Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na przykładzie kilku rur okrągłych wyznaczono relacje między granicą plastyczności i wytrzymałością doraźną na rozciąganie stali, z której zostały wykonane rury, a jej twardością Brinella, pomierzoną bezpośrednio na rurowych elementach konstrukcyjnych (in situ). Znajomość tych relacji jest niezbędna w pośrednich badaniach wytrzymałości stali, poprzez nieniszczące pomiary twardości, w przypadku konstrukcji wykonanych z rur okrągłych. Relacje te zdecydowanie różnią się od odpowiednich relacji znanych z badań stali niestopowych w stanie surowym lub normalizowanym, w wyrobach płaskich po walcowaniu na gorąco. Pracę zakończono wnioskami i zaleceniami o charakterze praktycznym.
EN
On the example of several pipes, the dependences between the yield strength and ultimate strength of the steel which the pipes were made from and its Brinell hardness measured directly on the tubular structural elements (in situ) was determined. Knowledge of these dependences is essential in indirect steel strength tests, through non-destructive hardness measurements, in the case of structures made of circular hollow sections. These relations differ significantly from the corresponding relations known from the tests of unalloyed steels in the raw or normalized state in hot-rolled flat elements. The work was completed with conclusions and recommendations of a practical nature.
PL
W artykule omówiono badania doświadczalne przeprowadzone na rurach okrągłych ze szwem, mające na celu wyznaczenie odpowiednich relacji między granicą plastyczności i wytrzymałością doraźną stali, z której wykonano rury, a jej twardością Brinella. Twardość była mierzona na próbkach wykonanych z rur do badań na zrywanie i na całych rurach (w sposób nieniszczący). Porównanie parametrów wytrzymałościowych wyznaczonych w badaniach niszczących próbek poddanych rozciąganiu z twardością zmierzoną na próbkach oraz na rurach w sposób nieniszczący pozwoliło na określenie odpowiednich relacji, które umożliwią poprawne wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych stali rur okrągłych ze szwem na podstawie nieniszczących (in situ) pomiarów twardości Brinella. Pracę zakończono wnioskami i zaleceniami o charakterze praktycznym.
EN
The experimental tests carried out on seamed steel tubes is aimed at determining the appropriate relations between the yield point and the ultimate tensile strength of the steel from which the sections are made, and with comparison to its Brinell hardness. The Brinell hardness was measured both on the samples dedicated to the tensile tests and on the whole tubes (in the non-destructive way). Comparison of the strength parameters of steel sections, determined in destructive tests of samples subjected to tension, with the hardness measured on the samples and sections in a non-destructive manner, allowed to determine the appropriate relations that will allow for the correct determination of the strength parameters of steel tubes with seams on the basis of non-destructive (in situ) Brinell hardness measurements. The paper was summarized with conclusions and recommendations of a practical nature.
3
Content available remote Stabilizująca rola paneli warstwowych w nośności belek. Sztywność postaciowa
PL
Panele warstwowe są obiektami konstrukcyjnymi, które służą nie tylko do przenoszenia obciążeń na podkonstrukcję, ale również mogą zostać wykorzystane jako bardzo odpowiedzialny element konstrukcyjny, którego zadaniem jest stabilizacja elementów ściskanych lub zginanych. Mogą pełnić rolę ciągłego stężenia poprzecznego lub przeciwskrętnego. W pracy przedstawiono podstawowe zasady wynikające z takiej współpracy. Z uwagi na złożoność i obszerność zagadnienia skupiono się na sztywności postaciowej tego typu poszycia.
