Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 609

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy mostu kolejowego w Rybniku. Przedstawiono analizę statyczno-wytrzymałościową obiektu wykonana na podstawie przeprowadzonych badań.
EN
The article analyses a railway bridge in Rybnik. The static and strength analysis of the structure carried out on the basis of the conducted tests is presented.
2
Content available remote Analysis of flat compensator lapping in an assembly process
EN
An approach to analysis of lapping of flat compensator during the assembly of the structural connection was demonstrated. Machining main time and the costs of single-disc lapping process were presented.
PL
Przedstawiono sposób analizy docierania kompensatora płaskiego podczas montażu połączenia konstrukcyjnego. Wyznaczono czas główny obróbki i koszty operacji docierania jednotarczowego.
EN
The paper presents several approaches to gauge repeatability and reproducibility (GRR) analysis regarding non-replicable measurements. Measurement systems have to deal with processes in which, by the nature of the measured object or by the type of measurement itself, measurements are not repeatable. In these cases, each sample unit can be measured only once. Such situations are referred as non-replicable measurement systems. The aim of the paper is to map out the current approaches being used in GRR analysis in various cases of non-replicable tests and compare each other in order to find out the suitable use of analysis application. Approaches used are subject to critical analysis so that its review can serve a useful base for analysis of different non-replicable tests. At present, it is desirable to bring the improving actions in order to obtain the results of high quality from such kind of measurements. Since different non-replicable tests can measure a different quality characteristic, it is valuable to bring the appropriate designs for various tests. Subsequently, this review will serve an outline how to proceed in analyzing the results obtained by non-replicable tests. Specifically, GRR analysis works with two known de-signs named as “Crossed” and “Nested” design, which statistical software normally use. Doubtfully, crossed design is suggested to use at certain cases and nested at other specific cases. This is assessed and improving actions designed.
PL
Artykuł dotyczy ważnego problemu zagrożeń dla elektronicznych instrumentów geodezyjnych powodowanych przez rozproszone w środowisku pola elektromagnetyczne. Różne źródła tego pola, np. wyładowania atmosferyczne, radiowe stacje nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, zostały wyodrębnione i krótko opisane. Zebrano podstawowe dane charakteryzujące wspomniane źródła. Przyjęto trzy modele obliczeniowe do wyznaczania parametrów pola elektromagnetycznego generowanego przez te źródła. Wyznaczanymi parametrami są: natężenie pola elektrycznego i magnetycznego oraz gęstość mocy. Wyniki otrzymane dla wyodrębnionych źródeł zostały porównane z normami obecnie obowiązującymi w Polsce. W końcowej części artykułu przedyskutowano również znaczenie zagrożeń powodowanych przez wybrane źródła i możliwości ochrony instrumentów geodezyjnych.
EN
This article presents important problem of the dangers for electronic geodetic instruments caused through the electromagnetic field dispersed in environment. Different sources of the field, for example atmospheric discharges, broadcasting centers, cellular phone stations, are enumerated and shortly described. Basic data which describing of the sources are given. Three computational models to estimation of the parameters of the field produced through mentioned sources are accepted. Estimated parameters are intensities of the electric and magnetic field and the power density. Obtained results for enumerated sources are compared to limits obligatory present in Poland. Significance of dangers cased through the selected source and protection methods of the geodesic instruments are also discussed in the final parts of this article.
EN
This work aimed to characterize the effect of the monomers chemical structure on the selected properties of the green thermoplastic poly(ether-urethane)s. During synthesis two types of polyether biopolyols, 4,4′-diphenylmethane diisocyanate and bio-based 1,3-propanediol were employed. Materials were synthesized with the use of two step method and two different prepolymers, which were mixed together in equimolar quantities. Obtained materials were characterized by spectroscopic method, size exclusion chromatography, thermal, static mechanical and melt flow index tests. It was confirmed that the prepolymers mixture has an effect on the thermal stability and selected properties of synthesized green thermoplastic poly(ether-urethane)s.
