Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem artykułu była analiza oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci (SR). Przedstawiono isniejący stan wiedzy, wyniki badań czynników klimatycznych (temperatury, wiatru itp.), analizę dyrektyw i raportów Komisji Europejskiej (w tym domen i usług). Mając to na uwadze oraz obecne zainteresowanie urządzeniami typu smart home, stwierdzono, że ich rozwój stanowi podstawę bieżących potrzeb oraz podstawę budownictwa przyszłości.
EN
The aim of the article was to analyze the building smart readiness (SR). The article presents the current state of knowledge in this field, the results of research on climatic factors (temperature, wind, etc.), the analysis of directives and reports of the European Commission (including domains and services). With this in mind and the current interest in smart home devices, it was found that the development in this area is the basis for the current needs and the basis for the future construction.
PL
W artykule poruszono problematykę symboliczności produktu. Badaną kwestię rozpatrzono z perspektywy jakości postrzeganej produktu. Celem artykułu było zaprezentowanie symbolicznej strony produktu, mającej znaczenie w postrzeganiu jakości przez konsumentów. Zaprezentowano wybrane przykłady produktów o charakterystycznej symbolice. Wyjaśniono także, na czym ta symbolika polega. Wykazano, że obcowanie z produktem o walorach symbolicznych jest m.in. zapowiedzią przeżyć, które wraz z produktem się kupuje, jak również unikalnej atmosfery związanej z jego użytkowaniem. Zwrócono uwagę, że symboliczne walory produktu stają się często ważniejsze dla konsumenta niż walory użytkowe.
EN
The article deals with the symbolism of the product. The examined issue was considered from the perspective of perceived quality of the product. The aim of the article was to present the symbolic side of the product, important in the perception of quality by the consumers. Selected examples of products with characteristic symbols were presented. The article explains what this symbolism comes from. It has been shown that dealing with a product of symbolic value is, among others, an announcement of experiences that are bought with the product, as well as a unique atmosphere related to its use. It was pointed out that the symbolic values of the product often become more important to the consumer than the functional ones.
PL
Założony w ubiegłym roku start-up Recurate umożliwia markom i sklepom e-commerce hostowanie platform peer-to-peer, zapewniając klientom odsprzedaż wcześniej zakupionych u nich przedmiotów. Obecnie platforma współpracuje z firmami zajmującymi się modą, sprzętem turystycznym i elektroniką, a w tym roku planuje powiększenie zakresu swej działalności o nowe kategorie. Ogłoszono właśnie współpracę z La Ligne, Marą Hoffman i Peak Design.
EN
The article discusses current trends and directions of research related to diagnosing the level of customer satisfaction in retail banking. The authors review the literature and organize the main research areas. In addition, they undertake a discussion and review of current directions of customer satisfaction studies and propose new directions resulting from current research gaps. The problem of customer satisfaction surveys has been presented both ways – from the research and scientific perspective, as well as from the viewpoint of customer satisfaction surveys completed by one of the biggest banks in the world.
PL
Problemem badawczym podjętym w pracy jest odpowiedź na pytanie: jakie czynniki mogą wzmacniać lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz które z nich mają największy wpływ na decyzje klientów o lojalności. Celem artykułu w jego części teoretycznej jest zaprezentowanie ogólnej istoty lojalności oraz jej możliwych składowych, a w części empirycznej – przedstawienie wyników badań opartych na literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. W części teoretycznej przedstawiono zjawisko i pojęcia lojalności, zaprezentowano także jej składowe, opisane w literaturze przedmiotu. W części empirycznej przedstawiono czynniki, które mogą determinować lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz teoretyczny model, który opisuje proces podejmowania decyzji przez klientów o lojalności względem wybranego obiektu. Wyniki badań wskazują, że lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych mogą kształtować zarówno czynniki jakościowe związane z usługą, jak również pozajakościowe, jak bezpieczeństwo czy aspekty społeczne.
