Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekranowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Ekranowanie w układzie rurociągów podziemnych
PL
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metody analizy indukcyjnego oddziaływania linii elektroenergetycznych na układ rurociągów, w którym występuje zjawisko ekranowania. Przedstawiony jest model analityczny dwóch nieskończenie długich rurociągów podziemnych, sprzężonych indukcyjnie oraz konduktancyjnie, znajdujących się w polu magnetycznym pobliskiej linii elektroenergetycznej. Modelowanie takiego układu przeprowadza się również przy zastosowaniu pakietu symulacyjnego PSPICE. Jednorodne odcinki obwodów ziemnopowrotnych (rurociągów) o znanych, pasywnych parametrach jednostkowych symuluje się jako połączenie łańcuchowe czwórników typu π. Elementy aktywne modelu reprezentują zewnętrzne wymuszenie – siłę elektromotoryczną indukowaną wzdłuż rurociągów, a źródła sterowane modelują wzajemne sprzężenia między rurociągami. Przedstawiono ponadto przykładowe symulacje.
EN
The paper presents methods of analysis of inductive interference of power line on system of two pipelines with screening effects taken into account. The analytical method enables one to calculate potentials excited along two infinitely long underground pipelines inductively and conductively coupled. The use of the circuit simulation package SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) permits also such as analysis. In the approach presented, pipelines are modeled as large multinode electrical equivalent circuits. The circuit is a chain of basic circuits, which are equivalents of homogenous sections of the pipeline with uniform exposure to the interfering electric field associated with the inductive influence. The active elements in the circuit represent the primary electric field whereas the controlled voltage sources model effects of the coupling between pipelines. Usefulness of the analytical method and the SPICE simulation has been illustrated by examples.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości ekranujących wykonanych kompozytów metalowo-polimerowych w zakresie fal elektromagnetycznych w.cz. Rozpatrywano kompozyty z udziałem materiałów odpadowych w postaci rudy cynku (PVC-xZn) w proporcjach od 10:90 do 20:80. W celach porównawczych przeprowadzono także badania kompozytu z udziałem żelaza (PVC-Fe) w proporcjach od 50:50 do 70:30. Stwierdzono, że sporządzone kompozyty wykorzystujące odpadową rudę cynku mają dobre właściwości ekranujące, a ponadto są one na podobnym poziomie co w przypadku kompozytu PVC-Fe. Pozwala to na wykonanie tańszego materiału ekranującego w postaci materiału odpadowego.
EN
We tested the properties of metal-polymer composites with respect to shielding of high frequency electromagnetic fields. Composites containing waste zinc ore (PVC-xZn) in the ratio of 10:90 to 20:80 were considered. For comparison, we also tested 50:50 to 70:30 composites with iron (PVC-Fe). It has been found that the composites with waste zinc ore have relatively good shielding properties, at the level similar to the PVC-Fe composite, i.e. to 25-80% of the power of the incident electromagnetic wave. The results show that the waste zinc ore could be used as a component for new eco-innovative composites, which would be cheaper than with those with use of iron. Another advantage would be a new path for managing the waste zinc ore.
PL
Podstawą artykułu są badania modelowe wykonane w zadaniu nr 5 projektu rozwojowego nr R09 0042 06/2009 pod tytułem „Techniczne i technologiczne rozwiązania dla odkrywki Koźmin pozwalające kontynuowanie eksploatacji złoża węgla brunatnego w obszarze Natura 2000”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono model warunków hydrogeologicznych złoża Koźmin, schemat trzypoziomowego modelu matematycznego oraz wariantowe badania modelowe bez ekranu i z ekranem. Model matematyczny umożliwił obliczenie dopływów wód do odkrywki oraz zasilania z rzeki Warty w warunkach ekranowania i bez niego.
EN
The basis of article are modelling studies performed in task No. 5 development project No. R09 0042 06/2009 titled „Technical and technological solutions for Koźmin opencast allowing the continuation of exploitation of brown coal deposits in the area of Natura 2000”, funded by the National Center for Research and Development. The article presents a model of hydrogeological conditions of the Koźmin deposit, scheme of three-level mathematical model and variant model tests without screen and with screen. The mathematical model allowed to calculate inflow of water to the opencast and recharge from Warta river in shielding condition and without it.
