Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono analizę czasu rozwoju najwolniej przebiegających zjawisk fizycznych występujących w mechanizmach inicjowania przeskoku elektrycznego w próżni. Te zjawiska decydują w głównej mierze o opóźnieniu inicjowania przeskoku i powodują, że wytrzymałości elektryczne próżniowego układu izolacyjnego przy napięciu stałym, udarowym lub przemiennym będą się różnić. Wyznaczono zależności stałej czasowej nagrzewnia mikroostrzy, wykonanych ze stali, miedzi bądź aluminium, od ich wysokości i porównano z zależnościami stałej czasowej nagrzewnia obszaru anody, wykonanej z tych samych materiałów, bombardowanego wiązką elektronów, od wartości napięcia. Ponadto wyznaczono zależność czasu przelotu, przez 10 mm przerwę międzyelektrodową próżniowego układu izolacyjnego, kulistej mikrocząstki wykonanej z miedzi lub aluminium, przy napięciu na zaciskach układu wynoszącym 100 kV i 200 kV, od promienia mikrocząstki. W mechanizmie desorpcyjnym inicjowania przeskoku wyznaczono zależność czasu całkowitego pokrycia powierzchni próżniowo czystej, o temperaturze 300 K, 600 K i 900 K, monomolekularną warstwą głównymi składnikami powietrza, azotem i tlenem, od ciśnienia. Do obliczeń wykorzystano program komputerowy napisany w środowisku Visual Studio 2013 w języku programowania C#.
EN
The paper presents the analysis of development time of the slowest basic physical phenomena occurring in the mechanisms of initiating the electrical breakdowns in a vacuum. These slow-moving phenomena are primarily decisive for the delay in initiating the breakdown and are responsible for the differences between the electrical strength of the vacuum insulation system under direct, alternating and surge voltage. The dependence of the time constant of the heating of microprotrusions made of steel, copper or aluminum, on their height was determined and compared with the dependencies of the time constant of the heating of the anode area, made of the same materials, bombarded with electron beam, on the voltage value. In addition, the dependence of the passage time of a spherical microparticle made of copper or aluminum through a 10 mm inter-electrode gap of the vacuum insulation system with a voltage of 100 kV and 200 kV, on the radius of the microparticle was determined. The desorption mechanism of the hopping initiation determined the dependence of the total time of covering the vacuum-clean surface at temperature of 300 K, 600 K and 900 K, with the monomolecular layer of the main air components, nitrogen and oxygen, on pressure. Calculations were performed with the use of computer program developed in C# language in the Visual Studio 2013 environment.
EN
In recent years, the offshore wind power industry has been growing dynamically. A key element which decides upon power output of a wind power plant is blades. They are most frequently produced from polymers – laminates with epoxy resins and fiberglass. In the near future, when the blade life cycles are over, large amounts of waste material of this type will have to be reused. This paper presents a comparison analysis of the impact of particular material existence cycle stages of land-based and offshore wind power plant blades on the environment. Two wind power plant blades, of about 49 m in length each, were examined using the LCA method, the programme SimaPro, and Ekowskaźnik 99 modelling (phase LCIA).
PL
Celem opracowania jest wskazanie nowych możliwości rozwoju energetyki w Polsce w oparciu o samochody elektryczne (SE). Założono, że dzięki ich podłączeniu do lokalnych systemów elektroenergetycznych, można znacząco akumulować energię i skuteczniej przeciwdziałać występowaniu deficytu mocy elektrycznej.
EN
The aim of the study is to identify new opportunities for energy in Poland, based on electric cars (EC). It was assumed that due to their connection to the local power systems, can significantly accumulated energy and effectively prevent the occurrence of a deficit of electric power.
EN
Due to energy efficiency improvement requirements, street lighting system operators tend to reduce the electricity consumed by the lights themselves, and also minimize losses in the system. Smart lighting control systems are commonly used for this purpose. An important aspect of electricity power and quality issues is the higher harmonics content in street lighting system current, which was the subject of experimental research the results of which were presented in this paper.
