Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural reliability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper shows the relevance of the task of assessing the structural reliability of networks with undetermined topology. Proposed is a method for assessing the structural reliability of networks of undetermined topology based on taking into account the basic structural characteristics of the network (the number of nodes and branches, the degree of network connectivity, the maximum allowable rank of paths, and others). To obtain an estimate of the structural reliability for a network of any dimension and any topology, expressions are proposed in the scientific research to determine the number of paths of various ranks, which must be taken into accountwhen calculating the structural reliability index by the upper and lower bounds method.
PL
Ten artykuł pokazuje znaczenie zadania polegającego na ocenie niezawodności strukturalnej sieci o nieokreślonej topologii. Proponowana jest metoda oceny niezawodności strukturalnej sieci o nieokreślonej topologii, która oparta jest na uwzględnieniu podstawowych cech strukturalnych sieci (liczba węzłów i rozgałęzień, stopień połączenia z siecią, maksymalna dopuszczalna ranga ścieżek itp.). Aby oszacowaćstrukturalnąniezawodność sieci o dowolnej wielkości i dowolnej topologii, badania naukowe proponują wyrażenia algebraiczne, które określają liczbę ścieżek o różnych rangach, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika niezawodności strukturalnej, używając do tego metody opartej na kresach górnych i dolnych wskaźnika.
PL
Monografia niniejsza poświęcona jest omówieniu wyników badań dotyczących wpływu korozji elektrochemicznej rur stalowych, stwierdzonej w efekcie diagnostyki z wykorzystaniem technologii rozproszenia osiowo zorientowanego strumienia magnetycznego, na niezawodność strukturalną gazociągów wysokiego ciśnienia. Inspekcje tłokami pomiarowymi są najbardziej efektywną metodą diagnostyczną ze względu na możliwość wykrycia i zwymiarowania ubytków materiału ścianki rurociągu podziemnego, a ich zastosowanie nie wymaga czasowego ograniczenia transportu gazu. Badaniom poddano gazociąg o średnicy DN 700, maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 8.4 MPa, wykonany ze stali podwyższonej wytrzymałości gatunku L555M z ubytkami korozyjnymi ścianki stwierdzonymi na podstawie dwóch inspekcji: pierwszej po 13 latach użytkowania oraz ponownej po kolejnych 12 latach eksploatacji. Stalowa cienkościenna powłoka cylindryczna z defektami, obciążona ciśnieniem wewnętrznym gazu, ulega uszkodzeniu w wyniku wystąpienia jednego z trzech stanów granicznych: powstania nieszczelności, przełomu plastycznego pozostałej grubości ścianki lub rozerwania, które rozszerza się w sposób niestabilny w kierunku osiowym poza obszar defektu lub wzdłuż spoiny, jeśli mamy spiralnie spawany sposób wykonania rur. Ze względu na niskie ryzyko wzrostu głębokości wad objętościowych przez cały przekrój ścianki wynikające z postępu korozji w kierunku promieniowym, stwierdzone na podstawie danych z dwóch inspekcji, jak również niewielkie konsekwencje dla otoczenia małej nieszczelności gazociągu możliwej do wykrycia z powierzchni ziemi oraz jej naprawy bez ograniczenia transportu gazu, w niniejszej pracy uwzględnione zostało jedynie kryterium przełomu plastycznego w miejscach częściowych ubytków ścianki rury. Niezawodność strukturalna podziemnych sieci uzbrojenia terenu w okresie użytkowania liczonym w dziesiątkach lat, może być analizowana jako proces stochastyczny polegający na losowym stopniu degradacji elementów poddanych obciążeniu. Znane z literatury algorytmy oceny zawodności infrastruktury technicznej można podzielić na metody oparte o funkcje zmiennych losowych lub teorię zmiennych losowych, którą zastosowano w niniejszej monografii. W celu estymacji prawdopodobieństwa awarii w długim okresie użytkowania, wykorzystano stan graniczny oparty o różnicę ciśnienia pęknięcia plastycznego rur z defektami ścianki oraz wartości oczekiwanej ciśnienia roboczego gazu, przy uwzględnieniu parametrów wpływających na wytrzymałość konstrukcji jako zmiennych losowych. Prognozowanie postępu korozji ścianki podziemnego rurociągu stalowego może odbywać się na podstawie zależności liniowych lub nieliniowych. W niniejszych studiach, do określenia prędkości korozji elektrochemicznej w kierunku promieniowym, zastosowano zależności nieliniowe ze współczynnikami stochastycznymi, które analizowano w czterech scenariuszach. Wyznaczenia parametru funkcji eksponencjalnej rozkładu głębokości uszkodzeń ścianki dokonano na podstawie danych z dwóch inspekcji. W monografii wykazano zasadność poszukiwań alternatywnych i mniej skomplikowanych obliczeniowo metod oceny niezawodności rurociągów stalowych do zastosowań