PL
Zbadano wpływ struktury chemicznej monomerów na wybrane właściwości zielonych termoplastycznych elastomerów poli(etero-uretanowych). W syntezie wykorzystano dwa rodzaje biopolioli polieterowych, 4,4’-diizocyjanian difenylometanu oraz 1,3-propanodiol pochodzenia roślinnego. Materiały zsyntezowano z wykorzystaniem dwustopniowej metody, w której zastosowano równomolową mieszaninę dwóch prepolimerów. Otrzymane materiały scharakteryzowano za pomocą metod spektroskopowych, chromatografii żelowej, w statycznej próbie rozciągania, w badaniach termicznych oraz na podstawie wskaźnika szybkości płynięcia. Stwierdzono, że mieszanina prepolimerów wpływa na stabilność termiczną oraz wybrane właściwości otrzymanych zielonych termoplastycznych elastomerów poli(etero-uretanowych).
EN
The paper presents the results of the second stage of research on business models of language schools. It was assumed that there is a significant difference in the value propositions of schools and the expectations of their clients. An examination procedure was planned with the use of a questionnaire and statistical analysis such as factor analysis, on its basis. Respondents consisted of a group of school managers (representing the majority of enterprises in Lower Silesia) on the one hand and, on the other hand, a large group of former and current clients. The results of the research confirm the existence of a gap in the perception of the values of both groups. The analysis has been conducted in the convention of the business model canvas template. The distinctness of the offer’s perception is presented in the form of activity packages, responsible for creating value for the clients (the right side of the model canvas). The structure of the packages, as a picture of the gap, is discussed. The results of the first stage of the research, diagnosing the influence of the surrounding elements on the business models of language schools, are also referred to. Directional changes in the business models that result from both stages of the research are suggested. The strategic dimension of the gap results from the strategy-business model relation. In light of the literature review, it may be supposed that the research is unique due to the segment of subjects and research methodology.
7
Content available Utrzymanie ruchu a Przemysł 4.0
PL
Utrzymanie ruchu (UR) to codzienna, systematyczna praca, związana z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania degradacji stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz występowaniu awarii, a gdy już do nich dojdzie – usuwanie degradacji w celu przywrócenia środkom produkcji ich możliwie najlepszej funkcjonalności.
EN
This article is an analysis of how the World Meteorological Organization (WMO) constituent bodies governance reform (WMO Reform) can affect the activities of the Polish National Hydrological and Meteorological Service. The analysis employs the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) model. The World Meteorological Congress is the highest authority of the World Meteorological Organization, whose findings guide the operations of the WMO and the National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) globally. During the 18th Congress, in June 2019, discussions covered the routine operations of the WMO and its Secretariat, the status and development prospects of all the Organization's research and technical programs, and the Organization's budget for the 18th financial period beginning in 2020. The key actions of the Congress, however, were the election of the WMO senior officers and final approval (after thorough discussion) of the WMO Reform of its governance structure. The purpose of the Reform is to ensure better preparation of the organization for the challenges of the present and future, such as climate change and its impact, the growing number and intensity of extreme weather events, environmental degradation, and increasing urbanization. The tasks of the National Hydrological and Meteorological Service in Poland are performed by the Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute (IMGW-PIB), in accordance with the provisions of the Water Law.
9
Content available remote Reliability determination of nanoelectronic devices using semi-Marcov processes
EN
The main purpose of the article is to investigate the reliability process of nanoelectronics devices. Firstly, the research problem is presented based on foreign data source. Then, the analytical method has been chosen – semi-Marcov processes. Next, according to the adopted method and input data, the operating process has been analyzed. Finally, the probabilities of objects being in particular operating states, e.g. in the state of failure-free operation have been determined.
PL
W artykule badany jest proces niezawodności urządzeń nanoelektronicznych. Na początku przedstawiono problem badawczy, w oparciu o zagraniczne źródła danych. Następnie dobrano metodę analityczną – procesy półmarkowowskie. W kolejnej części, bazując na przyjętej metodzie i danych wejściowych, przeanalizowano proces eksploatacji, wyznaczając prawdopodobieństwa przebywania obiektów w poszczególnych stanach eksploatacyjnych, np. w stanie bezawaryjnej pracy.
