Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drainage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
2
Content available remote Taras na gruncie – specyficzny rodzaj okapu. Studium przypadku
PL
W artykule omówiono kwestie projektowania tarasów na gruncie. Omówiono materiały stosowane do izolacji zarówno poziomych, jak i pionowych. Na ilustracjach pokazano warstwy i okap tarasu na gruncie z posadzką z płytek, a także tarasu na gruncie z drenażowym odprowadzeniem wody.
EN
The article discusses the issues of designing terraces on the ground. Materials used for both horizontal and vertical insulation are discussed. The illustrations show the layers and eaves of a terrace on the ground with a tile floor, as well as a terrace on the ground with drainage.
3
Content available remote Systemy tarasów wentylowanych – wybrane zagadnienia
PL
Autor omawia systemy tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody pod kątem wymagań projektowo-wykonawczych. Tłumaczy takie zagadnienia jak wybór podstawek dystansowych, hydroizolacja i termoizolacja tarasów oraz wykończenie okapu.
EN
The author discusses terrace systems with drainage systems in terms of design and implementation requirements. He explains issues such as the selection of spacers, waterproofing and thermal insulation of terraces and eaves finishing.
EN
The purpose of this study concerns the establishment of numerical model of transient flow in a variably saturated porous medium. Groundwater flow can only be studied adequately if one considers the fluxes between the saturated and the unsaturated zones through the free surface. However, this water table undergoes variations in level resulting either from losses of mass by gravity drainage or evaporation or from an excess of mass by infiltration from the surface of the porous medium. This describes the various phenomena that groundwater flow can undergo, such as gravity drainage, infiltration and evaporation. The adopted model is based on the Richards equation, which is a parabolic and strongly non-linear equation. The h-based form of the Richards equation is solved numerically by using the 1D upwind finite difference method. Referring to published experimental work and comparing our numerical results with their results, we have obtained a good fit. The importance of this model lies in its simplicity and its generality in treating the different flow states in a variably saturated porous medium, and therefore its usefulness in practice for a wide range of applications, contributing significantly to the understanding of transient flow phenomena in variably saturated porous media. Its capacity to address the complexities of groundwater movement, including gravity-driven drainage, infiltration, and evaporation, underlines its versatility and its potential to make meaningful contributions to various scientific and engineering fields.
PL
Celem badań było sprawdzenie w warunkach laboratoryjnych, czy wprowadzenie do gruntu warstwy wspomagającej z klinoptylolitu o granulacji 1-5 mm i opoki o granulacji 1-6 mm poprawi skuteczność usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków bytowych. Przeprowadzone badania dotyczyły warstwy wspomagającej skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w przydomowej oczyszczalni pod drenażem rozsączającym. Badania modelowe oczyszczania ścieków przeprowadzono w złożu z piasku średniego z warstwą wspomagającą z klinoptylolitu o miąższości 0,10 i 0,25 m oraz opoki o miąższości 0,10 i 0,20 m. Badania potwierdziły, że klinoptylolit o granulacji 1-5 mm i opoka o granulacji 1-6 mm mogą być stosowane do wspomagania usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków z zastosowaniem drenaży rozsączających.
EN
The study aimed to examine in laboratory conditions whether an introduction of supporting clinoptilolite rock layer of 1-5 mm granulation and supporting opoka rock layer of 1-6 mm granulation into the ground improves the removal efficiency of nitrogen and phosphorus compounds from domestic wastewater. The study concerned the layer supporting the efficiency of domestic wastewater treatment in a home sewage treatment plant under infiltration drainage. The model study of wastewater treatment was carried out in a medium sand bed with the supporting clinoptilolite rock layer, 0,10 and 0,20 m thick, and supporting opoka rock layer, 0,10 and 0,20 m thick. The results confirm that the clinoptilolite rock of 1-5 mm granulation and opoka rock of 1-6 mm granulation can be used to improve the removal of nitrogen and phosphorus compounds from wastewater when infiltration drainage is applied.
