of a future power network basing on conclusions drawn from system events; methods, models and technologies for evaluation of lightning discharges, power quality and insulation coordination to enhance an evolving grid performance. In general, the raised issues concerned the present and the future technical conditions of EPS operation and particularly focused on phenomena occurring in EPS characterized by high penetration level of resources basing on inverter systems (IBR – Inverter Base Resource; methodologies of dynamic analyses conducted for systems characterized by high penetration of IBR as well as electromagnetic disturbances and geomagnetic induced currents; evaluation of a system power balance and frequency stability with the use of the "Big Data" analytics; development of emerging measuring devices and tools for quantifying reliability, resilience and flexibility of an EPS including HVDC systems. The above mentioned problems emphasize that C4 Studies Committee has a very wide range of interests and research. It is expected that the problems discussed in this article will become more and more common and will force significant changes in the current approach to EPS shaping.
EN
The article explains the reason of a voltage instability in distribution networks basing on a long 110 kV unilaterally powered line as an example. Using appropriate equivalent models, the voltage variation at the end of the line was analyzed for both no-load and under various type of loading. To stabilize the voltage the authors considered the use of an active power filter (APF) that allows both compensation of passive current components as well as suppression of its higher harmonics contents. The conclusions have been formulated basing on measurements of appropriate tests carried out on the physical model of the long line when supply non-linear loads.
PL
Artykuł omawia przyczynę niestabilności napięcia, istotną w sieciach rozdzielczych, zasilanych jednostronnie, na przykładzie parametrów długiej linii 110 kV. Korzystając z prostych równoważnych modeli linii zarówno bez obciążenia, jak i dla różnego rodzaju obciążenia pokazano zmienność napięcia na końcu linii, korzystając z wykresów wektorowych. Aby zapewnić stabilizację tego napięcie, autorzy rozważali i zbadali celowość zastosowania aktywnego filtra mocy (APF) w miejsce dotychczas stosowanych środków technicznych. Umożliwia to on-line nie tylko kompensację składowych biernych prądu linii, ale zapewnia również tłumienie wyższych harmonicznych tego prądu. Wnioski sformułowano na podstawie wyników rozważań teoretycznych, potwierdzonych wynikami odpowiednich pomiarów, wykonanych na fizycznym modelu długiej linii, przy zasilaniu odbiorów nieliniowych.
PL
W artykule przedstawiono wyposażenie gospodarstw wiejskich w wybrane urządzenia elektryczne oraz przeanalizowano stan techniczny instalacji i sieci elektroenergetycznych, w tym jakość dostarczanej energii elektrycznej, pod kątem zagrożeń odbiorców porażeniem prądem elektrycznym i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
EN
The paper presents the equipment of rural households with selected electrical receivers. The technical condition of power installations and networks, including the quality of electricity supply, in terms of the consumer risks by electric shock and the effects of electromagnetic fields were analysed.
PL
Zakres działalności Komitetu Studiów C4 – Wydajność techniczna systemów elektroenergetycznych – obejmuje różnorodne kwestie techniczne związane z wydajnością pracy systemu elektroenergetycznego (SEE). W ujęciu ogólnym obszar jego działania dotyczy metod i narzędzi do analiz pracy SEE, które mają zastosowanie w badaniach stanów dynamicznych i przejściowych oddziaływań występujących między urządzeniami, podsystemami, dużymi SEE, a także wewnętrznych i zewnętrznych zakłóceń, np. wyładowań atmosferycznych. Cechą charakterystyczną Komitetu Studiów C4 jest szeroki zakres analizowanych zjawisk w różnych przedziałach czasowych, w tym obejmujący również analizy zjawisk elektromagnetycznych i falowych. Podstawowymi tematycznymi obszarami aktywności Komitetu Studiów C4 były: jakość energii elektrycznej, kompatybilność elektromagnetyczna, dynamika pracy systemów elektroenergetycznych, wyładowania atmosferyczne oraz koordynacja izolacji.
EN
The range of the Study Committee C4 activitity – Power System Technical Performance – covers various technical issues connected with operating efficiency of power systems. Generally, in the area of its interest there are methods and tools for analyses of power systems operation which are applicable in the research of dynamic and transient states of interactions between equipment, subsystems and big power systems as well as internal and external interferences like atmospheric discharges. The characteristic feature of the SC C4 is a wide range of analysed phenomena in different time periods including also the analyses of the electromagnetic and waveform ones. Basic thematic areas of the SC C4 were: electric energy quality, electromagnetic compatibility, dynamics of power systems operation, atmospheric discharges and insulation coordination.
