Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surge arrester
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożenia spowodowanego wyładowaniem piorunowym oraz wymagania ochrony inteligentnych stacji transformatorowo-rozdzielczych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień ochrony (od oceny ryzyka aż do końcowego doboru ograniczników przepięć). Taki tok postępowania pozwala na minimalizację strat oraz zwiększenie dyspozycyjności pracy urządzeń.
EN
The paper presents the problem of the threat caused by a lightning discharge and the requirements for the protection of intelligent transformer-distribution stations. Attention was drawn to the need for a comprehensive approach to protection issues (from risk assessment to the final selection of surge arresters). This course of action allows you to minimize losses and increase the availability of equipment.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikro wytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settlements between micro electricity producers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solutions enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikrowytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settelments between micro electricity prodecers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solution enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
EN
This paper presents the results of testing samples of shield-centering elements from medium-voltage surge arresters. The elements were made of TSE glass textolite. The elements have been dismantled from different operated surge arresters, which were subjected to discharge currents (short-circuit currents) of different intensity and duration. The discharge currents led to degradation of the tested elements with various degrees of advancement. The degradation was investigated using microscopic methods and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Changes in the content of elements of the surface of textolite materials - as the degradation progresses - were documented. It was found that high discharge current flows resulted in melting of the organic binder, epoxy resin, especially its surface layer. Partial charring and even burning of the resin was noticeable. Furthermore, it was found that with increasing degradation on the surface of the TSE laminate, the carbon and oxygen content, which are part of the organic resin, decreases. Simultaneously the amount of silicon, calcium and aluminium, which are present in the glass fibres, increases. The charring effect of the resin and the formation of conductive paths result in a decrease in the performance of surge arresters and their subsequent failure.
PL
W artykule przedstawiono możliwości ochrony przepięciowej dla domowych instalacji prosumenckich wyposażonych w magazyny energii. Omówiono zagrożenia spowodowane przez przepięcia oraz przedstawiono zasady stosowania ograniczników przepięć. Pokazano też przykładowe SPD, znajdujące zastosowanie w tego typu instalacjach.
EN
The article presents the possibilities of surge protection for home prosumer systems equipped with battery storage. The author discusses the risks caused by surges and the rules of using surge arresters. Examples of SPDs applicable in this type of systems are also shown.
6
Content available remote Procesy degradacji w elementach tekstolitowych ograniczników przepięć
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań próbek tekstolitowych elementów osłonowo-centrujących z eksploatowanych ograniczników przepięć SN. Prądy wyładowcze (zwarciowe) o zróżnicowanym natężeniu i czasie trwania spowodowały w tworzywie elementów efekty degradacji o różnym stopniu zaawansowania, które badano z wykorzystaniem metod mikroskopowych i mikroanalizy rentgenowskiej EDS. Udokumentowano zmiany w składzie elementarnym (zawartości pierwiastków) warstwy wierzchniej tworzyw tekstolitowych - w miarę postępu efektów degradacji. Wykazano, że tworzywa te posiadają niewystarczającą odporność na skutki awaryjnej pracy ogranicznika przy jego zawilgoceniu, które jest konsekwencją rozszczelnienia osłony.
EN
The work describes degradation effects in the structure of textolite shield-centering elements of operated MV surge arresters. As a result of acting inner partial discharges of diverse duration and power - the material underwent degradation of different degree of advancement. Using microscopic research techniques and EDS analysis, the authors found and documented changes of structure and chemical composition of the material surface, with the increasing degree of degradation. It has been shown that textolite materials have insufficient resistance to the effects of emergency operation of the arresters after moisture ingress, which is a consequence of unsealing of the housing.
7
Content available remote Application of new pass criteria for SPD during water immersion test
EN
The article presents the research, which was to compare existed criteria in standards for the assessment of the water immersion test for low voltage overhead surge protective device. Assessment of the influence of environmental conditions, especially the influence of moisture penetration on the proper operation of surge arresters, is extremely important for their durability. For this purpose, laboratory tests were carried out and the obtained results were analyzed and compared with the test evaluation criteria existing in the standards.
PL
W artykule przedstawiono badania, których głównym celem było porównanie istniejących w normach kryteriów oceny próby zanurzenia w wodzie dla napowietrznych ograniczników przepięć niskich napięć. Ocena wpływu warunków środowiskowych a szczególnie wpływu wnikania wilgoci na właściwą pracę ograniczników przepięć jest niezwykle istotna dla ich trwałości. W tym celu przeprowadzono badania laboratoryjne a uzyskane wyniki, poddano analizie i porównano z istniejącymi w normach kryteriami oceny prób.
PL
W artykule zaprezentowano nowy ogranicznik przepięć firmy DEHN do ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Podano zalety urządzenia, dzięki którym może ono znaleźć zastosowanie w nowoczesnych obiektach biurowo-przemysłowych. Mniejsze gabaryty urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu pełnej skuteczności sprawiają, że kombinowany ogranicznik DEHNventil M2 pozwala zaoszczędzić 50% miejsca w porównaniu z poprzednim modelem i innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.