inżynierskich, bazujących na wynikach diagnostyki tłokami pomiarowymi. W badaniach oceny wpływu ubytków materiału ścianki na prawdopodobieństwo awarii rurociągu wykorzystano teorię nośności granicznej. W pracy przedstawiono algorytm obliczania prawdopodobieństwa awarii, oparty o eksponencjalną funkcję rozkładu głębokości uszkodzeń ścianki czynnego gazociągu, stwierdzonych w wyniku kilkukrotnej diagnostyki. W obliczeniach została uwzględniona liczba hipotetycznych ubytków materiału niewykrytych przez tłoki pomiarowe, wyznaczona na podstawie danych z inspekcji, jak również wzięto pod uwagę prawdopodobieństwo detekcji niedoskonałych urządzeń działających na zasadzie rozproszenia strumienia magnetycznego. Opracowana metoda uwzględnia całkowitą liczbę ubytków jako populację o rozkładzie eksponencjalnym głębokości defektów, nie rozważa natomiast indywidualnie każdego uszkodzenia ścianki. Zastosowane podejście do obliczeń jest, według najlepszej wiedzy autora, jedną z pierwszych prób wyznaczenia niezawodności strukturalnej rurociągów podziemnych podlegających procesowi degradacji korozyjnej z wykorzystaniem tej metodologii.
EN
The objective of this monograph is to investigate an influence of steel pipe electrochemical corrosion detected by axially excitated Magnetic Flux Leakage in-line inspections tools on a structural reliability of high pressure gas pipelines under operation. MFL in-line inspection technology is the most effective diagnostic method in respect of detection and sizing of wall material losses of pressurized buried pipelines and their application does not require the temporary exclusion of the gas flow. This research considers a gas transmission pipeline DN 700, "MOP" = 8.4 MPa, constructed from increased-strength steel containing active external metal loss flaws derived from two in-line inspections: the first ILI after 13 years of the service life and the second 12 years later. The steel thin-walled cylindrical shell with material losses loaded with the internal fluid pressure fails due to one of three limit states: leak, plastic collapse of the remaining pipe wall thickness or unstable extension of wall rupture beyond the defect area in the longitudinal direction or along the girth weld in the case of spirally-welded pipes. Due to low defect growth rates in the radial direction confirmed with the results of two in-line inspections as well as to negligible consequences of a small natural gas leak to the pipeline surrounding detectable with above ground methods, the current work considers only a plastic collapse criterion of residual pipe part-wall thickness. The structural reliability of the underground infrastructure within long time operation, counted in decades, can be analyzed as a stochastic process of construction elements random degradation. The evaluation algorithms of technical infrastructure, known from the literature, can be divided into methods based on functions of random parameters and a random variables theory which is applied in the current monograph. In order to estimate a pipeline failure probability in a long operation time, the limit state based on a pressure difference between plastic collapse of the remaining pipe wall thickness and an expected value of the gas working pressure as a random variable was employed. Prediction of a corrosion growth rate of an underground steel pipeline can be conducted based on both linear and non-linear functions. In the current work, for an electrochemical corrosion velocity prediction in the radial direction, a non-linear power law function with stochastic parameters was applied in four scenarios. The ILI results were also used to estimate an exponential law of defect depth probability density distribution. Forengineering application, the alternative and less computationally complicated methods for reliability esrimations based on in-line inspection data should be found, which is the aim of this monograph. In the study, the algorithm of probability computation based on expotential probability density distribution of pipe wal defects depth derived from the repeated diagnostics results was presented. The calculations took into account the numer of undetected hypothetical anomalies, as well as probability of detection resulting from usage of imperfect inspection devices. The developed methodology considers the total amount of features as a population with expotential depth distribution of defect depth and does not consider each flaw individually. The pipe wall material losses were assessed by a fracture mechanics method based on a limit load theory. To the author’s best knowledge, the presented approach to probability estimations is novel and applied for the first time in literaturę regarding structural reliability of underground pipelines subjected to corrosion degradation.
