Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestrzeń sakralna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Projekt wnętrza kościoła filialnego w Przyłękach pw. Wniebowstąpienia Pańskiego inicjuje refleksję nad współczesnymi relacjami malarstwa i architektury. Projekt zakłada waloryzację przestrzeni sakralnej przez stworzenie kompleksowego projektu wnętrza z zastosowaniem malarstwa ściennego. Podąża on w kierunku wzmocnienia funkcji liturgicznych (użytkowych) oraz powiązania ich ze sferą ideowo-symboliczną obiektu. Celem jest badanie potencjału tradycyjnych metod i technik malarstwa ściennego w kontekście generatywnego projektowania cyfrowego, nowoczesnych technologii w procesie projektowania architektury. W okresie postmodernistycznej separacji architektury i sztuki jest potrzeba pogłębienia świadomości istoty wielowiekowej korelacji malarstwa i architektury, relacji przestrzeni w malowanym obrazie z przestrzenią architektoniczną, gdzie wspólną materią i polem oddziaływania jest ściana. W pracy zastosowano metodę emergencji do zaprojektowania wnętrza architektury i obiektów przestrzennych. Wykorzystano tradycyjne techniki artystyczne połączone z cyfrową wizualizacją.
EN
The interior design of the filial church in Przyłęki, dedicated to the Ascension of the Lord, initiates reflection on contemporary relations of painting and architecture. The project assumes the valorisation of the church’s sacral space by creating a comprehensive interior design with the use of wall painting. It is heading towards strengthening liturgical (utilitarian) functions and linking it with the ideological and symbolic sphere of the object. The aim is to study the potential of traditional methods and techniques of wall painting in the context of generative digital design and modern technologies in the architecture design process. After the separation of architecture and art in the twentieth century, there is a need to deepen the awareness of the eternal correlation of painting and architecture, the relation of space in a painted image with architectural space, where the common matter and the sphere of influence is the wall. The method of emergence in the design of architecture and spatial objects was used in the work. The project used traditional art techniques in combination with digital visualization.
EN
Mental hospitals from the late 19thand early 20th centuries resembled independent cities and were designed to fulfil all patients’ needs, including spiritual. The idea of psychiatric care and healing also embraced the spiritual aspect of life. Churches, chapels and cemeteries were an indispensable part of many mental asylums of the time. The article explores the position of sites of worship in psychiatric hospitals and examines the place of sacred architecture and spaces in their layout and composition.
PL
Szpitale psychiatryczne z przełomu XIX i XX wieku, które przypominały samodzielne miasteczka, miały zaspokajać wszelkie potrzeby pacjentów – w tym także i te duchowe. Duchowy wymiar troski o pacjentów oznaczał obecność w zakładach kościołów, kaplic i cmentarzy. Artykuł analizuje miejsce obiektów kultu w kompozycji krajobrazowej i rozplanowaniu historycznych szpitali psychiatrycznych.
3
Content available Architecture of Light of the Orthodox Temple
EN
Main tendencies, appropriateness and features of the embodiment of the architectural and theological essence of the light are defined in architecturally spatial organization of the Orthodox Church; the value of the natural and artificial light is set in forming of symbolic structure of sacral space and architectonics of the church building.
PL
Otwarcie się kościoła na problemy współczesnego świata i próba dotarcia do każdego człowieka to potrzeba zapewnienia miejsca modlitwy dla każdej wspólnoty współczesnych chrześcijan, wspólnoty miejsca czy sytuacji życiowej. Niewielkie przestrzenie religijne powstają w centrach handlowych, na dworcach i lotniskach, w obiektach sportowych, szkołach, szpitalach, więzieniach i urzędach. Wzrasta znaczenie modlitwy kontemplacyjnej. Powstają kaplice wieczystej adoracji.
EN
Opening of church to problems of the modern world and an attempt to reach every man is a need of ensuring the space of the prayer for every community of contemporary Christians; community of the place or the one’s situation in life. Little religious spaces are arising in shopping centers, on stations and airports, at sports facilities, schools, hospitals, prisons and offices. Meaning of the contemplative prayer is growing. Chapels of perpetual adoration are made.
EN
After 1945, the architecture and decor of sacred buildings were adapted to the function and created in accordance with the needs of their users. At various times during the 20th century, especially in the 70s and 80s, it underwent frequent modifications – according to the program objectives and the needs of the parish. In the game of sacred space, in its artistic expression, a significant role was played by modern architectural solutions, overcoming many iconographic conventions and exploring original compositional approaches.
