Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność eksploatacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Predicting costs of city buses' incapacity risk
EN
The paper describes operational efficiency research of city buses from two manufacturers during the 6 years of operation under real conditions. The presented operational efficiency assessment model includes unplanned incidental repairs costs, downtime costs, as well as the likelihood of losing customer-passenger’s trust. The results of the efficiency calculations were used to estimate the expected costs of buses' incapacity risk. It has been demonstrated that the operational efficiency and incapacity risk costs can be a criterion for the optimal period of operation, as well as the criterion of comparison of bus makes in a transport company.
PL
W pracy opisano badania efektywności eksploatacyjnej autobusów miejskich dwóch producentów w czasie sześciu lat użytkowania w warunkach rzeczywistych. Prezentowany model oceny efektywności uwzględnia koszty napraw nieplanowanych, koszty przestojów, a także prawdopodobieństwo utraty zaufania klienta – pasażera. Wyniki obliczeń efektywności wykorzystano do oszacowania przewidywanych kosztów ryzyka niezdatności autobusów. Wykazano, że efektywność eksploatacyjna i koszty ryzyka niezdatności mogą stanowić kryterium optymalnego okresu eksploatacji, jak również kryterium porównania marek autobusów w przedsiębiorstwie transportowym.
2
Content available remote Commercial vehicles incapacity risk analysis in the transport company
EN
A proposal was presented to assess the incapacity risk of commercial vehicles performing transport tasks under market conditions. The risk assessment model in the form of cost was used, which is based on the determination of operational efficiency, referring the probable costs of ensuring the reliability of the transport system to the estimated threshold income. It includes costs: incidental repairs, unplanned downtime and resulting from the presumed loss of client's trust. Operational research were carried out on a group of several dozen vehicles, registering their operational states during several years of use. The results of the research confirmed the suitability of the incapacity risk model for predicting potential expenses for guarantee the vehicle's continuity of running in the company and to verify the selection of the vehicle brand and the period of use.
PL
Przedstawiono propozycję oceny ryzyka niezdatności samochodów użytkowych realizujących zadania przewozowe w warunkach rynkowych. Zastosowano model oceny ryzyka w formie kosztowej, który opiera się na wyznaczeniu efektywności eksploatacyjnej, odnosząc koszty zapewnienia niezawodności systemu transportowego do przychodu progowego. Uwzględnia on koszty: napraw incydentalnych, nieplanowanych przestojów oraz wynikające z potencjalnej utraty zaufania zleceniodawcy. Badania eksploatacyjne przeprowadzono na grupie kilkudziesięciu pojazdów ciężarowych, rejestrując ich naprawy na przestrzeni kilku lat użytkowania. Wyniki badań potwierdziły przydatność modelu ryzyka niezdatności do prognozowania potencjalnych wydatków na zapewnienie ciągłości działania pojazdów w przedsiębiorstwie oraz do weryfikacji doboru marki pojazdów w aspekcie okresu ich użytkowania.
EN
The aim of the article is to compare the operational efficiency of the city buses in various stages of their operational life. Technical readiness tests, repair costs and revenues during the six years of operation were conducted using two popular bus makes as an example (domestic and imported). Based on these tests, the characteristics of the operational efficiency of buses was determined. It has been shown that the service life has a significant effect on the operational efficiency. The division of the total operational period of the vehicle into the warranty and post-warranty period was considered and a new division was introduced, of the „period of full operational usefulness” and “period of limited operational usefulness”. This new division of service life into stages makes it possible to determine the most reasonable limit of the vehicle usage until it is taken out of service. It can also be used when choosing a vehicle make as part of a fleet renewal or extension program.