EN
The paper refers to the dynamic short-term response analysis of the Baltic steel drilling platform (see Fig.2) in a random sea-state represented by one-dimensional wave spectrum proposed by Striekalov and Massel, which is recommended for the Baltic Sea area. The Baltic drilling platform is a jack-up type platform for the exploration and exploitation of oil under the Baltic Sea. The presented analysis deals with the stationary phase of the platform life when its legs are fixed in the sea bottom. The submerged elements of jack-up platforms are relatively slender, thus to assess the in-line wave forces a modified Morison equation is justified. The application of frequency transfer functions to offshore vibration systems leads to structural response spectra whose input is defined by the wave elevation and wind velocity spectra. The analysis can be applied also to support structures for offshore wind turbines.
EN
The paper deals with reliability analysis of cantilever sheet pile wall located in non-cohesive soil with random properties. Spatial variability of friction angle has been described using random fields theory. The influence of both vertical as well as horizontal scale of fluctuation on the mechanical response of sheet pile wall is investigated. Deflection of wall top as well as maximum bending moment in the sheet pile wall are tested. The point distribution of soil friction and its vertical fluctuation scale is estimated using quasi-continuous results of cone penetrometer tests (CPTu). The boundary value problem is solved using finite difference code FLAC. The Fourier series method (FSM) allowing for non-uniform meshes is used to generate random fields for individual realizations. By utilizing Monte Carlo Simulation (MCS) technique the probability distributions of the results for different values of vertical and horizontal scales of fluctuation are obtained and used for reliability analysis. The results of analysis show that in case of cantilever sheet pile wall it is very important to properly estimate value of vertical fluctuation scale for the reliability analysis. It is also illustrated that in the considered problem horizontal scale of fluctuation significantly influences probability of failure.
EN
The paper deals with sensitivity and reliability applications to numerical studies of an off-shore platform model. Structural parameters and sea conditions are referred to the Baltic jack-up drilling platform. The sudy aims at the influence of particular basic variables on static and dynamic response as well as the probability of failure due to water waves and wind loads. The paper presents the sensitivity approach to a generalized eigenvalue problem and evaluation of the performace functions. The first order time-invariant problems of structural reliability analysis are under concern.
EN
A "multi-state linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system" (MS L(k,m,s,n:F)) comprises of m×n components, which are ordered in m rows and n columns. The state of system and components may be one of the following states: 0, 1, 2, …, H. The state of MS L(k,m,s,n:F) is less than j whenever there is at least one sub-matrix of the size m×s which contains kl or more components that are in state less than l for all j ≤ l ≤ H. This system is a model for many applications, for example, tele communication, radar detection, oil pipeline, mobile communications, inspection procedures and series of microwave towers systems. In this paper, we propose new bounds of increasing MS L(k,m,s,n:F) reliability using second and third orders of Boole-Bonferroni bounds with i.i.d components. The new bounds are examined by previously published numerical examples for some special cases of increasing MS L(k,m,s,n:F). Also, illustration examples of modelling the system and numerical examples of new bounds are presented. Further, comparisons between the results of second and third orders of Boole-Bonferroni bounds are given.
