Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podłoże betonowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań warunków termicznych występujących w złączu izolacji wodochronnej z betonem w trakcie wykonywania nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. Impulsem do prowadzenia takich badań była potrzeba opracowania nowej hydroizolacji na betonowe pomosty obiektów mostowych. Powinna ona być odporna na zjawisko pęcherzenia występujące w ostatnich latach na wielu obiektach. Badania stanowiły element projektu badawczego zrealizowanego w ramach umowy INNOTECH-K3/IN3/50/229332/NCBR/14 [4].
EN
The paper presents the results of investigations of thermal conditions occurring in the joints of waterproofing insulation with concrete during an asphalt pavement construction on a bridge object. The impulse to conduct such research stemmed from the need to develop a new waterproofing insulation for the decks of bridge objects. This should be resistant to blistering, which has arisen on many sites during recent years. This study was part of a research project carried out under contract INNOTECH-K3/IN3/50/229332/NCBR/14 [4].
2
Content available remote Badania przyczyn utraty przyczepności tynku do podłoża
PL
W artykule przedstawiono trzy przypadki uszkodzeń tynków gipsowych wykonanych na stropach żelbetowych. W jednym przypadku miały one charakter fizyczny, w dwóch pozostałych przykładach niekorzystne zjawiska fizyczne (zwiększenie ciśnienia) były efektem zachodzących w materiale reakcji chemicznych. Badania przyczepności przez pomiar naprężenia odrywającego tynk od podłoża, wykonywane po awarii tynku, mogą być mało przydatne. W praktyce za bardziej wartościowe uznano badania wilgotności podkładu i porowatości tynku gipsowego.
EN
In the contents of the article, three cases of failing gypsum plasters made on reinforced concrete ceilings are presented. In one case, the causes of the failure were physical, in two other ones the unfavourable physical phenomena (pressure growth) were effects of chemical reactions taking place in the material. Tests of adhesion based on measurement of tension pulling plaster from the surface, performed after the gypsum failure, can be challenged as not too useful. The measurements of underlying surface moisture and plaster porosity are accepted as more meaningful.
PL
Brak właściwego połączenia, w szczególności izolacji z pomostem, może skutkować zmniejszeniem trwałości nawierzchni. Uzyskane wyniki badań przyczepności asfaltu wysokomodyfikowanego bez dodatku i z dodatkiem wypełniacza do podłoża betonowego wskazują, że użycie nadmiernej ilości wypełniacza w masie powłokowej pap zgrzewalnych może być niekorzystne.
EN
The lack of the proper connection, in particular the connection of the insulation with a deck, may result in the reduction of the properties of the pavement durability. The obtained research results of the adherence of highly modified asphalt without and with the addition of a filling material to a concrete substrate indicate that use of the excessive quantity of the filling material in the coating mass of the sealable tar board may cause adverse effects.
PL
W pracy przedstawiono możliwości nieniszczącego badania morfologii powierzchni podkładów betonowych przy wykorzystaniu skanera laserowego 3D o nowej konstrukcji. Przedstawione zostaną też w układzie porównawczym wyniki badań dla powierzchni różniących się sposobami przygotowania na podkładach wykonanych z betonów różniących się składem. Zostaną one przedstawione w postaci trójwymiarowych obrazów oraz wielu możliwych do uzyskania tą metodą parametrów opisujących morfologię.
EN
This article presents the possibility of non-destructive testing of morphology of concrete substrates surfaces by means of newly designed 3D laser scanner. The results of the investigation of differently prepared surfaces will be presented and compared for substrates made out of different mixture of components. The results will be presented as three-dimensional images, and the table of morphology parameters achieved with this method.
PL
Stosowane obecnie w budownictwie nowoczesne rozporowe łączniki tworzywowo-metalowe przeznaczone są do pracy w rożnych podłożach oraz w różnych warunkach środowiskowych. Wymagania, jakie powinny zostać spełnione przez łączniki tworzywowo-metalowe zostały m.in. opisane w dokumencie Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) "Wytyczne dla europejskich aprobat technicznych - ETAG 020".
EN
The modern plastic-and-metal anchors currently used in the construction industry are intended to function in a variety of bases and environmental conditions. Requirements with which they are expected to comply are set out, among others, in the European Organization for Technical Approvals (EOTA) document "Guidelines for European Technical Approval - ETAG 020".
7
Content available Mechanizmy destrukcji tynków gipsowych
PL
Wpływ na przyczepność gipsowych wypraw tynkarskich do podłoża betonowego mają zarówno procesy fizyczne i chemiczne zachodzące na styku gips–beton, jak i wewnątrz warstwy tynku gipsowego. Z przeprowadzonych przez Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych licznych ekspertyz i badań wynika, że zazwyczaj awarie budowlane spowodowane są błędnym wykonawstwem, rzadziej złą jakością tynku gipsowego. W pracy omówiono mechanizmy powodujące spadek lub zupełną utratę wytrzymałości tynków gipsowych. Do najczęściej spotykanych należy zaliczyć procesy karbonatyzacji, powstawania faz ekspansywnych, rekrystalizacji i uwadniania.