PL
Celem artykułu jest porównanie efektywności eksploatacyjnej autobusów miejskich w różnych etapach okresu użytkowania. Przeprowadzono badania gotowości technicznej, kosztów napraw i przychodów w czasie sześciu lat eksploatacji na przykładzie dwóch popularnych marek autobusów (krajowych i importowanych). Na podstawie tych badań wyznaczono charakterystykę efektywności eksploatacyjnej autobusów. Wykazano, że czas użytkowania wpływa znacząco na efektywność eksploatacji. Rozpatrzono podział całkowitego okresu użytkowania pojazdów na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wprowadzono nowy podział na „okres pełnej przydatności eksploatacyjnej” i „okres ograniczonej przydatności eksploatacyjnej”. Ten nowy podział czasu użytkowania na etapy umożliwia wyznaczenie najbardziej racjonalnej granicy użytkowania pojazdu do chwili wycofania go z eksploatacji. Może być także wykorzystany przy wyborze marki pojazdu w ramach programu odnowy lub rozbudowy floty.
EN
The efficiency of maintenance processes in an enterprise largely depends on ensuring adequate resources for its implementation. The main factor that affects the quality of these processes is competent employees. Their knowledge, skills and ability to respond to unexpected situations largely determine the efficiency of the functioning of the technical infrastructure in an enterprise. In the light of the prospects for the development of the Industry 4.0 concept, and, thus, for the development of highly automated systems, the demand for qualified maintenance employees will increase. Therefore, in order to ensure the right level of competency of maintenance workers, through the proper assessment and identification of their competency gap, is an important task of managers. In many enterprises this is not implemented. The aim of the presented work was to developed a comprehensive model of the competency assessment of maintenance workers. The implementation of the developed model enables the identification of the current level of employees’ competencies and identification of the competency gap, as well as it allows to assess the effects of a failure to meet the required level of competency. Additionally, the results of the identification of the real activities taken by the surveyed enterprises concerning the competency assessment of maintenance services employees are presented in this article. The study was carried out in manufacturing enterprises in different industries on a specific area. The results were analysed and presented in a graphic form.
PL
Efektywność działań utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie w dużej mierze zależy od zapewnienia odpowiednich zasobów do jego realizacji. Podstawowym czynnikiem, który ma wpływ na jakość realizacji tych działań są kompetentni pracownicy. Ich wiedza, umiejętności i zdolności reagowania na nieprzewidziane sytuacje, w dużej mierze decydują o sprawności funkcjonowania posiadanej infrastruktury technicznej w przedsiębiorstwie. W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Dlatego ważnym zadaniem menedżerów przedsiębiorstw jest zapewnienie właściwego poziomu kompetencji pracowników utrzymania ruchu, poprzez ich odpowiednią ocenę i identyfikację luki kompetencyjnej, co w wielu przedsiębiorstwach nie jest realizowane. Celem przedstawionej pracy było opracowanie kompleksowego modelu oceny kompetencji pracowników utrzymania ruchu. Zastosowanie opracowanego modelu umożliwi identyfikację aktualnego poziomu kompetencji pracowników, identyfikację luki kompetencyjnej, jak również pozwoli ocenić skutki niezapewnienia wymaganego poziomu kompetencji. Dodatkowo w pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było zidentyfikowanie rzeczywistych działań realizowanych w przedsiębiorstwach w zakresie oceny kompetencji pracowników służb utrzymania ruchu. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w różnych branżach przemysłu na określonym obszarze. Wyniki badań opracowano i przedstawiono w postaci graficznej.
EN
The article take issues of the exploitation policy assessment of technical systems. After the discussion of the mathematical models possible for use in the assessment of the functioning of technical systems in enterprises, an analytical concept based on the resultant of the three features is presented: time, costs i quantity of maintenance tasks, referred to the four work categories. The proposed concept was verified for selected technical network systems. The last aspect of the article is the analysis and interpretation of the results obtained in the context of the exploitation policy assessment.