EN
The research problem raised in the article is the answer to the question: what factors can strengthen customer’s loyalty in the telecommunications services sector and which of them have the greatest influence on customer’s decisions about loyalty. The aim of the article, in its epistemological part, is to present the general essence of loyalty and its possible components, and in the empirical part to present research results based on the subject literature. The study consists of five parts: two theoretical, two research parts and summary with conclusions. The theoretical part presents the phenomenon and concepts of loyalty. Its components described in the literature on the subject were also featured. The empirical part presents factors that may determine customer loyalty in the telecommunications service sector and the theoretical model that describes the customer’s decision making process about loyalty to the selected object. The results of research indicate that customer’s loyalty in the telecommunications services sector can shape both qualitative factors related to the service, as well as quality factors such as security or social aspects.
6
Content available remote Model of service realization on the intermodal transport market
EN
Realization of the service on the intermodal transport market is dependent on the fulfillment of the obligations of the client and the contractor of the transport contract. The knowledge of expenditures and costs in the intermodal transshipment terminal has an impact on the effective course of individual stages of planning the realization of the intermodal transport service. The proposed model of the realization of intermodal load transport service is an exemplary process of service realization on the intermodal transport market.
PL
Realizacja usługi na rynku transportu intermodalnego jest uzależniona od wywiązania się z zobowiązań zleceniodawcy i zleceniobiorcy z umowy transportowej. Na efektywny przebieg poszczególnych etapów planowania realizacji usługi transportu intermodalnego wywiera znajomość nakładów i kosztów w intermodalnym terminalu przeładunkowym. Zaproponowany model realizacji usługi transportu intermodalnego ładunków jest przykładowym procesem realizacji usługi na rynku transportu intermodalnego.
PL
Artykuł porusza tematykę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczeń komunikacyjnych. Omówiono w nim definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiono ich klasyfikację oraz wyjaśniono pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w lipcu 2019 r. wśród mieszkańców Radomia, posiadających polisę ubezpieczenia komunikacyjnego. Badania te dotyczyły zadowolenia osób ubezpieczonych z posiadanego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz miały na celu zbadanie znajomości przez te osoby pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i znajomości warunków nawiązanych przez nich umów ubezpieczeniowych. Wnioski z badań mogą posłużyć do określenia stanu wiedzy i poziomu zadowolenia ubezpieczonych z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
The paper deals with topics related to one of the most popular types of insurance - motor insurance. It discusses the definition of motor insurance, presents their classification and defines the concept of insurance subrogation. The aim of the article is to present the conclusions of the research conducted by the author in May 2019 among the residents of Radom who have a motor insurance policy. The research concerned the satisfaction of insured persons with their motor insurance package and the aim of research was examining the knowledge of insured people concerned concepts related to motor insurance and knowledge about the terms of insurance agreement signed by them. The conclusions from the research can be used to determine the state of knowledge and level of satisfaction of the insured people with insurance products available on the Polish motor insurance market.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie użyteczności kwestionariusza Kano w kontekście rozwoju właściwych – z punktu widzenia studenta – cech usługi edukacyjnej. W pierwszej części artykułu, na podstawie literatury przedmiotu, zaprezentowano istotę kwestionariusza Kano i jego uniwersalny charakter, co umożliwia wykorzystanie tego narzędzia w różnych organizacjach. Część druga obejmuje realizację badania w wybranej szkole wyższej; zdiagnozowano cechy charakteryzujące usługę edukacyjną z punktu widzenia studenta, dokonano ich hierarchizacji, co umożliwiło określenie poziomu jakości i satysfakcji studenta z oferowanej usługi edukacyjnej oraz wskazano te cechy, które wymagają rozwoju. Z badań wynika, że równie ważne dla studentów są materialne, jak i niematerialne cechy usługi edukacyjnej.
EN
The aim of the article is to present the usefulness of the Kano questionnaire in the context of the development of appropriate, from the student’s point of view, characteristics of the educational service. In the first part of the article, based on the literature of the subject, the essence of the Kano questionnaire as well as its universal character has been presented, which enables the application of this tool in various organizations. The second part involves the implementation of the study in a chosen higher education institution; the characteristics of the educational service have been diagnosed according to the student’s point of view, their hierarchization has been defined, which allowed for the assessment of the quality and satisfaction level from the offered educational service as well as for the identification of those features that require development. The research proves that both material and immaterial features of the educational service are equally important for students.
