Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  śródmieście
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Budynki w zabudowie plombowej dogęszczające śródmiejską strukturę miast, przy spełnieniu określonych kryteriów, mogą stać się miejscem społecznotwórczych inicjatyw oraz wzrostu standardu życia w mieście. Ekonomiczne i efektywne wykorzystanie potencjału działki uodparnia obiekt względem zmiennych warunków gospodarczo-społecznych, co może stanowić istotny czynnik miastotwórczy. Ponadto racjonalne wykorzystanie potencjału działki jest doskonałą szansą na powrót nowoczesnej, w pełni funkcjonalnej architektury, a w konsekwencji na poprawę jakości życia w często zapomnianych centrach polskich miast.
EN
Infill buildings incorporated into the existing urban structure of cities can, under certain conditions, become the places of social-building initiatives and improve the living standards of cities. Cost-effective and efficient utilisation of a land plot’s potential can make a building immune to changing economic and social conditions and represents an important city-building factor. The rational utilisation of a land plot’s potential represents an excellent opportunity for the return to modern, fully functional architecture and consequently to improve the quality of life in often neglected centres of Polish cities.
EN
The issue of existence and influencing the perception of space of the fourth dimensional elements, such as light, sound or digital reality, is extremely complex and difficult to diagnose. One of the phenomena affecting the quality of space is light, both natural and artificial. The article presents three examples of public spaces along with the assessment of selected light indicators such as: exposure, illumination, shadows, contrasts, colours, penetration and mood. The analyses were carried out for two weather conditions: cloudy and sunny, at three points in time: in the morning, noon and evening hours. The summary presents general and specific conclusions.
PL
Problematyka istnienia i wpływania na percepcję przestrzeni elementów czwartego wymiaru, takich jak światło, dźwięk czy rzeczywistość cyfrowa jest niezwykle złożona i trudna do zdiagnozowania. Jednym ze zjawisk wpływających na jakość przestrzeni jest światło, zarówno naturalne jak i sztuczne. W artykule przedstawiono trzy przykładowe przestrzenie publiczne wraz z oceną wybranych wskaźników działania światła takich jak: ekspozycja iluminacja, cienie, kontrasty, kolorystyka, przenikanie czy nastrój. Analizy przeprowadzono dla dwóch stanów pogody: pochmurnej i słonecznej, w trzech punktach czasowych: w godzinach porannych, południowych i wieczornych. W podsumowaniu przedstawiono wnioski ogólne i szczegółowe.
EN
Architecture of shopping malls is based on structure of shopping streets in old town. In some sense it is a creation with false expression. It is a building, with shopping streets inside. These objects have a closed form like big halls. The research topic is spatial structure of shopping malls. The goal is to examine the similarity between the spatial structure of shopping malls and the urban structures of European cities. The article presents the results of comparative analysis which show that in shopping malls design inspiration with these forms are used.
PL
Architektura galerii handlowych budowanych na wzór pasaży miejskich jest w pewnym sensie tworem o fałszywym wyrazie. Jest to budynek o formie zamkniętej niczym wielkie hale z ulicami handlowymi we wnętrzu. Tematem badań jest układ przestrzenny galerii handlowych, a celem – zbadanie podobieństwa między układem przestrzennym galerii handlowych a strukturami urbanistycznymi miast europejskich. W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej, które wykazują, że w projektowaniu galerii wykorzystuje się inspirację tymi formami.
PL
Ostatnia dekada przyniosła Łodzi wielką rewolucję przestrzenną. Miasto stało się liderem rewitalizacji w Polsce, a mnogość zastosowanych rozwiązań może służyć jako dobry i zły przykład dla innych samorządów czy organizacji. Działania te można podzielić na proste i złożone, punktowe i obszarowe, publiczne i prywatne. Ich celem jest podnoszenie jakości życia, pobudzanie świadomości wartości lokalnych, poprawa samodzielności ekonomicznej wspólnot w tkance materialnej kontynuującej historyczną ciągłość obszaru.
