Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekrawacz rotacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W trzeciej części artykułu prezentującego układy sensoryczne przekrawacza rotacyjnego – jako ważny element systemów regulacji w zakresie techniki napędowej i sterowania [2, 3] – przedstawiono kwestie związane z zasilaniem, okablowaniem i dalsze problemy diagnostyczne. Zwrócono uwagę na częste problemy serwisowe i sposoby ich uniknięcia.
EN
Third part of the article presenting sensor systems of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology [2, 3]shows issues related to powerm wiring and further diagnostic problems. Attention is paid to frequent service problems for their avoidances.
PL
Kontynuując temat układów sensorycznych przekrawacza rotacyjnego [13], przedstawiono kierunki oraz tendencje przyszłościowe jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Zasygnalizowano problemy występujące w układach napędowych tekturnicy oraz sposoby ich rozwiązania.
EN
Continuing the theme of the sensor systems of a rotary cutter, some directions and future trends of one of the most important modules of the corrugators [13] are presented. The problems that occur in the drive systems of the corrugators and in service work have been indicated. Solutions to eliminate these problems are also presented.
PL
W artykule przedstawiono układy sensoryczne przekrawacza rotacyjnego, jako ważny element systemów regulacji w zakresie techniki napędowej i sterowania. Wady lub usterki tych systemów mogą prowadzić do poważnych strat w produkcji. W pracy przedstawiono kierunki oraz trendy przyszłościowe jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Zasygnalizowano problemy, jakie występują w układach napędowych tekturnicy oraz pracach serwisowych. Zaprezentowano również rozwiązania eliminujące te problemy.
EN
The article presents the sensor systems of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology. Defects or faults in these systems can lead to serious production losses. The paper presents directions and future trends of one of the most important modules of the corrugator. The problems that occur in the drive systems of the corrugator and in service work have been indicated. Solutions to eliminate these problems are also presented.
PL
Kontynuując przegląd zakłóceń pracy przekrawacza rotacyjnego w systemie transportu uciętych arkuszy tektury [16], przedstawiono uzyskane w prak-tyce wyniki badań diagnostycznych. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów mechanicznych i elektrycznych systemu. Wykazano, że regularna diagnostyka przyczynia się do zwiększenia wydajności tekturnicy i polepszenia jakości arkuszy tektury falistej.
EN
The article presents the encountered disturbances in the operation of a cutoff for a cardboard cut transport system. The focus is on damage to electrical components and system mechanics. A simple diagnostic methodology is presented.
PL
W artykule przedstawiono często spotykane zakłócenia pracy przekrawacza rotacyjnego w systemie transportu ciętych arkuszy tektury. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów elektrycznych i mechaniki systemu. Ukazano prostą metodykę diagnostyczną, nie pomijając zagadnień teoretycznych.
EN
The article presents the encountered disturbances in the operation of a cutoff for a corrugated board sheets transport system. The focus is on damage to electrical components and system mechanics. The reader is also introduced to theoretical issues. A simple diagnostic methodology is presented.
PL
W artykule przedstawiono zakłócenia spotykane w pracy przekrawacza rotacyjnego. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów elektrycznych, jak np. enkoder. Zaprezentowano również zagadnienia teoretyczne dotyczące systemów diagnostycznych, opartych na systemach sztucznej inteligencji – sieci neuronowe. Omówiono prostą metodę diagnostyczną, wykorzystującą statystykę w aplikacji tekturnicy.
EN
The article presents the disturbances encountered in the operation of a rotary sheeter, and focuses on damage to electrical components, such as an encoder. Theoretical issues of diagnostic systems based on artificial intelligence systems – neural networks are also presented. A simple diagnostic method was presented, based on statistics in the corrugator application.
PL
W artykule, którego pierwsza część ukazała się w poprzednim numerze „Przeglądu Papierniczego” [6], przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego. Omówiono najnowsze osiągnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tego, jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Porównano różne techniki napędowe przekrawacza z ostatnich 10 lat.
EN
The article which part 1 appeared in the previous issue [6] presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
W artykule przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego oraz najnowsze osiagnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tej maszyny, należącej niewątpliwe do najważniejszych modułów tekturnicy. W artykule dokonano porównania różnych technik napędowych przekrawacza z okresu ostatnich 10 lat.
EN
The article presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
Laser jest rzadko wykorzystywany do pomiaru prędkości w linii produkcji tektury, głównie w celu synchronizacji pracy przekrawacza. W artykule opisano wyniki nowatorskich badan nad wpływem zastosowania lasera na dokładność ciecia na przekrawaczu. Dokładność i jakość ciecia ma istotny wpływ na jakość i wydajność tektury, a co za tym idzie na efekty finansowe producenta. Pomiary zostały wykonane w różnych warunkach pracy tekturnicy W szczególności zbadano dokładność ciecia przekrawacza dla stałych prędkości linii, a także w czasie zwalniania i przyspieszania pracy tekturnicy. Porównano uzyskiwane dokładności cięcia dla określenia i porównania prędkości uzyskiwanych z systemem lasera (jako sensora bezkontaktowego) z wynikami otrzymanymi dla klasycznego systemu pomiarowego opartego na enkodorze. Pomiary wykonano dla tektur o różnej długości. Badano także wpływ jakości tektury na dokładność pomiaru. Wykazano również, ze w przypadku zastosowania układu z laserem mogą pojawić się błędy cięcia. Badania prowadzono na trzech tekturnicach w różnych zakładach.
