Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measuring error
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Własności metrologiczne przepływomierza Coriolisa
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności metrologicznych przepływomierza Coriolisa w przypadku pomiaru niskich strumieni masy. Stwierdzono, że przepływomierze wzorcowane wodą nie zawsze zachowują deklarowaną dokładność w przypadku przepływu czynnika ściśliwego pod niskimi ciśnieniami i małych strumieniach masy.
EN
The paper presents the results of research on the metrological properties of the Coriolis flowmeter in the case of measuring low mass streams. It has been found that water-calibrated flow meters do not always retain the declared accuracy when compressing a compressible medium under low pressures and small mass streams.
PL
Celem niniejszego opracowania jest omówienie niedokładności pomiarowych systemu Aramis. Ze względu na złożoność zagadnienia trudno jest znaleźć rozwiązanie ogólne. Do celów aplikacyjnych stosowana jest metoda polegająca na porównywaniu wielu zdjęć przedstawiających jeden stan powierzchni. W artykule zaprezentowano analizę niedokładności dla pola pomiarowego 1250 × 1100 mm. Rozrzut wyników rejestrowany przez system Aramis jest miarą błędu pomiaru. Stwierdzono, że odczyty z map odkształceń obarczone są znacznym błędem w stosunku do wartości powodujących zniszczenie betonu. Jednocześnie stwierdzono dobrą dokładność wyznaczenia zmiany długości odcinków pomiarowych, co umożliwia precyzyjne wnioskowanie o zmianach szerokości rozwarcia rys. Wskazano jak szukać szerokości rozwarcia rys, aby osiągnąć zbieżność z wynikami pomiarów prowadzonych tradycyjnie (wzrokowo). Przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu wielkości podziału powierzchni na otrzymaną szerokość rys.
EN
The aim of the paper is estimating of measuring inaccuracies for Aramis system. Because of issue complexity it is difficult to find general solution. For the application purpose method consists of comparison many photos showing one state of surface is used. In the paper analysis of the inaccuracies for measuring volume 1250 × 1100 mm is presented. Dispersion of the results recorded by Aramis system is the value of the measuring error. It is stated that values from strain maps contain error which is significant with respect to ultimate strain of concrete. Simultaneously very good accuracy of the the line segment length change is reported. It causes that observation of crack width is presisly. In the second part of the paper some practical information concern how determined compatibility between crack width measured traditionally and by Aramis are written. Discussion of influence of facet size on crack width is presented.
3
EN
The paper refers to the study of water meters and the impact of some external factors on the variability of water meters metrological parameters during their operation period. The study was conducted in three groups, depending on cause and the moment of dismounting – before expiry of operation period, at the end of operation period and to metrological expertise. In this paper, are presented results of measuring errors investigations, which show variability of errors during operation time. In the group of water meters with exceeded errors, analyses were conducted on the damage types and the factors affecting the deterioration of metrological accuracy. Research is aimed to define the conditions required in order to maintain the metrological accuracy during operation period.
PL
W artykule opisano badania wodomierzy oraz wpływ niektórych czynników zewnętrznych na zmienność parametrów metrologicznych wodomierzy w czasie ich eksploatacji. Badania były prowadzone w trzech grupach w zależności od czasu i powodu demontażu – przed upływem okresu eksploatacji, na koniec okresu eksploatacji oraz w ramach ekspertyz metrologicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań błędów metrologicznych, które wykazują zmienność błędów wskazań wodomierzy w czasie ich eksploatacji. Wśród wodomierzy z przekroczonymi błędami pomiarowymi przeprowadzono analizę typów występujących usterek oraz czynników mających wpływ na pogorszenie własności metrologicznych. Badania zmierzają do określenia warunków pozwalających utrzymać poprawność metrologiczną przez cały okres eksploatacji.
4
Content available remote Metoda certyfikowania skanera 3D
PL
Przedstawiono wpływ metody pomiaru chropowatości materiałów strukturalnie niejednorodnych na uzyskane wyniki pomiarów. Materiałami niejednorodnymi strukturalnie są kompozyty na osnowie stopów aluminium, magnezu i tworzyw sztucznych zawierające fazę zbrojącą o znacznie większej twardości niż osnowa, np. SiC i Al2O3. Podczas pomiarów chropowatości oraz określania zużycia liniowego metodą profilografowania z wykorzystaniem tzw. bazy niepracującej materiałów kompozytowych można popełnić błędy wynikające z różnicy twardości osnowy i fazy zbrojącej. Wyniki pomiarów metodą stykową i bezstykową są istotnie różne dla tego samego materiału. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów używanego w budowie części nadwozia pojazdów stopu do przeróbki plastycznej EN-AW 6061 (AlMg2Si) oraz wytworzonego na jego osnowie kompozytu W6D.22A używanego do produkcji wałów napędowych samochodów osobowych. Stwierdzono duże różnice wyników pomiarów metodą bezstykową i stykową oraz to, że czynnikiem istotnym dla poprawności wyników w metodzie stykowej jest nacisk igły pomiarowej na badaną powierzchnię zawierającą składniki struktury o różnej twardości.