PL
Stopień wodny w Krzywańcu piętrzy wody rzeki Bóbr i pozwala na skierowanie wody do kanału derywacyjnego elektrowni wodnej w Dychowie. Powyżej jazu powstał zbiornik na brzegu, którego położona jest wieś Cieszów. W przekroju wsi zwierciadło wody podniosło się o ok. 3,5 m w stosunku do normalnego poziomu wody w rzece przed budową stopnia. Aby nie dopuścić do znacznego podniesienia się wód gruntowych i podtopienia wsi wykonane zostały drenaże i rowy odwadniające. Obecnie, mimo opisanych wyżej urządzeń, obserwuje się wysoki poziom wód gruntowych na terenie zabudowanym wsi, piwnice budynków są stale zalewane wodą.
EN
The Krzywaniec barrage dams the waters of the Bóbr River and allows the water to be directed to the derivative canal of the Dychów hydropower plant. On the shore of the reservoir, there is the village of Cieszów. In the cross-section of the village, the water table rose by about 3.5 m in relation to the normal water level in the river before the construction of the barrage. Drainage and drainage ditches were made to prevent a significant rise of groundwater and flooding of the village. Currently, despite the devices described above, a high level of groundwater is observed in the built-up area of the village, and the basements of buildings are constantly flooded with water.
PL
Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, która ukazała się na łamach „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” w numerze 3 z 2021 r. [1], tematyka dotycząca przepustów wielootworowych jest złożona i wieloaspektowa. Niniejszy artykuł zawiera kolejną część podstawowych informacji związanych z hydrologią i hydrauliką przepustów wielootworowych. Zagadnienia te są specyficzne dla tego typu obiektów, a szczególnie istotne w przypadku omawianych przepustów wielootworowych.
8
Content available remote Osuszanie zabytkowych murów fundamentowych metodą drenażu dwufunkcyjnego
PL
Bardzo trudna jest ochrona zabytkowych budowli posadowionych na masywnych fundamentach przed wilgocią gruntową. Dotychczas stosowane metody są zawodne, a podejmowane działania niejednokrotnie przynoszą odwrotny efekt. Zachodzi zatem potrzeba poszukiwania nowych, bardziej skutecznych i mało inwazyjnych sposobów ochrony budowli przed wodą gruntową. W artykule przedstawiono wdrażaną obecnie autorską metodę drenażu dwufunkcyjnego, która polega na rozdzieleniu komina filtracyjnego na strefę osuszającą i odwadniającą. Umożliwiają to materiały najnowszej generacji, np. wodoszczelne i jednocześnie paroprzepuszczalne membrany separujące złoże osuszające.
EN
It is very difficult to protect historic buildings set on massive foundations against ground damp. The methods used so far are unreliable, and the taken actions often bring the opposite effects. Therefore, there is a need to search for new, more effective and minimally invasive methods of protecting structures against groundwater. The article presents the proprietary dual-purpose drainage method that is currently being implemented. The method consists on separating the filter zone (chimney) into a drying and drainage zone. It is possible thanks to the newest materials, such as waterproof and, at the same time, vapor-permeable membranes separating the drying bed.
EN
The Cisadane River, Tangerang City, is one of the most important rivers in Indonesia. This river provides raw water for Municipal Waterworks (PDAM) of the Tangerang City and Soekarno-Hatta International Airport, but the water quality tends to deteriorate due to pollution. The government has made various efforts to manage the river water quality, but no significant resolution was issued yet. The problem is becoming more complicated due to land-use changes that affect the pollutant load. Therefore, more precise, integrated, and comprehensive management is needed. This study used an approach with various methodologies according to the stages of the research, including; qualitative and quantitative analysis, GIS, statistics, risk management, and System Dynamic. The outcome of this research was the development of the policies in river water quality management, specifically land use manage-ment, separation of drainage channels from domestic sewage channels, enhancement of Wastewater Treatment Plant (WWTP) services coverage, as well as reinforcement of institutional and regulatory aspects, especially in funding commitments.
10
Content available remote Odwadnianie dachu płaskiego
PL
W artykule opisano zasadę działania wpustów dachowych oraz przedstawiono różne rodzaje odprowadzania wód opadowych z dachów płaskich.
EN
The article describes the principle of operation of the roof inlets and presents various types of rainwater drainage from flat roofs.
