Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyładowanie atmosferyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Lightning tests of unmanned aircrafts with impulse generator
EN
This article presents the results of experimental research on the susceptibility of multi-rotor aircrafts to atmospheric discharges. The study was carried out in the Laboratory of Lightning Immunity Tests of Avionicsat the Rzeszów University of Technology, using the only such equipment in Poland. The influence of disturbances arising during lightning strikes on the drone's work was investigated, simulating a flight in the immediate vicinity of the storm front. Specialist pulse generator designed for avionics research made it possible to perform repeat measurements for different variants of the propagation path of the disturbance and its value.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących podatności wielowirnikowych statków powietrznych na wyładowania atmosferyczne. Badania prowadzono w laboratorium przepięciowych badań awioniki w Politechnice Rzeszowskiej, wykorzystując jedyny tego typu sprzęt w Polsce. Badano wpływ zakłóceń powstających podczas wyładowania atmosferycznego na pracę drona, symulując jego lot w bezpośrednim sąsiedztwie frontu burzowego. Specjalistyczny generator impulsów przeznaczony do badania awioniki umożliwił wykonanie powtarzalnych pomiarów pod kątem różnych wariantów toru propagacji zakłócenia oraz jego wielkości.
3
Content available remote Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
4
Content available remote Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
PL
Współczesne budynki wyposażone są w szereg urządzeń zlokalizowanych na dachach. Są to anteny radiowe i telewizyjne, maszynownie dźwigów, centrale klimatyzacyjne, klapy dymowe itp. Wszystkie te urządzenia zawierają elementy instalacji elektrycznych, a przede wszystkim aparaturę elektroniczną bardzo wrażliwą na skutki wyładowań atmosferycznych.
EN
The paper describes selected studies in the field of lightning and their effects carried out over the years at the Rzeszow University of Technology, which used modular impulse generators MIG0618SS and MIG0600MS. This apparatus dedicated to testing of avionics to induced lightning transients in accordance with DO-160 standard has also proved useful for other applications. The analysis of the previous research was done in terms of the applied solutions of test experimental setups and the parameters and configurations of the impulse generators.
PL
Artykuł przedstawia wybrane badania w obszarze oddziaływań wyładowań atmosferycznych, w których wykorzystano modułowe generatory udarów prądowych i napięciowych, służące do prób odporności awioniki na wtórne efekty wyładowań atmosferycznych. Skupiono się głównie na przedstawieniu dotychczasowych badań pod kątem zastosowanych rozwiązań konfiguracyjnych oraz zadanych parametrów udarów.
PL
W pracy opisano możliwości jakie daje system detekcji i lokalizacji Blitzortung pod względem rejestracji przebiegów składowych pola elektromagnetycznego. Początkowe rozdziały opisują podstawy dotyczące działania tego typu systemów, zakresy częstotliwości stosowane przy detekcji wyładowań oraz najczęściej stosowane metody detekcji i lokalizacji wykorzystywane w takich systemach. Dalej opisano działanie systemu detekcji i lokalizacji wyładowań Blitzortung, jego funkcjonalność i rozmieszczenie stacji na świeci. Opisano jak działa system i jakiego typu sygnały są odbierane przez anteny stacji wchodzących w skład systemu. Porównano przebiegi odzwierciedlające składowe magnetyczną i elektryczną pola pochodzącego od wyładowania atmosferycznego. Omówiono parametry numeryczne zastosowane przy detekcji pola przez stacje systemu. Na wybranych przebiegach czasowych pokazano wpływ odległości pomiędzy wyładowaniem atmosferycznym, a stacją detekcji na kształt zarejestrowanych sygnałów pola elektromagnetycznego. Przebiegi porównano także pod względem metody detekcji i rodzaju anten odbierających sygnały pochodzenia piorunowego. W końcowej części pracy opisano możliwości wykorzystania danych z systemu do analizy porównawczej z wynikami symulacyjnymi, z eksperymentów i innych pomiarów.
