Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 298

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koagulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Wciąż rosnące zainteresowanie mikrozanieczyszczeniami oraz zagrożeniami wynikającymi z ich obecności w ekosystemie wodnym, mogą prowadzić do zaostrzania przepisów związanych z ich monitoringiem. W niniejszej pracy zebrano wstępne wyniki analizy efektywności redukcji mikrozanieczyszczeń oraz ogólnej materii organicznej wykorzystując procesy alternatywne dla klasycznych technologii uzdatniania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zaproponowane technologie wdrożone zostały do mobilnej, modułowej stacji badawczej również opisanej w tym artykule. Rozpatrywanymi procesami były: koagulacja, filtracja membranowa, sorpcja i wymiana jonowa oraz fotoliza.
EN
Constantly growing interest in micropollutants and with threats resulting from their presence in the aquatic ecosystem may result in stricter regulations related to their monitoring. This paper presents results of the preliminary micropollutants and total organics reduction effectiveness analysis, with processes alternative to classical technologies of water treatment intended for human consumption. The proposed technologies are implemented in a mobile, modular pilot plant also described in this paper. The considered processes were: coagulation, membrane filtration, sorbtion and ion exchange, and photolysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywności ekonomicznej budowy układów wstępnego oczyszczania wody przed procesem sorpcji na złożu GWA. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie opłacalności tego typu inwestycji warunkowanej przez jakość wody surowej oraz czasu pracy złoża sorpcyjnego pomiędzy regeneracjami. Wyniki symulacji pokazały, że praktycznie w każdym przypadku opłacalna jest budowa układu wstępnego oczyszczania.
EN
In the paper the authors present the results of the analysis of an economic effectiveness of preliminary water treatment systems before GAC sorption process. The given analysis enabled to determine the profitability level of such investments determined by raw water quality and operating time of sorption deposits between deposit regenerations. The simulation results showed that practically in every case it is profitable to build a preliminary water treatment system.
PL
Skuteczność usuwania zawiesin z wody w filtrach pośpiesznych może być w niektórych warunkach niezadowalająca. Przyczyną jest zwykle niski poziom mineralizacji wody, w szczególności małe stężenie anionów wielowartościowych. Efekt oczyszczania wody w filtrach można poprawić poprzez stosowanie polielektrolitów anionowych. W pracy przeprowadzono badania nad poprawą skuteczności oczyszczania wody powierzchniowej i wody podziemnej w procesie filtracji. Badania wykonywano w skali pilotowej i technicznej. Dozowanie polielektrolitów odbywało się poprzez okresowe wprowadzanie porcji polielektrolitu do wody kierowanej do filtrów. Wielkość porcji i częstotliwość ich podawania zależała od jakości uzdatnianej wody. Średnia dawka polielektrolitu wynosiła od 0,01 do 0,05 mg/l. Szybkość przyrostu oporów filtracji była nieznacznie wyższa w porównaniu ze stratami ciśnienia w filtrach pracujących bez polielektrolitu. Dzięki zastosowaniu polielektrolitu uzyskano znaczące wydłużenie filtrocykli w przypadku oczyszczania wody powierzchniowej w procesie koagulacji powierzchniowej. Dozowanie polielektrolitu do wody umożliwiło też uzyskanie obniżenia mętności wody i stężenia żelaza w warunkach oczyszczania wody podziemnej. Stężenie monomeru akrylamidu w wodzie uzdatnionej w warunkach stosowania polielektrolitów było bardzo niskie, nie przekraczało 5% wartości dopuszczalnej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
The efficiency of removing suspended solids from water in rapid filters may be unsatisfactory in some conditions. The reason is usually a low level of water mineralization, in particular a low concentration of poly vale anions. The effect of water purification in filters can be improved using anionic polyelectrolytes. The study carried out research on improving the effectiveness of surface water and groundwater purification in filtration process. The dosing of polyelectrolytes was done by periodically introducing a portion of the polyelectrolyte into the water directed to the filters. The portion size and frequency of dosing depended on the quality of t treated water. The average dose of polyelectrolyte was from 0,01 to 0,05 mg/1. Filtration resistance increase rate was slightly higher compared to pressure losses in filters operating without polyelectrolyte. The use polyelectrolyte resulted in a significant prolongation of filter cycles for surface water purification in dirt filtration process. Dosing polyelectrolyte into water also enabled the reduction of water turbidity and iron concentration under groundwater purification conditions. The concentration of acrylamide monomer in treat water under the conditions of use of polyelectrolytes was very low, it did not exceed 5% of the limit value water intended for human consumption.
