Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1471

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
PL
Wentylatorom, tak jak i innym urządzeniom zasilanym energią elektryczną, stawia się w UE wymagania prawne dotyczące efektywności - ważne jest, by zużywały tej energii jak najmniej. Pierwsze zalecenia dotyczące pracy silników elektrycznych pojawiły się już ponad 20 lat temu. Energia elektryczna pochodziła wówczas głównie z paliw kopalnych i wymagania odnośnie do efektywności urządzeń elektrycznych pracujących stale lub przez większość roku miały duże znaczenie w kontekście obniżania emisji spalin wpływającej na przyspieszanie zmian klimatycznych. Obecnie znaczna część energii elektrycznej pozyskiwana jest w UE ze źródeł odnawialnych, ale do wyzwań ekologicznych doszły kwestie bezpieczeństwa energetycznego i efektywność wentylatorów nabrała nowego znaczenia.
PL
Prawidłowa wentylacja mechaniczna wymaga rozprowadzenia w budynku powietrza o odpowiedniej jakości, osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej w procesach jego przygotowania do odpowiedniej temperatury oraz zapewnienia komfortu akustycznego użytkownikom pomieszczeń. Odpowiadają za to w dużym stopniu właściwie dobrane do danego budynku systemy rozprowadzania i nawiewu powietrza.
PL
Energia jest obecnie jednym z najważniejszych dóbr mających wpływ na równowagę społeczną, politykę czy inflację. Dostępność energii w przystępnej cenie - proporcjonalnej do prognozowanego poziomu popytu - stanowi o stopniu zaawansowania technologicznego danej społeczności oraz jej odpowiedzialności za wpływ wywierany na środowisko naturalne, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.
4
Content available remote Minimization of motion resistance in prosumer wind power plant
EN
By their very nature, prosumer wind farms must be installed in the vicinity of human settlements. These locations have very limited wind energy resources due to limited installation heights, terrain obstacles, tall trees and buildings. All solutions that increase their energy efficiency are of particular importance for this type of power plant. The article describes the selected design solutions of turbine rotors with a vertical axis of rotation that enable the improvement of the efficiency of prosumer power plants. A new design solution for the bearing of the power plant shaft was suggested. High durability, low noise, ease of use and safety of use characterize it. This bearing system ensures the minimization of movement resistance, in particular at start-up, which means that the power station can operate effectively at low wind speeds.
PL
Ze swej natury prosumenckie farmy wiatrowe muszą być instalowane w pobliżu osiedli ludzkich. Lokalizacje te mają bardzo ograniczone zasoby energii wiatrowej ze względu na ograniczone wysokości instalacji, przeszkody terenowe, wysokie drzewa i budynki. Szczególne znaczenie dla tego typu elektrowni mają wszelkie rozwiązania zwiększające ich efektywność energetyczną. W artykule opisano wybrane rozwiązania konstrukcyjne wirników turbin z pionową osią obrotu, które umożliwiają poprawę sprawności elektrowni prosumenckich. Zaproponowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne łożyska wału elektrowni. Cechuje go wysoka trwałość, niski poziom hałasu, łatwość obsługi i bezpieczeństwo użytkowania. Taki układ łożysk zapewnia minimalizację oporów ruchu, w szczególności przy rozruchu, co sprawia, że elektrownia może efektywnie pracować przy niskich prędkościach wiatru.
PL
Celem artykułu jest ocena zasadności zastosowania izolacji refleksyjnej w poprawie efektywności energetycznej budynków. Przeanalizowano małe budynki do 70 m2 powierzchni zabudowy, które zgodnie z polskim prawem budowlanym można realizować bez pozwolenia na budowę. W takich budynkach jest to problem szczególnie istotny, ponieważ zastosowanie wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej pozwoliłoby na zwiększenie powierzchni użytkowej o ok. 5 m2.
EN
The purpose of this article is to assess the validity of using reflective insulation in improving the energy efficiency of buildings. Small buildings with the built-up area of up to 70 m2, which according to the Polish Construction Law can be erected without a building permit, were analyzed. In small buildings this is a particularly important problem, since the use of multi-layer reflective insulation mat would allow to increase the usable area by about 5 m2.