PL
"Wielostanowy system liniowy k-w- ( m, s ) -z- ( m, n ):F o strukturze kratowej" (MS L(k, m, s, n:F)) składa się z m × n elementów, uporządkowanych w m wierszach i n kolumnach. Stan systemu i elementów może być jednym z następujących stanów: 0, 1, 2, ..., H. Stan MS L (k, m, s, n: F) jest mniejszy niż j, gdy istnieje co najmniej jedna pod-matryca o rozmiarze m × s, która zawiera kl lub więcej elementów, które znajdują się w stanie mniejszym niż l dla wszystkich j ≤ l ≤ H. System ten stanowi model dla wielu zastosowań, na przykład w telekomunikacji, detekcji radarowej, rurociągach naftowych, komunikacji mobilnej, procedurach przeglądu oraz systemach wież radiolinii. W niniejszym artykule proponujemy nowe granice zwiększania niezawodności MS L ( k, m, s, n: F) z wykorzystaniem drugiego i trzeciego stopnia nierówności Boole'a–Bonferroniego z niezależnymi elementami o jednakowym rozkładzie. Nowe granice omówiono na podstawie poprzednio publikowanych przykładów numerycznych dla niektórych szczególnych przypadków zwiększania MS L ( k, m, s, n: F). Przedstawiono także przykłady ilustrujące modelowanie systemu oraz numeryczne przykłady nowych granic. Ponadto porównano wyniki uzyskane dla drugiego i trzeciego stopnia nierówności Boole'a–Bonferroniego.
7
Content available remote Probabilistic mechanical properties and reliability of carbon nanotubes
EN
Carbon nanotubes (CNTs) and their products such as polymer nanocomposite (PNC) are an undeniable part of future materials. To use such future materials, it is necessary to have an accurate evaluation of their properties. Several uncertainties such as structural defects and their distributions cause change in the properties of CNTs that could be considered probabilistic variables. A novel procedure is presented for evaluating CNTs’ probabilistic fracture properties and structural reliability using stochastic finite element methods. By employing two dimensionless parameters, both types of Stone–Wales 5-7-7-5 defects are randomly applied to CNTs. Section defect density and critical section defect density are defined and used to manage the distribution and geometrical configuration of CNTs’ structural defects. A probabilistic method is used to evaluate the effect of defects’ distribution on Young's modulus, ultimate strain, and ultimate stress. It has been observed that normal and Weibull distribution functions are suitable for describing Young's modulus distribution and ultimate stress distribution, respectively. Defect density ratio is defined and, using this parameter, the effect of aggregated defects on mechanical properties is evaluated. It is demonstrated that the defects out of critical section have an unavoidable effect on Young's modulus and ultimate strain; but they have an insignificant effect on ultimate stress. A reliability analysis is performed on armchair (15,15) CNTs and it is investigated that the reliability of CNTs depends on critical defect density significantly. In addition, the reliability is equal to one for the stress of less than 50 GPa and this value is equal to zero for the stress of higher than 100 GPa, independent from the changes of critical defect density. Eventually, a procedure is described to estimate the reliability of armchair CNTs using critical defect density and the results’ accuracy is discussed and evaluated.
PL
Oszacowano rozkład czasu trwania stanów systemu. Opracowano symulację strukturalnych wskaźników niezawodności dla dowolnych rozkładów zmiennych losowych. Podano metodę liczbowego zadania prawa rozkładu w symulacji niezawodności strukturalnej.
EN
The distributions of the duration of the states of the system are investigated. Modeling of structural reliability indicators for arbitrary distributions of random variables is presented. A method is proposed for the numerical specification of the distribution law in the modeling of structural reliability.
EN
The paper deals with reliability analysis of sheet pile wall located in soil with strong spatial variability of strength properties. The purely frictional soil with the strength governed with Mohr-Coulomb criterion has been considered. Spatial variability of friction has been described using random fields theory. Implementation of Local Average Subdivision (LAS) algorithm has been used for generation of individual realizations of the field. Mean and variance as well as fluctuation scale of friction angle has been estimated for assumed exponential correlation model using the results obtained with CPTu testing in natural non-cohesive soil. Using the generated unidirectional field of friction the probabilistic analysis of sheet pile wall has been performed with finite difference method (FLAC). In the final step of the calculation, reliability analysis have been applied. The obtained results prove usefulness of the presented methodology for reliability based design of sheet pile walls.