EN
The influence of roughness measuring on surface structural inhomogeneous materials has been presented in this paper. Inhomogeneous materials are composite with Al, Mg alloys or polymer matrix, including reinforcing phase having significantly higher than matrix hardness, e.g. SiC and Al2O3. Analogous problems with composites can be observed by roughness measuring on composite nickel or chromium covering, including soft PTFE particles. There are two groups of measuring methods, i.e. mechanical method using diamond stylus and an optical, interference method, using light beam (non-contact). The results delivered from the instruments according to both measuring methods are not comparable. Another problem can be observed by surface roughness measuring of composite materials with aluminium alloy matrix and alumina as reinforcing phase. The surface topography of matrix alloy EN-AW 6061 having hardness (39 HB, T0) and the alloy reinforced with 22% of alumina particles (59 HB, T0) has been investigated. The samples have been specially prepared by metallographic polishing on Struers equipment. Two profilometers, i.e. mechanical Taylor Hobson Talysurf and optical FRT have been used during the investigation. The measurement using the mechanical profilometer has been conducted with an adjusted load on the diamond stylus of 1 mN. The diamond stylus during the measurement process contacts the measured material and scratches along the surface. It has been stated that the stylus leaves ploughing traces on the surface if the hardness is to low. On the matrix material the traces were continuous on the sampling length. On the composite material the traces were none continuous, i.e. doted. Roughness parameter Sa of matrix material measured by the contact method (0,073 μm) was about 2.63 times lower than parameter of composite material (020 μm), parameter Sp was about 2.7 times and Sv about 2.9 times lower than parameter of composite material. The reason for such differences is the dihedral surface of composites. The first plane (lower) creates a surface of matrix material and the second plane (upper) create polished peaks of alumina particles. Between both planes the measured distance is up to 2μm. Roughness parameters of matrix material measured by non-contact method were higher (5.9x - Sa; 12.8x - Sp; 26x - Sv) than measured by contact method. The reason for such significant differences is the ability of aluminium to oxidize. A thin oxide film absorbs part of the light beam and gives the wrong results.
6
Content available remote Niezawodność użytkowa systemu antropotechnicznego
PL
Wartość użytkowa systemu antropotechnicznego (SAT) zdeterminowana jest głównie jakością wytwarzanego przez ten system efektu (produktu). Jedną z istotnych miar jakości efektu użytkowego jest jego niezawodność. W artykule scharakteryzowano pojęcie niezawodności efektu użytecznego w kontekście struktury funkcjonalnej systemu antropotechnicznego oraz podano oryginalne koncepcje: a) systemu tolerowania błędów operatora, b) metody zwiększania niezawodności procesu transmisji informacji. Aplikacja przedstawionych propozycji np. w przemysłowym systemie komunikacji typu master-slave, może istotnie zwiększyć niezawodność zadaniową tego systemu. Przemawia za tym to, że system tolerowania i korygowania błędów operatora zwiększa niezawodność procesu transmisji komunikatów, a metoda komparacyjnego wyboru bezbłędnych komunikatów ze zbioru komunikatów przesyłanych, uodparnia efekt procesu transmisji na różnorodne zakłócenia i błędy np. pomiarowe.
EN
The utility value of the human engineering system depends mainly on the quality of the effect produced by the system (product). One of the major measures of the utility effect quality is its reliability. In the paper there has been characterized the term of the utility effect reliability in the context of the functional structure of the human engineering system. Moreover, there have been mentioned original concepts of a) the system of operator's error toleration and b) the methods of increasing the reliability of information transmission process. The implementation of the presented proposals, e.g. in the industrial communication system of the master-slave type, may considerably increase the task reliability of the system. This is supported by the fact that the system of tolerating and correcting operator's error increases the reliability of the process of message transmission, while the method of comparative selection of error-free messages from the collection of messages sent makes the effect of the transmission process proof to various interferences and faults, e.g. measuring errors.
8
Content available remote The sources of errors in the oscillometric blood pressure measurements
EN
This report presents an analysis of the source of errors in the blood pressure measurements which use the oscillometric method. The basis of this method are the blood pressure oscillations in the occluding cuff which are used to evaluate systolic and diastolic pressures. They are found during calculations with the use of fixed constants. These numbers, having a statistical meaning, are the main source of a measuring error. The respective theoretical considerations are presented. Here they have been confirmed by the example of comparison of the measuring results obtained from two different blood pressure devices. During tests the instruments were connected together to the same occluding cuff A statistical method was used for evaluation of the results: the coefficient of variation and the reliability coefficient.