EN
The paper describes the possibilities offered by Blitzortung's detection and location system for recording electromagnetic field components. The initial chapters describe the basics for the operation of such systems, the frequency bands used for lightning detection, and the most common detection and location methods used in such systems. Then describes the operation of Blitzortung detection and location system, its functionality and its location the stations. Describes how the system works and what kind of signals are received by the antenna of the system stations. The magnetic and electric fields from the atmospheric discharge were also compared. The numerical parameters used for field detection by the system stations are discussed. On selected waveforms the effect of the distance between the lightning discharge and the detection station in the shape of the recorded electromagnetic field signals is shown. The waveforms were also compared in terms of the detection method and the type of antennas that received signals of lightning origin. The final part of the paper describes the possibilities of using data from the system for comparative analysis with simulation results, experiments and other measurements.
PL
W pracy opisano budowę i podstawy funkcjonowania systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung. Początkowe rozdziały opisują podstawy dotyczące działania tego typu systemów, zakresy częstotliwości stosowane przy detekcji wyładowań oraz najczęściej stosowane metody detekcji i lokalizacji wykorzystywane w tego typu systemach. Wspomniano także o innych komercyjnych systemach detekcji i lokalizacji wyładowań pracujących na świecie. Opisano zalety i wady systemów detekcji pracujących na niskich i na wysokich częstotliwościach. Szerzej opisano funkcjonowanie systemu Blitzortung a także elementy wchodzące w skład każdej stacji detekcji, rodzaje obecnie działających stacji (wersje urządzeń o nazwach RED i BLUE), ich możliwości i funkcjonalność. Opisano rodzaje i budowę anten używanych do detekcji pola elektromagnetycznego przez stacje systemu Blitzortung. Na przykładzie kontrolera w wersji RED pokazano działanie stacji odbierającej sygnały z anten i jego możliwości w zakresie filtracji sygnałów nie pochodzących od wyładowania. Pokazano rozmieszczenie stacji detekcji na ternie centralnej Europy i USA. Opisano wybrane inne możliwości jakie daje system Blitzortung i porównano jego możliwości z systemami profesjonalnymi. Pokazano przykładowe rejestracje systemu w postaci wycinka mapy z zaznaczonymi miejscami wyładowań a także mapę gęstości wszystkich wyładowań zarejestrowanych przez system w roku 2015 na terenie Polski oraz przykładowe zarejestrowane charakterystyki czasowe wyładowania.
EN
This paper describes the structure and basis of the Blitzortung system for detection and location of lightning. The initial chapters describe the basis for the operation of such systems, frequency bands used for the detection of lightning and the most frequently used method for the detection and location used in such systems. Also mentioned other commercial systems, lightning detection and location of operating in the world. Paper show the advantages and disadvantages of detection systems operating at low and high frequencies. Described in more detail the Blitzortung system and the elements included in each detection station, the types of currently operating station (device versions named RED and BLUE), their features and functionality. Described the types and construction of antennas used to detect the magnetic and electric fields by the stations of the Blitzortung system. Shows the position of detection stations on the area of central Europe and the USA. In the next part the paper describes some of the possibilities offered by the Blitzortung system. In example the controller version RED shows the effect of the station receiving signals from the antenna and its possibilities for filtering signals which not coming from the discharge. Also describes some other features offered by the Blitzortung system and compared it with professional systems. Show some example from registration in the form of a map section with marked locations of discharge, map of density all discharges recorded by the system in 2015 on Poland area and sample time characteristics of discharge.
PL
Współczesne budynki mają na dachach oraz na elewacjach urządzenia wrażliwe na skutki wyładowań atmosferycznych. Należą do nich anteny, maszynownie dźwigów, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory indywidualne, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Urządzenia tego typu wymagają ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, ale także przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PL
Ochrona odgromowa systemów PV służy do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych. Ochronę tę realizuje się za pomocą układów zwodów tworzących strefę ochronną, tak by w wyznaczonej przez nie bryle geometrycznej znalazło się chronione urządzenie.