EN
Physical and chemical processes occurring both at the interface between gypsum and concrete and inside the gypsum plaster layer have effect on adhesion of gypsum plaster to concrete. Numerous expert studies and research conducted in OSiMB point out that construction accidents are usually caused rather by faulty workmanship than because of poor quality gypsum plaster. In the paper the mechanisms causing decrease or complete loss of gypsum plasters durability are discussed. The most common processes include carbonation processes, formation of expansive phases, re-crystallization and hydration.
PL
W spisie Polskich Norm dostępne są obecnie dwie normy europejskie dotyczące zabezpieczania podłoży mineralnych za pomocą technik malarskich: PN-EN 1504-2:2006 i PN-EN 1062-1:2005. Podano w nich wymagania i klasyfikację dotyczącą właściwości użytkowych wyrobów stosowanych do ochrony powierzchniowej betonu. Znaczącą właściwością użytkową powołaną w obu tych normach jest zdolność pokrywania przez powłoki rys powstających w podłożu betonowym, badana zgodnie z PN-EN 1062-7:2005. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ośmiu powłok polimerowych i ich klasyfikację.
EN
There are actually two European standards available in the set of Polish standards for mineral substrate protection by painting techniques: PN-EN 1504-2:2006 and PN-EN 1062-1:2005. They describe the classification and performance requirements for the concrete surface protecting products. The ability to crack bridging in concrete according to PN-EN 1062-7:2005, described in there two standards, is a significant property of coatings. In paper, the test results of crack bridging of eight polymeric coatings and their classification are discussed.
10
Content available remote Systemy hydroizolacji płaskich dachów. Cz. 1
12
Content available remote Problem odpadania tynków gipsowych od podłoży betonowych : uwagi praktyczne
PL
Tynk gipsowy wykonywany w oparciu o gipsowe mieszanki tynkarskie to sprawdzony i wszech stronny materiał, stosowany jako wierzchnia warstwa wykończeniowa w wewnętrznych robotach budowlanych. Z uwagi na uniwersalne zastosowanie w robotach tynkarskich prowadzonych od piwnic aż po dach, tynk gipsowy może być nakładany właściwie na wszelkie spotykane rodzaje podłoży.
PL
Przedstawiono metodę wyznaczania przestrzeni dobrej współpracy kompozytów polimerowych i cementowo-polimerowych z betonem zwykłym, która pozwala na taki dobór właściwości kompozytów, aby w danych warunkach i przewidywanym czasie użytkowania zapewnić trwałość takich układów.
EN
A method to determine the space of good compatibility between polymer and cement-polymer composites with ordinary concrete allowing for such selection of composite properties to assure effectiveness and durability of the system under the circumstances prevailing and expected time of service was described.
15
Content available remote Trwałość gipsowych wypraw tynkarskich na podłożu betonowym
16
Content available remote Trwałość tynków gipsowych na podłożu betonowym
PL
Omówiono właściwości gipsowych wypraw tynkarskich i występujące sporadycznie uszkodzenia tynków, polegające na miejscowej utracie przyczepności, a nawet na odpadaniu dużych połaci tynków, zwłaszcza od powierzchni betonowych. W większości przypadków awarie te spowodowane są błędnym wykonawstwem, a nie złą jakością tynku gipsowego. Podano przyczyny braku trwałości tynków gipsowych na podłożach betonowych: niewłaściwe przygotowanie podłoża betonowego, tynkowanie mokrego betonu, brak lub zastosowanie niewłaściwego środka gruntującego, zanik przyczepności wywołany brakiem odporności na środowisko alkaliczne. Inne mechanizmy przemian chemicznych to uwadnianie dużych ziaren tlenku wapnia, karbonizacja i powstawanie faz ekspansywnych.
EN
Properties of calcium sulphate plasters and sporadically occurring rendering damages consisting in local lack of adhesion and even in breaking away of large areas of plasters, especially from concrete surfaces, are discussed. In the majority of events these damages are caused by incorrect execution, and not by poor quality of calcium sulphate plaster. The causes of missing durability of calcium sulphate plasters on concrete backings are given: incorrect preparation of concrete backing, plastering of moist concrete, lack or use of incorrect grounding agent and loss of adhesion caused by missing resistance to alkaline medium. Other mechanisms of chemical changes are: hydration of large calcium oxide grains, carbonation and formation of expansive phases.
17
Content available remote Ochrona przed graffiti
18
Content available remote Obróbki elementów dachów krytych papą
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.