PL
Celem opracowania była identyfikacja atrybutów jakości usług najsilniej wpływających na poszczególne typy lojalności klientów. Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Do analizy wyników wykorzystano modele regresji wielorakiej. Analiza wyników przeprowadzonego badania pozwala stwierdzić, że atrybutami, które wpływają na poziom największej liczby typów lojalności, okazują się podejście do klienta i dostępność usług (po 3 typy lojalności). Wkład własny autorki obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie badania, analizę oraz interpretację wyników badań.
EN
The aim of the article was to identify attributes of service quality influencing different types of customers loyalty. A research was carried with the use of the questionnaire method. As a method of analysing the results multiple regression models were chosen. As a result it was discovered that the attributes influencing the highest number of the types of customers satisfaction are approach to the customer and service availability (3 types of loyalty each). Author’s own contribution is designing and carrying the research out, as well as analysing and interpreting the results.
PL
Artykuł w sposób ogólny porusza funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz cech, jakimi charakteryzują się usługi i zarządzanie miastem. Omówione zostały czynniki wpływające na rozwój miast oraz ich wzajemne powiązania. Przedstawiono teorię dotyczącą zarządzania miastem, usługami o charakterze użyteczności publicznej oraz rolę władz samorządowych w zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym.
EN
The paper considers generally the public transport operation in the context of urbanised areas development and characteristics, featured by the city services and management. The factors affecting the city development and their mutual relations have been discussed. A theory related to the city and public services management as well as the role of local government authorities in the public transport management have been presented.
PL
Niniejsza publikacja porusza zagadnienia wpływu mechanizmu podzielonej płatności na sytuację generalnych wykonawców w branży budowlanej. Zmiana przepisów od 1 lipca 2018 r. powoduje możliwość dokonania zapłaty przez nabywcę, np. zamawiającego, za zakupione usługi budowlane na dwa konta. tj. kwotę netto na rachunek bieżący generalnego wykonawcy i podatek VAT na odrębny rachunek VAT.
EN
This publication deals with the impact of the split payment mechanism on the situation of general contractors in the construction industry. The amendment of the regulations from July 1, 2018 makes it possible for the purchaser. e.g. the ordering party, to pay for purchased construction services into two accounts, i.e. the net amount into the current account of the general contractor and VAT tax into a separate VAT account.
12
EN
This study was undertaken: (1) to quantify the behavioural loyalty of garage customers and (2) to identify the formal characteristics that differentiate this loyalty. When examining a hypothesis that the level of behavioural loyalty of garage customers is low, it was found that as many as 58% of the customers surveyed were characterized by a high level of loyalty, because the value of the L coefficient was equal to or higher than 0,75. In consequence, the first hypothesis could not be confirmed. Another hypothesis was also considered, which stated that there exist formal criteria capable of differentiating the behavioural loyalty of garage customers; in this case, nine out of the ten formal criteria under analysis were found to differentiate the loyalty to a significant degree. Thus, the second hypothesis was confirmed. A practical implication of this study is the identification of customer groups that are differentiated from each other by the level of their loyalty; thanks to this, garage managers may be enabled to choose marketing-mix tools in a better way. The author’s contribution and novelty of the paper consist in the concept of measuring the behavioural loyalty of garage customers and in the segmentation results obtained.
PL
Cel artykułu był dwojaki: (1) kwantyfikacja lojalności behawioralnej klientów warsztatów samochodowych oraz (2) identyfikacja formalnych charakterystyk różnicujących tą lojalność. Weryfikując hipotezę H1, zgodnie z którą lojalność behawioralna klientów warsztatów jest niska, stwierdzono, że w przypadku aż 58% badanych lojalność behawioralna osiąga wysoki poziom, gdyż wartość współczynnika L jest większa lub równa 0,75. Zatem nie potwierdzono tej hipotezy. W zakresie hipotezy drugiej, stanowiącej, że istnieją formalne kryteria różnicujące lojalność behawioralną klientów warsztatów, wykazano, że dziewięć spośród dziesięciu analizowanych kryteriów formalnych różnicuje tą lojalność. Zatem hipotezę potwierdzono. Implikacją praktyczną opracowania jest identyfikacja grup klientów charakteryzujących się różnymi poziomami lojalności, co powinno pozwolić menedżerom warsztatów lepiej dobrać mieszankę wykorzystywanych narzędzi marketingowych Wkładem własnym autora i elementem innowacyjnym opracowania jest koncepcja pomiaru lojalności behawioralnej klientów warsztatów samochodowych oraz uzyskane wyniki segmentacji.