EN
This paper presents measurement of shielding effectiveness for 50Hz electric and magnetic field while using different materials (ferromagnetic/diamagnetic), that varies between structure (net/solid sheet; open/close shields), intensity of EM field (phenomenon of saturation to magnetic materials) and frequency spectrum (50Hz field with higher spectrum). Wide-range frequency analysis for EM field was also taken into account in order to present distortions in measurements, caused by High Voltage Impulse Generator.
PL
Jednym ze skutków działania wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych jest wytwarzanie pól elektromagnetycznych wokół swoich konstrukcji. Pola te mogą negatywnie wpływać na organizmy żywe oraz zakłócać funkcjonowanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w pobliżu. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie odpowiednich układów ekranujących urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne lub osób i urządzeń które są narażone na oddziaływanie pola. Ze względu na swoje przeznaczenie, klatki ekranujące pole mają różne formy konstrukcyjne i są wykonane z różnych materiałów w celu zapewnienia wymaganych parametrów przy obniżeniu kosztów ich wykonania. Problemy związane z występowaniem nienilowych zależności w stosowanych materiałach, duże gabaryty urządzeń oraz wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powodują iż projektowanie takich klatek jest skomplikowanym zagadnieniem technicznym. W artykule przedstawiono możliwości ekranowania pól elektromagnetycznych, wytwarzanych przez różne urządzenia elektroenergetyczne. Porównano wyniki pomiarów tłumienia, wykonane dla ekranów o różnych konstrukcjach i zbudowanych z różnych materiałów.
PL
Podstawą artykułu są badania polowe wykonane w zadaniach: nr 2 i nr 3 projektu rozwojowego nr R09 0042 06/2009 pod tytułem „Techniczne i technologiczne rozwiązania dla odkrywki Koźmin pozwalające kontynuowanie eksploatacji złoża węgla brunatnego w obszarze Natura 2000”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono badania warunków geologicznych w podłożu potencjalnego ekranu oraz badania infiltrometryczne i hydrometryczne rzeki Warty pod kątem budowy trzypoziomowego modelu matematycznego. Model taki umożliwił obliczenie dopływów wód do odkrywki w warunkach ekranowania i bez niego oraz zasilania z rzeki Warty. Zostanie to opublikowane w oddzielnym artykule.
EN
The basis of article are field survey performed in tasks: No.2 and No. 3 development project No. R09 0042 06/2009 titled „Technical and technological solutions for Koźmin opencast allowing the continuation of exploitation of brown coal deposits in the area of Natura 2000”, funded by the National Center for Research and Development. The article presents a study on the geological conditions in the substrate of a potential screen and infiltration tests with hydrometric research Warta river for construction of three-level mathematical model. This model allowed calculation of the water inflow into opencast in terms of shelding and without him and recharge from Warta river. It will be published in a separate article.
PL
Za sprawą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) pod koniec czerwca 2016 r. zostały wydane dwa nowe Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. W świetle tych zmian poruszono zagadnienia ekranowania przed wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz na obiektach sieci przesyłowej personelu zawodowo obsługującego źródła pól, zwłaszcza w zakresie techniki prac pod napięciem (PPN).
EN
Following Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields), at the end of June, 2016, the Minister of Family, Labour and Social Policy issued two new Regulations to amend the regulations regarding the maximum admissible concentrations and intensities for agents harmful to health in the working environment as well as regarding to occupational health and safety related to exposure to electromagnetic fields. In view of these amendments, there has been raised the question of providing shielding against influence of a 50 Hz magnetic field in power transmission facilities for personnel that professionally maintains sources of such fields, in particular as far as techniques of live working (PPN) are concerned. There is a new obligation of providing workers and their employers (that is also the companies that provide services on the LV network) that have access to electromagnetic fields of protection zones with all necessary information regarding, e.g., protective measures and rules for limiting levels of exposure or hazard caused by identified electromagnetic hazards; limits for IPN (action level) and GPO (exposure limit value) and possible direct consequences of exposing the human body to electromagnetic fields, including temporary symptoms identified in a work area (zone); safe work methods. The article presents issues of protection against electromagnetic fields in live working techniques with focus placed mainly on shielding conductive protective clothing that is a basic protective measure allowing one to move and work safely in protection zones.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje wprowadzenia w Polsce w roku 2012 wyższych poziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego. Na podstawie własnych analiz akustycznych, prowadzonych dla dróg, wskazano zagrożenia wynikające z takiego postępowania. Wprowadzone wyższe poziomy dopuszczalne hałasu komunikacyjnego skutkują brakiem konieczności ekranowania wielu inwestycji drogowych.