EN
The last decade has brought about a great spatial revolution in Lodz. The city has become an urban regeneration leader in Poland and the multitude of solutions applied there can serve as both good and bad examples for other local governments or organisations. These activities can be divided into the simple and the complex, spot- versus area-focused, public and private initiatives. The aim of all of them is to improve the quality of life, to stimulate awareness of local values, and to improve the economic independence of communities in the material fabric creating the historical continuity of the area.
5
Content available Centrum miasta - centrum w sieci
PL
Pojęcie centrum cechuje pluralizm semantyczny, gdyż nawet w dyscyplinie naukowej architektury i urbanistyki znaczenie uzależnione jest od skali ujęcia zagadnienia. Autorka odwołuje się do badań nad definiowaniem centrów i śródmieść z okresu drugiej połowy XX wieku konfrontując je ze współczesnymi teoriami (przestrzenie przepływu) we wszystkich aspektach środowiska miasta.
EN
The notion of the centre is characterised by semantic pluralism, as its meaning is dependent on the scale from which we view a given subject, even in the discipline of architecture and urban planning. The author refers to studies on defining city centres and downtown areas from the period of the second half of the 20th century, confronting them with contemporary theories (space of flows) in all aspects of the urban environment.
PL
Celem artykułu jest pokazanie szans i zagrożeń dla centrum Krakowa generowanych przez rozwiązania Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, opracowanego w 1964 roku przez zespół pod kierownictwem Stanisława Hagera i przyjętego do realizacji w 1967 roku. W artykule omówiono w szczególności idee dotyczące przebudowy układu komunikacyjnego okolic dworca kolejowego i skonfrontowano je z paradygmatami dotyczącymi rozwoju centrów miast.
EN
The aim of the article is to show the opportunities and threats for the center of Kraków generated by the design solutions developed by a team led by Stanisław Hager in 1964 in the General Masterplan of the City of Kraków and adopted for implementation in 1967. The article discusses a set of ideas for the redevelopment of the traffic and transport arrangements around the railway station and compare them with paradigms for the development of city centers.
EN
Selected districts of Valencia and the gradual transformation of their image are presented in this article. The formulation of an appropriate strategy of action and the effect of an example that were initiated by the construction of the City of Arts and Sciences have broken through the stagnation in thinking about space. Revitalisation efforts have been initiated in many of the city’s districts, as well as in its suburban zone. The great explosion of ideas and emotions also carried over to enhancing the historical traditions of the city and the holistic, multi-directional approach to the subject matter of renewal, providing the city with economic stimulation. The author’s own analyses presented in the article pertain to: Ciudad de las Artes y las Ciencias (City of Arts and Sciences), the new development of the Poblats Maritims coastal district, the Ciutat Fallera district and the Orba district of the town of Alfafar, located in Valencia’s metropolitan area. Various proposals for transforming the spatial structure of these districts point to the possibility of conducting an experimental hybrid policy intended to reconcile economic rescaling, entrepreneurship and cultural regionalism in the planned landscape.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane dzielnice Walencji i stopniową przemianę ich obrazu. Budowa właściwej strategii działań i efekt przykładu zapoczątkowane przez realizację Miasta Sztuki i Nauki przełamały marazm w myśleniu o przestrzeni. Podjęto prace rewitalizacyjne w wielu dzielnicach miasta i jego strefie podmiejskiej. Wielki wybuch pomysłów i emocji przełożył się również na utrwalenie historycznych tradycji miasta i całościowe wielokierunkowe podejście do problematyki odnowy, co przyniosło miastu ożywienie gospodarcze. Własne analizy przedstawione w artykule dotyczyły kolejno: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Miasta Sztuki i Nauki), nowej zabudowy dzielnicy nadmorskiej Poblats Maritims, dzielnicy Ciutat Fallera oraz dzielnicy Orba miasteczka Alfafar położonego w strefie metropolitarnej Walencji. Różnorodne pomysły przekształcenia struktury przestrzennej wymienionych dzielnic wskazują na możliwość prowadzenia eksperymentalnej hybrydowej polityki w celu pogodzenia przeskalowania gospodarczego, przedsiębiorczości i regionalizmu kulturowego w planowanym krajobrazie i przez niego.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane dzielnice Walencji i stopniową przemianę ich obrazu. Budowa właściwej strategii działań i efekt przykładu zapoczątkowane przez realizację Miasta Sztuk i Nauk przełamały marazm w myśleniu o przestrzeni. Podjęto prace rewitalizacyjne w wielu dzielnicach miasta i jego strefie podmiejskiej. Wielki wybuch pomysłów i emocji przełożył się również na utrwalenie historycznych tradycji miasta i całościowe wielokierunkowe podejście do problematyki odnowy, co przyniosło miastu ożywienie gospodarcze. Własne analizy przedstawione w artykule dotyczyły kolejno: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Miasta Sztuk i Nauk1), nowej zabudowy dzielnicy nadmorskiej Poblats Marítims, dzielnicy Ciutat Fallera oraz dzielnicy Orba miasteczka Alfafar położonego w strefie metropolitarnej Walencji.