PL
Problematyka jakości energii elektrycznej nabiera coraz większego znaczenia, a przyczyną tego jest rosnąca liczba odbiorników wymagających zasilania energią elektryczną o odpowiednich parametrach. Prostowniki diodowe są dziś podstawowym przekształtnikiem przetwarzającym energię prądu przemiennego dostarczaną z sieci na energię prądu stałego. W tym opracowaniu zostały przedstawione metody do wyznaczania harmonicznych prądu w diodowym 6-pulsowym prostowniku trójfazowym z obciążoną baterią kondensatorów. Prostownik ten jest powszechnie stosowany w przemyśle w napędowych przemiennikach częstotliwości.
EN
The issue of the quality of electricity is becoming more important and the reason for this is the growing number of receivers requiring power supply with appropriate parameters. Today, diode rectifiers are the basic converter converting AC energy supplied from the grid to DC energy. This study presents methods for determining current harmonics in a 6-pulse diode three-phase rectifier with a battery-loaded capacitors. This rectifier is widely used in industry in drive frequency converters.
6
EN
Abstract This article presents investigations performed on a 25 kV AC system with a Scott transformer simulation model. The model includes an energy quality parameter calculation algorithm with consideration to the train timetable. The simulation results enable an analysis of the energy quality parameters at the point of connection of the traction substation to the supplying grid. The presented tool enables the simultaneous calculation of voltage unbalance and harmonic content. The article presents the results of the energy quality analysis at the substation connection point for the specific location. The simulation results of the energy quality parameters are appraised on the basis of standard EN 50160:2010. The tool may prove helpful in the process of designing electrification systems, especially in the choice of traction transformer and power electronics device mitigating an imbalance and harmonic impact.
PL
Artykuł przedstawia badania przeprowadzone z wykorzystaniem modelu symulacyjnego systemu zasilania prądu przemiennego 25 kV 50 Hz z transformatorem Scotta, uwzględniającym wszystkie czynniki jakości energii elektrycznej przy uwzględnieniu rozkładu jazdy pociągów. Wyniki badań pozwalają na kompleksową analizę parametrów jakości energii w punkcie przyłączenia podstacji trakcyjnej do systemu elektroenergetycznego przy uwzględnieniu rozkładu jazdy pociągów oraz rodzaju taboru. W porównaniu z innymi opublikowanymi pracami przedstawione narzędzie pozwala na określenie zarówno asymetrii napięciowej jak i harmonicznych napięcia w punkcie przyłączenia podstacji trakcyjnej. Narzędzie może być przydatne procesie projektowania układu zasilania, w szczególności doboru urządzenia symetryzującego na podstacji trakcyjnej dla danej lokalizacji tak, aby uzyskać spełnienie wymagań normatywnych.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykonania regulatora, który dopasowuje parametry grzałek elektrycznych do napięcia o zmiennej wartości i częstotliwości, generowanego przez prądnicę wolnobieżną, napędzaną turbiną o zmiennej prędkości obrotowej. Opisano wykonany model regulatora. Badano współpracę regulatora obciążenia z modelem prądnicy. Wykazano możliwość wykorzystania przyjętego rozwiązania w elektrowniach przydomowych o małej mocy.
EN
Article presents the concept of the regulator execution, which adapts the parameters of electric heaters to the voltage about the variable value and the frequency generated by the slow-running generator, driven by turbine with variable speed. Is described constructed model of the regulator. Was examined cooperation between regulator of load and model of generator. It has been demonstrated the possibility of using the adopted solution in the power station about the low power for household.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych.
EN
In the article the issues associated with the passive power compensation of the SN cable line supplying wind power stations were presented at using the computer model and measuring data.
PL
W artykule przedstawiono wyniki komputerowych badań symulacyjnych modelu rezonansowego kompensatora harmonicznych prądu. System zasilania zawierający napędowe przemiennikami częstotliwości jest wyposażony w pojemnościowy kompensator mocy biernej. Efektem ubocznym stosowania 6-pulsowego prostownika diodowego w napędowych przemiennikach częstotliwości jest pobór odkształconego prądu z sieci napięcia przemiennego. W artykule wykazano, że znaczący udział harmonicznych w prądzie transformatora uniemożliwia poprawną pracę pojemnościowego kompensatora mocy biernej. Dla ograniczenia zawartości harmonicznych w prądzie transformatora zastosowano kompensator 5., 7., 11. harmonicznej. Kompensator harmonicznych jest dołączany do systemu zasilania w zależności od stanu obciążenia prostownika wejściowego napędowego przemiennika częstotliwości.