EN
In this article there have been presented the consequences of introducing the higher permissible levels of traffic noise in Poland in 2012. On the basis of own acoustic analyses conducted for roads there were pointed out some risks resulting from this activity. Higher permissible traffic noise levels introduced by law result in lack of necessity of screening of many road investments.
PL
Rozwój technik pomiarowych pola magnetycznego za pomocą superczułych sensorów wymaga stosowania technik ekranowania medycznego by zminimalizować wpływ zewnętrznych pól magnetycznych. Zastosowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych pozwala na uzyskanie próżni magnetycznej dla stałego i niskoczęstotliwościowego zewnętrznego pola magnetycznego. Obecnie stosowane lite ekrany umożliwiają ekranowanie tylko pól magnetycznych o stosunkowo niskim natężeniu. Niniejsza praca zawiera opis modelu hybrydowego ekranu wykorzystującego dodatkowo pierścienie z powlekanej taśmy nadprzewodzącej dla zwiększenia efektywności ekranowania.
9
Content available remote Analiza emisji promieniowanej pojazdów spalinowych
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej platform mobilnych dla pojazdów wojskowych. Emisje pochodzące z różnego typu silników spalinowych mają duży wpływ na pracę pozostałych elementów elektronicznych montowanych na tych pojazdach. W artykule zaprezentowana została metodologia pomiaru emisji promieniowanej od pojazdów z różnymi silnikami spalinowymi oraz przedstawiono i opisano stanowisko laboratoryjne do pomiaru emisji promieniowanej.
EN
This article refers to EMC problems of electromagnetic compatibility of mobile platforms for military vehicles. Emissions from different types of combustion engines have a big impact on the work of other electronic components mounted on these vehicles. This article presents a methodology of measuring radiated emissions from vehicles with combustion engines, as well as describes the laboratory stand for measurement of radiated emissions.
PL
Impulsowe zakłócenia generowane podczas wyładowania atmosferycznego są przyczyną zakłócenia procesu eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa (ESB). Prądy i napięcia występujące podczas wyładowania indukują w liniach dozorowych zakłócenia. Odpowiednia organizacja ESB na obszarze kolejowym i urządzenia przepięciowe to zabezpieczenie przed zakłóceniami. Występowanie zakłóceń podczas użytkowania systemu wymaga stosowania innego algorytmu do wyznaczania wskaźników oceny bezpieczeństwa.
EN
This paper presents the results of electromagnetic interference generated during lightning on the process of operation of security systems - ESB. Electric and magnetic fields which are generated during atmospheric discharge may have very high values near to the main channel of lighting discharge (1). The impulse of the electromagnetic field that occurs during this phenomenon, induces electromagnetic interferences (voltages and currents) having very high values (Fig. 1) also in power ground lines and in transmission buses of the ESB system. The pulse amplitudes of surge signals (main and return discharge) may affect operation of the ESB or cause total or partial damage. The ESB may be present at the set of different exploiting states, which result from “normal” or electromagnetic interferences exploitation process. The proper usage of the ESB in enormous railway is an absolutely complicated technical issue, where, in addition to the “normal” exploitation specified in technical standards, there are issues related to the problem of ensuring electromagnetic compatibility (3). The occurrence of electromagnetic interference with high power levels can lead to a catastrophic failure in the system of the ESS. The research allowed determining the effect of the pulse electromagnetic field generated during lightning on the test systems.