EN
This article presents selected districts of Valencia and the gradual transformation of their image. The formulation of an appropriate strategy of action and the effect of an example that were initiated by the construction of the City of Arts and Sciences have broken through the stagnation in thinking about space. Revitalisation efforts have been initiated in many of the city’s districts, as well as in its suburban zone. The great explosion of ideas and emotions also carried over to expanding the historical traditions of the city and the holistic, multi-directional approach to the subject matter of renewal, providing the city with economic stimulation. The author’s own analyses presented in the article pertain to Ciudad de las Artes y las Ciencias (City of Arts and Sciences), the new development of the Poblats Marítims coastal district, the Ciutat Fallera district and the Orba district of the town of Alfafar, located in Valencia’s metropolitan area. Various proposals for transforming the spatial structure of these districts point to the possibility of conducting an experimental hybrid policy intended to reconcile economic rescaling, entrepreneurship and cultural regionalism in the planned landscape.
PL
W artykule przedstawiono jeden ze sposobów wyznaczania granicy strefy płatnego parkowania według metodologii autorskiej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano autorską definicję centrum miasta oraz śródmieścia, biorąc pod uwagę kwestie transportowe. W kolejnej części dokonano analizy wybranych miast w Polsce, pod kątem wzajemnej relacji pomiędzy granicą śródmieścia a strefy płatnego parkowania. Dla tych obszarów zaproponowano poszerzenie strefy, w związku z potencjalnym oddziaływaniem przystanku kolei aglomeracyjnej. W kolejnej części opisano przypadek krakowski – wyznaczenie nowej granicy śródmieścia i strefy płatnego parkowania z uwzględnieniem oddziaływania przystanków i stacji wysokowydajnych środków transportu szynowego.
EN
This article presents the author`s concept for setting of paid parking zone boundary. The first part of the article presents the city center and downtown definition, in the light of transportation aspects. Then selected Polish cities have been analyzed in the respect of the relation between paid parking zone and downtown boundary. For these areas it was proposed to expand the zone due to the potential impact of the agglomeration railway stops. The last part of the article presents the Cracovian case – setting new boundary of downtown and paid parking zone with the respect to the impact of the stops of high effective transport system.