PL
Przedstawiono analizę przykładowych uszkodzeń (zarysowań i spękań) konstrukcji stropów żelbetowych obiektu biurowo-usługowego, powstałych bezpośrednio po ich wykonaniu, oraz sytuacji konfliktowej mającej swoje źródło w kwestionowaniu jakości wykonanych robót, a także jakości dostarczonego betonu. Zwrócono uwagę na aspekty materiałowe i wykonawcze w zastosowaniu betonów modyfikowanych popiołem lotnym.
EN
An analysis of examples of damages (scratches and cracks) of reinforced concrete ceilings of the office and service building, arising immediately after their implementation, as well as a conflict situation originating in questioning the quality of the works performed and the quality of delivered concrete was presented. Attention was paid to material and performance aspects in the application of fly ash modified concretes.
PL
Omówiono zasady obliczeniowe według eurokodów oraz analizy zużycia stali na płatwie z kształtowników giętych na zimno, stosowanych w konstrukcjach hal stalowych. Obliczenia na potrzeby analiz przeprowadzono w arkuszu kalkulacyjnym. Analizowano zużycie stali w zależności od rozstawu, liczby stężeń oraz lokalizacji płatwi z kształtowników giętych na zimno i porównano z płatwiami z kształtowników walcowanych na gorąco.
EN
Eurocodes design procedures as well as analysis of steel consumption of purlins from cold-formed sections used in construction of steel halls has been presented. Calculations for performed analysis were done in spreadsheet created. Steel consumption related to purlin spacing, number of stiffeners and localization of the purlin were analysed and compared with steel purlins made of rolled section.
PL
W budynkach archiwów niewłaściwe wartości parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności względnej), a także ich skokowa i nagła zmiana w czasie, prowadzą do nieodwracalnych fizyko-chemicznych zmian przechowywanych dokumentów. Ze względu na obawy dotyczące niedotrzymania wymaganych wartości parametrów powietrza w magazynach archiwaliów mieszczących się w zabytkowych budynkach, podjęto badania mające na celu sprawdzenie stanu rzeczywistego i ocenienie wynikających z tego faktu zagrożeń. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w lecie, w okresie o najbardziej niepokojących wartościach parametrów powietrza w magazynach archiwaliów. Przeprowadzono analizę ich zgodności z normami konserwatorskimi.
EN
Archive stores are located in historic buildings. Unfortunately, incorrect indoor air parameters (e.g. temperature, relative humidity), as well as their fast and sudden change in time, may destroy stored archives. Due to concerns about not keeping indoor air parameters within recommended range, research was undertaken to determine the actual situation in archive stores located in a historic building. The article discusses the results of research conducted in the summer, the period of the most disturbing values of air parameters in the archives’ stores. Also the analysis of their compliance with conservation standards was conducted.
EN
Spatial information systems are already widely used and are commonly applied in crisis management. The aim of the study was to develop a method for mapping hazards as a tool supporting crisis management processes and decision making processes for the purposes of security and activities of the Fire Service, and the organisation of the National Rescue and Fire System. As part of the study, formulas determining the scale of danger of each event, and a danger scale factor were developed. Hazard maps were compiled using various methods of cartographic presentation, including interpolation, chorogram, and hotspot. The data used was information from the National Fire Service, from an area accepted as representative. The suggested solution proposes a new meth od for spatial analysis which takes into account not only the number of events as such, but also the weight of hazards they generate, the specified scale of dangers. The conducted study indicates that the hazard map compiled using this method show more spatial relationships than raw statistical data, which enables a better analysis of the studied phenomenon. The end result of the study is the development of algorithms enabling the compilation of a hazard map which takes into account not only the very fact of the occurrence of a hazard but also its weight.