11
Content available Wybrane aspekty ekranowania cewek Rogowskiego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych dotyczących indukowania się pasożytniczych napięć w sygnale użytecznym cewki Rogowskiego ekranowanej dodatkowo ekranem aluminiowym. Między innymi omówiono elementy składowe przetwornika z cewką Rogowskiego oraz pomiary napięć pasożytniczych. Ponadto zaprezentowano inne sposoby ekranowania cewek Rogowskiego – litym ekranem ferromagnetycznym lub mosiężnym.
EN
The article features the results of research concerning induction of parasitic voltages in the useful signal of a Rogowski coil which is screened by an extra aluminium screen. The elements of a converter with the Rogowski coil were presented, along with the measurements of parasitic voltages. Additionally, other methods of Rogowski coils screening were discussed – with a solid ferromagnetic screen or a brass screen.
12
Content available remote Techniki ekranowania obiektów zapewniające minimalizację ulotu informacji
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej i zabezpieczenia urządzeń przed wpływem oddziaływania zewnętrznych pól elektromagnetycznych oraz emisji pola elektromagnetycznego przez urządzenia elektroniczne do środowiska zewnętrznego. Jego celem jest przedstawienie problemów dotyczących wyboru materiału i technik ekranowania obiektów. W artykule przedstawiono techniki projektowania konstrukcji metalowych zapewniających minimalizację ulotu informacji oraz zabezpieczenia urządzeń przed wpływem oddziaływania zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Przedstawiono także etapy projektowania ekranów w zależności od wymaganej wartości skuteczności ekranowania i wymaganego poziomu bezpieczeństwa obiektu.
EN
This article applies to electromagnetic compatibility problems and protect them against the influence of external effects of electromagnetic field and emission of electromagnetic field of electronic devices to the outside environment. Its purpose is to present problems for the selection of materials and techniques for shielding objects. The paper presents the design techniques of metal constructions to compromising emanations and to protect them against the influence of the impact of external electromagnetic fields. Also presented the stages of designing of shields according to the value required of shielding effectiveness and the required safety level of the object.
13
Content available remote Numerical Solution of Shielding Effectiveness
EN
The paper deals with the numerical solutions of electromagnetic shielding effectiveness using the finite element method. The main goal of the paper is to propose a new approach to shielding effectiveness definition based on the numerical solution of high-frequency electromagnetic field.
PL
W pracy przedstawiono symulację efektywności ekranowania elektromagnetycznego przy pomocy metody elementów skończonych. Głównym celem autorów jest propozycja nowej definicji efektywności ekranowania opartej na numerycznej symulacji pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości.
EN
In the paper electromagnetic field shielding properties of different materials that may be dedicated for different purposes like screening of field source, work place or protection of the worker were tested and compared. The tests were conducted in the scope of frequencies: 50 Hz - 30MHz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wybranych materiałów, które mogą być wykorzystane jako ekran elektromagnetyczny w odzieży ochronnej. Porównanie przeprowadzono w zakresie częstotliwości do 50Hz do 30MHz. (Badania materiałów ekranujących pole elektromagnetyczne niskich i średnich częstotliwości przeznaczonych na ekrany lub odzież ochronną.
15
Content available remote Geometrical selectivity of current sensors
EN
We analyze the influence of external "unclamped" currents on contactless current sensors, especially the gradient sensor arrays and the current clamps. Best suppression of close currents can be achieved by using magnetic yoke with optimized shielding. DC/AC fluxgate current clamps of our design have low perming error and suppress external current by the factor of 20 000.
PL
Analizujemy wpływ zewnętrznych prądów niezrównoważenia na bezstykowe czujniki prądowe w szczególności na matryce gradientowe czujników i układy poziomowania prądu. Najlepsze tłumienie prądów bliskich można osiągnąć poprzez użycie jarzma magnetycznego, w którym zoptymalizowano ekranowanie. Układy poziomujące zaprojektowane przez nas wykazują niski błąd przewodności i tłumią zewnętrzne prądy ponad 20 000 razy.