PL
Rosnący poziom szkód w urządzeniach przytorowych w trakcie nasilających się w ostatnich latach nawałnic burzowych stał się przyczyną rozpoczęcia prac badawczych nad możliwymi sposobami ich istotnego ograniczenia. W efekcie prowadzonych badań wypracowany został system ochrony, który w postaci zasad realizacji ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV w połączeniu z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej zamieszczonymi w opracowaniu [11] jest wprowadzany do stosowania przez PKP PLK S.A. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Implementation of modern railway traffic control systems, based on sensitive electronic trackside equipment, causes necessity of modernization of lightning protection measures. Although currently used horn air spark gaps, which were developed in the 50's of last century, are capable to withstand impact of direct lightning strike currents, however cannot provide properly low voltage protection level required by electronic trackside systems. Development of group open connection system provided by itself protection against direct lightning strikes by application of an overhead group connection wire which acts as a natural horizontal air termination wire. Required voltage protection level can be provided by application of arresters based on varistors. However varistors are not capable to withstand surge currents of direct lightning strikes. Therefore the optimal solution is overvoltage protection system based on coordinated horn air spark gaps - capable of conducting lightning currents, and varistors - providing low voltage protection level. Coordination of such system was successfully proven during field tests conducted in 2015.
13
EN
In this paper was presented the concept of using the tent structure as a measure of protection against lightning. There are described technical assumptions for such structure with regard to used materials, as also calculated expected effects of influence high voltage and high current surges. Additionally high voltage and high current surge experiment set up and results were shown.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia analizę możliwości wykorzystania konstrukcji namiotu jako środka ochrony odgromowej. Opisane zostały techniczne i użytkowe założenia konstrukcyjne, takie jak rodzaj użytego materiału, jak również przeprowadzone zostały obliczenia spodziewanych efektów oddziaływania wysokiego napięcia i dużego natężenia prądu na analizowane elementy konstrukcyjne. Przeprowadzone zostały również laboratoryjne badania wysokonapięciowe i wysokoprądowe. Artykuł kończą podsumowanie oraz wyciągnięte wnioski.
PL
W artykule przedstawiono wiadomości dotyczące oddziaływania impulsów pola elektromagnetycznego na infrastrukturę techniczną urządzeń i systemów elektronicznych w budynkach inteligentnych. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zarządzaniu budynkiem inteligentnym, tj. sterowanie zasobami ludzkimi i systemami automatyki, efektywne zarządzanie przestrzenią budynku, wymaga zastosowania dużej liczby zintegrowanych systemów elektronicznych. Zakłócenia impulsowe, wyładowanie atmosferyczne lub elektrostatyczne jako zjawiska naturalne są zaliczane do najbardziej odpowiedzialnych za występowanie zakłóceń w magistralach, liniach przesyłowych systemów, w instalacjach elektrycznych, urządzeniach i systemach elektronicznych użytkowanych w budynkach inteligentnych. W dużym stopniu wiążą się z tym uszkodzenia katastroficzne, które mogą wystąpić w urządzeniach elektronicznych lub całych systemach inteligentnego budynku, np. eleinformatycznych, bezpieczeństwa itd. pod wpływem indukowanych napięć i prądów sygnałów zakłócających.
EN
The article presents information about the impact of electromagnetic fields’ impulses on technical infrastructure of electronic equipment and systems in intelligent buildings. The use of modern technical solutions in intelligent building management, i.e., human resources control and automation systems, efficient building space management, requires a large number of integrated electronic systems. Impulse interference, lightning or electricity as natural phenomena are among the most responsible for the occurrence of interference in buses, transmission lines systems, electrical installations, equipment and electronic systems used in intelligent buildings. To a large extent, it is associated with catastrophic damages that may occur in electronic devices or in completed systems such as intelligent building, e.g. ICT, security, etc. under the influence of induced voltages and interfering signals’ currents.