EN
On the Rohatyn example we want to demonstrate: 1. how the battles, assault and destruction of the town influenced the character of its urban and architectural development (as shown by the example of the Battle of 1509 and the events of World War I); 2. how important the fortification element was in the past in towns of Halychyna region; 3. what methodology can be used to reconstruct the stages of development of urban fortifications, given that today they are almost completely lost; 4. the importance of a thorough analysis of the current state of the territory and the town’s relief, the study of historical documents, analysis of cartographic materials and iconographic sources for the theoretical reconstruction of stages of development of fortifications. The town of Rohatyn belongs to the oldest urban locations that existed according to the German (Magdeburg) law in the territory of Western Ukraine. The great chronological depth of the town’s urban structure has been often mentioned by researchers. However, academic literature does not yet fully cover the changes made to the planning of the town’s structure during the 15th−17th centuries. Similarly, the stages of development of the town’s defensive lines were not identified, although historical documents contain many references to the existence of fortifications around the middle town and the castle. Existing documentation only describes the urban changes in general terms, with researchers not yet having organized them into specific planning schemes. In our present work, we set our goal as the reconstruction of the different stages of development of fortifications of the original walled medieval town of Rohatyn. We use the following methodology: analysis of the town’s planning structure based on both historical and contemporary maps; studies of the remains of fortifications in the current landscape; comparison of field studies with data from cartographic analysis to references to the defensive objects found in historical documents; studies of analogical landmarks; and graphical reconstruction of stages of development of fortifications. According to our research, the fortification history of the town can be divided into four main stages. 1st stage – between 1415 AD (date of the town’s founding) and 1509 AD (complete demolition of the town as a result of the attack of the Wallachian-Turkish army). 2nd stage – from 1509 AD to approximately 1539 AD. The town within the walls of the surrounding fortification is restored on the basis of new royal privileges given in 1523, 1535 and 1539. The town is able to develop, with new fortifications being built around the residential and commercial districts of the town and the castle. 3rd stage – from 1539 AD to the end of the 16th century. A new district called the “New Town” was created to the west of the old walled town, with a new belt of earth bastion fortifications. At the end of this period, the bank form of the defenses was modernized into the bastion forms. 4th stage – the 17th century. The town’s fortifications continue to be maintained in good condition and upgraded. The territorial expansion of the town to the south led to the emergence of new residential neighborhoods and the creation of additional bastion fortifications to the east and south of the borders of the New Town. Our research has shown that Rohatyn is a unique town in aspects of the development of fortification systems in the 15th and 17th centuries in Ukraine.
PL
Na przykładzie Rohatyna, miasta w Ukrainie Zachodniej, prezentujemy etapy rozwoju architektury obronnej śródmiescia. Argumentacja bazuje siȩ na analizie struktury planistycznej miasta, na analizie materiału kartograficznego historycznego i wspolczesnego, badaniach terenowych szczatkỏw fortyfikacji, analizie dokumentów historycznych, analizie fortyfikacji budowanej w miastach-sąsiadach. Historia budowy linii obronnych dookola śródmiescia Rohatyna rekonstruje siȩ na cztery główne faze, przentujące ciekawe drogi modernizacji umocnieṅ od typu parkanu drewnianego do murowanych bastionów.
PL
Jak projektować w ramach istniejących zespołów zabudowy XIX wiecznego miasta, miasta wzniesionego dla uzyskania maksymalnych zysków właścicieli fabryk i nieruchomości na wynajem. W ramach prac projektowych rewitalizowanych przestrzeni miasta poprzemysłowego, realizując założenia programowe PROREVITA autorzy próbowali uzyskać nowe innowacyjne rozwiązania projektowe dotyczące problemu występowania światła w architekturze. Artykuł przedstawia proces badawczy dochodzenia do rozwiązań finalnych, tak aby realizując zadane funkcje odpowiedzieć na pytania czym jest światło, jaka jest jego rola i jakie są sposoby realizacji konkretnych zadań w trudnych warunkach podwórek-studni śródmiejskich miejskich kamienic. Spróbowano usystematyzować hierarchię potrzeb w postaci katalogu koniecznych procesów i kolejnych kroków podejmowanych w podobnych sytuacjach przestrzennych. Jednocześnie wskazano miejsca najbardziej odpowiedzialne za efekty przestrzenne i wartości kulturowe w ramach procesu wydobywania poprzez światło nowych wartości budownictwa historycznego i kwalifikowanego jako zasób architektonicznego łódzkiego dziedzictwa kulturowego.