11
Content available remote Odwadnianie dachu płaskiego
PL
Skuteczne odprowadzanie wód opadowych z dachu płaskiego jest niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Wymaga starannego dobrania systemu odwodnienia i jego parametrów.
12
PL
W artykule omówione zostały różnego rodzaju systemy i technologie służące do odprowadzenia wody z tarasów i balkonów. Autor omawia bardzo szczegółowo dostępne na rynku rozwiązania. Opisuje je i przedstawia wymogi techniczne, jakie należy spełnić przy ich zastosowaniu. Podaje szereg porad związanych z wykonawstwem tych systemów.
EN
The article discusses various types of systems and technologies for draining water from terraces and balconies. The author discusses the solutions available on the market in great detail. He describes them and presents the technical requirements to be met when using them. He provides a number of tips related to the implementation of those systems.
13
Content available remote Tekstura nawierzchni lotniskowych w aspekcie skuteczności ich odwadniania
PL
Charakterystyka odwodnienia pola ruchu naziemnego lotnisk, a dokładnie szybkie odprowadzenie wody z nawierzchni stanowi główny czynnik bezpieczeństwa uwzględniany na etapie projektowania, budowy i utrzymania pola ruchu naziemnego oraz obszarów przylegających. Odprowadzanie wody z nawierzchni stanowi wymóg podstawowy i służy zmniejszeniu grubości warstwy wody na powierzchni. Odpowiednie odwodnienie jest zapewniane przede wszystkim poprzez powierzchnie o odpowiednim nachyleniu, zarówno podłużnym jak i poprzecznym (naturalne odprowadzanie wody). Natomiast dynamiczne odwodnienie uzyskiwane jest poprzez teksturę nawierzchni. W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie tekstury nawierzchni lotniskowych oraz ich analizę w odniesieniu do aktualnych wymagań. W badaniach, poza obecnie używaną punktową metodą pomiarową zastosowano nowatorską metodę oceny właściwości przeciwpoślizgowych, umożliwiającą równoczesny pomiar współczynnika tarcia µ oraz nowego współczynnika ciągłej średniej głębokości profilu i tekstury CMPTD. Uzyskane wyniki pozwoliły na przedstawienie wniosków, że przy ocenie tekstury nawierzchni lotniskowych i tym samym projektowaniu rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie ich odwodnienia zasadnym jest uwzględnienie technologii jej wykonania (beton cementowy czy beton asfaltowy).
EN
The drainage characteristics of the surface movement area of airports, and more precisely the rapid drainage of water from the surface, is the main safety factor taken into account at the design, construction and maintenance stage of the movement area and adjacent areas. Drainage of water from the pavement is a basic requirement and serves to reduce the thickness of the water layer on the surface. Adequate drainage is ensured primarily by surfaces with an appropriate slope, both longitudinal and transverse (natural water drainage). On the other hand, dynamic drainage is achieved through the texture of the pavement. The paper presents the results of research on the texture of airport pavements and their analysis in relation to the current requirements. In the tests, apart from the currently used point measurement method, an innovative method of assessing anti-skid properties was used, which allowed for the simultaneous measurement of the friction coefficient µ and the new coefficient of continuous mean profile depth and CMPTD texture. The obtained results allowed for the presentation of conclusions that when assessing the texture of airport pavements and thus designing structural solutions for their drainage, it is reasonable to take into account the technology of its implementation (cement concrete or asphalt concrete).
PL
Opisano wiadukt kolejowy o małej wysokości ustrojowej. Opisano uszkodzenia wiaduktu po około 50 latach użytkowania. Omówiono sposób naprawy uszkodzeń, głównie w obrębie blachy pomostu oraz systemu odwodnienia.
EN
The paper describes the structure of a low-construction-depth railway flyover. After approximately 50 years of operation, the steel span, bearings and supports have experienced various damages, which have been described in the paper. Methods of damage repair have been shown, especially those concerning the deck plate and drainage system. Also the supplementary works have been described.