EN
The article presents the results of computer simulation tests of the model, a resonant harmonic compensator of current. The power system containing drive frequency converters is equipped with a capacitive reactive power compensator. A side effect of using a 6-pulse diode rectifier in drive frequency converters is the consumption of distorted current from the AC voltage network. The article shows that a significant share of harmonics in the transformer current prevents the correct operation of capacitive reactive power compensator. To limit the harmonic content in the transformer current, the compensator of harmonics: 5, 7, 11 is used. The harmonic compensator is connected to the power system depending on the load condition of the frequency inverter’s drive rectifier.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach zasilających, w których występuje znaczna asymetria wartości prądu obciążenia w poszczególnych fazach.
EN
The analysis of the compensation system work is presented on the basis of measurement tests carried out in the selected industrial facility, depending on the location of measure of the current controlling the reactive power regulator.
PL
W artykule przedstawiono problematykę kompensacji mocy biernej dużych farm wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
EN
The paper presents the problem of reactive power compensation for large wind farms connected to the high voltage power grid.
PL
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W drugiej części opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.
EN
This article presents the basic issues of reactive power compensation in electrical systems. The second part describes receivers and sources of passive power.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.
EN
This article presents the basic issues of reactive power compensation in electrical systems. The first part describes receivers of passive power.
PL
Rozwój inteligentnych sieci powoduje stały wzrost zainteresowania kwestiami jakości energii po jej obu stronach, tzn. jej dostawców i konsumentów. Jest to spowodowane rzeczywistymi potrzebami rozwoju nowej technologii, ale też systemem organizacji i działania rynku energii, które w większym stopniu określają odpowiedzialność dostawców za zakłócenia przepływu energii - od źródła energii do konsumentów końcowych. Dochodziło do nowych wyzwań technicznych, z których wiele pozostaje nierozwiązanych. W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2÷150) kHz.
EN
The development of smart grids results in a continuous increase in interest of power quality issues on both sides – of its suppliers and consumers.This is due to the real needs of the new technology development, but also because of the organization and operation of the energy market, which more ofen define partners’ responsibility for the disturbances of the power flow – from energy source to final consumer.There arrived the new technical challenges, many of which remain unsolved. The paper highlights three issues that are important in the operational practice of the Polish power system: identifying sources of electromagnetic disturbance, assessing the correctness of measurements in poor quality environment, and the presence of disturbances in the frequency range of (2÷150) kHz.
PL
Przedstawiono doświadczenia z wykorzystania aparatury pomiarowej typu DA BOX 2000 do badania parametrów jakości energii elektrycznej oraz stanów dynamicznych w wybranych lokalizacjach sieci dystrybucyjnej.
EN
The paper presents experience gained using measurement equipment type DA BOX 2000 in testing electric energy quality and dynamic states in selected locations of distribution network.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej. Przeprowadzono analizę wpływu podłączenia generatorów synchronicznych na opłaty za energię elektryczną oraz pokazano możliwość regulacji mocy biernej generatora. Omówiono również system nadążnej kompensacji mocy biernej ProgressCUK®.
EN
The article presents the aspects of using synchronous generators operating in a CHP system in a reactive power compensation follow-up system. An analysis of connecting the synchronous generators to a supply system and their impact on electrical energy charges is shown as well as the possibility of adjusting the reactive power of the generator. The author also discusses the ProgressCUK® follow-up control system for reactive power compensation.
PL
W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej w sieciach telewizji kablowej. Sieci telewizji kablowej sąsiadują często z innymi rodzajami sieci, w tym z telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi. Stąd istotna jest znajomość zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, zapewniającej ich współistnienie. Autor omówił obowiązujące przepisy prawne w tej dziedzinie, skupiając się przede wszystkim na zakłóceniach promieniowanych, które mogą pojawić się najczęściej. Dokonał także krytycznej analizy dotyczącej rozwoju tego rodzaju sieci i mogących pojawić się w przyszłości problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną.
EN
Selected problems of electromagnetic compatibility in cable television networks was presented in the paper. Cable television networks are often neighbor to other types of networks, for example telecommunications networks and electrical power. The knowledge of electromagnetic compatibility is important, because networks must coexist together. The author discusses the current legislation in this area, focusing primarily on radiated interference, which can occur very often. The critical analysis of the future development of this network was carried out and it was indicate areas, where there problems with electromagnetic compatibility may arise.
PL
W publikacji m.in. o lokalizacji źródeł zapadów napięcia w elektroenergetycznych sieciach zasilającychj oraz źródłach zakłóceń.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z chwilowymi udarowymi zmianami mocy czynnej występujące w okrętowych izolowanych sieciach zasilających.
EN
The paper presents problems connected with active power surges that occure in isolated marine supply networks.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.