Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Dziegieć kiedyś i dziś : wiadomości zebrane
PL
Przedstawiono informacje zaczerpnięte z dostępnych źródeł literaturowych na temat prawdopodobnie najstarszej służącej człowiekowi substancji biologicznej, którą jest dziegieć, inaczej zwany smołą drzewną lub naturalną żywicą poddawaną obróbce termicznej. Przedstawiono proces produkcyjny dziegciu, użytkowe właściwości biologiczne oraz jego zastosowanie dawniej i obecnie. Na podstawie analizy literatury zestawionej w bazach Web of Science, polskiej (UP RP) i międzynarodowej bazie patentowej Espacenet przedstawiono dotychczasowy zasób wiadomości na temat dziegciu.
EN
A review, with 39 refs., of historical and contemporary methods for prodn. of wood tar, its types, compn. and phys. chem. properties, as well as biol. nature. In particular, the uses of wood tar in the pharmaceutical and cosmetic industries, plant protection against pests and even in the packaging industry were presented.
EN
Currently, the manufacturing management board applies technologies in line with the concept of Industry 4.0. Cyber-physical production systems (CPSs) mean integrating computational processes with the corresponding physical ones, i.e., allowing work at the operational level and at the strategic level to run side by side. This paper proposes a framework to collect data and information from a production process, namely, the burnishing one, in order to monitor real-time deviations from the correct course of the process and thus reduce the number of defective products within the manufacturing process. The proposed new solutions consist of (i) the data and information of the production process, acquired from sensors, (ii) a predictive model, based on the Hellwig method for errors in the production process, relying on indications of a machine status, and (iii) an information layer system, integrating the process data acquired in real time with the model for predicting errors within the production process in an enterprise resource planning (ERP) system, that is, the business intelligence module. The possibilities of using the results of research in managerial practice are demonstrated through the application of an actual burnishing process. This new framework can be treated as a solution which will help managers to monitor the production flow and respond, in real time, to interruptions.
EN
In the era of smart manufacturing and Industry 4.0, the rapid development of modelling in production processes results in the implementation of new techniques, such as additive manufacturing (AM) technologies. However, large investments in the devices in the field of AM technologies require prior analysis to identify the possibilities of improving the production process flow. This paper proposes a new approach to determine and optimize the production process flow with improvements made by the AM technologies through the application of the Petri net theory. The existing production process is specified by a Petri net model and optimized by AM technology. The modified version of the system is verified and validated by the set of analytic methods safeguarding against the formal errors, deadlocks, or unreachable states. The proposed idea is illustrated by an example of a real-life production process.
4
EN
Risk analysis is a tool supporting and allowing to determine the level of risk and the effects that may cause potential threats. Based on the results obtained, during the analysis of hazards in the chocolate production process, it was possible to assess the existing hazards and assign them a specific weight, which translates into risk levels that have a potential impact on the health safety of dark chocolates. Dark chocolate has been shown to be a relatively safe product. Many stages in the technological cycle allow for the elimination of hazards from raw materials and earlier processing stages, which is supported by properly designed quality systems.
PL
Analiza ryzyka jest narzędziem wspomagającym i pozwalającym na określenie poziomu ryzyka i skutków, jakie mogą wywołać potencjalne zagrożenia. W oparciu o uzyskane wyniki podczas analizy zagrożeń w procesie produkcji czekolady możliwe było dokonanie oceny występujących zagrożeń oraz nadanie im określonej wagi, przekładającej się na poziomy ryzyka mające potencjalny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne czekolad gorzkich. Wykazano, że czekolada gorzka jest produktem stosunkowo bezpiecznym. Wiele etapów w cyklu technologicznym pozwala na usunięcie zagrożeń pochodzących z surowców i wcześniejszych etapów przetwórczych, w czym są pomocne właściwie opracowane systemy jakości.