EN
How to design within the framework of the existing XIXth century buildings in the eternal city, the city which was created to maximize factory and tenement owners profits. As part of restoring the post-industrial city space, fulfilling the PROREVITA programme directives, the authors attempted to find new innovative design solutions to the problem of light in architecture. The article presents the research process to the final solutions – to answer what is light, its role and how to solve real problems in difficult places, such as city tenement yard-wells. There was na attempt to systematize the hierarchy of needs in the shape of a directory of needed processes and further solutions in similar spatial situations. At the same time the areas most important for spatial effects and cultural values in the framework of the process of using light to reveal new historical building values and qualified as Łódź architectural heritage resource.
EN
The purpose of this article is to present the history of the core of the - nowadays polycentric - centre of Warsaw. At present, it is a constantly changing and not very precise concept, troubled by recesses in investment process and by disconnected growth. The article attempts to explain the causes of this incomplete outcome. It discusses the history of shaping of the one of country’s most important spaces which has a symbolic, emotional, sentimental, but also technical significance. It also draw conclusions from studies and evaluates management of big investments in Poland and imperfect local laws.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie historii głównego jądra warszawskiego policentrycznego dziś układu centrum. Współcześnie jest to niesprecyzowana do końca koncepcja, która ulega ciągłym zmianom, zahamowaniom procesów inwestycyjnych i fragmentarycznym realizacjom. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn tego niepełnego rezultatu. Omówiono historię kształtowania tej jednej z najważniejszych przestrzeni w kraju o znaczeniu symbolicznym, emocjonalnym, technicznym i sentymentalnym, wyciągnięto wnioski z badań, oceniając sposób zarządzania dużymi inwestycjami w Polsce oraz niedoskonałe lokalne prawo miejscowe.
EN
The article deals with forty defensive monasteries of the XVII-XVIII centuries in Western Ukraine. It reveals basic types of location of the monasteries in relation to the defensive perimeter within the town area. The article analyzes the peculiarities of the placement of buildings in the structure of town quarters, the regularity of the development of monastery territories. It reveals monastery complexes surrounded by their own walls and monasteries, which were defended due to town fortifications.
PL
W artykule zbadano 40 klasztorów obronnych z XVII i XVIII wieku w Ukrainie Zachodniej. Przedstawiono podstawowe typy ulokowania klasztorów w obwodzie obronnym śródmieścia. Przeprowadzono analizę osobliwości ulokowania obiektów w strukturze kwartałów, regularność zabudowania terenów klasztornych. Przedstawiono zespoły klasztorne, otoczone własnymi murami oraz klasztory, które broniły siebie dzięki fortyfikacjom śródmieścia.
14
Content available Mój dom w domu?
PL
Opowieść o własnym Domu w śródmiejskim warszawskim domu wielorodzinnym na Hożej zaczęła się w 1973 roku. Od nierealnych i dlatego medialnych wizji studialnych zatytułowanych „Skansen – Centrum”, przez założenie solidarnościowej spółdzielni mieszkaniowej pracowników Politechniki Warszawskiej w 1985 roku. Projekt wykonany został w pracowni na Wydziale Architektury i doprowadził do budowy kolonii mieszkaniowej w zwartej zabudowie śródmiejskiej ze 180 indywidualnie projektowanymi mieszkaniami, 4 zielonymi, pieszymi dziedzińcami i podziemnym parkingiem dla 150 samochodów. Od 1990 roku mieszkamy w prawdziwej, koleżeńskiej wspólnocie, a okolica wokół odżyła dziesiątkami restauracji i kawiarni. Jest tak, jak było w mojej wizji z 1973 roku. Motto z Bottona okazało się realne.
EN
The story about my own Home in a downtown multifamily residential (building) in Warsaw began at Hoża street in 1973. At first there were unrealistic and therefore media-based study visions, titled “Open-air museum – Centre”, subsequently in 1985 a (solidarity) housing cooperative was established by the employees of Warsaw University of Technology, a project which was completed within the studio of the Faculty of Architecture, and finally it all ended up in a housing estate in a compact downtown (housing) development with 180 individually designed apartments, 4 green, pedestrian courtyards and an underground parking for 150 cars. From 1990 we have lived in a real, friendly community, whereas the neighbourhood revived thanks to tens of restaurants and cafes. The situation now seems similar to that of my vision from 1973. Botton’s motto turned to be real.