7
Content available remote Integracja automatyki budynkowej a efektywność energetyczna
PL
Przedmiotem artykułu jest wpływ integracji automatyki budynkowej na efektywność energetyczną. Autorzy omawiają integrację z systemami zarządzania energią w świetle Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, po czym analizują charakterystykę energetyczną według zużycia energii, zasady kontroli systemów energetycznych, weryfikację mocy i sprawności, wyniki kontroli efektywności energetycznej oraz integrację automatyki budynkowej ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia i zagadnień związanych z regulacją systemu HVAC. Poruszają również temat sprawności energetycznej budynku oraz systemu zarządzania energią.
EN
The subject of the article is the impact of building automation integration on energy efficiency. The authors discuss integration with energy management systems in the light of the Act on the Energy Performance of Buildings, and then analyse the energy performance according to energy consumption, principle of energy systems control, power and efficiency verification, energy efficiency control results and the integration of building automation, with particular emphasis on lighting and issues related to the HVAC system adjustment. They also address the subject of energy efficiency of the building and the energy management system.
PL
Do 24 lutego 2022 r. paliwa na stacjach i prąd w gniazdku były rzeczami oczywistymi, dostępnymi zawsze i w całkiem rozsądnej cenie. Zaistniała sytuacja geopolityczna utwierdziła nas w przekonaniu, że efektywne zarządzanie energią może zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale również budować przewagę konkurencyjną w niepewnych energetycznie czasach, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko naturalne.
PL
Jakie rozwiązania poprawiające efektywność wykorzystywania energii w przemyśle warto wdrożyć, wpływając tym samym na obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstw?
EN
Every year, the dynamics of implementation of projects aimed at improving the efficiency of energy use is gradually increasing at different levels and in different industries. It has spread in the areas of design, modernization and reconstruction of energy-efficient buildings and structures, design and construction of elements of industrial infrastructure, and technological production processes. Introduction of such projects is a priority for enterprises and companies of various types of economic activity. Thus, the leading industries develop strategies to improve environmental safety and energy efficiency - shipping is no exception, where the process of improving energy efficiency is carried out through various mechanisms, ultimately leading to a reduction in emissions of pollutants, but having a negative impact on the performance of the commercial operation of the ship. Problems of ensuring energy efficiency along with increasing requirements for environmental safety of transport and strengthening the responsibility of shipowners become the focus of research of modern theory and practice of operation of means of maritime transport. The issues of improvement of universal principles of energy efficiency within individual shipping companies and development of tools for economic analysis of energy efficiency of own fleet, search for new ways of forming professional competencies of ship crew members in the field of energy efficiency continue to be topical as well.
EN
One of the priorities of the EU economy is to create the best possible conditions for the design and implementation of innovative solutions within the scope of energy efficiency. In recent years, there has been quick technological progress in the field of devices having controlled motor drive used for air purification, and from heating plates, which are applied in the eating places, including restaurants and zones for preparing meals in various means of transport. The research conducted by the EU on EcoDesign requirements showed that range hoods at the stage of their use have a considerable potential of saving energy. The introduction of energy efficiency labels to the market has improved the energy efficiency of these devices and accelerated the transformation of the market to implement energy-saving technologies, which according to the experts, may lead to an annual primary energy saving of 27 PJ/year in 2021, which may increase in 2030 to 60 PJ/year. The authors of this publication researched the fluid dynamic efficiency of a selected range hood, showing the necessity of investments in new technologies. Patented original solutions of the range hoods that can be applied, among others, in such means of transport as passenger ships, cargo ships, and submarines having a zone for preparing meals were presented in this article. An environmental aspect in the context of energy consumption was shown during the phase of using the device for air purification, providing many premises and arguments for future constructional solutions for energy management in various branches of transport and more.
EN
This paper discusses the problem of closed-down industrial plants in urban structures, and the prerequisites for the emergence of new uses in them, with a specific focus on libraries. The issues of the interconnection between the architectural and planning solution of the building undergoing adaptive reuse and the library function were explored; the importance of the intangible component of the renovated industrial facility in the context of the formation of the prestige of the public library and the preservation of the historical component of the urban structure was discussed. The study identified the types of industrial buildings suitable for adaptive reuse as libraries, and explored the issues of energy efficiency and environmental safety of the formation of libraries based on renovation. The authors investigated a range of problems that arise during the adaptive reuse of industrial buildings that have various degrees of architectural, artistic and historical significance. Major renovation directions were also described form the position of ecological safety.