PL
Wydobywane podczas eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wody złożowe stanowią poważne zagrożenie dla środowiska ze względu na znaczne zawartości rozpuszczonych soli, głównie chlorków, a także obecność składników toksycznych, takich jak substancje ropopochodne wraz z węglowodorami aromatycznymi oraz różnorodne środki chemiczne stosowane podczas wydobycia, np. inhibitory korozji, hydratów i parafinowania, środki powierzchniowo czynne, metanol itp. Z tego powodu wydobyte wody złożowe powinny zostać zagospodarowane w sposób jak najmniej obciążający środowisko. Jedną z metod zagospodarowania spełniającą ten wymóg jest zatłoczenie wód złożowych do horyzontu chłonnego. Aby możliwe było bezawaryjne prowadzenie procesu zatłaczania przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości odwiertu chłonnego, konieczne jest właściwe przygotowanie wody poprzez usunięcie składników (cząstek stałych, osadów i zawiesin) powodujących kolmatację odwiertu. Jedną z najbardziej efektywnych metod oczyszczania wody jest koagulacja. Powszechnie stosowany w procesach koagulacji siarczan(VI) glinu(III) wymaga precyzyjnego ustalenia odczynu wody na obojętny, a jego przekroczenie skutkuje szybkim obniżeniem efektywności koagulacji, a nawet wzrostem zawartości zawiesin w oczyszczanej wodzie. Wydobyte wody złożowe drastycznie zmieniają swoje właściwości z silnie redukcyjnych na utleniające ze względu na usunięcie metanu po obniżeniu ciśnienia i natlenienie w kontakcie z powietrzem. Dodatkowo obecność w wodzie jonów żelaza i manganu powoduje, podczas zmiany potencjału elektrochemicznego na dodatni, wytrącanie się tlenków i wodorotlenków w postaci zawiesin oraz obniżenie odczynu w procesie ich hydrolizy. Ze względu na dynamiczny przebieg tych procesów, a także dodatkowe zakwaszenie wody przez dodatek koagulantu siarczanu(VI) glinu(III) ustalenie odczynu na poziomie właściwym dla efektywnej koagulacji stanowi niejednokrotnie poważny problem. Rozwiązaniem może być zastosowanie odpowiednio dobranych nowoczesnych koagulantów, które działają ze znacznie większą efektywnością – co przekłada się na obniżenie dawki środka oraz zmniejszenie ilości i poprawę struktury osadów pokoagulacyjnych – a dodatkowo charakteryzują się wysoką skutecznością w szerokim zakresie odczynów wody. W niniejszym artykule opisano badania laboratoryjne wybranego koagulantu (chlorku poliglinu), umożliwiające ustalenie zakresu odczynu wody złożowej, w którym środek ten może być stosowany. Do badań wytypowano środek Flokor 1ASW, charakteryzujący się mało kwaśnym odczynem (pH ~3,5) w porównaniu z innymi chlorkami poliglinu oraz wysokim stopniem zhydrolizowania, co przekłada się na niskie zużycie zasadowości ogólnej oczyszczanej wody. Uzyskane wyniki świadczą o szerokim zakresie odczynu wody (pH od 8,0 do 4,0), w którym efektywność działania koagulantu zapewnia prawidłowy poziom oczyszczenia. Ponadto zastosowanie środka Flokor 1ASW w układzie z efektywnym flokulantem Stabpol K pozwala na uzyskanie dobrze wykształconych i szybko sedymentujących osadów pokoagulacyjnych o znacznie mniejszej objętości niż przy zastosowaniu siarczanu(VI) glinu(III). Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych testów przemysłowych przygotowania wody złożowej do zatłoczenia bez dokonywania korekty odczynu, które potwierdziły wysoką efektywność wytypowanych środków.