PL
Celem wystąpienia jest omówienie i analiza efektów trzech programów rewitalizacji skupiających się na projektach urbanistyczno-architektonicznych w obrębie historycznie wykształconego śródmieścia. Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji powinny nieść za sobą zmiany dotykające całego obszaru zdegradowanego, wytwarzając wzajemne relacje o charakterze synergicznym, wynikające z wzajemnego powiązania projektów z tkanką miejską. W opracowaniu poddano analizie projekt rewitalizacji dotyczący bielskiej starówki (zrealizowany w ramach kompleksowego programu) z działaniami rewitalizacyjnymi w obrębie śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu oraz z podjętymi i planowanymi projektami na obszarze historycznego miasta w Rzeszowie. Autor dokonuje próby zdefiniowania na czym polega potencjalny efekt oddziaływania synergicznego w rewitalizacji. Zagadnienie synergii definiuje jako relację wytwarzaną między projektami rewitalizacji w przestrzeni śródmieścia oraz stopień wpisania ich w sieć przestrzeni publicznych i wzajemnej konfiguracji. Na koniec określa wnioski wynikające z tych relacji i oczekiwane efekty z nimi związane.
EN
The purpose of this study was to discuss and analyze three projects of urban renewal within the city centre located in its cultural heritage. These projects were implemented as a part of revitalization programs and should result in a change of the entire degraded area. Consequently, the impact of these changes should bring synergy results to revitalize space and its surroundings. The paper focused on analysis and comparison of currently being developed revitalization programs in old town (Miasto Kazimierzowskie) of Radom and Rzeszów with already implemented project in Bielsko-Biała where synergy effect emerged thanks to very complex revitalization program. Another aim was to find out what is the potential synergy effect and how it can be achieved when preparing revitalization program for urban area placed in public area.
16
Content available remote A non-linear shaped architecture in urban space
EN
The paper deals with the modernization and adaptation to the new features of existing objects in the urban fabric. In the twenty-first century the digital design tools, which are interfaced with the production of computer technology, have opened the new opportunities that not only are shaping the architectural objects, but also interferencing in the buildings’ structures. The selected objects are examined, which have been implemented in the European cities centers, and the new design approaches, which are taken to induce the new strong interactive effects, are indicated. The analyzed objects are: the Extention of German Historical Museum (1997–2004) in Berlin, the Weltstadthaus (2003–2005) in Cologne, the King Cross Station (2005–2012) in London, the Palazzo Unione Militare (2010–2013) in Rome, the headquarters of the Pathé Foundation (2006–2014) in Paris. Each of the enumerated examples shows a diverse approach to designing, and what combines them is the use of the digital tools especially the topological ones in the constructing the parametric forms, which reflect the age of digital technologies and the information society.
PL
Opracowanie obejmuje zagadnienia dotyczące modernizacji i adaptacji do nowych funkcji obiektów istniejących w tkance miejskiej. W XXI w. cyfrowe narzędzia projektowania, sprzęgnięte z komputerową technologią produkcji otwarły nowe możliwości nie tylko kształtowania obiektów architektonicznych ale także ingerencji w zastane struktury budowlane. Rozpatruje się wybrane obiekty zrealizowane w centrach miastach europejskich wskazując na nowe podejście projektowe podejmowane w celu wywoływania nowych efektów o silnym oddziaływaniu. Chodzi tu o obiekty takie jak Rozbudowa Niemieckiego Muzeum Historycznego (1997–2004) w Berlinie, Weltstadthaus (2003–2005) w Kolonii, King Cross Station (2005–2012) w Londynie, Palazzo Unione Militare (2010–2013) w Rzymie, siedziba fundacji Pathé (2006–2014) w Paryżu. Każdy z przedstawionych przykładów przedstawia inne podejście do projektowe, a to co jej łączy to wykorzystywanie cyfrowych narzędzi zwłaszcza topologicznych w projektowaniu form będących wyrazem epoki technologii cyfrowych i społeczeństwa informacyjnego.