PL
W pracy omówiono kwestię zamkniętych zakładów przemysłowych w strukturze miejskiej, przesłanki dla powstania w nich nowych funkcji, zwłaszcza bibliotek. Rozpoznano związki pomiędzy układem przestrzennym adaptowanego budynku i funkcją biblioteki, podkreślono znaczenie komponentu niematerialnego adaptowanego budynku w kontekście kształtowania prestiżu biblioteki i zachowania struktury urbanistycznej. Prześledzono rodzaje budynków przemysłowych adaptowanych na cele bibliotek publicznych oraz przedstawiono kwestie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa ekologicznego tworzenia bibliotek w ramach adaptacji budynków istniejących. Rozpatrzono niektóre kwestie wynikające z adaptacji do nowej funkcji budynków przemysłowych o różnym stopniu znaczenia architektonicznego, artystycznego i historycznego. Opisano główne kierunki renowacji z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego.
PL
W artykule przybliżono wybrane rozwiązania architektoniczne mające wpływ na efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych blisko zeroenergetycznych – BWBZE. Na podstawie szczegółowych analiz 15 obiektów zrealizowanych w klimacie zbliżonym do polskiego wyłoniono strategie mające bezpośrednie zastosowanie w zintegrowanym procesie projektowym. Wskazano zarówno elementy i cechy, które można uznać za tendencje, jak i przypadki szczególne zrealizowanych BWBZE. Autorzy mają nadzieję, że opisane zagadnienia staną się przyczynkiem do zmian w projektowaniu zabudowy wielorodzinnej na miarę XXI wieku w Polsce.
EN
The article presents chosen technological solutions that affect the energy efficiency of multi-family zero-energy buildings – MFZEB. Based on detailed analyzes of 15 buildings built in a climate zone similar to Polish zone, strategies that have direct application in the integrated design process were selected. Both elements and features that can be considered as trends as well as specific cases of MFZEB were indicated. Authors hope that the described problems will contribute to changes in the design of multi-family housing for the 21ˢᵗ century in Poland.
PL
W artykule przedstawiono realizację projektu EPKogeneracja dla kompleksu biurowego Energoprojekt-Katowice SA. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Przy realizacji projektu skorzystano z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
EN
The article presents the implementation of the EPKogeneracja project for the Energoprojekt-Katowice SA office complex. The main goal of the investment is to increase the share of energy production in high-efficiency cogeneration. During the implementation of the project, co-financing was used under the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for 2014-2020.
PL
Celem konkursów TopTen HACKS (Heating and Cooling Know-how and Solutions) jest wskazanie najlepszych, zwłaszcza pod względem energetycznym, wyrobów dostępnych na rynku, aby pomóc konsumentom w wymianie urządzeń grzewczych oraz wyrobów budowlanych na nowe, energooszczędne. Tegoroczna edycja konkursu pozwoliła jednocześnie zweryfikować jakość obsługi klienta, dostępność informacji technicznych na temat poszczególnych produktów i ich wiarygodność.
PL
Europejski Zielony Ład, którego celem jest całkowita neutralność klimatyczna Wspólnoty do 2050 roku, oznacza m.in. daleko idące zmiany w ciepłownictwie i ogrzewaniu budynków wielorodzinnych. Wraz ze zmianami w sieciach ciepłowniczych i technologiach ogrzewania zwiększane będą wymagania wobec węzłów cieplnych i stacji mieszkaniowych, tak aby można było uzyskać wysoką efektywność energetyczną oraz realizować ideę budynków inteligentnych i zeroemisyjnych.
PL
W ramach ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej wprowadzona została dodatkowa możliwość realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii przez przedsiębiorstwa energetyczne. Jest to jednocześnie nowa możliwość uzyskania wsparcia dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach.
PL
Obecnie budowane instalacje grzewcze, zarówno grzejnikowe, jak i płaszczyznowe, wymagają starannego wykonania pod względem użytych materiałów oraz dobrej ochrony podczas eksploatacji, tak aby zapobiegać spadkom efektywności energetycznej oraz awariom. Realizację tych zadań zapewniają nie tylko procedury wprowadzania wody grzewczej do instalacji zapobiegające korozji, ale także urządzenia chroniące przed zużyciem newralgiczne elementy, takie jak wymiennik, pompy i zawory.
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.