EN
The objective was to assess the reliability level of mini-plate fixation used in fracture mandibles in order to evaluate the structure stability in both convalescence and healing periods. Methods: In the convalescence period, the failure scenario is measured by the relative displacement between two fracture surfaces which should not exceed an acceptable value in order to obtain a good stability for rapid bone healing and to limit any trauma. However, in the healing period, it is the objective to obtain an acceptable rigidity. Hereby, the failure scenario is measured by the von Mises stresses being as indicator of mandible fractures. Results: During the surgery operation, some muscles can be cut or harmed and cannot operate at its maximum capability. Thus, there is a strong motivation to introduce the loading uncertainties in order to obtain reliable designs. A 3-dimensional finite element model was developed in order to study the negative effect caused by stabilization of the fracture. The different results were obtained when considering a clinical case of a 35-year-old male patient. The results show the importance of fixation of symphysis fracture by two I-plates with four holes. The structural reliability level was estimated when considering a single failure mode and multiple failure modes. Conclusions: The integration of reliability concepts into mini-plate fixation strategy is considered a novel aspect. The reliability evaluation seams to be a reasonable asset in both convalescence and healing periods.
PL
Oszacowano wypadkowe wskaźniki niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych na podstawie modeli symulacyjnych. Otrzymano implementację algorytmiczną rozproszonego modelu symulacyjnego z wykorzystaniem biblioteki MPI. Podano wyniki testowania modelu symulacyjnego rozproszonego w klasterze.
EN
Estimates for electric power system failure states contribution to the resulting system reliability indices are obtained on the basis of simulation model. An algorithmic implementation of a distributed simulation model using the MPI library is proposed. The results of testing the distributed simulation model on a cluster are presented.
PL
Otrzymano interwałowe oszacowania wypadkowych wskaźników niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych na podstawie rozwiązań układów równań liniowych na krańcach interwałów danych początkowych. Uwzględniono interwałowe wartości udziałów stanów awaryjnych w wypadkowych wskaźnikach niezawodności dla testowych wartości danych początkowych.
EN
Generation of interval estimations of resultant indices of electric power systems’ structural reliability on the basis of solutions of linear equations systems on border intervals of initial data is considered. Interval values for the contribution of the failure states of the resulting reliability for the test values of the original data are given.
PL
Sformułowano zadanie oszacowania interwałowego wkładu stanu uszkodzenia w wypadkowe w wskaźniki niezawodności strukturalnej złożonego systemu w postaci zadania optymalizacji na prostopadłościanie. Zaprezentowano wyniki rozwiązania numerycznego zadań optymalizacji testowych wartości wskaźników niezawodności elementów systemu z wykorzystaniem komputera. Sformułowano zalecenia wyboru początkowych przybliżeń w celu zmniejszenia złożoności optymalizacji.
EN
The problem of an interval estimation of the failure states contribution in the resulting reliability indices of a complex system is defined in terms of the optimization problem in a parallelepiped. The resulting numerical solution of the following optimization problem, obtained with the help of the computer and the test data for the e reliability indices of the system e elements, is presented. The recommendations for choosing the initial approximations with the purpose of reducing the complexity of the optimization process are stated.
PL
Skuteczność systemów również takich jak systemy ratownicze, decyzyjne, logistyczne oraz bezpieczeństwa zależy od ich niezawodności podczas wykonywania zadań, czyli w czasie ich eksploatacji oraz od ich odporności na penetracje różnymi czynnikami zakłócającymi i destrukcyjnymi. W niniejszym opracowaniu zaproponowano możliwość aplikacji metod stosowanych w analizie niezawodności obiektów dla zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji. Jednym z podstawowych i najważniejszych elementów w rozważaniach nad bezpieczeństwem systemów jest ich struktura. System ratownictwa, logistyczny, bezpieczeństwa i systemy destrukcji przez struktury niezawodnościowe oddziaływują na system eksploatacji. Wynika z tego, że struktury niezawodnościowe stanowią kluczową rolę w systemach ratowniczych, logistycznych i bezpieczeństwa. Aplikacja teorii niezawodności daje duże możliwości w analizie zagadnień dotyczących logistyki w ratownictwie i bezpieczeństwie systemów. Rodzaje struktur niezawodnościowych, jakie mogą reprezentować omawiane systemy stanowią istotną część opracowania. Prezentacja graficzna i zapisy analityczne charakteryzują złożoność problemów podlegających analizie. Jednocześnie prezentują narządzie umożliwiające wartościową ocenę ryzyka w eksploatacji systemów. Zastosowanie zaawansowanych metod i programów komputerowych do analizy niezawodności umożliwia symulację i optymalizację struktur systemów ratownictwa i bezpieczeństwa dla osiągnięcia maksymalnej ich niezawodności i zwiększenia skuteczności w działaniach ratowniczych i zachowaniu bezpieczeństwa systemów.