EN
Fog personal computers is definitely correctly buzzword that is receiving, it provides firms zīmju base might be coming availability specialist knowledge. Impair price serve should you have of superiorities in studying to individuals system that is been known is good old, a lot like played off insightful publication, outlook rendering, better resource, indefinite scalability, incredible fault-tolerance etc that is potential. That said, considerably that may be truly hefty of retailers created with event run relayed on those as long as determining it is actually hit. Platform allotment features helping out the universal abilities of a program and parallel that is scatter a redistribution of batch among the numerous processors or nodes. This kind of succeeds that is absolutely found that is further beginnings appointment insurance protection for scald solutions.
14
Content available Wieloaspektowość definiowania usług
PL
Celem opracowania była analiza sposobów definiowania usług. Badanie przeprowadzono metodą krytycznej, chronologicznej i porównawczej analizy literatury. Uwzględniono publikacje o charakterze słownikowym, piśmiennictwo naukowe z dziedziny nauk ekonomicznych oraz dokumenty normalizacyjne. Przedstawiony w opracowaniu przegląd definicji terminu usługa pozwolił na sformułowanie następujących wniosków: (1) w literaturze funkcjonują definicje pojęć usługi oraz usług, (2) w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicznych (w szczególności marketingu) terminy usługa oraz usługi stosowane są zamiennie, (3) w dokumentach normalizacyjnych do 2015 r. usługa była traktowana jako wyrób niematerialny; obecnie stanowi kategorię odrębną. Wkład własny autorki obejmuje systematyzację pojęcia usługi w kolejnych etapach ewolucji tego terminu oraz podział definicji ze względu na źródła ich pochodzenia.
EN
The aim of the article was the analysis of the ways of defining services. The study was conducted with the use of critical, chronological and comparative literature analysis. The dictionary-style publications, scientific literature in the field of economics and normalization documents were respected. The article presents the overview of services term definitions. This allowed to formulate the following conclusions: (1) in the literature definitions of both service and services terms can be found, (2) in scientific literature, in the field of economics (particularly marketing), the terms service and services are used interchangeably, (3) in normalization documents up to the year 2015 a service was treated as an intangible product; now it is recognized as a separate category. Author’s own contribution includes systematization of the term service in the following stages of its evolution and classification of definitions according to sources of their provenance.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa powinny doskonalić zarządzanie, które jest ukierunkowane na jakość obsługi klienta. Jednym z kierunków doskonalenia organizacji w tym zakresie jest badanie poziomu satysfakcji klientów. W artykule zostały przedstawione wyniki badań satysfakcji klienta przeprowadzone za pomocą metody Servqual w firmie usługowej z branży farmaceutycznej. Zastosowanie tej metody pozwoliło na zidentyfikowanie luk w obszarze obsługi klienta w badanej hurtowni farmaceutycznej, co z kolei pozwoliło na zaproponowanie kierunków udoskonalenia świadczonych usług przez wskazanie obszarów, które należy poprawić w pierwszej kolejności, by móc podnieść poziom świadczonych usług.
EN
Modern companies should improve management, which is focused on customer service quality. One of the areas of organization improvement in this area is to test the level of customer satisfaction. The article presents results of customer satisfaction surveys conducted by the Servqual method in a pharmaceutical service company. The use of this method enabled identifying gaps in the customer service area of the pharmaceutical wholesaler, which in turn allowed us to suggest directions for refining the services provided by identifying the areas to be improved in the first place in order to improve the level of service provided.
EN
The innovation of application of cloud managers is described in the article. The authors emphasize that the innovative direction of development of information activities is the integration of Web platforms (social networks and cloud storages) for creating a unified communication space and storage for large amount of information. Tool that provides this development are cloud managers. For library institutions using such technologies will create the favorable and flexible serviceoriented system for providing users with information resources. For determination of free cloud managers and selected among them a benchmark, the methods of benchmarking and expert evaluation were used in the research. The algorithm for operation with every service is given. The following technological capabilities: “integration with cloud storage”, “cloud disk space manager”, “multimedia playback,” “presence of workspace” for collaboration were taken into account. The result of the study is to determine the cloud manager that can serve as a benchmark for providing free cloud services with a wide range of technological capabilities.