EN
Reservoir waters extracted during exploitation of crude oil and natural gas are a serious threat to the environment. The reason is high content of dissolved salts, mainly chlorides, as well as toxic components, such as: petroleum substances with aromatic hydrocarbons, and various chemicals applied during hydrocarbons production, e.g. corrosion, hydrates and paraffin inhibitors, surfactants, methanol etc. For this reason, the extracted reservoir water should be managed in a way that is least harmful to the environment. One of the methods of management that meets this requirement is injection of reservoir water into the absorptive horizon. In order to provide failure-free injection, with maximum use of the capabilities of an absorptive horizon, it is necessary to prepare the water properly by removing the components (solids, deposits and suspensions) that cause damage of the injection well. One of the most effective methods of water treatment is coagulation. Aluminum(III) sulfate(VI), commonly used in coagulation, requires a neutral pH of water. Exceeding this level results in rapid reduction in coagulation efficiency, and even in increase in the content of suspended solids in purified water. Extracted reservoir waters drastically change their properties from strongly reducing to oxidizing, due to methane removal after pressure reduction and oxygenation in contact with air. Moreover, while changing the electrochemical potential to positive, presence of iron and manganese ions in the water causes precipitation of oxides and hydroxides in the form of suspensions and the pH decreases due to their hydrolysis. Due to the dynamic course of these processes, as well as the additional acidification of water by addition of the coagulant (aluminum(III) sulfate(VI)), adjustment of the pH to the level appropriate for effective coagulation is often a serious problem. The solution could be application of properly selected modern coagulants of much greater efficiency, enabling a decrease of the agent dose as well as reduction of volume and improvement of the structure of post-coagulation sediments. Additionally, they are highly efficient in a wide range of water reactions. The article describes laboratory tests on a selected coagulant (polyaluminium chloride), which allow for determination of the range of deposit water reaction in which this agent can be used. For the tests, Flokor 1ASW was selected due to its high degree of hydrolysis and slight acidity (pH ~3.5) compared with other polyaluminium chlorides, which means low consumption of total alkalinity of purified water. The results obtained show a wide range of water reaction (pH from 8.0 to 4.0), in which the effectiveness of coagulant activity ensures the correct level of purification. In addition, the use of Flokor 1ASW with effective Stabpol K flocculant allows for production of big and quickly settled flocs. Post-coagulation sediments have much smaller volume than when using aluminum(III) sulfate(VI). The results of industrial tests, carried out in order to prepare reservoir water for injection, without pH correction, have been presented in the article. They confirmed the high efficiency of the selected chemicals.
PL
Celem badań była ocena efektywności procesu koagulacji z wykorzystaniem wysoko zasadowego chlorku poliglinu PAX-XL19F w obniżeniu poziomu zanieczyszczenia wody substancjami organicznymi. W warunkach laboratoryjnych prowadzenia procesu przy użyciu PAX-XL19F obniżenie utlenialności, zawartości OWO i RWO w zależności od miesiąca pobrania wody wynosiło odpowiednio 46-61%, 24-43% i 17-33%, a wartości absorbancji UV254 od 51 do 68%. Potwierdzono przydatność procesu koagulacji do usuwania materii organicznej będącej prekursorem tworzenia trihalometanów. Potencjał tworzenia THM w wodach oczyszczonych był o 39-65% niższy niż w nieczyszczonych wodach powierzchniowych poddawanych chlorowaniu.
EN
The aim of the research was to evaluate the efficiency of the coagulation process using highly alkaline polyaluminium chloride PAX-XL19F in reducing the level of surface water pollution with organic substances. In the laboratory conditions of the process using PAX-XL19F, reductions in oxygen consumption, TOC and DOC contents depending on the month when water was collected were 46–61%, 24–43% and 17–33%, respectively, whereas reduction in UV254 absorbance ranged from 51 to 68%. The study confirmed the usefulness of the coagulation process in the removal of organic matter, which represents a precursor for formation of trihalomethanes. The potential for THMs formation in treated water was by 39–65% lower than in untreated surface water after chlorination.