EN
The effectiveness of the systems such as rescue systems, decision-making, logistics and security depends on the reliability of task performance, that is, during the exploitation period and of their resistance to the penetration of various confounders and destructive. In this paper proposed the possibility of application of the methods used in the analysis of reliability of objects to increase operational safety. One of the basic and most important elements in the consideration of the safety systems is its structure. The systems of rescue, logistics, security and reliability destruction of the structures affect the system operation. It follows that the structure reliability is a key role in rescue systems, logistics and safety. Application of reliability theory is big opportunities in the analysis of issues related to logistics in emergency and security systems. Graphical presentation and analytical entries are characterized by the complexity of the problems under analysis. At the same time represent a valuable tool for risk assessment in operating systems. The use of advanced methods and computer programs for reliability analysis enables the simulation and optimization of structures rescue and safety systems for maximum reliability and effectiveness in rescue operations and maintaining security systems.
15
Content available remote Reliability of glued timber roofs belonging to CC3 class consequences of failure
EN
The arenas with great grandstands are the public places where the consequences of failure are very high. For this reason, according to EN 1990, they belong to CC3 class consequences of failure. The reliability class RC3 is associated with the consequences class CC3 and is defined by the reliability index β = 4.3 with probability of failure pf = 8,54*10–6. The distributions of horizontal and shear resistance within glued timber body – bolts will be described depending on material characteristics of glued timber body and bolts components. The paper will present methods of timber structural design belonging to CC3 consequences failure class.
PL
Konstrukcje budowlane takie jak hale sportowe, widowiskowe, w których konsekwencje awarii są bardzo wysokie zaliczane są wg normy PN-EN 1990 "Podstawy projektowania konstrukcji" do klasy konsekwencji zniszczenia CC3. Klasie CC3 odpowiada klasa niezawodności RC3, która jest definiowana przez wskaźnik niezawodności β = 4,3. W klasie CC3 definiuje się dopuszczalne prawdopodobieństwo awarii na poziomie pf = 8,54*10–6. W pracy przedstawione zostaną metody projektowania elementów konstrukcji przykryć oraz ich połączeń tak aby obiekty te mogły być zakwalifikowane do klasy konsekwencji zniszczenia CC3.
16
Content available remote Elementy niezawodności stalowych spawanych zbiorników na ciecze i gazy płynne
PL
W artykule przedstawiono ogólne zasady zarządzania niezawodnością stalowych spawanych zbiorników na ciecze wg eurokodów EN 1990 i EN 1993-4-2 oraz podano podstawy ich obliczeń i wymiarowania w stanie zniszczenia plastycznego ze szczególnym uwzględnieniem imperfekcji montażowych i spawalniczych. Przeprowadzono weryfikację współczynników nośności plastycznej krajowych wyrobów hutniczych wyprodukowanych w latach 1963-1968 oraz 1976-1980. Sposób wykorzystania procedur normowych w stanie plastycznym zilustrowano przykładem liczbowym obliczeń statycznych i wymiarowania powłoki stalowego zbiornika stokażowego przeznaczonego do magazynowania wody amoniakalnej.
EN
The paper presents general rules for the management of structural reliability of weld steel tanks for liquids according to Eurocodes EN 1990 and EN 1993-4-2. Basis of design in plastic limit state, including assembly and welding imperfections, are presented too. Verification of the national partial safety factor for plastic limit state of steel products produced in the years 1963-1968 and 1976-1980 was achieved. Calculations of steel tank for ammonia water are example of design of structures in plastic limit state according to Eurocode rules.