PL
Wymagania dotyczące poprawy efektywności energetycznej skłaniają eksploatatorów oświetlenia ulicznego do zmniejszenia ilości energii zużywanej przez same lampy, ale również do minimalizacji strat energii w instalacji. W tym celu dużym zainteresowaniem cieszą się inteligentne systemy sterowania oświetleniem. Jednym z ważnych aspektów dotyczących zagadnień energetycznych oraz jakościowych energii elektrycznej jest zawartość wyższych harmonicznych prądów w instalacji oświetlenia ulicznego, co było przedmiotem badań eksperymentalnych, których wyniki zaprezentowano w tym artykule.
EN
Both parts of the paper (I and II) show the assumptions, bases and models of recycling and energy development of society. The main premise is to organize knowledge focused on energy processors modelling, role of biological, fibrous and plastic wastes as energy, recycling and emission potential. On the one hand, the arrangement lies on steps' formalization in engineering prediction of energy and recycling: characteristics of utilities - idea and choice of technical specifications, on the other - on formalisms, models, calculations and simulations.
PL
W obu częściach pracy przedstawiono założenia, podstawy i modele rozwoju energetycznego i recyklingowego społeczeństwa. Głównym założeniem jest uporządkowanie wiedzy w kierunku modelowania procesorów energii, roli odpadów biologicznych, włóknistych i plastikowych jako potencjałów energetycznych, recyklingu i emisji. Uporządkowanie polega z jednej strony na sformalizowaniu etapów inżynierii prognozowania energetyki i recyklingu: charakterystyki użytkowe - idea i dobór warunków technicznych. Z drugiej - na formalizmach, modelach, obliczeniach, symulacjach.
EN
Both parts of the paper (I and II) show the assumptions, bases and models of recycling and energy development of society. The main premise is to organize knowledge focused on energy processors modelling, role of biological, fibrous and plastic wastes as energy, recycling and emission potential. On the one hand, the arrangement lies on steps' formalization in engineering prediction of energy and recycling: characteristics of utilities - idea and choice of technical specifications, on the other - on formalisms, models, calculations and simulations.
PL
W obu częściach pracy przedstawiono założenia, podstawy i modele rozwoju energetycznego i recyklingowego społeczeństwa. Głównym założeniem jest uporządkowanie wiedzy w kierunku modelowania procesorów energii, roli odpadów biologicznych, włóknistych i plastikowych jako potencjałów energetycznych, recyklingu i emisji. Uporządkowanie polega z jednej strony na sformalizowaniu etapów inżynierii prognozowania energetyki i recyklingu: charakterystyki użytkowe - idea i dobór warunków technicznych. Z drugiej - na formalizmach, modelach, obliczeniach, symulacjach.
EN
The paper shows a development strategy of plastic polymer grinding in recycling. A setup for active monitoring of operational characteristics used for the multi-disc grinder design optimization is described. The obtained results of waste grinding process in recycling are presented on diagrams. The product temperature as a function of grinding time is shown. Then, energy consumption, productivity of specific fraction and energy efficiency indicator of the process as a function of distance between the disc 1 and disc 2 of the grinding unit are displayed. The relationships enabling a selection of the best grinder design are given.
PL
W pracy przedstawiono problematykę rozdrabniania tworzyw polimerowych w recyklingu. Opisano stanowisko do aktywnego monitorowania charakterystyk roboczych służących do optymalizacji projektu rozdrabniacza wielotarczowego. Wyniki otrzymane podczas procesu rozdrabniania odpadów w recyklingu przedstawiono na wykresach. Pokazano zmiany temperatury produktu w funkcji czasu rozdrabniania, następnie zapotrzebowanie energii, produktywność określonej frakcji oraz wskaźnik sprawności energetycznej procesu w funkcji odległości między dyskiem 1. i dyskiem 2. rozdrabniacza. Podano zależności do wytypowania najlepszego projektu rozdrabniacza. Słowa kluczowe: recykling, rozdrabnianie, sprawność rozdrabniania.