5
Content available remote ACOPOS 6D. Nowa era produktywności
PL
Dzisiejsze zakłady i maszyny zajmują dużo miejsca. Ale tylko ułamek ich powierzchni ma rzeczywisty wpływ na sam proces produkcji. Znacznie większa część przestrzeni produkcyjnej przeznaczona jest do transportu produktów z miejsca na miejsce. Można jednak uwolnić się od tych ograniczeń jednowymiarowego transportu produktów i przygotować grunt pod nową erę produktywności.
EN
This paper presents an overview of a research on six practical cases that were solved in a precise casting company where parts are cast by the mean of the low-wax casting method (investment casting) in order to decrease poor quality production. The steel cast parts production technology by the lost-wax method requires the detailed work procedures observation. On the base of statistical processing data of given types of casting products, it was possible to assess the significance of each particular checking events by using the statistical hypothesis testing. The attention was focused on wax and ceramic departments. The data in technological flow were compared before and after the implementation of the change and statistical confirmative influences were assessed. The target consisted in setting such control manners in order to get the right conditions for decreasing poor quality parts. It was evidenced that the cast part defect cause correct identification and interpretation is important.
EN
Purpose: Critical defects are of great significance when evaluating the production process effectiveness, especially in the automotive branch. It is important to analyse these defects and distinguish the crucial ones. In this article, the authors have identified critical defects in the process of brake master cylinders production using quality management tools, and proposed improvement actions. Design/methodology/approach: The aim of the article was to analyse defects and the reasons for their occurrence, and improve the production process of master cylinder with special attention to critical defects. In order to improve this process, critical flaws had to be identified and eliminated from the entire set, which was the engineering problem to be solved. Then the causes of their occurrence as well as the factors causing process disturbances affecting the final occurrence of the defect were identified, and actions eliminating or limiting their occurrence were proposed. In the project, they were used to analyse the tools and principles, i.e. process diagram, Pareto-Lorenz diagram, cause-effect diagram, and to improve the Poka-Yoke process. Findings: Based on the examined causes of defects, improvements were proposed, i.e. guides for applying the body, a program stopping the piston assembly station to control the oil level, purchase of caps from sealed material and the need to work in long-sleeved work clothing, moving the body type verification camera from the final to first station, pallet spacers to protect against piston damage, change of supplier, especially of body castings. Research limitations/implications: The major limitation of the paper is that it is based on one case of an organization. In the future, it will be necessary to conduct studies in more organizations so as to find out if the same result can be achieved. Originality/value: Until now, no quality management tools have been used to analyse and organize the formation of defects in production processes.
EN
The aim of the study is to use the 8D methodology to solve the production problem, which was the incorrect installation of the rings in the piston designed for excavators. The idea of the method used is to correctly identify the causes of the problem and implement corrective actions to prevent recurrence of the problem. In order to detect as many potential causes of non-compliance as possible, the working team conducted brainstorming sessions and then developed the Ishikawa diagram. Team members found that the most common source of the problem was human error. In order to eliminate it, it was decided to carry out a series of training courses and to additionally equip assembly stations. The presented methodology of solving quality problems can be implied in every production company.
PL
W artykule przedstawiono projekt obsługi oraz kontroli procesu produkcji z wykorzystaniem sterownika PLC i panelu operatorskiego HMI. Poruszono problem związany z automatyzacją procesów produkcyjnych. W artykule zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo w zakładach pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu przez ludzi niebezpiecznych czynności. Pokazano sposób połączenia wszystkich elementów pneumatyki oraz elektroniki ze sterownikiem PLC oraz panelem HMI. Zaprezentowany został schemat poglądowy procesu produkcji wraz z algorytmem jego działania opartym na sterowniku PLC i panelu HMI.
XX
The article presents project to operation and control of the production process using the PLC controller and the HMI panel. Discussed about the problem related to the automation of production process. The rest of the article is devoted to safety in workplaces, especially when people perform dangerous activities. The article also show how connecting all elements with the PLC controller and the HMI panel. At the end of the article, an overview diagram of the production process is presented along with an operation algorithm based on the PLC controller and the HMI panel.