EN
The aim of work was to develop flexible shielding materials with radio protective properties. The article describes the investigation of the effect of metal coatings and their deposition parameters on the shielding properties of textile materials for creation of materials for protection of human organisms from electromagnetic radiation. The samples were prepared using samples of fabrics and knitted fabrics made from natural, synthetic and artificial fibers and yarns of different weaves. Metal coatings were deposited on the textile materials using arc physical vacuum deposition process (cathodic arc deposition or Arc-PVD). To create shielding metal coatings Cu, Ti and Cr coatings were used in the coating system. Cu and Ti coatings were created in the vacuum and in the presence of carbon dioxide. Frequency behaviour of electromagnetic radiation attenuation and reflection of the samples in the band of 8–12 GHz was studied using network analyzer and waveguide measurement path.
PL
Opisano badania właściwości ekranujących metalizowanych materiałów tekstylnych mających służyć do ochrony ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
PL
Najczęściej stosowanym sposobem ochrony akustycznej terenów chronionych usytuowanych wzdłuż dróg jest - zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r., nr 120, poz. 826) - zastosowanie ekranów akustycznych. Stosowanie ekranów urbanistycznych w praktyce wymaga wiedzy na temat właściwości akustycznych ekranu, wskaźnika zwanego "skutecznością ekranowania", określonego w warunkach terenowych, przed realizacją i po realizacji ekranu, metod projektowych zastosowania ekranu.
EN
The most widely used method of acoustic protection of protected areas located along the roads is - according to the existing Ordinance of the Minister of Environment of 14 June 2007 on the acceptable levels of environmental noise (Journal of Laws of 2007, No. 120, item 826) - the use of noise barriers. The practical use of urban screens requires knowledge of: the acoustic properties of the screen, the index called "screening efficiency" as defined in field conditions, prior to the implementation and after implementation of the screen, the application of design methods of the screen.
18
Content available Analiza akustyczna małej pętli autobusowej
PL
W artykule przedstawiono analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska, spowodowanego tymczasową lokalizacją małej pętli autobusów miejskich. Wykonana analiza stanowi materiał umożliwiający wybór rozwiązania pozwalającego ograniczyć poziomy imisji hałasu dla wielorodzinnego budynku mieszkaniowego, a następnie ocenić zaproponowane rozwiązania pod względem ich skuteczności i kosztów realizacji. Mając na uwadze omówione wyniki analizy akustycznej, tymczasowość sytuacji, porównywalne efekty redukcji hałasu przy zastosowaniu ekranów akustycznych i reorganizacji ruchu, sugeruje się podjęcie działań organizacyjnych.
EN
The paper presents acoustic analyses of the traffic noise emitted in the environment, caused by temporary location of a small bus loop. The whole process of the bus terminal activity was thoroughly analysed, considering especially the intensity of vehicle traffic, the structural type of vehicles (including heavy vehicles), the maneuvers within the routes and also the management of the analysed area. The analysis enables the choice of the most suitable solution by which the noise level immission - considering a multifamily house, Fig. 1 - may be reduced. It also enables the assessment of suggested solutions considering their effectiveness and the cost of realisation. In the calculations there were considered: the possibility of acoustic screening of the building, the possibility of the changes in the present schedule of bus traffic on both arrivals and departures sites and also on the manoeuvring site. Taking into account the acoustic analysis results, the temporariness of the situation, comparable effects of noise reduction by building acoustic screen and traffic reorganisation, some reorganisation measures/steps are suggested.
19
Content available remote Ekranowanie i zabezpieczanie urządzeń oraz systemów : wymagania i badania
PL
W artykule omówiono zagadnienie badania skuteczności ekranowania urządzeń. Dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych oraz metodykę ich pomiaru. Opisano wymagania na tłumienność struktur ekranujących (NO-06-A501, NO-06-A201, IEEE 299) w kontekście ograniczania emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, a także ochrony przed dostępem do informacji niejawnych, istotnych z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa, oraz ochrony informacji gospodarczych. Przedstawiono metodykę badania tłumienności struktur ekranujących. Zaprezentowano techniki obniżania emisyjności urządzeń. Na wybranych przykładach omówiono dostosowanie komercyjnych urządzeń informatycznych do wymagań środowiska pracy.
EN
The creating active textile shield against electromagnetic radiation is the aim of work. Shield this in mould of fabric has included in one's the structure of the multicomponent leading threads which create performing winding system in which is absorbed the energy of the harmful electromagnetic radiation acting on worker. The invention will have in protective clothes application finally.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.