EN
The article presents a new surge arrester by DEHN for the protection of low-voltage systems and terminal equipment against lightning and switching-induced surges. The advantages of the device make it suitable to be used in modern office and industrial facilities. Smaller size yet still powerful – the compact combined arrester DEHNventil M2 allows to save 50% of space as compared with its predecessor and other devices available on the market.
9
Content available Wentyl Gilesa-Mościckiego
PL
W artykule przedstawiono prace prof. Ignacego Mościckiego (prezydenta Polski w latach 1926–1939), których wynikiem było zbudowanie nowego typu ogranicznika przepięć. W literaturze technicznej jest on jednak znany tylko jako wentyl Gilesa od nazwiska dyrektora fabryki kondensatorów we Fryburgu. Po prawie 100 latach konstrukcję wentylu Gilesa-Mościckiego wykorzystano ponownie w ograniczniku przepięć MC 50-B.
EN
The article presents the works of prof. Ignacy Mościcki (president of Poland in the years 1926–1939), which resulted in the construction of a new type of surge arrester. In technical literature, however, it is only known as the Giles valve, after the director of the capacitors factory in Fribourg. After almost 100 years, the Giles-Mościcki valve structure was reused in the surge protective device MC 50-B.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
PL
Artykuł opisuje wymagania normy zharmonizowanej PN-HD 60364-7-712 dotyczącej ochrony instalacji fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Omówiono problemy związane z ochroną przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Szczegółowo opisano znaczenie i zasady określania wymaganych odstępów separujących pomiędzy instalacją PV a przewodami urządzenia piorunochronnego. Zasady ochrony przed przepięciami opisane zostały z uwzględnieniem doboru wymaganych typów ograniczników przepięć i ich lokalizacji. Omówiono zagrożenia wynikające z bezpośredniego łączenia paneli PV z przewodami urządzenia piorunochronnego i wpływ takich rozwiązań na dobór typów ograniczników przepięć.
EN
The paper describes the requirements of the harmonized standard PN-HD 60364-7-712 regarding the protection of photovoltaic installations against the effects of lightning. Problems related to protection against direct lightning strike are discussed. The meaning and principles of calculating the required separation distances between the PV installation and the lightning protection system conductors are described in detail. The principles of surge protection are described taking into account the selection of the required types of surge protection devices and their location. The threats resulting from direct connection of PV panels with the lightning protection system conductors and the impact of such solutions on the selection of surge arrester types were discussed.
PL
Celem prezentowanej pracy było znalezienie zależności pomiędzy parametrami mikrostruktury warystorów, a prądem płynącym przez ogranicznik przepięć dla różnych poziomów napięcia. Badania zostały wykonane na losowo wybranej populacji beziskiernikowych ograniczników przepięć w osłonach polimerowych, przeznaczonych do pracy w sieci średniego napięcia. Wykonano pomiary przebiegów referencyjnych dla badanej populacji ograniczników. Przyjęto jako kryterium oceny udział wyższych harmonicznych w przebiegu prądu. Praca stanowi wstęp do szerszego zakresu badań, prowadzonych w ramach wspólnych działań laboratoriów Instytutu Energetyki i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.
EN
The purpose of the presented work was to find the relationship between the varistor's microstructure parameters and the current flowing through the surge arrester for different voltage levels. The tests were performed on a randomly selected population of non-spark surge arresters in polymeric shields intended for operation in medium voltage networks. The reference waveforms were measured for the tested population. Higher harmonics participation in the current wave was assumed as the evaluation criterion. The work is an introduction to a wider range of research carried out as part of joint activities of the laboratories of the Institute of Power Engineering and the Institute of Fundamental Technological Research PAN.
EN
In low-voltage (LV) electrical networks metal-oxide varistor (MOV) surge arresters connected in parallel are often used against overvoltages. The paper presents the results of laboratory experiments, during which pairs of parallel connected MOV surge arresters were subjected to surges of specified energy. The tests determined energy distribution between surge arresters for AC burst voltage stresses, temperatures recorded on their surface using contact sensors and temperature distribution images (IR thermograms). The analysis of results and conclusions are also presented.
PL
W sieciach niskiego napięcia stosowane są zwykle tlenkowe ograniczniki przepięć. W artykule przedstawiono wyniki badań, podczas których pary równolegle połączonych ograniczników poddano działaniu narażeń o określonej energii. Badano rozkład energii pomiędzy ograniczniki dla narażeń przebiegami AC oraz rejestrowano termogramy IR i temperatury na ich powierzchni, mierzone czujnikami kontaktowym. Przedstawiono analizę wyników badań i wnioski.