PL
Artykuł podejmuje problematykę oceny polityki eksploatacyjnej systemów technicznych. Po przeprowadzonej dyskusji nad modelami matematycznymi możliwymi do zastosowania w ocenie funkcjonowania służb technicznych przedsiębiorstw, przedstawiono koncepcję analityczną opartą na wypadkowej trzech wielkości: czasu, kosztów i liczby prac obsługowo-naprawczych, odniesionej do czterech kategorii prac. Zaproponowaną koncepcję poddano weryfikacji dla wybranych sieciowych systemów technicznych. Ostatnim aspektem podejmowanym w artykule jest analiza i interpretacja uzyskanych wyników w kontekście oceny polityki eksploatacyjnej.
PL
Monitorowanie efektywności eksploatacyjnej statków wg wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, nie uwzględnia specyfiki pracy jednostek rybackich. Proponowany wskaźnik EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) ze względu na różne rodzaje wykonywanych prac (podróż na łowisko, trałowanie, zmiana pozycji, powrót z ładunkiem) nie nadaje się do monitorowania pracy jednostki rybackiej, gdyż ocenia on efektywność transportową. Wykorzystanie wskaźnika EEOI powinno być dostosowane i analizowane w zależności od wykonywanych prac, prowadzonych przez jednostkę. Monitorowanie takiego wskaźnika jest trudne, ponieważ obliczenia nie dotyczą całego rejsu lecz poszczególnych prac wykonywanych przez jednostkę rybacką. Celowym wydaje się więc stworzenie programu wspomagającego efektywność pracy jednostki rybackiej. W artykule przedstawiono, wykorzystanie autorskiego programu jako elementu SEEMP (okrętowy plan zarządzania efektywnością), służącego do monitorowania i analizy efektywności energetycznej jednostki rybackiej.
EN
Monitoring the operational efficiency of a fishing vessels according to IMO guidelines does not take into account the specific nature of the work of the vessels, and the proposed EEOI indicator for different types of work (fishing trip, trawling, change of position, return with load) does not give to monitor the work of the fishing unit as it assesses the transport efficiency. The use of the EEOI should be adjusted and analyzed according to the work carried out by the fishing vessels. Monitoring such an indicator is difficult because calculations do not cover the whole trip but individual work performed by the vessels. It is therefore pointless to create a program supporting the effectiveness of the work of the fishing vessels. The paper presents the use of the author's program as a SEEMP component for monitoring and analyzing the effectiveness of a fishing vessels.
PL
W artykule omówiono problem optymalizacji procesu eksploatacji. Przeanalizowano procesy eksploatacji środków transportu oraz przedstawiono ważniejsze problemy wymagające rozwiązania. Dokonano analizy metod optymalizacji, które pozwolą zwiększyć efektywność procesów transportowych. Przeanalizowano problemy eksploatacji środków transportu oraz ekonomiczne wskaźniki oceny efektywności procesu eksploatacji. Omówiono techniki komputerowe w utrzymaniu ruchu środków transportu.
EN
In the article the problem of optimization of the exploitation processes in transportation companies is presented. It analyzes the processes of operation modes and shows the important problems to be solved. The result of this analysis is division the exploitation process to particular processes, that gives more important problems exacting solutions. Optimization methods have been analyzed to improve the efficiency of transport processes. Computer techniques have been discussed in the maintenance of the means of transport.
PL
W artykule omówiony został wpływ braku kompetencji na każdym poziomie decyzyjnym na statku powodującego różne formy strat. Im wyższy poziom decyzyjny, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia kumulacji negatywnych zjawisk generowanych w wyniku błędnych decyzji w eksploatacji statku. Wyższy poziom kwalifikacji podnosi zdolność do przewidywania negatywnych zjawisk, ogranicza konsekwencje niewłaściwej eksploatacji i podnosi poziom bezpieczeństwa procesu eksploatacji statku w różnych jego aspektach.