EN
Sandwich panels are structures that not only are designed to transfer loads to the substructure, but can also be used as a very responsible structural element whose role is to stabilize elements subjected to compressionor bending. They can be treated as a continuous transverse shear or rotational restraints. The paper presents basic principles resulting from such a co-action. Due to the complexity and broadness of the issue, the focus is on the shear stiffness of this type of covering.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku uszkodzeń i wzmocnień hali przemysłowej z początku XX w., która jest aktualnie wykorzystywana przy produkcji podzespołów taboru kolejowego. W swoim ponad stuletnim okresie użytkowania analizowana hala przemysłowa była przedmiotem licznych przeróbek i modyfikacji. Swoje piętno odcisnęły na niej skutki działań z okresu II wojny światowej. Ponadto niewłaściwa eksploatacja i brak bieżącej konserwacji sprawiły, że część elementów konstrukcyjnych uległa awarii. W pracy zaprezentowano przykładowe uszkodzenia stalowych elementów konstrukcyjnych powstałych w trakcie działań wojennych, tj. przestrzeliny i plastyczne deformacje elementów konstrukcyjnych hali. Duża część uszkodzeń przetrwała do dziś. Ponadto w ujęciu aktualnie obowiązujących norm dotyczących obciążeń klimatycznych wytężenie części elementów konstrukcji przekracza normowe warunki nośności, co przy dodatkowym ich osłabieniu stwarza sytuację przedawaryjną lub powodowało wręcz stan awaryjny. W artykule omówiono zastosowane sposoby naprawy uszkodzeń wojennych.
EN
The article presents a case study of damages and reinforcements of an industrial hall from the beginning of the 20th century, which is currently used in the production of rail-way rolling stock components. In its over one hundred years of use, the analyzed industrial hall has been the subject of numerous alterations and modifications. The effects of World War II activities left their mark on it. In addition, improper operation and lack of ongoing maintenance meant that some structural components failed. The paper presents examples of damage to steel structural elements created during war operations, i.e. bullet holes and plastic defor-mations of hall structural elements. A large part of the damage has survived to this day. Morover, in terms of currently applicable standards for climatic loads, the effort of some structur-al elements exceeds the standard load-bearing conditions, which with additional weakening creates a pre-emergency situation or even caused an emergency. The article discusses the methods used to improve war damage.
PL
Dokonano oceny przydatności wybranych programów komputerowych do obliczeń nośności krytycznej stateczności przestrzennej dwustopniowych słupów hal przemysłowych. Analizowano przy tym następujące programy komputerowe bazujące na metodzie elementów skończonych: LTBeamN, SOFiSTiK, Abaqus FEA. Wyniki obliczeń komputerowych, zarówno w przypadku słupów z osiową, jak i nieosiową zmianą przekroju, porównano z rozwiązaniami dostępnymi w literaturze. Dokonane porównania wskazują na możliwość wykorzystania komercyjnych programów komputerowych, bazujących na metodzie elementów skończonych, do wyznaczania nośności krytycznej stateczności przestrzennej analizowanych słupów hal przemysłowych. Uzyskanie wyników obliczeń z dokładnością wystarczającą do celów projektowania wymaga jednak rozważnego i umiejętnego stosowania dostępnego oprogramowania. W praktyce projektowej należy również rozważyć możliwości danego biura projektowego w kwestii dostępu do danego oprogramowania, a także czasu niezbędnego na zdefiniowanie odpowiednich modeli obliczeniowych.
EN
An assessment of the suitability of selected computer software’s calculating the critical load-bearing capacity of the spatial stability of the industrial hall columns was conducted. The following computer programs based on the finite element method were analysed: LTBeamN, SOFiSTiK, Abaqus FEA. The results of computer calculations, both in the case of columns with axial and non-axial change of the cross-section, were compared with the solutions available in the literature. The comparisons point out to the possibility of using commercial software based on the finite element method to determine the critical load-bearing capacity of spatial stability for these industrial hall columns. Obtaining calculation results with sufficient accuracy for design purposes requires, however, thoughtful and skilful use of the software available on the market. In practical design, one should also consider the possibilities of the given design office in terms of access to the software, as well as the time necessary to define the appropriate calculation models.
PL
Rozwiązano analitycznie i numerycznie pręt widełkowo podparty na obu końcach, obciążony na długości momentami skręcającymi (równomiernie rozłożonym i skupionym) oraz skupionym bimomentem i pręt o schemacie wspornika i podobnym obciążeniu. Rozważane pręty stanowią modele obliczeniowe stalowych konstrukcji wsporczych tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej, mających postać zbieżnych słupów dwugałęziowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań. Podano wnioski o charakterze praktycznym.
EN
The analytical and numerical solution of fork supported on both ends member is presented, loaded along its length by torsion moments (pointed and uniformly distributed) and pointed bimoment as well as a cantilever scheme member similarly loaded. Considered bars are used as computational models of tram or railway net supporting steel structure, which are commonly designed as a single laced build-up columns. The article ends with practical conclusions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.