PL
W pracy zostały przedstawione wyselekcjonowane rejestracje piorunowego pola elektrycznego z nowej stacji detekcyjnej Politechniki Rzeszowskiej podczas incydentów burzowych w 2014 r. Zebrane przebiegi obejmują rejestracje pola elektrycznego wolnozmiennego w paśmie częstotliwości od 0 do 10 Hz oraz pola szybkozmiennego w zakresie od 0.5 Hz do 3 MHz. Pliki cyfrowe z danymi poddano badaniu pod kątem identyfikacji typu oraz faz rozwoju czasowego poszczególnych składowych wyładowań. Przeprowadzono dwa rodzaje analizy: w dziedzinie czasu oraz czasowo-częstotliwościowej (PSD). Do otrzymania widm spektralnej gęstości mocy (PSD) zastosowano algorytm szybkiej transformaty Fouriera (STFT). Otrzymane wyniki, z analizy przykładowych widm PSD rozpatrywanych wyładowań doziemnych, wykazały użyteczność tej metody zarówno w identyfikacji poszczególnych typów udarów piorunowych, tj. zmian typu RS lub CC, jak i w ograniczonej liczbie przypadków do dyskryminacji fazy wyładowań wstępnych (PB) w chmurze burzowej. Rezultaty tych badań mogą być również zaimplementowane w nowych i szybkich algorytmach oraz procedurach komputerowych do automatycznej detekcji różnych składowych wyładowania doziemnego. W pracy została przedstawiona także cała struktura sprzętowa nowego stanowiska pomiarowego stacji detekcyjnej Politechniki Rzeszowskiej. Obejmuje ona zarówno sensory wolno i szybkozmiennego pola elektrycznego, jak i sprzęt optyczny, tj. aparat cyfrowy z wyzwalaczem optycznym oraz szybką cyfrową kamerę wideo do śledzenia rozwoju czasowego kanałów wyładowczych tych wyładowań.
EN
The main goal of our paper is to present some results of E-field recordings obtained from a new measuring site in Rzeszow in the summer of 2014 during lightning and thunderstorm activity the in the south-east of Poland. To record the lightning signatures in the E-field we have used a field mill with a rotating dipole - an E-field sensor to measure the electrostatic component of the field intensity variations in the frequency range from 0 to 10 Hz, and, in addition we used an electric flat plate antenna (E-field change meter) operated with the charge amplifier unit in the frequency range from 0.5 to 3 MHz. We have undertaken the post-processing analysis of the gathered E-field lightning data to distinguish different components of the lightning cloud-to-ground (CG) or intracloud strokes (IC) both in the time and time-frequency domain. For this purpose we have used the standard Matlab procedures and algorithms to evaluate the Short-Time Fourier Transform (STFT) and calculate the power spectrum density (PSD) for each of our lightning flash-related E-field record. In this way we can recognize different stages of a single or multiple CG flash evolution, such as the preliminary breakdown (PB), the return stroke (RS) or continuing current (CC) events. Some valuable results of our PSD analysis related to adequate and reliable discrimination of RS stages in multiple CG flashes are shown. We postulate that such PSD analysis could be implemented in discrimination algorithms used in the regional or global lightning detection and location systems, and enhancing their efficiency in the RS or CC stroke change determination. Another important part of the measuring equipment of lightning registration system in Rzeszow, including a fast digital video camera and additional digital photo camera working with own independent acoustic and optical lightning trigger, and a GPS unit, are also described. These devices can be used together with simultaneous E-field recordings for better determination and understanding of different stages of complex lightning discharge phenomena.
