Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 465

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  norma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Ocena i analiza parametrów geotechnicznych należy do najważniejszego etapu projektowania fundamentów, także ze względu na możliwość ograniczenia robót ziemnych niekorzystnie wpływających na środowisko naturalne. Na przykładzie posadowienia hali przemysłowej, po przeprowadzonym rozpoznaniu podłoża gruntowego oceniono parametry gruntów i dokonano obliczeń nośności podłoża oraz zaprojektowano fundamenty zgodnie z normą PN-B-03020:1981 oraz PN-EN 1997-1:2008. Przedstawiono wnioski i wyniki dotyczące wykorzystania nośności podłoża oraz oceny parametrów geotechnicznych w zależności od przyjętego wariantu obliczeniowego.
EN
Assessment and analysis of geotechnical parameters is the most important stage of foundation design, also due to the possibility of limiting earthworks that adversely affect the natural environment. Using the example of the foundation of an industrial hall, the soil parameters were assessed and the bearing capacity of the subgrade was calculated, and the foundations were designed in accordance with the PN-B-03020:1981 and PN-EN 1997-1:2008 standards. Conclusions and results regarding the use of the bearing capacity of the subsoil and the assessment of geotechnical parameters depending on the carried calculation variant are presented.
3
Content available remote Autonomiczne wózki jezdniowe AGV. Część II
PL
W drugiej części artykułu omawiamy dyrektywy UE, których wymagania muszą spełniać wózki autonomiczne, oraz wytyczne normatywne dla tych urządzeń.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych norm i standardów w zakresie nośności murów istniejących, obciążonych sejsmicznie z płaszczyzny. Szczególny nacisk położono na podane metody szacowania parametrów wytrzymałościowych muru, zalecenia dotyczące badań i inspekcji oraz konsekwencje przyjętego stopnia szczegółowości diagnostyki obiektów. Analizie poddano również kompletność zaleceń i ich wykonalność z inżynierskiego punktu widzenia. Skonfrontowano również zapisy normowe z dostępnymi wynikami badań doświadczalnych i opracowanych na ich podstawie wniosków.
EN
Article presents overview of chosen standards and codes in terms of seismic out-of-plane capacity of existing masonry walls. Particular attention was paid to methods of assessment of mechanical parameters, guidelines regarding testing and inspection, and consequences of diagnostics level. Also the completeness and feasibility of provided recommendations in terms of engineering practice is discussed. Standards are also confronted with available experimental data and scientific conclusions.
PL
Skomentowano metodę uproszczoną sprawdzania zarysowania według prEN 1992-1-1 w kontekście obciążeń zewnętrznych. Zaproponowano zależności wynikające z zapisów prEN 1992-1-1, które definiują dopuszczalną średnicę prętów zbrojeniowych oraz dopuszczalny ich rozstaw zarówno dla elementu skrępowanego wzdłuż krawędzi, jak i dla elementu skrępowanego na przeciwległych końcach. Przedstawiono przykłady obliczeniowe dla podstawowych przypadków obciążenia.
EN
The simplified method of cracking control according to prEN 1992-1-1 in the context of external loads was commented on. The dependencies resulting from the provisions of prEN 1992-1-1, which define the permissible diameter of the reinforcement and the permissible rebar spacing both for element restrained along the edge and for element restrained at opposite ends, have been proposed. Calculation examples for basic types of loads were presented.
PL
Kontynuujemy opis autorskiego projektu normy, który zawiera podstawowe wymagania i wytyczne dotyczące projektowania, budowy oraz badań odbiorczych elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe do 110 kV włącznie. Prezentowana norma stanowi projekt autorski, publikowany na prośbę dr. inż. Adama Rynkowskiego, zmarłego 26 grudnia 2022 roku. W żaden sposób nie może zastępować normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, wydanej przez SEP w 2022 roku. Zawarte w artykule treści stanowią jedynie propozycję – zapisy te należy traktować jako zbiór wiedzy technicznej będącej efektem pracy zespołu autorskiego.