PL
Systemy informacji przestrzennej są obecnie powszechnie wykorzystywane i znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym jako narzędzie wspierające procesy decyzyjne. Narzędzia geoinformacyjne umożliwiają identyfikację przestrzenną zagrożeń, modelowanie danych przestrzennych, opracowywanie scenariuszy stanów przyszłych zagrożeń oraz opracowywanie planów zapobiegania wystąpienia kryzysu i jego skutków. Mapy zagrożeń są narzędziem wykorzystywanym do wspierania procesów decyzyjnych w przypadku zagrożenia. Celem pracy było opracowanie metody, która pozwoli na kartowanie map zagrożeń jako narzędzia wspierającego procesy zarządzania kryzysowego oraz procesy decyzyjne dotyczące bezpieczeństwa i działań zarówno Straży Pożarnej, jak również krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (KSRG). W ramach badań opracowano wzory określające skalę niebezpieczeństwa każdego ze zdarzeń oraz współczynnik skali niebezpieczeństwa. Opracowano mapy zagrożeń z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej, w tym: interpolacji, kartogramu, hotspot. Jako dane wykorzystano informacje z PSP z obszaru przyjętego jako reprezentatywny. Zebrane dane charakteryzowały się brakiem jednorodności zapisu i zróżnicowaną jakością. Skutkowało to potrzebą ich unifikacji i dodatkowej oceny. Efektem końcowym badań są algorytmy pozwalające na kartowanie map zagrożeń, uwzględniających nie tylko sam fakt wystąpienia zagrożenia, ale również jego wagę oraz skalę niebezpieczeństwa. Wykonane badania wykazują, że opracowane tą metodą mapy zagrożeń obrazują więcej zależności przestrzennych niż surowe dane statystyczne, co pozwala na lepszą analizę badanego zjawiska.
EN
Former studies done by other authors investigated the first- and second-layered air gaps beneath the clothing garments. None of the previous studies reported multidisciplinary clothing design testing approach linking both the objective measuring methods and subjective responses, while testing the thermal properties linked to a microclimatic volume formed between the layers of garments forming the ensemble. Neither was determined the limiting value of the microclimatic volume for outerwear garments, after which the thermal insulation will start to decrease due to convection. By taking the advantage of the precise three-dimensional (3D) body scanning technology and reverse engineering 3D CAD tool, the volume of the microclimatic air layers formed under outerwear garments was determined to study the impact of the ensemble’s microclimatic volume on the overall insulation value, measured by means of the thermal manikin. The jacket with the smaller microclimatic volume provided 5.2–13.5% less insulation than wider jackets, while the ensembles with tighter jackets showed 0.74–1.9% less insulation in static and 0.9–2.7% more insulation in dynamic conditions, thus proving that the limiting value of the microclimatic volume is greater than previously reported for three-layered ensembles. The effective thermal insulation value was reduced in average by 20.98–25.34% between standing and moving manikins. The thermal manikins are designed for steady-state measurements and do not work well under transient conditions, so three human subjects were employed as evaluators of the clothing thermal quality. In cooler climatic conditions, the measured physiological parameters and subjects’ grades pointed to discomfort while wearing ensembles with tighter jackets.
EN
Health care is an important area of social infrastructure with its own specifics. In recent years, healthcare has been actively developing, using new advances in biomedical technology and pharmacy. Despite of the serious achievements in the reforms of the healthcare in Poland in last decades the important problems and disparities exists on the distribution of the medical personnel in the country and same regions. The purposes of the article were: the adjustment of the importance of the strategi cal management and human resources management in healthcare; the study of the cha racteristics of the la bor market in the field of healthcare in the Silesia n Voivodship and to compare with generał situation in Poland; the ana lysis of the structure and dynamics of the med i cal personnel in the Silesia n Voivodship ta king into account main tendencies and challenges in the healthcare. In the article the features of the structure and dynamics of medical personnel were considered in Poland and Silesia n Voivodship, the set of the important indicators such as: education level of the different categories of med i cal personnel; number of students of medical universities; age structure of medical personnel; structure of specialization of doctors number of consultations of specialist doctors received by patients; main indicators of the healthcare system (specification and number of wards; beds in wards; inpatients; out-patients of day care; average length of stay in hospital in days, etc.) were analyzed and comparative ana lysis of these indicators was carried out. Based on the analysis the position of Silesian Voivodship in the point of structure and dynamics of the med i cal personnel was evaluated and recommendations were proposed.