16
Content available remote Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji piorunowego pola elektromagnetycznego nad ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej rozchodzącej się wokół kanału wyładowania. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji piorunowego pola elektromagnetycznego nad ziemią. Przedstawiono podstawowe funkcje służące do wyznaczania składowych pola w dziedzinie częstotliwości dla ziemi traktowanej, jako idealnie przewodząca (odbijająca pole). Do wyznaczenia składowej natężenia pola elektrycznego nad ziemią stratną zastosowano poprawki Rubinstein oraz Cooray-Rubinstein. Dokonano porównania uzyskanych wyników natężenia pola elektrycznego dla wybranych parametrów stratnej ziemi i różnych odległości od kanału wyładowania. Wyniki uzyskane dla przypadku, kiedy ziemia została potraktowana, jako idealnie odbijająca promieniowane porównane zostały do tych z uwzględnieniem poprawek. Obliczeń dokonano dla wybranych parametrów geometrycznych i środowiskowych i dla kilku odległości od kanału wyładowania atmosferycznego. Wyniki analizy zilustrowano na wykresach w postaci charakterystyk czasowych obliczonych sygnałów wyznaczonych za pomocą odwrotnego przekształcenia Fouriera IFFT. W pracy nawiązano także do problemów pojawiających się podczas stosowania pary przekształceń FFT-IFFT dlatego też do obliczań zastosowano zmodyfikowany kształt wejściowego impulsu poddawanego przekształceniu FFT.
EN
The paper presents results the analysis of the propagation of the electromagnetic field of lightning above ground. Calculation was done using a model of the cylindrical wave propagating around the discharge channel. The paper describes also the mathematical basis for modeling the phenomenon of lightning electromagnetic field propagation above the ground. The basic functions for determining the field components in the frequency domain for the perfectly conducting ground (reflecting field) was shown. The horizontal component of the electric field above the lossy ground was compared with Cooray-Rubinstein and Rubinstein approaches. A comparison of the results of the electric field intensity for selected parameters of lossy ground and at various distances from the discharge channel was presented. The results obtained for the case when the soil has been treated as a perfectly reflecting field was compared to those of the approaches. Calculations were performed for selected geometric and environmental parameters and for a few distances from the lightning channel. Results of the analysis are shown on the graphs as calculated time domain characteristics of signals used with the inverse Fourier Transformation IFFT. The study also related to problems when using a pair of transformations FFT-IFFT. Therefore, the calculations were performed using a modified form of the input lightning current pulse subjected to FFT transformation.
17
Content available remote Transient performance of interconnected wind turbine grounding systems
EN
We analyze the transient grounding characteristics of interconnected wind turbine grounding systems, for fast rising current pulses. By increasing the number of wind turbines, influences on harmonic impedance and transient potential are examined for different soil characteristics and different locations of excitation. Simulations are performed using simple model of grounding system that neglects the foundation reinforcement. The influence of such simplification for isolated wind turbines is analyzed in previous papers. Here we extend the previous analysis for interconnected wind turbines and we look at the possibilities for optimization of the transient analysis of extended grounding systems in wind farms.
XX
Przeanalizowano w pracy charakterystyki stanów przejściowych uziemień turbin wiatrowych dla szybkiego narastania impulsów prądowych. Przy wzroście liczby turbin wiatrowych zbadano wpływu na impedancje harmoniczną oraz stan przejściowy dla różnych charakterystyk gleby i różnych lokalizacji wzbudzenia. Przeprowadzono symulacje przy użycie prostego modelu uziemienia, który zaniedbuje wzmocnienie fundamentów. Wpływ takiego uproszczenia dla pojedynczych turbin przebadany został w e wcześniejszych publikacjach. W tym artykule rozszerzono poprzednia analizę na połączone turbiny oraz skierowano uwagę na możliwości optymalizacji analizy stanów przejściowych rozbudowanych systemów uziemienia na farmach wiatrowych.
PL
Przedstawiono uproszczony opis zjawiska wyładowania atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wyładowań doziemnych oraz parametrów impulsu elektromagnetycznego.