EN
Paper discussed the lack of competence at every decision level brings with it different forms of loss. A higher decision level generates a higher probability of cumulative negative phenomena generated by erroneous decisions. Higher qualification improves the ability to anticipate negative phenomena, reduces the consequences of improper operation, the consequences of a malfunction, and raises the level of safety of the ship's operation in various aspects.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
4695--4700, CD2
PL
W niniejszym artykule opisane zostały najważniejsze strategie eksploatacyjne wpływające na efektywność przedsiębiorstw kolejowych zajmujących się utrzymaniem kolejowej sieci trakcyjnej. Racjonalna eksploatacja sieci trakcyjnej jest źródłem oszczędności surowców, energii i nakładów kapitałowych oraz podstawową strategią uzyskania zysków. W artykule wyjaśniona została zasada budowania właściwego systemu eksploatacji w oparciu o wymienione strategie wg. niezawodności, efektywności ekonomicznej, ilości wykonanej pracy i stanu technicznego. Opisane zostały również kryteria oceny efektywności wykorzystujące zasadę uzyskania największego efektu przy danym nakładzie środków i zasadę najmniejszego nakładu środków przy realizacji celu.
EN
The paper describes the most important operational strategies affecting the efficiency of the railway companies involved in the maintenance of railway electric traction. Rational Maintenance of railway traction network helps saves resources, energy and capital outlays and is also the strategy to obtain profits. The article explains the principle of building a proper operation system based on these strategies according to reliability, economic efficiency, the amount of work and technical conditions. There are also described the criteria for assessing the effectiveness of using the principle of obtaining the greatest effect with the given circulation of funds and the principle of the least effort in implementation of the measures.
PL
Zjawiska eksploatacyjne są naturalnym elementem funkcjonowania każdej gałęzi transportu. Dlatego też analiza efektywności ekonomicznej transportu kolejowego nie może ograniczać się tylko do oceny efektywności finansowej. Ważnym uzupełnieniem tej analizy powinna być ocena efektywności technicznej, związanej bezpośrednio z podstawowym procesem wytwórczym, jakim jest proces transportowy. Stały monitoring wskaźników eksploatacyjnych w transporcie jest niezbędny, gdyż jest warunkiem skutecznych decyzji w zakresie optymalizowania gospodarowania czynnikami produkcji transportowej.
EN
The operation of vessels is more and more accurately monitored and collected information allows for rationalization of decisions related to maintenance of technical assets. The article defines a universal maintenance performance indicator (UMPI) using methods of numerical taxonomy. It was reviewed the purposes of use of performance indicators (KPI – Key Performance Indicators) and suggested to apply a universal indicator, connecting different groups of information and allowing ranking of technical objects according to multicriterial evaluation of maintenance performance. There is an example of application of universal indicator, which was calculated for a hundred of technical objects recognized by the vessel's shipowner as critical in the system of operation. The results allowed to rank objects from the best to the worst maintained according to multicriterial evaluation. It was defined the direction for further research on a universal indicator of maintenance performance.
PL
Eksploatacja jednostek pływających jest coraz dokładniej monitorowana, a gromadzone informacje umożliwiają racjonalizację decyzji związanych z utrzymaniem wykorzystywanych obiektów technicznych. W artykule zdefiniowano uniwersalny wskaźnik efektywności utrzymania z wykorzystaniem metod taksonomii numerycznej. Autor dokonał przeglądu zastosowania wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicators) oraz zaproponował wykorzystanie wskaźnika uniwersalnego, łączącego różne grupy informacji i pozwalającego na uszeregowanie obiektów technicznych według wielokryterialnej oceny efektywności utrzymania. Przedstawiono przykład zastosowania wskaźnika uniwersalnego, obliczono go dla stu obiektów technicznych uznanych przez armatora jednostek pływających za kluczowe w systemie eksploatacji. Wyniki umożliwiły uszeregowanie obiektów od najlepiej do najgorzej utrzymywanych według wielokryterialnej oceny. Autor określił kierunek dalszych badań dotyczących uniwersalnego wskaźnika efektywności utrzymania.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych działań modernizacyjnych na efektywność eksploatacyjną systemu grzewczego. Zagadnienie omówiono na przykładzie instalacji grzewczej kompleksu budynków wchodzących w skład obiektów użyteczności publicznej, w świetle norm i przepisów obowiązujących w tym zakresie. W wyniku działań modernizacyjnych stwierdzono obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej, usprawnienie sposobu obsługiwania, podniesienie komfortu użytkowania oraz poprawę bezpieczeństwa. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano program obliczeniowy KAN H2O 1.5, który umożliwia określenie temperatury i przepływów w poszczególnych punktach instalacji. Potwierdzenie skuteczności wprowadzonych zmian wymaga przeprowadzenia długoterminowych badań kontrolno-pomiarowych.