EN
Investigated herein was the biodegradation of highly contaminated textile wastewater on a laboratory scale, with biological aerobic filters as a single treatment and in combination with the coagulation/flocculation process. Among the three support materials tested (Intalox saddles, ceramsite and beach shavings), the highest organic carbon compound removals (above 60% measured as COD and TOC) and steady operation were obtained for ceramsite. Effective and stable biological treatment was possible thanks to the development of biofilm of high bacterial and fungal diversity. The biodiversity of microflora was estimated on the basis of metagenomic analysis. The coagulation process with PAX 18 was effective in total phosphorus depletion (94%), while the coagulant Epoly CRD enabled up to 99% colour removal. The best results were obtained after the combined treatment, in which biodegradation was followed by coagulation (PAX 18). Such a combination enabled the removal of 98% of BOD5, 87% of COD, 88% of TOC, 48% of the total nitrogen, 98% of the total phosphorus, 98% of toxicity (towards Vibrio fisheri) and above 81% of colour.
PL
Procesy wykończalnicze stosowane w przemyśle włókienniczym generują olbrzymie ilości ścieków, zaś zamykanie obiegów wody w farbiarniach jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Jedną z możliwości ponownego wykorzystania wody jest podział ścieków na dwa strumienie – mniej i bardziej obciążony zanieczyszczeniami. Strumień mniej obciążony może być, po odpowiednim oczyszczeniu zaawansowanymi metodami, zawrócony jako woda procesowa, natomiast strumień bardziej zanieczyszczony unieszkodliwiony. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki unieszkodliwiania bardziej zanieczyszczonego strumienia za pomocą biodegradacji w złożach zanurzonych – samodzielnie oraz w połączeniu z koagulacją. Efektywność i stabilność procesów biologicznych została osiągnięta dzięki wpracowaniu biofilmu o wysokiej genotypowej bioróżnorodności – zarówno bakterii jak i grzybów. Bioróżnorodność mikroflory została oszacowana na podstawie analizy metagenomicznej. Najlepsze rezultaty zostały osiągnięte w sekwencji biodegradacja przed koagulacją. Taki układ umożliwił usunięcie ponad 98% BZT5, 87% ChZT, 88% OWO, 48% azotu całkowitego, 98% fosforu całkowitego, 98% toksyczności (w stosunku do bakterii Vibrio fisheri) oraz ponad 81% barwy.
PL
Podsumowano niektóre wymagania stawiane doborowi skali w modelowaniu laboratoryjnym. Opisano przygotowanie roztworu koagulantu z uwagi na powtarzalność wyników prac eksperymentalnych. Podkreślono różnice przy wyborze dawki koagulantu, raz dla szybkiej sedymentacji, a drugim razem dla dobrej jakości filtratu. Zwrócono uwagę na zagęszczanie się złoża filtracyjnego w czasie filtrocykli i na wynikający z tego wzrost oporów przepływu, którego nie potrafimy modelować. Określono, w których przypadkach lepiej jest stosować mętnościomierz, a w których licznik cząstek.
EN
Some requirements for predicting the scale of experimental setups have been briefly summarized. Preparation of coagulant solutions has been described and predicting doses of coagulant for efficient flocs settling versus efficient filtration discussed. The impact of filter porous media compaction during a filter run on head loss to flow has been pointed out as being the phenomenon not described by any reliable theoretical model. It has been described in which situations turbimeters and in which particle counters should be used to evaluate solid liquid separation efficiency.
PL
Zakład Uzdatniania Wody „Wisłok” w Iskrzyni składa się z dwóch organicznie związanych z sobą obiektów: ujęcia wody surowej oraz stacji uzdatniania wody. Schematy technologiczne obiektów pokazano na rys. 1 i 2.
10
Content available remote Adsorpcja kwasów fenoksyoctowych na pylistych węglach aktywnych
PL
Zbadano adsorpcję kwasu fenoksyoctowego (PAA) i jego pochodnych: kwasów 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (MCPA) na dwóch pylistych węglach aktywnych Norit SX2 i Ceca L2S. Kinetyka adsorpcji przebiegała zgodnie z modelem pseudo 2. rzędu. Adsorpcja w warunkach równowagowych była dobrze opisana równaniem izotermy Langmuira i Freundlicha. Zbadano również wpływ pH i siły jonowej roztworu na adsorpcję. Adsorpcja kwasów fenoksyoctowych zmniejszała się wraz ze wzrostem pH roztworu i zwiększała się wraz ze wzrostem siły jonowej roztworu.