10
Content available remote Techniki pomiarowe w procesie wytwarzania kół zębatych stożkowych
PL
Artykuł naświetla problematykę związaną z projektowaniem systemu wspomagającego proces pomiaru kół stożkowych. Zaprezentowana również zostanie metodyka pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych w powiązaniu z systemami CAD.
EN
The article presents the issue of the supporting system of gear tooth surface measurement designing process. In addition, the methodology of measurement on coordinate measurement machines (CMM) in relation to the CAD system will be presented.
12
Content available remote Błędy w quasi-zrównoważonym układzie do pomiaru pojemnosci
PL
W artykule przedstawiono ocenę błędów w quasi-zrównoważonym układzie do pomiaru pojemności spowodowanych nieidealnością bloków przetwarzania sygnałów pomiarowych. Na podstawie zależności opisujących sygnały wyróżnione układu wyprowadzono zależność pozwalającą na oszacowanie błędów omawianego układu spowodowanych nieidealnymi realizacjami bloków przetwarzania. Ze wspomnianego oszacowania wynika, że na błędy pomiaru pojemności wpływają nie tylko błędy amplitudowe i fazowe, ale także wzajemna relacja składowych impedancji badanego obiektu. Z równań opisujących błędy spowodowane nieidealnością przetworników w układzie oraz błędem detekcji fazoczułej wynika, że głównym zastosowaniem prezentowanego układu są pomiary obiektów typu RC o dużym współczynniku strat dielektrycznych tan δ. Takie obiekty nastręczają trudności w pomiarach klasycznymi metodami pomiarowymi.
EN
A quasi-balanced circuit presented on the Fig. 1 is designated for capacity measurements of RC - type objects. The phase shift Φw between marked signals w1 and w2 is the output signal in this circuit. Depending on relationships that describe those signals the error eąuation (27) for non-ideal transducers has been derived. This eąuation shows, that not only amplitude or phase errors have an influence on the capacity measurement error, but also the interdependence between impedance components of the measured object. The described circuit makes possible to measure those objects with large loss ratio, which capacity measuring is rather hard.
13
Content available remote Błąd jako podstawa opisu niedokładnosci systemu pomiarowego
PL
Celem artykułu jest przestawienie sposobu opisu niedokładności danych pomiarowych wyprowadzanych na wyjścia systemu, na którego wejścia podawane są wielkości zmienne w czasie, mierzone na zasadzie próbkowania i kwantowania próbek. Podstawą tworzenia tego rodzaju opisu jest model błędu systemu bazujący na 'właściwościach metrologicznych algorytmów przetwarzania ciągów danych pomiarowych uzyskiwanych z przetworników próbkujących. Pokazano kolejne kroki budowania modelu zaczynając od definicji błędu kwantowania. Opisano możliwości wykorzystania modelu błędu do obliczania niepewności wyników wyjściowych systemu.
EN
The aim of the paper is to present a method of inaccuracy description of data delivered at the output of the measuring system, at the input of which there are introduced varying in time quantities measured on principle of sampling and quantization of samples. The base of such a description is the system error model obtained with assumption that sampling transducers are sources of measurement data processed by algorithms which are last elements of measuring chains in the system. Succeeding step s of the model construction have been shown starting from quantization error definition. Possibility of the model application to uncertainty calculation of data at the system output has been described.
PL
Przedstawiono sposób pomiaru strumienia przepływu przy wykorzystaniu przepływomierza ultradźwiękowego FLOWSIC 100. Pomiary przeprowadzono dla wartości parametrów różniących się od podanych przez producenta, wyznaczono współczynnik przepływu i określono błąd pomiaru strumienia przepływu.
EN
The procedure of air flux measurement with FLOWSIC 100 ultrasonic flowmeter has been presented in this paper. The measurements were conducted for parameter values different from these given by producer. The flowmeter ratio C has been determined and volumetric flow measuring error has been calculated.
PL
W referacie przedstawiono problemy związane z próbą lokalizacji źródeł błędu pomiaru odchyłek złożonych promieniowych w przyrządach do analizy współpracy obustronnej walcowych kół zębatych. Podjęto próbę określenia funkcjonalnej struktury przyrządu pomiarowego, przeznaczonego do wyznaczenia wartości parametrów badanego koła zębatego. Zamieszczono propozycję układu diagramu przyczynowo-skutkowego, obrazującego główne źródła błędu pomiaru z wykorzystaniem przyrządów do analizy współpracy obustronnej.
