Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyposażenie pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów pól magnetycznych AC i DC, generowanych przez urządzenia elektroniczne, instalowane w taborze kolejowym. Opisano metody pomiarów pól magnetycznych według normy EN 50500. Zaprezentowano stosowane w badaniach wyposażenie pomiarowe Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji Instytutu Kolejnictwa oraz sposób wyboru punktów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz taboru kolejowego. Na przykładach taboru spalinowego i elektrycznego zilustrowano wyniki pomiarów pojazdów kolejowych.
PL
Praca przedstawia metodę realizacji nadzorowania wyposażenia pomiarowego pracującego w reżimie ciągłym.
PL
Artykuł porusza problem prowadzenia nadzoru nad analizatorem pH realizującym pomiar w reżimie ciągłym (on-line).
PL
W referacie przedstawiono pomiary pól magnetycznych AC i DC generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka pomiarowa pól magnetycznych w odniesieniu do normy PN-EN 50500. Ponadto przedstawiono wyposażenie pomiarowe stosowane do badań, sposób wyboru punktów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz w taborze kolejowym. W artykule zilustrowano przykładowe wyniki pomiarów pól magnetycznych pojazdu kolejowego na przykładzie taboru spalinowego i trakcyjnego.
EN
In the paper presents measurements of the magnetic fields of AC and DC generated by electrical and electronic equipments installed on rolling stock. Discusses the methodology for measuring magnetic fields with standard PN-EN 50500. Moreover there are presented measuring equipment used for testing and the mode of selection of measurement points inside and outside of the rolling stock. The article illustrates an exemplary results of measurements on the example magnetic fields of railway vehicles diesel and electrical railway rolling stock.
PL
Przyrządy pomiarowe stanowią zasadniczy element złożonego systemu oceny jakości wyrobów na wszystkich etapach produkcji. Odpowiednio zaprojektowane procedury opisujące procesy kontrolne i pomiarowe, sprawnie zorganizowane i przeprowadzane operacje monitorowania i pomiarów parametrów procesów i produktów oraz skutecznie funkcjonujący nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów w organizacji są podstawą do wykazania, że produkty są wykonywane zgodnie z wymaganiami, narzuconymi i kontrolowanymi przez klienta. Celem tego opracowania jest przedstawienie i pogłębiona interpretacja wymagań zawartych w normach PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 10012 oraz w ustawie „Prawo o miarach”, dotyczących nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Zaprezentowane wnioski i spostrzeżenia są między innymi wynikiem doświadczeń autorów, jako audytorów systemów zarządzania w różnych organizacjach oraz przeprowadzonych przez nich wywiadów bezpośrednich podczas audytów certyfikacyjnych i tzw. audytów nadzoru. Ponadto w artykule przestawiono specyficzne zasady nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów w firmie produkującej wyroby medyczne. Z uwagi na swoją rangę produkcja wyrobów medycznych jest regulowana dodatkowymi wymaganiami tj. normą PN-EN ISO 13485 oraz zasadami GMP - dobrej praktyki wytwarzania wynikającymi m.in. z ustawy „Prawo farmaceutyczne”.
EN
Monitoring devices and measuring equipment play a crucial role in determining quality assurance at all stages of the production process. Effective testing and measuring procedures, efficient monitoring and data gathering processes and the competent supervision of equipping devices and equipment are fundamental requirements which determine that products meet the stringent demands of the customer. The organization shall determine the monitoring and measurement to be undertaken and monitoring and measuring equipment needed to provide of conformity of product to determined requirements. The purpose of this article is to demonstrate how PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 10012 standards and regulate the supervision of monitoring devices and measuring equipment. It will also include a practical example of a quality management system introduced within a medical equipment company and rules surrounded by the PN-EN ISO 13485 standard, The Pharmaceutical Act and the Good Manufacturing Practice.
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów. Uwagę skupiono na formalnych wymaganiach w odniesieniu do wyposażenia kontrolno-pomiarowego SKP z uwzględnieniem jego kontroli okresowej. Opisano przykłady form kontroli sprzętu i zwrócono uwagę na potrzebę weryfikacji obecnych wymagań i procedur.
EN
The article presents selected issues related to functioning of a vehicle inspection station. Attention is focused on the formal requirements according to the testing equipment including a periodic control of the equipment. Examples of forms of the equipment control are given and the need to verify the current requirements and procedures is shown.
PL
Wyposażenie pomiarowe musi być odpowiednio nadzorowane, aby jego użytkownik miał pewność, że jest ono właściwe do wykonywanych pomiarów. Najlepszym sposobem potwierdzenia metrologicznej jakości przyrządu pomiarowego jest jego wywzorcowanie w odpowiednim, kompetentnym laboratorium. W procesie akredytacji, przeprowadzanym przez odpowiednią jednostkę akredytacyjną potwierdzane są kompetencje laboratorium wzorcującego. Świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące stanowi istotny element w procesie potwierdzania właściwości metrologicznych przyrządu pomiarowego. Prawidłowo przeprowadzone wzorcowanie warunkuje uzyskanie rzetelnych wyników w procesach pomiarowych każdej firmy.