EN
The paper presents the influence of moderisation on a heating system. The method is applied for the water heating installation of a building complex in accordance with standards. Reduction of heating cost, maintenance rationalisation, and operational use are the main results of modernisation.
PL
W referacie przestawiono metodę oceny efektywności eksploatacyjnej systemów telematyki transportu. W celu uzyskania w miarę ogólnej oceny działania systemów telematyki transportu, jako metodę oceny przyjęto analizę wielostanowego procesu eksploatacji. Następnie opracowano model procesu eksploatacji sytemu telematyki. Problemem o podstawowym znaczeniu w badaniach efektywności jest wyznaczanie cząstkowych miar efektywności. Wykorzystując charakterystyki procesu eksploatacji opracowano model efektywności eksploatacyjnej systemu telematyki i przedstawiono miary jej oceny.
EN
The article presents exploitation effectiveness assessment method for transport systems telematics has been presented. In order to obtain a reasonably general assessment of transport systems telematics operation, the multi-state exploitation process analysis has been adopted as an assessment method. Then the model of exploitation process for telematics system has been developed. Determination of fragmentary effectiveness measurements is the issue of pivotal importance in effectiveness research studies. The telematics system exploitation effectiveness model has been prepared, using the exploitation process characteristics, and its assessment measurements have been presented.
PL
W artykule podjęto problematykę występowania stref kamiennych w obrębie pól eksploatacyjnych, które stanowią z jednej strony utrudnienie techniczne, z drugiej wpływają na efektywność ekonomiczną eksploatacji pola. Prowadzenie wyrobisk eksploatacyjnych w obszarach bezzłożowych jest nieekonomiczne, jednakże pozostawienie takich stref powoduje wzrost naprężeń w ich otoczeniu. Kwestię problemów geomechanicznych przedstawiono na przykładzie obliczeń numerycznych przeprowadzonych dla różnych wielkości stref kamiennych pozostawionych w otoczeniu wyrobisk i zrobów. Natomiast ocenę efektywności ekonomicznej prowadzonej eksploatacji omówiono na przykładzie modelu szacowania efektywności ekonomicznej w polu X dla kopalni Y.
EN
The paper presents researches over existence of low mineralisation zones among exploitation areas which are, on one hand - technical restriction, but on the other - they affects economics effectiveness of mining production. Undertaking mining activity in low mineralisation zones is usually economically ineffective, otherwise can increase a level of stress in rock mass. Geomechanic issues were presented on example of numerical calculations of a different zone sizes located in surrounding of mine-out areas. The calculation of economic effectiveness was undertaken in an attempt to obtain economic value of panel X in mine Y.
PL
Potrzeby ze strony użytkownika systemów telematyki transportu można przedstawić w postaci strumienia zapotrzebowania użytkowników na usługi telematyczne, które są realizowane przez dane sieć transmisji informacji telematycznych. Ze względu na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne systemu strumień ten jest kształtowany przez szereg zdarzeń, działań i procesów powodując, znaczne jego odkształcenie. Celem referatu jest próba oceny ilościowej systemu systemów telematyki w aspekcie zdolności i poprawności świadczenia usług transmisji informacji telematycznych.
EN
It is possible from side of user of telematics systems it is necessary to introduce in figure of stream of demands subscribers on they be realized through given transmission of telematics information's net. with regard on conditioning internal and external the system the stream of demands be shaped by row of events, the workings of processes causing, considerable his deformation near passage to stream of demands served. The test of quantitative opinion of telematics systems is in aspect the aim of report the service of telematics services.