EN
The tradition of wine production and consumption has been known since ancient times. Consumption of wine is particularly widespread in the Mediterranean countries. Wine is composed mainly of water, ethanol, carbohydrates, organic acids, minerals and phenols that shape the taste, aroma and colour of the final product. Phenolic compounds contained in wine also determine its beneficial effect on health. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of wine, as well as presenting the impact of the raw material and wine production process on phenolic content, as well as its healthy properties.
PL
Tradycja produkcji i konsumpcji wina sięga czasów starożytnych. Spożycie wina jest szczególnie rozpowszechnione w krajach basenu Morza Śródziemnego. Wino składa się głównie z wody, etanolu, węglowodanów, kwasów organicznych, składników mineralnych oraz związków fenolowych, które kształtują smak, aromat i barwę produktu finalnego. Obecność związków fenolowych w winie decyduje także o jego korzystnym wpływie na zdrowie. Celem artykułu jest charakterystyka zawartych w winie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu zastosowanego do produkcji wina surowca oraz procesów produkcji wina na zawartość fenoli, jak również ich prozdrowotne właściwości.
EN
This paper presents an overview of a research on six practical cases that were solved in a precise casting company where parts are cast by the mean of the low-wax casting method (investment casting) in order to decrease poor quality production. The steel cast parts production technology by the lost-wax method requires the detailed work procedures observation. On the base of statistical processing data of given types of casting products, it was possible to assess the significance of each particular checking events by using the statistical hypothesis testing. The attention was focused on wax and ceramic departments. The data in technological flow were compared before and after the implementation of the change and statistical confirmative influences were assessed. The target consisted in setting such control manners in order to get the right conditions for decreasing poor quality parts. It was evidenced that the cast part defect cause correct identification and interpretation is important.
EN
The paper presents a production process optimization by the simulation approach. The research was realized by a case study for an enterprise producing welding pliers for the automotive industry. The solution of the study was realized in the environment of the Tecnomatix Plant Simulation software, which can simulate the production process after choosing the right conditions and connections among the elements. The research aimed at creating a simulation model of the evaluated process with real data and designing optimization solution of the production process, which assumes an increase in the devices and machines utilization. The results showed improvements in the efficiency of the production process, in the particular case increasing by more than 25%.
EN
The article presents the analysis of the implementation of selected elements of car transport in the aspect of ecology. The basic issue that affects the protection of the environment (ecology) is the value of energy intensity in the manufacture of products. The elements made in the production process of plastic mouldings were compared. The amount of energy in kJ needed to produce 1 kg of a given product was estimated. Next, the dependencies between the value of computational energy intensity and the emission of gases affecting the environment of CO2, SO2, NOx were presented. As a conversion factor according to GUS data, it was assumed that 1kWh production in Poland causes emission of 800 g CO2, 7 g SO2 and 3 g NOx.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykonania wybranych elementów transportu samochodowego w aspekcie ekologii. Podstawowym zagadnieniem, które ma wpływ na ochronę środowiska (ekologię) jest wartość energochłonności wytwarzania wyrobów. Porównano elementy wykonane w procesie produkcji wyprasek z tworzyw sztucznych z odlewnictwem. Oszacowano ilość energii w kJ potrzebnej do produkcji 1 kg danego wyrobu. Następnie przedstawiono zależności między wartością energochłonności obliczeniowej z emisją gazów wpływających na środowisko C02, S02, NOx. Jako przelicznik zgodnie z danymi GUS przyjęto, że produkcja 1kWh w Polsce powoduję emisję 800 g C02, 7 g S02 i 3 g NOx.
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadającej i rekordowo niskiej stopie bezrobocia (5,9% za grudzień 2018), a z drugiej strony firmy narzekają na brak pracowników, mimo że stopa zatrudnienia (odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lata) za rok 2017 wynosiła 70,90%, przy średniej unijnej 72,2%. Wg danych OECD Polacy pracują dłużej w stosunku do pracowników innych krajów Europy Zachodniej - przykłady przedstawia rys. 1.