EN
Problems connected with an attempt on localization of sources of measurement error of radial composite deviations in devices for inspection of mutual cooperation of cylindrical toothed wheels are presented. An attempt on specify of functional structure of measurement device are made. Proposition of Ishikawa diagram is inserted.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie precyzyjnej przekładni ślimakowej zapewniającej regulację luzu bocznego. Jest to przekładnia ślimakowa z lokalnie podatnym osiowo i promieniowo ślimakiem. Opisano jej konstrukcję i sposób minimalizacji luzu bocznego. Przedstawiono wyniki pomiarów błędów wykonania koła ślimakowego i ślimaka. Na podstawie dokonanych pomiarów wyznaczono luz boczny przekładni w środku strefy zazębienia dla przekładni bez nastawy regulacyjnej i z nastawą.
EN
The artiele presents new solutions of precision worm gears which ensure an adjustment of side-play. It is worm gear with locally radially and axially flexible worm. Its construction and method of elimination of side-play were described in the paper. The measurement results of errors production of a wormwheel and worm have been presented. Based on the measurement made side-play of worm gear in the center of the meshing area for a worm gear with and without the adjustment.
18
PL
Producenci współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP) oferują całą gamę dodatkowych specjalizowanych programów pomiarowych. Jednymi z nich są programy do pomiaru kół zębatych. Bardzo istotną sprawą jest dokładna metrologiczna analiza procesu i dokładności pomiaru koła zębatego z wykorzystaniem WMP. Z powodu braku możliwości dotarcia do poszczególnych algorytmów pomiarowych autor stworzył własne algorytmy i przeprowadził dokładną metrologiczną analizę błędów pomiaru elementarnych odchyłek wykonawczych kół zębatych. Powstałe algorytmy, program i analiza metrologiczna dokładności pomiaru kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej (WTP) jest podstawą do zrealizowania kompleksowych pomiarów kół zębatych. Metoda pomiarów kompleksowych kół zębatych wiąże ze sobą nowoczesną technikę pomiarową oraz symulację współpracy jednostronnej kół zębatych, dając w efekcie końcowym odchyłki: kinematyczną i dynamiczną, jako całościowe parametry dokładności opisujące badane koła zębate.
EN
Producers of the co-ordinate measuring machines (CMM) deliver many additional measuring programs for the special purposes. There are programs for the measurement of the gears. It is of great importance to carry out the accurate metrological analysis of the measuring process and the final error of the gears' measurement with the CMM. Because it appeared impossible to analyze existing algorithms, the author created his own version and carried out the precise metrological analysis of the accuracy of basic gears' deviations measurement. The worked out algorithms, software and metrological analysis of the CMM's gears measurement accuracy is a basis for the complex measurement of the gears. The complex measuring methods includes modern measuring devices and single flank measurement simulation. The final results are cinematic and dynamic deviations of the gear, the complex parameters describing the whole gear.
19
Content available remote Badania modelowe błędów cyklicznych kół dłutowanych obwiedniowo
PL
Analiza graficzno-analityczna wpływu błędów ustalenia otoczki i narzędzia na odchyłki cykliczne występujące w kołach dłutowanych obwiedniowo.
EN
An influence of the envelope and tool positioning errors on cyclic deviation in a rotating workpiece during generatin on Fellows slotter is described by analytical-n-graphical analysis.
20
Content available remote Problem dokładności pomiarów kontrolnych w budownictwie
PL
W pracy autor przedstawia problemy oceny dokładności pomiarów kontrolnych Wyprowadzone wzory do obliczenia prawdopodobieństwa spełnienia tolerancji wynikają z wartości odchyłki, tolerancji i błędów pomiarów. Autor analizuje możliwość wykonania obliczeń odchyłek z wykorzystaniem wyrównania obserwacji metodą najmniejszych kwadratów. Zamieszczona tabela i wykres prawdopodobieństwa ułatwia uzyskanie informacji o spełnieniu tolerancji.
EN
In the paper are presented problems of estimation of check measurements accuracy. The work presents method of criterion of deviations of dimensions was introduced in support about supervisory measurements. Derived formulae for calculations of dimensional toIerance of probability in dependence to deviation, tolerance and measurements errors. Author presents of possibility of using of adjustment of data from supervisory measurements by the last square method to determination of deviations and estimation of accuracy of position points. Probability diagram presents dependence of two variables: Δ(sub L)/T and T/m(sub L), which help obtain information about requirement measurements accuracy. Author contained development formulae to calculate the probability, that the result of control survey confirms the tolerance of demanded value to have been attained in the true survey. As an example there were used data from check measurements executed by polar survey.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.