EN
The work was undertaken to measure and assess the quality of motor car maintenance and repair services with using the SERVQUAL method. In the investigation, the survey method was used. The inquiry form consisted of two parts. In the first one, identification questions were asked to define the customer’s profile, characterizing the car user. The other one included substantive questions of the SERVQUAL inquiry form. Pursuant to the basic lines of the SERVQUAL concept, the discrepancy (gap) between the perceived and expected quality of a motor car maintenance and/or repair service obtained was examined. The diversity in the quality dimensions was analysed in relation to variables in the customer’s profile. A data analysis based on car users’ profiles has provided grounds for a statement that the widest gap was indicated by the respondents who had been car users for over 41 years. This result reflects the requirements regarding the quality dimension labelled as tangibles. The only positive value of the quality gap was recorded for the dimension referred to as responsiveness and for the same group of car users. This means that the expectations of the most experienced car users were lower than the perceived value of this dimension. The variable that in most cases diversified the assessment results was found to be the time of being a car user. An analysis of the literature data available has revealed that the SERVQUAL model has not been used to date for measurements of the quality of motor car maintenance and repair services; thus, the attempt to fill this gap may be considered an innovative element of this study.
PL
Celem opracowania był pomiar i ocena jakości usług obsługi i naprawy samochodów osobowych z wykorzystaniem metody SERVQUAL. Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. Pierwszą stanowiły pytania metryczkowe, charakteryzujące użytkowników aut, a drugą stanowiły merytoryczne pytania kwestionariusza SERVQUAL. Zgodnie z założeniami koncepcji SERVQUAL badano różnicę pomiędzy jakością otrzymaną i oczekiwaną w związku z realizacją usług obsługi naprawy samochodów osobowych. Przeprowadzono analizę zróżnicowania wymiarów jakości względem zmiennych opisujących profil użytkownika. Analiza danych w oparciu o profil użytkownika auta pozwala stwierdzić, że największą wartość luki wskazali ankietowani, którzy są użytkownikami samochodu od ponad 41 lat. Wynik ten odzwierciedla wymagania w odniesieniu do wymiaru elementy materialne. Jedyną, dodatnią wartość luki odnotowano dla wymiaru zdolność reagowania. Oznacza to, że oczekiwania najbardziej doświadczonej grupy użytkowników aut w stosunku do wartości otrzymanej były mniejsze. Zmienną najczęściej różnicującą okazał się czas bycia użytkownikiem samochodu. Przeprowadzona analiza literatury wykazała, że model SERVQUAL dotychczas nie był wykorzystywany do pomiaru jakości usług obsługi i naprawy samochodów osobowych, zatem ten wypełnienie tej luki stanowi element innowacyjny w opracowaniu.
18
Content available remote Badanie sprawności systemów IDS/IPS przed atakami DOS i DDOS
PL
Tematem artykułu jest analiza sprawności systemów wykrywania i zapobiegania włamaniom przed atakami odmowy usługi. W początkowej cześć artykuł w oparciu o wynik analiz, zaprezentowano skalę problemu omawianych zagrożeń. W kolejnych paragrafach przedstawiono metodykę badań określenia podatności na ataki odmowy usługi. Następnie przeprowadzono symulacje wydajności i skuteczności obrony przed atakami dwóch sieciowych systemów wykrywania włamań w segmencie open-source Snort i Suricata. Analizowano rozwiązania pracując w trybach nfqueue i af-packet, przy zestawie tych samych reguł. Przeprowadzone testy porównawcze z wykorzystaniem dwóch najpopularniejszy zagrożeń tj. Land i SYN Flood, wykazały przewagę rozwiązania Suricata w skuteczności wykrywania analizowanych ataków. Artykuł jest adresowany do osób zajmujących się wdrażaniem i administracją systemów zabezpieczeń.