EN
The G8D method is one of the methods used in quality management using quality management tools and designed to solve problems occurring in production processes. The method consists of 8 disciplines and ensures the required quality of both production processes and finished products. It may also be applied to the optimization of production processes, while ensuring their safety. In the article, the authors presented the method of using the D4 discipline algorithm of the G8D method allowing to detect the root cause of the problem in the process and to indicate the so-called escape point. The authors presented the course of action for discipline D4 undertaken when the root cause of the problem is to be analysed. The procedure is presented on an exemplary process of the projection welding of a nut.
16
Content available Quality improvement in production process
EN
Quality is a certain degree of excellence and is one of the important factor in realization of the production process. Evaluation of the quality excellence in production project management is connected with a process of making changes in particular phases of project realization. The thesis proposed in the article is: the effective quality improvement based on implementation of the quality management method contributes to achieve the planned quality in the production project.
EN
In the article was presented the results of analysis of the nonconformities which occur during the production of PET bottles in the selected company from Poland. The analysis included six process unit operations of forming PET bottles. The aim of the analysis is to present specific corrective and improvement actions based on the results obtained. The article presents a short description of the process of shaping PET bottles for six selected operations. The block diagram of the PET bottle shaping process is presented. Quality management tools were used for quantitative and qualitative analysis. The use of the Pareto-Lorenz diagram allowed for quantitative an approach to the quality problems of PET bottles. The Ishikawa diagram was used to identify potential causes of the most frequent problem. Corrective actions were proposed to improve the quality of PET bottles tested. The research problem has been solved. As a critical element requiring improvement, the competences of employees and the process of operating machines and devices were indicated.
EN
Production of high-precision parts of devices requires high precision This is especially true for parts, manufactured on 6D-machines. Such technological movements require high accuracy using the appropriate software and measurement system. Lackck of feedback detail - cutting tool - the program leads to uncertainty of the location of the working space of the machine tool elements of the technological process. Therefore, the problem is to determine the coordinates of touching objects of the technological process in the working space of equipment.
PL
Produkcja precyzyjnych części urządzeń wymaga dużej precyzji. Dotyczy to zwłaszcza części produkowanych na maszynach 6D. Taki proces wymaga wysokiej dokładności co możliwe jest dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i systemowi pomiarowemu. Brak informacji zwrotnej narzędzie tnące-program prowadzi do niepewności lokalizacji w przestrzeni roboczej elementów obrabiarki. Dlatego problem polega na określeniu współrzędnych dotykających obiektów procesu technologicznego w przestrzeni roboczej sprzętu.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję modelu doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży biomedycznej. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia zarówno specyficzne wymagania branży biomedycznej, jak również integrację procesu doskonalenia jakości z rozwiązaniami zarządzania zautomatyzowanymi systemami produkcji. Zaproponowany system doskonalenia jakości obejmuje ponadto oryginalną metodę monitorowania odpadów z produkcji oraz elementów wadliwych (czerwone oko), która nie tylko zapewnia poprawę efektywności produkcji, ale również ułatwia działania pro-ekologiczne i umożliwia zmniejszenie obciążenia środowiska. Zaproponowany model został zweryfikowany w zakładzie produkującym soczewki wewnątrzgałkowe, prowadząc do wzrostu produktywności o ponad 20%.
EN
Paper presents the new concept of quality improvement model for biomedical production plant. Proposed solutions take into consideration both specific requirements of biomedical production as well as integration of quality assessment process with automated production control systems. Moreover, proposed quality improvement model covers original method of production waste monitoring (red eye method), which provide not only increase of production efficiency but also opens new possibilities of ecology-oriented actions. Proposed model was tested in intraocular lenses production process leading to the increase of productiveness exceeding 20%.
EN
The analysis of the state of security in the coal mines of Ukraine showed an urgent need for equipment to monitor the safety of production processes, identifying its shortcomings. The necessary regulatory requirements of the legislation of Ukraine on this issue have been considered in detail. A solution to the problem of creating modern equipment for monitoring the safety of production processes in coal mines through a new approach and a change in concept has been proposed.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.