EN
Measuring equipment has to be supervised so that the user could be sure that the used equipment is suitable for the performed measurements. The best way to confirm metrological quality of a measuring device is its calibration in a suitable, competent laboratory. During the accreditation process, carried out by a proper accreditation body, the competency of the calibrating laboratory is confirmed. A calibration certificate issued by an accredited calibration laboratory is an important element in the process of confirming metrological properties of a device. Properly conducted calibration ensures reliable results in the measuring processes of each organization.
EN
The paper presents function of selection of measuring equipment - DWP function. Analysis of the individual elements of described the function can be used for isolation the most important measurement components of the selection of measuring equipment for selected measurement processes. The paper shows one chosen element of function of selection of measuring equipment - metrological characteristics. Those characteristics are shown on the example of chosen measuring equipment which is used in the alignment deviation measurements carried out during the assembly of elements of the ships propulsion system.
PL
W artykule przedstawiono funkcję doboru wyposażenia pomiarowego - funkcja DWP. Analiza poszczególnych elementów przedstawionej funkcji może służyć wyodrębnieniu najistotniejszych składników doboru wyposażenia pomiarowego dla wybranych zadań pomiarowych. W artykule zobrazowano jeden z elementów funkcji doboru wyposażenia pomiarowego - właściwości metrologiczne. Charakterystyki te przedstawiono na przykładzie wyposażenia pomiarowego wykorzystywanego w trakcie pomiarów odchyłki współosiowości realizowanych w trakcie montażu elementów okrętowego układu napędowego.
PL
W artykule omówiono zasady funkcjonowania systemu zarządzania pomiarami uwzględniające międzynarodowe wymagania dotyczące jakości. Przedstawiono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do wspomagania decyzji w procesach certyfikacji systemów zapewnienia jakości. Zamieszczono przykładowe wyniki badań dotyczące dokładności odwzorowania przez sieć modelu diagnozy systemu zarządzania pomiarami i wyposażeniem pomiarowym.
PL
Firmy prowadzące działalność produkcyjną, usługową lub handlową, które w swoich procesach stosują wyposażenie pomiarowe, powinny zapewnić, aby wyposażenie to było odpowiednie, sprawne i we właściwy sposób nadzorowane. Istotnym elementem występującym w procesie potwierdzenia własności metrologicznych przyrządu pomiarowego jest świadectwo wzorcowania. Kto może i powinien wydawać wiarygodne świadectwa wzorcowania? Dlaczego akredytowane laboratoria wzorcujące są kompetentnymi laboratoriami w tym zakresie? Czy świadectwa wzorcowania wydawane przez inne laboratoria, które nie są akredytowane są wiarygodne? Celem niniejszego referatu jest próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
Companies dealing with producing or trading goods, or providing services use measuring equipment. They should make sure that this equipment is properly functioning and is properly supervised. Calibration certificates are very relevant elements in the process of confirming metrological characteristics of the measuring equipment. Who is entitled to give out credible calibration certificates? Why are accredited calibration laboratories competent in this field? Are calibration certificates issued by other, not accredited laboratories, credible? This paper includes an attempt to answer to all the above questions.
PL
Przedstawiono sposób postępowania z wyposażeniem pomiarowym i procesami pomiarowymi w systemach zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego. Omówiono wymagania międzynarodowej normy ISO 10012.
EN
The article presents the procedures for measuring equipment and measurement processes in quality management systems, with particular consideration for the requirements of armaments and motor industries. The requirements of the International Standard ISO 10012 have been discussed.
PL
Metody badań i wyposażenie pomiarowe stanowią narzędzia analityczne używane w laboratorium chemicznym. Rodzaj metod i wyposażenia laboratorium zalezy od realizowanych zadań. Kontrola leków wymaga użycia nowoczesnych meted analitycznych, takich jak spektroskopowe czy elektroanalityczne, oraz technik separacyjnych w połączeniu z tymi metodami, a także specyficznego dodatkowego wyposażenia do oceny postaci leku. W artykule przedstawiono w skrócie przegląd technik stosowanych w laboratorium kontroli leku.
EN
Analytical methods and the equipment are analytical tools used in chemical laboratory. The kind of methods and equipment depends on the realized aims. Drug control requires use of modern analytical methods like spectroscopic and electroanalytical and also separation techniques connected with these methods. Additionally special equipment for control of dosage forms is required. This article is a short review of techniques used in the drug control laboratory.
PL
W pracy przedstawiono program badawczy oraz niektóre wyniki badań konsorcjum SuperTech w zakresie rozwoju urządzeń energetycznych wykorzystujących nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Szczegółowo opisano konstrukcje czterech modeli laboratoryjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem pomiarowym. Są to: ogranicznik prądu, który ma służyć ograniczaniu prądów zwarciowych w systemach elektroenergetycznych, łożysko magnetyczne wykorzystujące nowe magnesy trwałe oraz nadprzewodzącą cewkę, maszynę elektryczną z nadprzewodnikowymi uzwojeniami na stojanie, stanowisko do badań sił lewitacji magnetycznej z nadprzewodnikową cewką.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.