PL
Praca dotyczy prezentacji badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w zakresie kreacji wysokiej jakości przestrzeni publicznej poprzez uzupełnianie i rozszerzanie istniejącej oferty funkcjonalno-przestrzennej o nowe elementy związane ze sztuką. Badania koncentrują się na identyfikacji i klasyfikacji istniejących przestrzeni pod kątem implementacji interaktywnych form wyposażenia wnętrz urbanistycznych. Przeprowadzona została ocena atrakcyjności przestrzeni publicznych śródmieścia Poznania pod kątem warstwy semantycznej, aktywności społecznej oraz walorów estetyczno-wizualnych. Głównym celem badawczym jest analiza wpływu sztuki na kreację wysokiej jakości przestrzeni publicznej w obszarze historycznego centrum i śródmieścia Poznania.
EN
The paper concerns the presentation of research conducted at the Faculty of Architecture of the Poznań University of Technology in the field of creating high quality public space by complementing and expanding the existing functional and spatial offer to include new elements connected with art. The research focuses on the identification and classification of existing spaces with regard to the implementation of interactive forms of urban interiors. An assessment of the attractiveness of public spaces in the downtown area of Poznań with respect to the semantic layer, social activity and aesthetic and visual qualities has been conducted. The main research objective is to analyze the influence of art on the creation of high quality public space in the area of the historic center and downtown of Poznań.
EN
Downtown of a city or town is a spatial frame where the notion of lower middle class was formed and in which memorial events took place. After the damages of the First World War the downtown were restored and were actively functioning. In the second half of the 20th century, most downtowns were completely destroyed. The main problems downtown as an object of cultural heritage is no local strategy for the protection and conservation of valuable and monumental buildings, lack of program options using heritage as economic development.
PL
Śródmieście miasta jest miejscem ważnych wydarzeń historycznych, przestrzenią kształtowania się kultury mieszczańskiej. Po zniszczeniach I wojny światowej śródmieścia zostały odnowione i rozkwitło w nich życie społeczne. Niestety w drugiej połowie 20 wieku, większość śródmieść historycznych miast Ukrainy została całkowicie zniszczona. Główne problemy śródmieścia jako przestrzeni dziedzictwa kulturowego - brak lokalnej strategii ochrony, zachowania cennych i zabytkowych budynków, a również ominięcie dziedzictwa w regionalnych programach rozwoju gospodarczego.
PL
Współczesne małe miasta mają wiele problemów urbanistyczno-społecznych. Zachwiana równowaga demograficzna, brak potencjału ekonomicznego, degradacja odgórnych obszarów w mieście, wyludnianie i pustoszenie śródmieść to główne aspekty, na które autorka zwraca uwagę w swoim artykule. Jak powstrzymać niszczący proces przestrzenny i społeczny oraz doprowadzić do zrównoważonego rozwoju? Rewitalizacja jako działanie kompleksowe może być dobrym rozwiązaniem. W artykule przedstawiono badania wszystkich małych miast do 10 tys. mieszkańców (54) w województwie dolnośląskim pod względem zmian demograficznych i ekonomicznych (liczba ludność w podziale na grupy ekonomiczne, saldo migracji i przyrost naturalny) oraz w wyniku delimitacji wybrano 9 (Głuszyca, Lądek-Zdrój, Lubawka, Lwówek Śląski, Pieszyce, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Ziębice) w najgorszej kondycji społeczno-ekonomicznej i przebadano je pod kątem stanu zasobów mieszkaniowych (dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, liczba pustostanów i powierzchnia na 1 mieszkańca). Celem badania było ukazanie problemu degradacji centralnych obszarów w małych miastach do 10 tys. mieszkańców i próba zdefiniowania wniosków dla władz jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu zastosowanie np. Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako dobrej praktyki. Niewątpliwie dużym problemem w procesach naprawczych centralnych obszarów w mieście jest zróżnicowanie zabudowy pod względem struktury własności, jednak przez wzgląd na większość w zasobie gminnym, można zastosować naprawcze programy unijne.