EN
The laser is rarely used to measure the speed in the corrugated board production line, mainly for the need to synchronize the cutter’s operation. The article describes the results of innovative research on the impact of laser application on the accuracy of the cutting process on the cutter. The accuracy and quality of the cutting process has a significant impact on the quality and efficiency of corrugated board production, and hence the financial effects of the producer. The authors present the results of measurements for different working conditions of the corrugator. In particular, the accuracy of the cutter was tested for constant line speeds as well as during the deceleration and acceleration of the corrugator’s operation. The obtained cutting accuracy was compared to determine and compare the speed obtained with the laser system as a non-contact sensor with the results obtained for a classic encoder-based measuring system. Measurements were made for different board lengths. The influence of the quality of the board on the accuracy of the measurement was also examined. It has been shown that cutting errors may also occur when using a laser system. The research was conducted for three selected real objects.
PL
Coraz częściej producenci maszyn oraz użytkownicy tekturnic zwracają uwagę na prawidłowe prowadzenie procesów, w których minimalizuje się straty produkcyjne. W artykule zaprezentowano prace wdrożeniowe, zrealizowane na wybranych modułach tekturnicy, które przyczyniają się do ograniczania strat produkcji lub podnoszą jej jakość.
EN
Corrugator manufacturers and users pay more and more attention to correct process flow. It results in minimization of product losses. This paper presents implementation of solutions on selected corrugator modules which cause reduction of production losses or product quality improvement.
PL
Od wielu lat diagnostyka maszyn służy do optymalizacji i właściwego planowania procesów produkcji, a także unikania nieplanowanych przestojów technologicznych. W artykule zaprezentowano wyniki prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na kilku modułach tekturnicy. Moduły te wybrano wykorzystując diagram Ishikawy. Pomiary drgań oraz temperatury przeprowadzono za pomocą bezprzewodowego systemu Vibconnect RF firmy Prüftechnik. Wstępne wyniki badań są bardzo obiecujące. Liczba publikacji dotyczących zagadnień diagnostycznych w przypadku tekturnic jest mała, dlatego Autorzy uznali za celowe przedstawienie pewnych rozwiązań szerszemu gronu inżynierskiemu i naukowemu.
EN
For many years, machine diagnostics has been focused on optimization and planning of production processes as well as avoiding standstills. The article presents research results obtained on selected modules of a corrugator. The modules were selected using Ishikawa diagram. Measurements of vibrations and temperature were made with wireless Vibconnet RF supplied by Prüftechnik. Preliminary results are very promising. There are not many publications on diagnostics in the area of corrugators, that is the authors decided to present some solutions to a wider circle of engineers and scientists.
PL
Przekrawacze mają zastosowanie w wielu procesach technologicznych, np. cięcia folii, tektur, blach, papierów, laminatów itd. Zasada ich działania jest podobna, ale algorytmy, przebieg fazy cięcia, tolerancje oraz warunki procesów są różne. W prezentowanej serii artykułów zostanie przedstawiony, w sposób kompleksowy, przekrawacz rotacyjny stosowany w ciągu technologicznym tektury falistej.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dokładności cięcia na tekturnicy, w której wiodącą rolę odgrywa przekrawacz rotacyjny. Wymagania klientów dotyczące dokładności cięcia przekrawacza rotacyjnego wciąż rosną, a wymagania stawiane obecnie układom regulacyjnym pod względem właściwości dynamicznych w procesie są coraz wyższe. Dokładność cięcia jest jednym z ważniejszych wskaźników technologicznych dla klientów posiadających te maszyny i odbiorców tektury. Dochodzi bowiem do sytuacji, gdy producent na wskutek złej jakości kartonu, zbyt dużych odchyłek od tolerancji cięcia traci klientów i to nieraz bezpowrotnie! Na rynku tekturnic panuje ostra walka konkurencyjna: duże spółki oraz małe firmy rodzinne. Ciągle zmieniające się warunki na rynkach tektury wymagają prowadzenia procesu technologicznego niezawodnie i dokładnie. Tekturnica (1) jest obiektem złożonym i drogim, pracującym z reguły w systemie 3-zmianowym, a postoje i zakłócenia procesu są niewskazane.
EN
In the corrugated process, the original material is the corrugated board. In the final phase of the production, the board is cut to a certain format. This is the last phase in corrugated board production with the cutoff in the leading role. The cutting accuracy is among the major features of the cutoff. The final result of the product and the success of the board manufacturer depend on cut, cutting accuracy and on the technological "look" of the cut off board. The presentation compares two knife systems, the encoder application as a classical measurement concept and a laser application as alternative. How large are the standard deviations of the cutting process? What is the main fault cause? The major factors for negative influence on the cutoff control system are: the influence ot speed of the corrugator line and the technological process per se. The article describes the results of the research work performed on cutoffs. Growing requirements on cutting accuracy and the target to achieve a high frequency of the board cut within an order are among the most relevant criteria as to state-of-the-art cutoffs in the technological corrugator system. The author presents frequent system errors for both measurement methods in industry. An analysis of their advantages and disadvantages is available. The cutting allowance was defined, as well as the difference for the cutoff systems "Simplex", "Duplex" and "Triplex". The cutoff, type "Triplex", is becoming more frequent, and this is where problems as to cutting differences may occur - particularly in cases concerning the work of the complete module, i.e. the work of all three modules. Results relating to the German company Polytec, who are among the worldwide leading companies in this category, are presented. Examples of inconsistent processes are given and proposals for optimization by stabilization of the culling process with laser application in daily industrial routine are made. Moreover, the laser system as outstanding alternative to service and diagnostics is discussed. Target of this presentation is to introduce new corrugator customers to the alternative measurement method and the introduction of new application possibilities of the laser as to the corrugator, and not only in terms of latest state-of-the-art machines. Likewise the reduction of production costs and complaints is to be considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.