EN
The paper presents simplified description of atmospheric discharges especially earth lightning and parameters of electromagnetic pulse.
PL
W referacie przedstawiono zasady realizacji ochrony odgromowej dla obiektów stacjonarnych łączności radiowych. Zapewnienie odporności urządzeń w przypadku wystąpienia wyładowania musi być rozwiązane w sposób kompleksowy. Dotyczy to zabezpieczenia anten instalowanych na dachu obiektu oraz urządzeń znajdujących się w budynku. Anteny na dachu budynku narażone są na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne. Natomiast urządzenia wewnątrz budynku narażone są na impulsowe pole elektromagnetyczne pochodzące od wyładowania. W obu przypadkach zabezpieczenie polega na prawidłowym doborze ograniczników przepięć i ich prawidłowej instalacji. W artykule pokazano przykład wystąpienia wyładowania piorunowego w budynek i jego skutki w wyniku wadliwej instalacji ograniczników przepięć. Podano też zasady prawidłowej instalacji ochrony odgromowej dla anteny.
EN
The paper presents the rules for the implementation of lightning protection for stationary objects to radio communications. Providing immunity devices in the event of a discharge must be solved in a comprehensive manner. This applies to protection of antennas installed on the roof of the facility and equipment in the building. Antenna on the roof of the building are exposed to direct lightning discharge. And the equipment inside the building on the pulse electromagnetic field coming from the discharge. In both cases, protection consists in the correct choice of surge arresters and their installation. The article shows an example of the lightning in the building and its effect as a result of faulty installation of surge arresters. Given the principle that proper installation of lightning protection for the antenna.
PL
Obserwowana liczba wyładowań atmosferycznych, zgłaszanych dla siłowni wiatrowych, była ostatnio nieoczekiwanie duża. Wśród nich wystąpiły przypadki poważnego uszkodzenia. Łopatki turbin wiatrowych były często przedmiotem katastrofalnego zniszczenia, efekty którego są drogie, ponieważ zarówno kosztów materiałowych i instalacyjnych. Inny znaczący obszar uszkodzenia lub zakłóceń od piorunów dotyczy systemów elektrycznych i obwodów sterowania. Uszkodzenie wywołane piorunem bywa główną przyczyną przestojów podczas eksploatacji farm wiatrowych. Prawdopodobieństwa odgrywają dużą rolę w ochronie odgromowej, gdyż występowanie pioruna jest zjawiskiem statystycznym. Lokalizacji elektrowni wiatrowej, oraz czynniki, takie jak gęstość wyładowań doziemnych w tym miejscu, jest jednym z najważniejszych parametrów, które powinny być wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu poziom zabezpieczenia. Analizowanym przedmiotem jest mała turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu łopatek. Celem artykułu jest analiza niezbędnego poziomu ochrony odgromowej takiej turbiny traktowane jako system i jej głównych elementów. Strefy i zmniejszeniem koncepcja ochrony odgromowej dla małej turbiny wiatrowej zostały zaproponowane w tym artykule.
EN
The observed number of lightning strikes, reported to wind turbines, has been unexpectedly large, recently. Among them there have been instances of severe damage. The blades of wind turbines have often been subject to catastrophic damage, results of which are expensive, because of both material and installation costs. A significant other area of damage or disruptions is where lightning affects electrical systems and control circuitry. Lightning damage is a major contributor to down-time in the operation of wind farms. The probabilities play a large part in lightning protection, as lightning is a statistical phenomenon. The location of the wind plant, and factors such as the ground flash density in that locality, is one of the important parameters which should be taken into account when considering a level of protection. The analysed subject has been a small wind turbine with the vertical axis of blades rotation. The aim of the paper is to analyze the necessary level of lightning protection of such turbine treated as the system and of its mean components. Zones and the concept of lightening protection for small wind turbine has been proposed in the article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.