PL
Wielokulturowość mieszkańców Żuław Wiślanych z charakterystyczny krajobrazem opartym na wodnym modelu inspiruje naszą wyobraźnię do poznawania historii tego niezwykłego regionu. Tworzyły go różne grupy narodowościowe i wyznaniowe. Jedną z nich była mniejszość wyznaniowa menonici (mennonici), gospodarująca na tych terenach od XVI wieku do 1945 roku. Ich wielowiekowa działalność wpływała na przemiany gospodarczo-kulturowe regionu.
EN
The objective of the undertaken investigations was to examine in laboratory conditions whether an introduction of an assisting opoka rock layer with the granulation of 1–6 mm into the ground improves the removal efficiency of nitrogen and phosphorus compounds from domestic sewage. The performed investigations concerned the layer supporting the removal efficiency of domestic sewage in a home sewage treatment plant under infiltration drainage. The model investigations of wastewater purification were carried out in a medium sand bed with an assisting, 0.10 and 0.20 m thick opoka rock layer. The effectiveness of wastewater purification related to basic qualitative indicators (total suspended solids – TSS, BOD5, COD, total nitrogen, total phosphorus) was in line with the Polish standards on sewage disposal into grounds and surface water. The medium sand soil bed with the 0.20 m thick assisting opoka rock layer showed higher effectiveness of wastewater purification than that 0.10 m thick. The application of the 0.20 m thick opoka rock layer increased the removal efficiency regarding TSS by 6.2%, total nitrogen by 20.4%, ammonium nitrogen by 8.3% and total phosphorus by 2.9%, and removal efficiency regarding BOD5 by 1.2% and COD by 1.9% with relation to the 0.10 m thick assisting layer (all percentages − in average). The results confirm that the natural opoka rock with the granulation of 1–6 mm can be used to assist in the removal of nitrogen and phosphorus compounds from wastewater with the application of infiltration drainage.
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi poruszania się osób na wózkach inwalidzkich na przejściach dla pieszych, które wyznaczono na liniowych progach zwalniających. Przedstawiono stan prawny wyznaczania takich przejść oraz podano przykłady trzech przejść, których konstrukcja w zależności od przyjętego sposobu odwodnienia wpływa na możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
EN
The paper is devoted to the problem of wheelchair users moving along raised pedestrian crossings. First the legal status of creating those crossings was presented and then 3 examples were given where depending on the drainage method used the crossing design impacts the way people in wheelchairs can move.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, którą można wybudować na stoku wzniesienia. Podano zalecenia dotyczące budowy i zakresu jej zastosowania oraz zalecenia projektowe.
EN
The article presents a construction solution for a household sewage treatment plant with infiltration drainage, which can be built on a hillside. The article contains recommendations on the construction and scope of its application as well as design recommendations.
PL
W artykule przedstawiono przykład skutecznego, stałego odwodnienia południowego przyczółka wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 (DK7) nad drogą S7 w rejonie Rychnowskiej Woli, który był wykonywany w warunkach napiętego zwierciadła wody gruntowej. Zaprojektowany, a następnie wykonany system drenażowy na etapie realizacji pozwolił na przeprowadzenie dalszych robot, a obecnie zapewnia bezpieczną eksploatację budowli. Pozostałe problemy geotechniczne związane z wodą naporową oraz swobodną rozwiązane w trakcie realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S7, którego element stanowił drenaż przyczółka południowego (P1), opisano w nr. 3/2020 „Magazynu Autostrady”.
EN
The article presents an example of a permanent drainage of the southern abutment of the road viaduct along the DK7 road over the S7 road in the area of ​​Rychnowska Wola, which was carried out under the conditions of groundwater pressure. The designed and then constructed drainage system enabled further works and ensured a safe service of the structure. Other geotechnical problems related to groundwater pressure and free water resolved during the construction of this section of the S7 expressway are described in „Magazyn Autostrady” no. 3/2020.
PL
W artykule opisano kwestie problemów technicznych związanych z odwodnieniem powierzchniowym, z uwzględnieniem wielkości spływu. Autor przedstawia również aspekty, od których jest uzależniona sprawność systemu odwodnienia.
EN
The article addresses some of technical problems related to surface drainage, especially taking into account the convenient size of runoff. The efficiency of a drainage system depends on the type of drained surface as well as the impact of water not directed to the system on road traffic safety.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.