EN
PhOCH₂COOH and its derivatives, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid were adsorbed from their aq. solns. (0.2–1.0 mmol/L) on 2 com. powdered activated C at 25°C to study the adsorption kinetics and equils. The kinetics was fitted well to the pseudo-second order model. The adsorption at equil. was well described by the Langmuir-Freundlich equation. The effects of soln. pH and ionic strength were studied. The adsorption decreased as the initial soln. pH increased and increased as the soln. ionic strength increased.
PL
Ścieki z przemysłu kosmetycznego mają różnorodny i zmienny skład. Zanieczyszczenia są w większości bardzo trudno biodegradowalne, co utrudnia ich usuwanie konwencjonalnymi metodami biologicznym. Jak sobie z nimi poradzić?
EN
The main aim of the article is to analyse physical and chemical factors affecting the structure and strength of aggregates generated during coagulation and flocculation of water admixtures in the aspect of computer process simulation. The proposed mathematical relationships were used for computer modelling of the process and visualization of the obtained results. The results of the operation and visualization of the algorithms are presented in graphical form. Laboratory tests were carried out in order to check the correctness of the proposed algorithm.
PL
Głównym celem artykułu jest analiza czynników fizycznych i chemicznych wpływających na strukturę i wytrzymałość agregatów powstających podczas koagulacji i flokulacji domieszek wody w aspekcie komputerowej symulacji procesu. Zaproponowane zależności matematyczne wykorzystano do komputerowego modelowania procesu oraz wizualizacji uzyskanych wyników. Wyniki działania i wizualizacji algorytmów przedstawiono w formie graficznej. W celu sprawdzenia poprawności proponowanego algorytmu przeprowadzono badania laboratoryjne.
EN
The launch of new pressure flotation installations (DAF) and the optimization of existing installations of this type requires a number of laboratory and pilot plant tests. Such studies are expensive and labor-intensive. Using the principles of computer modelling it would be possible to minimize both costs and time of conducting research. This paper presents a proposal to use the developed mathematical model of the DAF process based on the law of conservation of momentum (impulse) and the Navier-Stokes equation. The model allows to describe the kinetic relations between the water stream, air bubbles and aggregates arising as a result of coagulation of surface water pollution. The model takes into account the exchange of impulses between different phases as a result of laminar and turbulent flow. The developed model was used to prepare a simulation computer program. In order to check the applicability of the model, laboratory tests were carried out under static conditions, the results of which demonstrated the suitability of the model for analyzing the effectiveness of solid phase removal from water in the coagulation/dissolved air flotation process used in surface water treatment.
PL
Uruchomienie nowych instalacji flotacji ciśnieniowej (DAF) i optymalizacja już istniejących instalacji tego rodzaju wymaga przeprowadzenia szeregu badań laboratoryjnych i pilotowych. Takie badania są kosztowne i pracochłonne. Wykorzystując zasady modelowania matematycznego, można zminimalizować zarówno koszty, jak i czas prowadzenia badań. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję wykorzystania opracowanego modelu matematycznego procesu DAF w oparciu o prawo zachowania pędu (impulsu) i równania Naviera-Stokesa. Model pozwala opisać relacje kinetyczne pomiędzy strumieniem wody, pęcherzykami powietrza i agregatami powstającymi w wyniku koagulacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Model uwzględnia wymianę impulsów między różnymi fazami w wyniku przepływu laminarnego i turbulentnego. Opracowany model posłużył do przygotowania symulacyjnego programu komputerowego. W celu sprawdzenia aplikacyjności modelu przeprowadzono testy laboratoryjne w warunkach statycznych, których wyniki wykazały przydatność modelu do analizy skuteczności usuwania fazy stałej z wody w procesie koagulacja//flotacja ciśnieniowa wykorzystywanym w uzdatnianiu wód powierzchniowych.