PL
Po 1945 r. architektura i wystrój wnętrz obiektów sakralnych dostosowywany był do funkcji i tworzony zgodnie z potrzebami użytkowników. W różnych okresach czasowych XX w., a w szczególności w latach 70. i 80., ulegał częstym modyfikacjom – odpowiednio do założeń programowych i potrzeb parafii. W grze przestrzeni sakralnej, jej wyrazie plastycznym, znaczącą rolę odgrywały – nowoczesne rozwiązania architektoniczne, przełamanie wielu konwencji ikonograficznych oraz poszukiwanie oryginalnych ujęć kompozycyjnych.
PL
W opracowaniu zostały przedstawione zależności pomiędzy historią miasta Lublina a zmianami w przestrzeni sakralnej miasta. Przestrzeń ta, jako jeden z elementów krajobrazu kulturowego jest ciągłym zapisem rozgrywających się w niej zdarzeń, związanych ze wszystkimi aspektami życia człowieka. Pojedyncze zdarzenia lub dłuższe przemiany historyczne również zaznaczają się w przestrzeni, między innymi za pomocą elementów religijnych. Dlatego też przestrzeń sakralna, na równi ze świeckimi elementami krajobrazów kulturowych, jest świadkiem i wyrazicielem naszej przeszłości. W artykule zaprezentowano wybrane elementy przestrzeni sakralnej Lublina, miasta o niezwykle bogatej historii, ściśle powiązanej z dziejami Polski. Przedstawione miejsca i obiekty sakralne pojawiały się w mieście w różnych okresach jego rozwoju i były świadectwem lub symbolem rozmaitych zdarzeń historycznych. Ze względu na wiodącą pozycję Kościoła rzymskokatolickiego wśród wyznań Lublina, ukazano przede wszystkim obiekty związane z tym Kościołem. Ponadto, zaprezentowano miejsca kultu innych religii, których obecność wyraźnie zaznaczyła się w dziejach miasta.
EN
In the paper, some relations between history of Lublin and changes in the sacred space of the town were presented. This sacred space, as the one of numerous elements of cultural landscape, includes permanent records of events connected with whole range of various aspects of human’s life. Single historical occurrences and long‐term changes are also marked in the space, among others ‐ by religious elements. That is why sacred space, on equal terms with secular objects of cultural landscape, is a witness and reflection of our past. In the article, the author shows some chosen components of sacred space of Lublin ‐ town with very rich history which is linked to the bygone times of Poland. Places and objects presented, appeared in the town in various periods of its development and are evidences or symbols of historical occurrences. Due to leading importance of the Roman Catholic Church among all denominations in Lublin, items of this Church were shown above all. Moreover, sacred properties and objects of worship of other religion which played crucial role in the town were demonstrated as well.
7
Content available remote Dzikie pole – przestrzeń sakralna
PL
Kiedy młode schrystianizowane państwo ruskie zaczęło ekspansję w stronę stepu, zetknęło się z krajobrazem stworzonym półtora tysiąca lat temu przez Scytów, Komanów i inne ludy wędrowne. Opisany został przez Gogola, Kraszewskiego, Sienkiewicza jako obraz Ukrainy. Podróżni musieli jechać przez trawy, ukrywające konia, od kurhanu do kurhanu ("mohyły"), zanim "kamienne baby" - portretowe pomniki przodków, ustawione na powierzchni ich grobowców znikały z ich oczu. Kult przodków nie jest czymś obcym dla Słowian (np. "Dziady"). Dawne bóstwa nasączone krwią ofiar, nieraz i dziecięcych, musiały napawać zabobonnym strachem, pomimo że część pomników przedstawiała wujów, ciotki i rodziców kijowskich książąt. Stosunek do "bab" stał się obojętny; a jednak istniały jeszcze przed półwiekiem relikty miejscowego kultu. "Baby" były chronione i bielone wapnem przed Wielkanocą. Wiele z tych zabytków sztuki rzeźbiarskiej zostało bezpowrotnie zniszczonych, używano ich często jako materiał budowlany bądź bezmyślnie niszczone przez społeczność miejscową, a także przez archeologów. Do dziś pozostały nieliczne obiekty tego typu, najczęściej umieszczone w muzeach.
EN
When the young christianized Russian state started with expansion to the steppe, it came into collision with the landscape created by skifs, comans and other tribes 1500 years ago. It had been described by Gogol, Kraszewssky, Sienkiewicz and perceived as Ukraine's image. Travellers must go through high grass, which hides the horse, from barrow to barrow ("mohyly") until "stoned idols" - tombstoned portraits of ancestors fade away. Ancestor's cult is not strange for Slavonics (compare "Dziady"). Strange idols, sprinkled with victim's blood, sometime children"s blood, had to fill one's with superstitious fear although partly tombstones were images of uncles, aunties and other Kiev's duchess relatives.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.