EN
The paper presents results of investigation of microstructure and micro-hardness for material of ZnO varistors applied to 110 kV surge arrester and surge arrester counter. The research combined two pairs of varistors, each consisted of one varistor subjected before to operation, while the other one was brand new unit and constituted a reference. All varistors were made of the same material by the reputable manufacture. The tests revealed a different degree of the material degradation for varistors subjected before to operation. This also refers to different degradation mechanism observed for the material of these varistors, if typical effects of degradation of aged ZnO varistors were considered as a reference. Physical state of spinel in the microstructure had a significant impact on the material degradation, however a considerable loosening of the microstructure associated with bismuth oxide was observed too. It was surprising, since the precipitates of the bismuth oxide phase most often showed very good binding to the ZnO matrix and high resistance to associated electrical, thermal and mechanical effects. The degradation effects in the ZnO matrix proved to be limited only.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań skutecznej odległości, dla której zapewniany jest wymagany poziom ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń końcowych przy zastosowaniu ogranicznika przepięć typu 2. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wysokonapięciowego generatora prądów udarowych. Weryfikację zalecanego odstępu przeprowadzono dla trzech różnych wartości prądu udarowego (8/20 μs) 5 kA, 11 kA, 15 kA oraz dla trzech różnych rodzajów obciążeń układu: żarówka, świetlówka, zasilacz impulsowy od komputera przenośnego. Normy [3,4] zalecają umieszczanie urządzenia końcowego w odległości do 10 metrów pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem. Przeprowadzone badania wykazują, iż odległość proponowana w normach jest za duża i zależy od charakteru obciążenia.
EN
The article presents the results of effective distance testing, for which the required level of surge protection of equipment is provided using a type 2 surge arrester. The tests were carried out using a high voltage surge current generator. Verification of the recommended gap was performed for three different values of the surge current 8/20 μs 5 kA, 11 kA, 15 kA and for three different types of system loads: light bulb, fluorescent lamp, switched mode power supply from a laptop. Standards recommend placing the terminal device within 10 meters between the SPD and the protected device. The tests carried out show that the distance proposed in the standards is too high and depends on the nature of the load.
PL
W przypadku uderzenia pioruna w zewnętrzne urządzenie piorunochronne danego budynku dochodzi do rozpływu prądu piorunowego. Z jednej strony prąd pioruna wpływa do uziomu budynku, a z drugiej strony do kabli wprowadzonych do budynku. Wieloarkuszowa norma dotycząca ochrony odgromowej PN-EN 62305 w kontekście instalowania zewnętrznego urządzenia piorunochronnego wskazuje także na konieczność stosowania środków służących wewnętrznej ochronie odgromowej.
PL
W artykule szczegółowo opisano zagadnienie właściwego dobezpieczenia ograniczników przepięć (SPD). Rozważania teoretyczne uzupełniono wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających się z kombinowanego ogranicznika przepięć wraz z prawidłowo i nieprawidłowo dobranym jego dobezpieczeniem. Prawidłowo dobrany układ zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji, zaś nieprawidłowo dobrane dobezpieczenie powoduje powstanie zagrożenia pożarowego instalacji elektrycznej.
EN
The article describes in detail the issue of proper select of backup fuse for surge protection devices (SPD). The theoretical considerations were supplemented with the results of measurements with correctly and incorrectly selected SPD backup fuse. A properly selected system ensures operational safety, while improperly selected results in a fire hazard to the electrical installation.
PL
Obecna klasyfikacja ograniczników, przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN-EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające prze- pięcia. Część 11: Urządzenia ograni- czające przepięcia w sieciach elektro. energetycznych niskiego napięcia. Wymagania i próby [1]. Klasyfikacja ta opiera się przede wszystkim na zróżnicowaniu ze względu na wytrzymałość ograniczników przepięć na prądy udarowe. Z uwagi na obecnie stosowaną klasyfikacje normatywną mamy do czynienia z ogranicznikami danego typu, które są badane według określonych klas prób. Czytając dostępne publikacje lub materiały reklamowe producentów tego typu urządzeń, można niestety zauważyć że Często mylone są pojęcia „typów” i „klas” ograniczników lub niewłaściwie interpretowane jest pojęcie ogranicznika kombinowanego. Niniejszy artykuł ma na celu ułatwienie zrozumienia prawidłowej klasyfikacji ograniczników, zgodnej z aktualną normą.
19
Content available Inżynierskie dzieła Jerzego Lisieckiego
PL
Laboratoria wysokich napięć wyposażone są w specjalistyczną, drogą aparaturę produkowaną przez wyspecjalizowane firmy jak Westinghouse, Haefely Trench, High Volt. Jerzy Lisiecki, który przepracował na Politechnice Wrocławskiej ponad 54 lata zaprojektował i zbudował jednak we własnym zakresie wiele urządzeń wysokiego napięcia: transformatory, źródła napięcia stałego, dzielniki napięciowe, boczniki prądowe, głowice kablowe i inne. Prowadził również bardzo oryginalne i pionierskie badania naukowe.
EN
High voltage laboratories are equippied in special, expencive apparatuses manufactured by companies like Westinghouse, Haefely Trench, High Volt. Jerzy Lisiecki who worked for Wroclaw University of Technology for over 54 years, have designed and built many devices like: transformers, DC voltage sources, voltage dividers, current shunts, cable accessories and others. He carried out also very original and pioneering research.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia ochrony odgromowej dotyczącej linii SN.
EN
The article discusses the solutions for surge protection devices to protect the medium voltage electroenergetic power line.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.