EN
A new hardware implementation of the triangular neighborhood function (TNF) for ultra-low power, Kohonen self-organizing maps (SOM) realized in the CMOS 0.18žm technology is presented. Simulations carried out by means of the software model of the SOM show that even low signal resolution at the output of the TNF block of 3-6 bits (depending on input data set) does not lead to significant disturbance of the learning process of the neural network. On the other hand, the signal resolution has a dominant influence on the overall circuit complexity i.e. the chip area and the energy consumption. The proposed neighborhood mechanism is very fast. For an example neighborhood range of 15 a delay between the first and the last neighboring neuron does not exceed 20 ns. This in practice means that the adaptation process starts in all neighboring neurons almost at the same time. As a result, data rates of 10-20 MHz are achievable, independently on the number of neurons in the map. The proposed SOM dissipates the power in-between 100 mW and 1 W, depending on the number of neurons in the map. For the comparison, the same network realized on PC achieves in simulations data rates in-between 10 Hz and 1 kHz. Data rate is in this case linearly dependend on the number of neurons.
PL
W artykule omówiono różne aspekty związane z bilansowaniem energomediów w nowoczesnym zarządzaniu energia w przedsiębiorstwach produkujących żywność.
EN
The paper describes various aspects related to the balance of energy media in modern energy management in foodstuff producing companies.
EN
The article concerns the issues of circulation and processing of the data during monitoring a selected technology. The data base model was suggested in the article. Moreover essential parameters of information circulation/turnover were pointed out.
11
Content available remote Opory ruchu pociągu w procesie projektowania pojazdu
PL
Obliczenia oporów ruchu w procesie projektowania pojazdów szynowych, zwłaszcza dla większych prędkości jazdy, nabierają dużej wagi. Pociąg jako bryła o dużej powierzchni omywanej przez powietrze przy wyższych prędkościach stawia o wiele większy opór niż inne pojazdy. Składowa aerodynamiczna oporu stanowi wówczas około 80% oporów całkowitych. Dlatego już podczas procesu projektowania należy tak kształtować lub dobierać podzespoły konstrukcyjne, aby były najbardziej korzystne pod względem aerodynamicznym. W artykule wykazano ten fakt.
EN
The calculations of resistances to motion during the designing process of rail vehicles, particularly for higher riding speed. are acquiring the great importance. The train as the body with the big surface under the influence of flowing air at the higher speeds ofters much stronger resistance than other vehicles. Then the aerodynamic component of resistance umounts to about 80% of the total resistances. Therefore, during the designing process the constructional subassemblies should be as formed or matched to be the most advantageous with aerodynamic regards. This fact is shown in this article.
12
Content available remote Niekorzystne oddziaływanie tunelu na pasażerów pociągu (2)
PL
W pracy przedstawiono wzrost natężenia hałasu i drgań podczas przejazdu przez tunel pociągu dużej prędkości. Nasilenie obydwu tych zjawisk spowodowane jest ograniczeniem przez tunel przestrzeni napełnionej powietrzem. Przedstawiono także ogólną charakterystyką tych zjawisk oraz ukazano możliwości przeciwdziałania ich szkodliwym wpływom, zarówno od strony pojazdu szynowego, jak i elementów składowych tunelu.
EN
In this work the rise in noise and vibrations intensity during the running of the train with high speed through the tunnel is presented. Intensity of both these phenomena is owing to limitation of the space filled with air by the tunnel. The general characteristic of these phenomena is presented and the possibilities of counteraction their harmful influences both on the rail vehicle's side and on tunnel component elements' side are shown.
PL
Założono wymierność nakładów i efektów działania technologicznego, ruchu pojazdów i pracy medialnej w środowisku. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy multimedia i monitorowanie procesów technologicznych, produkcyjnych i transportowych są pożądanymi warunkami do wystąpienia ochrony środowiska, głównie odciążenia go rozpraszaną energią. Odpowiedż na tak postawione pytanie jest, przy obecnych zasadach postępu: rozwój i wzrost szybkości - w zakresie podanych warunków i celów negatywna.
EN
The environmental development of technological machinery monitoring with multimedia is complicated and together with vehicle moving is demands and purposes in alliance. A model of the multomedia job processes does not exist sofor because of rather complex correlations in the environment. The aim of this study is to find the enviromental machinery monitoring and development model, with help of people, material, energy and service potential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.