PL
W pracy przedstawiono metodę analizy efektywności procesu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym. Metoda polega na wykorzystaniu symulacji stochastycznej oraz obliczaniu tzw. wskaźnika krytyczności, który jest miarą możliwości wstrzymania posuwu kombajnu. Analiza efektywności procesu polega w tym przypadku na ocenie możliwości wystąpienia przerw w pracy kombajnu, będącego źródłem urobku.
EN
The method of the production process efficiency which is realized in longwall is presented in this paper. This method uses the stochastic simulation and the calculation so called the critical index which is the measure of the possibility of restraining the heading machine movement. The analysis of the process efficiency is the analysis of the possibility of occurring breaks in the heading machine work that is the source of longwall production output.
18
Content available remote Metoda oceny efektywności eksploatacji wojskowych statków powietrznych.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności eksploatacji wojskowych statków powietrznych, a w szczególności wielozadaniowych samolotów bojowych. Do opisu zmian przyrostu efektów ich zastosowania bojowego użyto równania różniczkowego, którego rozwiązanie będące odpowiednią funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystane zostało do wyznaczenia efektów w postaci wartości oczekiwanej liczby niszczonych celów. Wielkość efektów uzależniono od podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych, tj.: odpowiedniości, gotowości, niezawodności, trwałości, a także wariantów uzbrojenia i skuteczności zastosowanych lotniczych środków bojowych. Opisaną metodę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
This method is connected with theoretical studying of quality exploitation process of modern multi-role military aircraft and weapon. To describe main effects of combat aircraft activity, a differential equation has been used. Obtained solution of the differential equation represents a probability distribution function, which can be used for determining the expected values of destroyed targets. It is shown that this effect depends on chosen exploitation characteristics of the evaluated system. At the end, a numerical example has been done to illustrate presented method.
19
Content available remote Problemy oceny efektywności eksploatacji wojskowych statków powietrznych
PL
W artykule wyjaśniono podstawowe problemy związane z oceną efektywności eksploatacji wojskowych systemów uzbrojenia, a w szczególności wojskowych statków powietrznych. Przedstawiono metodę oceny efektów eksploatacji wielozadaniowych samolotów bojowych, stanowiących najliczniejszą klasę wojskowych statków powietrznych. Do opisu zmian przyrostu efektów ich zastosowania bojowego użyto równania różniczkowego, którego rozwiązanie, będące odpowiednią funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa, wykorzystane zostało do wyznaczenia efektów w postaci wartości oczekiwanej liczby niszczonych celów. Wielkość efektów uzależniono od podstawowych charakterystyk eksploatacynych ocenianych systemów tj.: odpowiedniości, gotowości, niezawodności, trwałości a także wariantów uzbrojenia i skuteczności zastosowanych lotniczych środków bojowych. Opisaną metodę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
The basic problems connected with estimation of exploitation effectiveness of military armament systems particularly of military aircrafts are explained. The estimation method is presented of exploitation effects for most numerous class of military aircrafts. In order to describe the variation in the rise of the effects of combat application a differential equation was used, the solution of which being a proper probability function distribution was used for determination the effects in the form of expected values of destroyed targets. The magnitude of the effect was made to depend on the fundamental exploitation characteristics of the evaluated systems. The described method was illustrated by the example.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie i właściwości kompozytowych materiałów hybrydowych i ich zastosowania w technice lotniczej i kosmicznej. Zilustrowano efekt zastosowania kompozytów i uzasadniono potrzebę ich wdrożenia w technice kosmicznej. Omówiono także technologię wytwarzania kompozytów i możliwości ich zastosowania w produkcji cywilnej.
EN
Article presents the role and characteristics of hybrid composite materials and their implementation in the air and space technology. The effect of such material use and justification of their application was illustrated. Possibilities of composite materials implementation in civil production were described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.