EN
Today's small towns have numerous urban and social problems. The demographic imbalance, lack of economic potential degradation of central areas in the city, depopulation and devastation of city centers are the main aspects on which the author points out in her article. How to stop the destructive process of spatial and social and lead to sustainable development. Revitalization as a comprehensive action can be a good option. The article presents research all the small town to 10 thousand. residents (54) in Lower Silesia in terms of demographic and economic changes (the number of population divided into groups economic, migration balance and natural increase), and as a result of the delimitation chosen 9 (Głuszyca, Lądek-Zdrój, Lubawka, Lwówek Śląski, Pieszyce, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Ziębice) in the worst socio-economic condition and tested them for state housing stock (access to the water mains, sewage systems and gas, the number of vacant space and space for 1 inhabitant). The aim of the study was to show the problem of degradation of the central areas in the small towns up to 10,000 inhabitants and an attempt to define conclusions for the authorities of local government units, in order to use for example the European Rural Development Programme, as a good practice. Undoubtedly, a big problem in the process of repair of the central areas in the town is diversity of building in terms of ownership structure, but for the sake of the majority in the municipal resource, you can apply corrective EU programs.
PL
Celem pracy badawczej jest przedstawienie osiągnięć technicznych i technologicznych dotyczących architektury zastosowanych w pawilonach na Wystawie Światowej EXPO Mediolan 2015, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji architektoniczno–budowlanych, które mogą mieć wpływ na poprawę stanu środowiska w śródmieściach europejskich (na przykład: oczyszczanie powietrza, oszczędzanie energii, wody i innych zasobów, miniaturyzacja urządzeń, kreatywne rozwiązania jako element zrównoważonego rozwoju). Metoda badawcza to skonfrontowanie wybranych obiektów wystawienniczych, przedstawienie zastosowanych technologii i głównych idei. Przedmiotem pracy jest poszukiwanie trendów i kierunków możliwych do zastosowania podczas rewitalizacji oraz w innych przekształceniach istniejących, historycznych śródmieść europejskich. Przesłankami do podjęcia badań był między innymi wpływ osiągnięć technicznych przedstawiany na wcześniejszych Wystawach Światowych na rozwój technologii budowlanej i architektury. Główne konkluzje: przedstawione technologie i nowe rozwiązania techniczne wzbogacają rozwój architektury poprzez stosowanie ekologicznych, w tym energooszczędnych technologii, umożliwiając tym samym przekształcenia już istniejącej tkanki miejskiej. Propozycje dalszych badań: dalszy monitoring tendencji w przekształceniach śródmieść miast europejskich, przy badaniu efektywności nowych technologii i rozwiązań technicznych.
EN
The aim of the research is to present the achievements of technical and technological solutions of the architecture used in the pavilions at EXPO Milan 2015 with particular emphasis on trends in architectural - building, which may have an impact on the improvement of environmental conditions in European downtowns (for example: air purification, energy saving, water and other resources, miniaturization of devices, creative solutions as part of sustainable development). The research method is to confront the selected object exhibition, presenting technologies and main ideas. The theme of the work is to look for trends and potential for use in revitalization, transformation of existing, historic city centers in Europe. The reasons to undertake research was, inter alia, the impact of technological developments presented at the previous World Exhibitions for the development of building technology and architecture. The main conclusions are: presented technologies and new technical solutions enrich the architectural development through the use of green technologies and energy-efficient, enabling the transformation of the existing urban fabric. Suggestions for further research: the continued monitoring of trends in the transformation of city centers of European cities, the examination of the effectiveness of new technologies and technical solutions. Practical application of research: determining the technical possibilities of applying new solutions for the transformation of existing tissue downtown, also in aspects of identity, cultural heritage of places. Contribution to the further development of the research is to identify trends in the transformation of existing downtown tissue, the scale of possible changes and environmental, energy and social benefits.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.