PL
Regulacje prawne dotyczące odpadów wiertniczych czy wydobywczych są coraz bardziej restrykcyjne, a inwestor lub wykonawca projektu jest zobowiązany do zutylizowania wytworzonych płynnych odpadów wiertniczych. Proces ten generuje duże koszty, jednak istnieją rozwiązania, które pozwalają go właściwie przeprowadzić jeszcze w ramach realizacji projektów HDD czy innych zadań prowadzonych bezwykopowo, przy jednoczesnej redukcji ponoszonych nakładów finansowych.
PL
W artykule opisano technologię Actiflo, czyli koagulację objętościową wspomaganą mikropiaskiem. Następnie przeanalizowano efektywność procesu przy zastosowaniu tej technologii na podstawie danych z czterech Stacji Uzdatniania Wody. Analiza obejmuje sprawność oczyszczania wody, głównie na podstawie pozbycia się barwy i mętności, oraz udowadnia, że proces Actiflo zachowuje wysoką skuteczność przy dużej zmienności parametrów wody surowej. Dodatkowo zostały opracowane wskaźniki opisujące aspekty ekonomiczne, czyli zużycie środków chemicznych oraz energii elektrycznej w przeliczeniu na metr sześcienny uzdatnianej wody.
EN
The article describes Actiflo technology, i.e. volume coagulation supported by microsand. Effectiveness of the process using this technology was analyzed on the basis of data from 4 Water Treatment Plants. The analysis includes efficiency of water purification, mainly based on removal of color and turbidity, and proves that Actiflo process remains effective with high variability of raw water parameters. Also there have been developed indicators describing the economic aspects, that is the consumption of chemicals and electricity per cubic meter of treated water.
PL
Zaproponowano metodę wyznaczania ryzyka awarii konstrukcyjnej i eksploatacyjnej przewodów kanalizacyjnych w oparciu o studia literaturowe i własne analizy stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, zbadanych techniką CCTV przez Politechnikę Świętokrzyską. W metodzie tej wyznacza się kategorie prawdopodobieństwa awarii przewodów kanalizacyjnych, kategorie konsekwencji awarii oraz ryzyko awarii konstrukcyjnej i eksploatacyjnej przewodów kanalizacyjnych. Zamieszczono metodykę wyznaczania kategorii prawdopodobieństwa awarii na przykładzie betonowych przewodów kanalizacyjnych, metodę wyznaczania kategorii konsekwencji awarii i ryzyka awarii na przykładzie skorodowanych przewodów kanalizacyjnych oraz metodę wyznaczania ryzyka zapadania się nawierzchni ulicznych, spowodowanych awariami przewodów kanalizacyjnych. Zaproponowano wdrożenie tej metody w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.
EN
A method for determining structural and operational failure of sewes based on literature studies and own analysis of the technical condition of sewers examined by the CCTV technique by the Kielce University of Technology was proposed. It contains a method for determining the category of probability of sewers failures, a method for determining the category of failure consequences and a method for determining the risk of structural and operational failure of sewers. There are examples of determining the category of probability of sewers failures on the example of concrete pipes, the method of determining the consequences of failure and the risk of failure on the example of corroded concrete pipes and the method of determining the risk of collapse of street surfaces caused by sewer pipes failures. It was proposed to implement this method in water and sewage companies.
EN
The recycling of water treatment residues (WTR) inside drinking water treatment plants (DWTP) to be a good option for reusing this type of waste, as well as for reducing the costs with its disposal off and with the acquisition of treatment chemicals. Therefore, a WTR was reused for auxiliary of the coagulation-flocculation processes for reducing the use of aluminium sulfate (coagulant) in a DWTP. Three series of experiments have been conducted involving three water samples with different turbidity and colour, different WTR samples with different total suspended solids (TSS) concentrations and different aluminium sulfate concentrations. The results showed that WTR can efficiently be used for the removal of turbidity between 21 NTU and 218 NTU and colour between 194 HU and 1509 HU for TSS concentration between 1635 mg/dm3 and 5420 mg/dm3, with better results in the range between 1635 mg/dm3 and 2678 mg/dm3. For higher TSS concentrations, the removal of both parameters decrease because there are excess of organics released to water, which demands the use of more coagulant.