PL
Kontynuacji opisu autorskiego projektu normy, który zawiera podstawowe wymagania i wytyczne dotyczące projektowania, budowy oraz badań odbiorczych elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych prącu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe do 110 kV włącznie.
PL
Artykuł stanowi przegląd obowiązujących przepisów prawnych: ustaw i rozporządzeń oraz standardów: norm zharmonizowanych i krajowych w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem etapu projektowania. Celem artykułu jest wskazanie na niewystarczające regulacje prawne, tworzące "pusty obszar" wypełniany z konieczności stosowaniem norm nieaktualnych, wycofanych i "dobrą praktyką", która czasem okazuje się „niezbyt dobra", przenosząc dawne przyzwyczajenia do obecnych realiów.
EN
The article is a review of applicable legal regulations: acts, regulations of the Minister and harmonized and national standards in the field of ventilation and air conditioning, especially at the design stage. The aim of the article is to point to insufficient legal regulations, creating an "empty area", that is necessarily filled with the use of outdated, withdrawn standards and "good practice", which sometimes tums out to be "not very good", transferring old habits to the current reality.
EN
Eurocode standard recommends using fundamental basic wind velocity (characteristic velocity) as the design value in civil engineering. There are different approaches to estimate this value depending on the climate features of the given area and the quality of environmental data. The estimation of the characteristic value requires statistical analysis of historical data regarding wind velocities measured throughout the country at meteorological stations. The results of the analysis are probability density distributions of this random variable for each meteorological station. On this basis, values of characteristic wind velocity with a mean return period of 50 years are determined. The zones with uniform velocities are delineated on the map of the country. In the case of Poland the last evaluation of wind zones took place over 15 years ago. Higher quality of measurement data on the one hand, and the introduction of the second generation of Eurocode standards on the other hand, create a need to check and update these zones. This work presents theoretical basis for the estimation of characteristic values of random variables in the context of wind velocity, comprehensively reviews practical methods used for this purpose and summarizes current situation in Poland, finally discusses the issues related to the heterogeneity of wind data, illustrating them with an example.
PL
Eurokod zaleca stosowanie podstawowej bazowej prędkości wiatru (prędkości charakterystycznej) jako wartości projektowej w inżynierii lądowej. Istnieją różne metody szacowania tej wartości, zależne od cech klimatycznych danego obszaru oraz jakości rejestrowanych danych środowiskowych. Oszacowanie wartości charakterystycznej wymaga analizy statystycznej danych historycznych na temat prędkości wiatru mierzonej na stacjach meteorologicznych na terenie całego kraju. Wynikiem analizy jest rozkład gęstości prawdopodobieństwa i w konsekwencji wartość charakterystyczna prędkości wiatru w danej lokalizacji. W normach projektowych, przeważnie jest to prędkość o tzw. okresie powrotu wynoszącym 50 lat. Końcowym efektem jest wyznaczenie na mapie kraju stref o jednakowych prędkościach wiatru. W przypadku Polski ostatnia aktualizacja stref wiatrowych miała miejsce ponad 15 lat temu. Znacznie dłuższe okresy pomiarowe i dobra jakość danych rejestrowanych na stacjach w ostatnich latach oraz wprowadzenie w niedalekiej przyszłości drugiej generacji norm Eurokod stwarza potrzebę sprawdzenia tych stref i ewentualnej ich korekty. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne estymacji wartości charakterystycznych zmiennych losowych w kontekście prędkości wiatru, dokonano kompleksowego przeglądu praktycznych metod stosowanych w tym celu oraz podsumowano obecną sytuację w Polsce. Omówiono również zagadnienia związane z niejednorodności danych wiatrowych rejestrowanych na stacjach meteorologicznych, ilustrując je przykładem.