PL
Rozpatrzono sposób otrzymania interwałowych oszacowań wypadkowych wskaźników niezawodności strukturalnej układów elektrycznych na podstawie interwałowych rozwiązań układów równań liniowych. Zbadano dokładność i złożoność modelowania statystycznego interwałów prawdopodobieństwa stanów modeli, opisujacych funkcjonowanie jednego i dwóch elementów.
EN
Generation of interval estimations of resultant indices of structural reliability of electric systems on the basis of interval solutions of systems of the linear equations is considered. Precision and complexity of statistical modeling of intervals of states' probabilities for the models describing functioning of one and two elements are investigated.
18
Content available remote Supply chain reliability modelling
EN
Background: Today it is virtually impossible to operate alone on the international level in the logistics business. This promotes the establishment and development of new integrated business entities - logistic operators. However, such cooperation within a supply chain creates also many problems related to the supply chain reliability as well as the optimization of the supplies planning. The aim of this paper was to develop and formulate the mathematical model and algorithms to find the optimum plan of supplies by using economic criterion and the model for the probability evaluating of non-failure operation of supply chain. Methods: The mathematical model and algorithms to find the optimum plan of supplies were developed and formulated by using economic criterion and the model for the probability evaluating of non-failure operation of supply chain. Results and conclusions: The problem of ensuring failure-free performance of goods supply channel analyzed in the paper is characteristic of distributed network systems that make active use of business process outsourcing technologies. The complex planning problem occurring in such systems that requires taking into account the consumer's requirements for failure-free performance in terms of supply volumes and correctness can be reduced to a relatively simple linear programming problem through logical analysis of the structures. The sequence of the operations, which should be taken into account during the process of the supply planning with the supplier's functional reliability, was presented.
PL
Wstęp: Obecnie nie jest możliwym prowadzenie działalności logistycznej o zasięgu międzynarodowym bez współpracy z innymi partnerami. Fakt ten doprowadził do powstawania i rozwoju nowych struktur organizacyjnych - operatorów logistycznych. Jednak taki typ współpracy w obrębie łańcucha dostaw stwarza możliwość występowania wielu problemów związanych z wiarygodnością tego łańcucha oraz optymalizacją planowania dostaw. Celem pracy było opracowania matematycznego modelu dla znalezienia optymalnego planu dostaw przy zastosowaniu kryteriów ekonomicznych oraz modelu prawdopodobieństwa niezawodności łańcucha dostaw. Metody: Model matematyczny oraz algorytmy wyznaczające optymalny plan dostaw został opracowany i sformułowany poprzez zastosowanie kryteriów ekonomicznych oraz modelu prawdopodobieństwa niezawodności łańcucha dostaw. Wyniki i wnioski: Problem niezawodności łańcucha dostaw, który został poddany analizie w pracy, występuje często w sieciowych systemach dystrybucyjnych, stosujących metodę outsourcingu. Problem planowania występujący w takich systemach, które muszą uwzględniać wymagania klientów dotyczące niezawodności dostaw, może być zredukowany do relatywnie prostego zagadnienia programowania liniowego poprzez logiczną analizę struktur. Przedstawiono sekwencję operacji, które należy wziąć pod uwagę w procesie planowania dostaw przy uwzględnianiu funkcjonalnej wiarygodności.
19
Content available remote Fuzzy probabilistic models in structural reliability
EN
Two types of uncertainties can be generally recognised in structural reliability: natural randomness of basic variables and vagueness of performance requirements. While the randomness of basic variables is handled by common methods of the probability theory, the vagueness of the performance requirements is described by the basic tools of the theory of fuzzy sets. Both, the types of uncertainties are combined in the newly defined fuzzy probabilistic measures of structural reliability, the damage function and the fuzzy probability of failure. The proposed measures can be efficiently applied in a similar way as conventional probabilistic quantities for the verification and optimisation of structural reliability. Adequate data are however needed for further development of the outlined concepts.
EN
The reliability-based optimization problem in which the structural material and manufacturing quality is assumed to be uncertain is considered. Moreover, the quality cost is appropriately taken into consideration in the formula determining the total cost of the structure. Some parameters describing the quality, namely the means and variances of the material properties and the variances of the precision of assembling of the structure are considered as the design parameters in the optimization procedure, in which the required structural reliability level determines some constrains to be satisfied in searching for the minimum structural cost.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.