EN
Landfill leachates (LFL) collected from Sfax (Tunisia) discharge area are characterized by high chemical oxygen demand (COD), ammonium and salts contents. They constitute a source of phytotoxicity and pollution for ground water and surface water resources which requires an adequate treatment process. To evaluate the efficiency of the coagulation/flocculation treatment, special attention was paid to the effect of pH, coagulant and flocculant doses. Then, effect of zero valent iron was also studied alone and in combination with coagulation/flocculation pretreatment. Our results indicate high removal efficiencies by coagulation/flocculation (46% COD and 63% turbidity) and Fenton process (48% COD and 76% turbidity). The combined application of coagulation/flocculation and Fenton revealed higher COD removal (62%) and turbidity reduction (90%). These results showed the applicability of this combined treatment method for the degradation of organic compounds and reduction of the treated leachate toxicity.
EN
Aluminium is one of the environmental factors that may have an impact on Alzheimer's and Parkinson's disease. Some epidemiological studies show a relationship between the concentration of aluminium in drinking water and the incidence of Alzheimer's disease. The article presents and discusses the results of research on the effect of the type and dose of non-prehydrolyzed aluminium coagulants on the concentration of residual aluminium in water intended for human consumption. Aluminium sulphate (VI) and sodium aluminate were tested as coagulants. Analysis of the obtained test results showed that lower concentrations of residual aluminium were found after coagulation with aluminium sulphate (VI), which is hydrolyzed acidally, lowering the pH of the water in the range of 7.47 to 7.12 providing good conditions for the formation of Al(OH)3. A less useful coagulant due to the concentration of residual aluminium was sodium aluminate, which undergoes basic hydrolysis creating conditions for the transition of Al(OH)3 into soluble Al(OH).
PL
Celem badań była ocena efektywności procesu koagulacji w obniżeniu poziomu zanieczyszczenia wody powierzchniowej substancjami organicznymi. Jako koagulanty zastosowano siarczan glinu i wstępnie zhydrolizowane chlorki poliglinu PAX. Obniżenie zawartości OWO w wodzie po koagulacji było w granicach 15-48%, a utlenialności w zakresie 28-63%, w zależności od zastosowanego koagulantu. Największe obniżenie wartości tych wskaźników zanotowano przy użyciu zhydrolizowanych chlorków poliglinu PAX-XL1910S i PAX-XL19F. W wodzie powierzchniowej poddanej chlorowaniu stwierdzono obecność CHCl3 i CHCl2Br, nie wykryto CHBr3 i CHClBr2. Stężenie CHCl3 i CHCl2Br było równe odpowiednio 65,3÷534,0 i 7,4÷18,6 mg/m³. W wodzie po koagulacji, poddanej chlorowaniu, stężenie CHCl3 wynosiło od 46,8 do 389,0 mg/m³, a stężenie CHCl2Br od 8,1 do 21,2 mg/m³. Były to wartości o 12÷39% niższe od uzyskanych stężeń THM w nieoczyszczonych wodach powierzchniowych poddanych chlorowaniu. Najniższe stężenie CHCl3 otrzymano w wodzie poddawanej chlorowaniu po wcześniejszym jej oczyszczeniu z zastosowaniem PAX-XL19F.
EN
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the coagulation process using pre-hydrolyzed salts in reducing the level of pollution of surface water with organic substances. The coagulants used in the study were aluminium sulphate and pre-hydrolyzed polyaluminium chlorides PAX. Lowering the TOC content in water after the coagulation was in the range of 15-48%, and the oxygen consumption in the range of 28-63%, depending on the used coagulant. The largest reduction in values of those indicators were stated using pre-hydrolyzed polyaluminium chlorides PAX-XL1910S and PAX-XL19F. In the surface water subjected to chlorination, presence of CHCl3 and CHCl2Br was demonstrated, CHBr3 and CHClBr2 were not detected. CHCl3 and CHCl2Br concentration was equal to 65.3-534.0 and 7.4-18.6 mg/m³, respectively. In the water subjected to chlorination after the coagulation process, CHCl3 concentration ranged from 46.8 to 389.0 mg/m³, while CHCl2Br from 8.1 to 21.2 mg/m³. These were values by 12-39% lower than THM concentration obtained in untreated surface water subjected to chlorination. The lowest CHCl3 concentration was obtained in the water subjected to chlorination after previous treatment using PAX-XL19F.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.