EN
A detailed tie model of cracking is proposed. The model is dedicated to both semi-massive RC (reinforcement concrete) members subjected to early-age imposed strains and non-massive members in which imposed strains occur after concrete hardening. As distinct from the currently applied European guidelines, the proposed model enables an analysis of crack width changes. These are a function of progressive imposed strain, material and geometry data, but also depend on the scale of cracking which determines the strain conditions of a member. Consequently, the new model takes account of not only the factors determining the cracking development but also the member relaxation effect that results from cracking. For this reason a new definition of restraint factor is proposed, which takes into account the range of cracking of a structural member, i.e. the number and width of cracks. Parametric analyses were performed of both the changes of the degree of restraint after cracking as well as the changes of crack width depending on the adopted type of aggregate, class of concrete and the coefficient of thermal expansion of concrete. These analyses indicate the potential benefits of the application of the presented model for both a more accurate interpretation of research and economical design of engineering structures.
PL
W artykule przedstawiono uszczegółowioną propozycję modelu zarysowania elementów prętowych. Model ten dedykowany jest zarówno do średnio-masywnych elementów żelbetowych poddanych wczesnym odkształceniom wymuszonym oraz do niemasywnych elementów, w których odkształcenia wymuszone występują po stwardnieniu betonu. W odróżnieniu od obecnie stosowanych europejskich wytycznych zaproponowany model umożliwia przeprowadzenie analizy zmian szerokości rys. Zmiany te są funkcją postępującego odkształcenia wymuszonego, danych materiałowych i geometrycznych, ale zależą również od skali zarysowania, która determinuje warunki skrępowania elementu. Zdefiniowano spadek siły rozciągającej po zarysowaniu, który jest podstawą do wyznaczenia wielkości dalszego odkształcenia wymuszonego niezbędnego do powstania kolejnego zarysowania elementu. Daje to również podstawę do określenia finalnej skali zarysowania elementu. Odprężenie po każdorazowym zarysowaniu powoduje również okresowe zmniejszenie szerokości rys, do czasu pojawienia się kolejnego przyrostu skrępowanej części odkształcenia wymuszonego. W modelu uwzględniono, że spadek siły rozciągającej oraz spadek szerokości rysy jest zjawiskiem sprzężonym, przez co konieczne było rozwiązanie układu równań składającego się z dwóch zależności. Pierwsza opisuje aktualną szerokość rysy, z uwzględnieniem pewnego spadku siły rozciągającej.
PL
Wprowadzenie łączy ethernetowych w urządzeniach EAZ stworzyło dogodne warunki do implementacji protokołu komunikacyjnego IEC 61850 – rozwiązania powszechnie stosowanego, dającego największe możliwości dostępne do tej pory na rynku m.in. pod względem prędkości przesyłania danych czy ich czytelności – w obiektach sektora wytwarzania i dystrybucji energii średniego i wysokiego napięcia. Sterowniki zabezpieczeniowe SN i WN z serii e2TANGO z protokołem IEC 61850, zaimplementowane w obiektach klientów Elektrometal Energetyka w Polsce i Europie dostarczają wielu ciekawych doświadczeń eksploatacyjnych, stanowiących zarówno wyzwanie w dalszym doskonaleniu rozwiązań, jak i kreujące nowe możliwości dla kolejnych realizacji. W artykule poruszono kwestie związane m.in. z różnicami w implementacji protokołu pomiędzy producentami czy różnego poziomu dostosowania urządzeń w stosunku do standardu, jak również perspektywy rozwoju systemów w poszczególnych obiektach, zalety prostoty użytkowania i ograniczenie awaryjności systemu.
EN
The introduction of ethernet connection in Power System Automotion devices created favorable conditions for the implementation of the IEC 61850 communication protocol - a commonly used solution, giving the greatest possibilities available on the market so far, e.g. in terms of data transfer speed or readability - in facilities of the medium and high voltage energy in CHP plants and distribution sector. The MV and HV protection relays of the e2TANGO series with the IEC 61850 protocol, implemented in the facilities of Elektrometal Energetyka customers in Poland and Europe, provide many interesting operational experiences, which are both a challenge in further improvement of solutions and create new opportunities for subsequent implementations. The article relates to, among others, differences in the implementation of the protocol between manufacturers or different levels of adaptation of devices in relation to the standard, as well as the prospects for the development of systems in individual facilities, the advantages of ease of use and reducing the failure rate of the system.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.