EN
The theme of the article is to analyze the efficiency of detection systems and intrusion prevention against denial of service attacks. In the initial part of the article based on the analysis results, presented the scale of the problem of these threats. In the following paragraphs, the methodology of testing to determine susceptibility to denial of service attack. Then conducted simulations effectiveness and efficiency of defense against attacks by the two network intrusion detection systems in the segment of open-source Snort and Suricata. Analyzed solutions working modes nfqueue and af-packet, using the same set of rules. Comparative tests carried out using the two most common threats such Land and SYN Flood, showed superiority solutions Suricata the effectiveness of detection of the analyzed attacks. The article is addressed to people involved in the implementation and administration of security systems.
EN
The present paper presents results of research on opinions of farm owners concerning the need and forms of transportation services within the context of their education. According to 59.04% of surveyed farmers, there is demand for transportation services. The primary reason for such demand is time savings (the number of answers increases along with an increase in farmer’s education). 48.80% of farmers use such services (42.86% having a primary education and 71.43% having a higher education). The primary reason for using such services is the fact to be cheaper when compared to own transport - percentage share in answers increases along with an increase in education. Among farmers who provide such services, 71.24% perceive it as a source of additional income. Either transportation services in the form of sale or purchase of means of produce sale or combination of these occur in 44.56% of answers. All-inclusive transportation services in external transportation, that is purchase of means and collection of goods, are preferred by 36.73% on average and the number increases along with an increase in education. The values for farmers having a primary and higher education are: 14.29% and 67.14% respectively.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii właściciela gospodarstwa na temat potrzeb i form obsługi transportowej w kontekście jego wykształcenia. Według 59,04% rolników usługi transportowe są potrzebne. Podstawowym powodem przemawiającym za potrzebą usług jest oszczędność czasu (ilość odpowiedzi rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia). 48,80% rolników korzysta z usług (42,86% podstawowe i 71,43% wyższe). Podstawowym powodem korzystania z usług transportowych jest to, iż są one tańsze w stosunku do transportu własnego - % odpowiedzi rośnie w miarę wzrostu wykształcenia. Wśród rolników dających usługi średnio 71,24% upatruje w tym dodatkowy zarobek. Obsługa transportowa w formie: albo zakup środków, albo sprzedaż produkcji lub ich połączenie 44,56% odpowiedzi. Pełną obsługę transportową w transporcie zewnętrznym tzn. zakup środków i odbiór produktów preferuje 36,73% średnio i ich udział rośnie wraz z wykształceniem. Jest to 14,29% rolników z wykształceniem podstawowym i 67,14% z wykształceniem wyższym.
20
Content available Costs of mechanical services in organic farms
EN
The objective of the paper was to determine and evaluate the level of used and provided mechanical services in organic farms. The scope of the paper covered research in 50 organic farms located on the territory of Małopolskie, Podkarpackie and Śląskie Voivodeship. The costs of used mechanical services were on the average 1978.5 PLN annually. Per one hectare of agricultural land it was PLN 150.6. A low level of these services proves that the equipment of farm with a machinery park sufficed in many cases and farmers did not have to use these services. On the other hand, annual incomes from the provided mechanical services were on the average only PLN 578. Combine grain harvesting averaged at 49% and pressing and wrapping - 35%. The lowest participation was reported for tedding (2%).
PL
Celem pracy było określenie i ocena poziomu kosztów pobieranych i świadczonych usług mechanizacyjnych w gospodarstwach ekologicznych. Zakres pracy obejmował badania w 50 gospodarstwach ekologicznych położonych na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Koszty pobieranych usług mechanizacyjnych w skali roku wynosiły średnio 1978,5 zł. Natomiast w przeliczeniu na hektar użytków rolnych było to 150,6 zł. Niski poziom tych usług może świadczyć o tym, że wyposażenie gospodarstw w park maszynowy było w wielu przypadkach wystarczające i rolnicy nie musieli korzystać z usług. Z kolei dochody roczne wynikające ze świadczonych usług mechanizacyjnych to średnio tylko 578 zł. W strukturze kosztów świadczonych usług dominował kombajnowy zbiór zbóż (49%) oraz prasowanie i owijanie (35%). Najmniejszy udział odnotowano dla przetrząsania siana (2%).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.