Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie homologacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przemysł motoryzacyjny (sektory pojazdów osobowych – LDV i ciężarowych – HDV) znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją ze strony wielu czynników politycznych i społecznych, szczególnie pod względem negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez emisje związków szkodliwych spalin i emisję gazów cieplarnianych, szczególnie CO 2 /zużycie paliwa. Zmieniające się w ostatnich latach metody badań homologacyjnych i procedury testowe oraz limity emisji związków szkodliwych stają się coraz trudniejsze do spełnienia, co wymaga zmian w metodach badawczo-rozwojowych, konstrukcjach silników spalinowych, strategiach sterowania, paliwach i – co najważniejsze – konstrukcjach całych układów napędowych. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację w zakresie rozwoju legislacji dotyczącą regulacji metod badania pojazdów i limitów emisji związków szkodliwych spalin oraz ich wpływu na układy napędowe stosowane w nowych pojazdach samochodowych na świecie, przedstawiono również skrótowo trendy rozwojowe w tej dziedzinie na przyszłe lata.
EN
The automotive industry (LDV and HDV sectors) is currently under unprecedented pressure from a wide range of factors particularly in terms of environmental performance and fuel consumption. Long-established test procedures are changing and standards are becoming much harder to meet, necessitating changes in R&D methods, strategies and calibrations, fuels and – crucially – powertrains. This paper examines the current situation regarding regulation of emissions rules and the impact on powertrains used in new vehicles across the world. Powertrain technologies which can help to overcome challenges are mentioned and key trends are analysed. Finally, some brief comments are offered on what will bring the next few years.
PL
Artykuł traktuje na temat możliwości adaptacji Systemu monitorowania stanu elementów układu pojazd szynowy-tor w zakresie badań pod kątem homologacji pojazdów szynowych, zgodnie z ustanowionym prawem polskim oraz prawem europejskim z uwzględnieniem unijnych dyrektyw. Omówiona została ukonstytuowana grupa wskaźników diagnostycznych stanowiących elementarne znamiona metryczne Systemu monitorowania stanu elementów układu pojazd szynowy-tor, służące zarówno badaniu stanu pojazdu jak i stanu toru. Ponadto omówieniu podległy przykładowe wyniki badań dotyczące testowania wspomnianej grupy wskaźników diagnostycznych na obiekcie rzeczywistym. Przedstawione zostały także wnioski dotyczące zastosowania tych wskaźników w kontekście badań homologacyjnych i przedłożone propozycje dalszych prac nad tytułowym zagadnieniem.
EN
The paper introduces possibility of implementation of the Rail Vehicle-Track Monitoring System in the field of homologation process, according to Polish law and European Union directives. The monitoring system, developed under framework of MONIT Project, performs condition assessment of vehicle’s running gear and track on the basis of acceleration signals analyses. The elementary indicators are statistical parameters of the signals recorded by the monitoring system and they are arranged for vehicle condition and track condition research. Exemplary results of suspension damages detection of real objects (wagons) by means of proposed parameters are presented. The presented conclusions concern application of the set of diagnostic parameters in context of approval test. Proposal of further work is discussed.
3
Content available remote Wybrana problematyka badawcza Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów
PL
W artykule opisano przeprowadzone badania wpływu położenia lusterka wstecznego głównego - prawego klasy II na jego wymiary, w aspekcie obowiązujących przepisów dla pojazdów kategorii N3. Model matematyczny (przekazu wizualnego pośredniego z otoczenia pojazdu - transmitowanego przez lusterka wsteczne będące wyposażeniem pojazdu) w oparciu o program obliczeniowy w języku programowania C++ przy wykorzystaniu biblioteki Open GL, działający pod systemem Microsoft Windows - symulował obiekt badań. Ponadto przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie przydatności doświetlenia obszaru kół naczepy oraz dobranie optymalnych technicznych rozwiązań tego doświetlenia. Badano doświetlenie obszaru kół naczepy, na który najeżdżają przy skręcie. W artykule przedstawiono również wytyczne do otrzymania certyfikatu zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1789 wraz z późniejszymi zmianami dla pojazdu zabudowanego na ambulans drogowy. Opisano wymagania normy PN-EN 1789 oraz badania sprawdzające jakim musi być poddany pojazd z tego typu zabudową.
EN
This article describes the research of influence of a main right hand side rear-view mirror of class II position on its dimensions in the aspect of current legislation applicable to category N3 vehicles. The object of the research was simulated as a visual indirect transmission of a vehicle’s surrounding seen in a vehicle’s rear-view mirror using a mathematical model created in C++ programming language incorporating an Open GL library and working under Microsoft Windows operating system. Apart from that, experiment results were presented as a feasibility of illumination of a semi-trailer wheels’ area and optimisation of that illumination. Also, the thesis on the necessity for more intense illumination of that area was verified. The vehicle tested was a four axle Wielton oversize semi-trailer and additional illumination of wheel area was verified.
PL
Każdy nowo skonstruowany pojazd dopuszczony do użytkowania na obszarze UE musi uzyskać certyfikat homologacyjny. Jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie wykonywania takich testów jest poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Rosnące wymagania co do czystości spalin wymuszają na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych. W celu kontroli wielkości emisji UE opracowała szereg testów homologacyjnych w tym również dla pojazdów poruszających się głównie poza drogami publicznymi. W opracowaniu przedstawiono wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów zgodnych z wymaganiami UE, procedurę opracowania testu NRTC dla konkretnego silnika oraz wyniki badań hamownianych konkretnego silnika o zapłonie samoczynnym. Zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy założonymi i eksploatacyjnymi punktami pracy silnika.
EN
Every newly constructed vehicle passed for using in the area of EU must get the certification. One of the criteria taken into consideration under making such tests is a level of emission of harmful substances to the environment. The increasing requirements as for the cleanness of the exhaust force the producers to search for new technical solutions. For the purpose of controlling the emission size EU has prepared series of the certification tests also for vehicles moving mainly outside highway roads. This study presents the requirements concerning the measurements pursuant to EU requirements, the procedure of the NRTC test for the particular engine and research of the engine tests bench of the particular self-ignition engine. Attention has been paid to divergences between the established and real items of the work of the engine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.