PL
Ochrona zdrowia jest ważnym obszarem infrastruktury społecznej, który ma swoją specyfikę. W ostatnich latach opieka zdrowotna aktywnie się rozwija, wykorzystując nowe osiągnięcia w dziedzinie technologii biomedycznej i farmacji. Pomimo poważnych osiągnięć w zakresie reformy opieki zdrowotnej w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach istnieją poważne problemy oraz różnice w rozmieszczeniu personelu medycznego w kraju i niektórych regionach. Celem artykułu było dostosowanie znaczenia zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej, badanie cech rynku pracy w zakresie opieki zdrowotnej w województwie śląskim oraz porównanie z ogólną sytuacją w Polsce. Analiza struktury i dynamiki personelu medycznego w województwie śląskim z uwzględnieniem głównych tendencji i wyzwań w ochronie zdrowia. Na podstawie analizy oceniono pozycję województwa śląskiego pod względem struktury i dynamiki personelu medycznego oraz zaproponowano rekomendacje.
EN
The engine output characteristic offers very important information during the real application of the HCCI technology. This kind of combustion process significantly influences the wearing degree of the main engine components or even the engine damage. The principle of the HCCI combustion is basically beneficial, however, it can also be destructive. Described in this article are measurements of the engine output characteristics in the case of an experimental piston combustion engine. These measurements were performed by means of a data recording system, whereby the detonation combustion was evaluated using a quantitative method. The real values of atmospheric conditions and fuel mixture composition were added to the measured values. The resulting values were visually compared with a degree of the engine piston damage caused by the detonations. The final result is a limit value, which represents a maximal number of the detonation units that are permissible in order to ensure reliable operation of the HCCI engine.
EN
The aim of the article was to analyse distribution logistics on the example of a selected meat processing plant, as well as to assess existing distribution channels according to the criteria determining the usability, efficiency and nature of the channel. Based on the research and analysis (analytical and point method), the distribution channels operating in this company were characterised and evaluated. Based on the results, one can determine which of the existing channels is the best and present the directions for their further development.
18
Content available Analiza rynku meblarskiego
PL
Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ukierunkować swoje działania. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie danych GUS i zawiera analizę uwarunkowań branżowych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Analizie poddano m.in. wielkość eksportu, wielkość produkcji mebli w Polsce, przychód netto itd.
EN
The company's structure is shaped by the environment in which it operates. Market analysis allows to verify the potential inherent in a given segment. Moreover, it helps to gain the advantage over the competition and to strengthen the current position on the market. Thank to that, the company can properly focus on its activities. The article has been prepared on the basis of data provided by the Central Statistical Office and of the Internet data sources. It provides the analysis of industry conditions for furniture manufacturing companies. The analysis included exportation volume, the volume of furniture production in Poland, and net income among others.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję zaprojektowanych uchwytów modułowych i specjalnych. Wyznaczono, wariantowo, koszty uchwytów dla tych samych typów obrabianych elementów. Zastosowana analiza może być między innymi wykorzystana w procesie kształcenia inżynierskiego mechaników technologów.
EN
In the article presented construction of designed modular and special fixtures. The costs of fixtures for the same types of workpieces were determined, in various variants. This methodology can be used, among others, in the process of education of mechanical engineering technologists.
PL
Wyznaczono krytyczne stężenie micelizacji (CMC) substancji o właściwościach detergentowo-dyspergujących w celu określenia optymalnych wartości ich stężeń dozowanych do paliwa. W celu porównania otrzymanych wartości CMC badania przeprowadzono w paliwie etanolowym E85 dwiema metodami.
EN
Five surfactants based on diamine or benzoxazine derivatives were used (10-1000 mg/kg) as an additive to EtOH-modified gasoline. Surface tension and dynamic light scattering were detd. to find CMC. The detn. method had no effect on the CMC values.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.